,

Polise verilen düşük performans notuna iptal kararı

Rize İdare Mahkemesi, polis memuruna verilen düşük performans notu işlemini iptal etti.

Polise verilen düşük performans notuna iptal kararı

Polis memuruna “gözlenen performans ortalamanın altında, geliştirilmeye ihtiyacı var” ölçeği seçilerek düşük performans puanı verilmiştir. Açılan davada, tesis edilen performans değerlendirme puanının objektif düzenlenmediği, meslek bayatı boyunca başarılı görevler yaptığı, olumsuz not verilmesini gerektiren bir durumunun olmadığı, meslek hayatı boyunca takdir ve üstün başarı belgeleri aldığı, görevini layıkıyla yerine getirdiği, daha önceki yıllara ait (performans değerlendirme puanının 5 ve 5'e yaknı olduğu) 2020 yılında düşük not verilmesinin mevzuata ve hakkaniyete aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenmiştir. Mahkem heyeti oybirliğiyle iptal kararı vermiştir.

İşte kararın ilgili bölümü

Olayda, davalı idare sunulan savunma dilekçesinden, davacının 2020 yılı içerisinde,

- "Usulüne uygun olarak kendisine verilmiş olan bir emir üzerine; emrin ııyguıı olmadığı, yanlış verildiği, yapılamayacağı ve benzeri şekillerde amirini alenen eleştirmek veya amirine karşı itirazda bulunmak" şeklindeki eylemi nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldığı belirtilmiş ise de, anılan disiplin soruşturmasının sonuçlandırılmadığı, işlem tarihi itibariyle davacıya verilmiş herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığı, kaldı ki, söz konusu eylemin ve başlatılan soruşturmanın 2020 yılı performans değerlendirme puanına esas alınan tüm kriterleri tek başına etkilemeyeceği, davacının son dört (2016-2019 arası) yıllık performans değerlendirme puanlarının çok iyi düzeyde oldugu, uyuşmazlık konusu 2020 yılı performans değerlendirme formunda davacı ile ilgili olarak, ''görevin gerektirdiği çalışma saatlerine dikkat etme', "görev ve yetki alanına giren işleri zamanında ve iş sürecine uygun yerine getirme", "planlı, organizeli ve verimli çalışma", "sözlü ve sözsüz iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanma", "uıygun ve doğru karar vernıe", "emniyet genel müdürlüğünün ve biriminin hedef ve amaçları gerçekleştirmek için çalışma" ve "polislik mesleğini temsil etme" kriterlerinin "gözlenen performans ortalamanın çok altında’ ölçeğiyle değerlendirildiği,

- "olaylara müdahalede yasanın kendisine verdiği yetki ve gücü bilme ve uygulama " ve "grup bilinci içerisinde çalışma" kriterlerinin "gözlenen performans ortalamanın altında, geliştirilmeye ihtiyacı var" ölçeğiyle değerlendirildiği,

- "görevi ile ilgili yetki ve yükümlülüklerini bilme ve uygulama”, "yazılı iletişimini kurallar çerçevesinde gerçekleştirme", "yeniliklere açık bir biçimde gelişim için çaba gösterme', "göreviyle ilgili problemleri zamanında tespit ederek çözüm üretme", "mesleğin ve görevin gerektirdiği kılık kıyafet kurallarına uyma", "görevin gerektirdiği fiziki yeterliliğe sahip olma", "kanttı kaynaklarını etkili ve verimli kullanma" ve "işiyle ilgili güvenlik prosedürlerine uyma” kriterinin ise "gözlenen performans ortalama düzeyde” ölçeğiyle değerlendirildiği,

- ancak anılan form düzenlenirken Yönetmeliğin 10. maddesi kapsamında davacı hakkında herhangi bir performans gözlem ve takip formu tanzim edilip edilmediğine ilişkin bir bilgi ve belgeye yer ver ilmediği gibi söz konusu formun dava dosyasına ibraz edilmediği, yukarıda sayılan diğer hususlarda da başkaca bir somut tespitin dosyada yer almadığı, bu türden davranışların yıl boyunca süreklilik arz ettiğine dair herhangi bir tespitin de bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bıı durumda, 2020 yılı içerisinde görevin gerektirdiği çalışma saatlerine riayet etmediğini, görev ve yetki alanına giren işleri kendiliğinden, zamanında ve doğru yapmadığına, verimli, organizeli ve verimli çalışmadığına, sözlü ve sözsüz iletişim becerilerim etkin bir şekilde kullanmadığına, uygun ve doğru karar vermediğine, Emniyet Genel Müdürlüğünün ve biriminin hedef ve amaçlan gerçekleştirmek için çalışmadığına, polislik mesleğini temsil etmede başarısız olduğuna, olaylara müdahalede yasanın kendisine verdiği yetki ve gücü bilme ve uygulamada başarısız olduğuna, görevini yerine getirirken grup bilinci ve işbirliği içinde çalışmadığına, görevi ile ilgili yetki ve yükümlülüklerini bilme ve uygulamada haşarısız olduğuna, yazılı iletişimini kurallar çerçevesinde gerçekleştirmediğine, yeniliklere açık bir biçimde gelişim için çaba göstermediğine, göreviyle ilgili problemleri zamanında tespit ederek çözüm üretemediğine, mesleğin gerektirdiği kılık kıyafet kurallarına uymadığına ve kamu kaynaklarını verimsiz kullandığına yönelik olarak davacı hakkında herhangi bir tutanak, not, tespit veya inceleme bulunmadığı, bahsedilen bu kriterlerin niteliği itibariyle gözlem ve kanaatin yanında somut bilgi ya da belgeye dayandırılması gereken kriterler olduğu, hakkında başlatılan disiplin soruşturmasına yönelik eylemin ise, tek başına bahsedilen bu kriterleri değerlendirmeye elverişli bulunmadığı, davacının görevinde başarısız ya da yetersiz olduğunu gösterir herhangi bir bilgi ve belge de bulunmadığı, performans değerlendirme formunda, "gözlenen performans ortalamanın alımda, geliştirilmeye ihtiyacı var" ölçeği seçilerek puanlama yapılmasına dayanak gösterilen davacı tavır ve davranışlarının varlığına ve süreklilik arzettiğine yönelik somut tespitlerin de bulunmadığı bir bütün olarak değerlendirildiğinde, idare tarafından gerekçelerini ortaya koyacak bilgi ve belgeye dayanılmadan ve objektif esaslara aykırı olarak düzenlendiği sonucuna vardan 2020 yılı performans değerlendirme puanında ve bu puana yapılan itirazın reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 184-,85-TL yargılama gideri ile kurar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari. Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 2,550,00 TL. vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta Ücretinin davacı tauılmdan talep edilmesi halinde derhal, talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesinden sonra resen davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen 30 gün içerisinde Samsun Bölge İdare Mahkemesi nezdiııde istinaf yolu açık olmak üzere, 30/1 1/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : TT

İlişkili Haberler

Manşetler