,

Memurun refakat izni kullanılmasının şartları nelerdir?

Hangi hallerde refakat izni kullanılır? Refakat izni kullanılması için uyulması gereken kurallar neler? Kamu kurumları refakat izin süresini kısaltabilir mi? Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda bulunması gereken ifadeler neler? Bu ifadelerden bazılarının bulunması yeterli olur mu? İşte detaylar...

Memurun refakat izni kullanılmasının şartları nelerdir?

Refakat izni 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca verilmektedir. Bu konuda çıkarılmış bir yönetmelik de bulunmaktadır. Yönetmelik için tıklayınız.

Memur refakat izni kaç gün?

Memura, bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri için 3 aya kadar refakat izni verilebilmektedir. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katına kadar uzatılmaktadır. Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz. Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.

Memurlarda refakat izni kimlere verilir?

Memurlar için refakat izni; Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin veya bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi, halinde verilmektedir.

657 105. madde refakat izni

657 sayılı Kanunun refakat iznine dair 105. maddesinin son fıkrası hükmü şu şekildedir:

Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

Memur refakat izni yönetmeliği 2022

Devlet memurlarına verilecek refakat izinlerine dair hususlar Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Yönetmelik için tıklayınız.

Memur annesine refakat edebilir mi?

Devlet memurları, refakat izni maddelerine göre, sadece annesine değil baba, eş ve çocuklarıya kardeşleirne de refakat edebilmektedir.

Devlet memuru kimlere refakat edebilir?

Memurlar tarafından kullanılan refakat izni 657 sayılı devlet memurları kanununun 105. maddesinde hastalık ve refakat izni başlığı altında yer almaktadır. Memurlar bakmakla yükümlü olsun ya da bakmakla yükümlü olmasın ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşleri için refakat izni kullanabilirler.

Memur refakat izni hangi hastalıklarda verilir?

Memurlar tarafından kullanılan refakat izni 657 sayılı devlet memurları kanununun 105. maddesine göre, bakmakla yükümlü olsun ya da bakmakla yükümlü olmasın ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerden birinin ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi halinde verilmektedir.

Refakat iznine dair Esaslar yönetmelikte şu şekilde belirlenmiştir:

Refakat iznine ilişkin esaslar

MADDE 10- (1) Memurlara 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası uyarınca izin verilebilmesi için memurun;

a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,

b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin,

ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.

(2) Birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katına kadar uzatılır.

(3) Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.

(4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.

(5) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

(6) Refakat izni kullanılırken memurun aylık ve özlük haklan korunur

Kaynak : TT

İlişkili Haberler

Manşetler