,

Yargıtay: Kamu görevlileri fiilen çalıştıkları işyerine göre sendikaya üye olabilir

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 4688 sayılı Kanun’un 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında açık bir şekilde kamu görevlilerinin kamu görevlilerinin fiilen çalıştıkları işyerine göre üye olabilecekleri sendikanın belirleneceği ortaya konulmuştur, dedi.

Yargıtay: Kamu görevlileri fiilen çalıştıkları işyerine göre sendikaya üye olabilir

Uyuşmazlık, 4688 sayılı Kanun kapsamında sendika üye sayılarına ilişkin tespitin ve istatistiğin düzeltilmesi istemine ilişkindir. 4688 sayılı Kanun’un 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında açık bir şekilde kamu görevlilerinin “çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya” üye olabilecekleri belirtilerek, kamu görevlilerinin fiilen çalıştıkları işyerine göre üye olabilecekleri sendikanın belirleneceği ortaya konulmuştur. Nitekim sendikaların, çalışanların ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için kuruldukları gözetildiğinde, bir kamu görevlisinin fiilen çalıştığı işyerine göre sendikaya üye olup bu suretle çalışma koşullarının, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerinin geliştirilmesi amacına ulaşabileceği tabiidir. Maddi ve hukuki olgulara göre kamu görevlilerinin fiilen görev yaptıkları ... dikkate alınarak sendika üyeliklerinin belirlenmesi ve bu çerçevede değerlendirme yapılması gerekir.

T.C.
YARGITAY
DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ

Esas    : 2022/13027
Karar    : 2022/16254
Tarih    : 07.12.2022

BÖLGE ADLİYE

MAHKEMESİ : ... 8. Hukuk Dairesi

DAVA TÜRÜ : İSTATİSTİKLERE İTİRAZ

Taraflar arasındaki istatistiklere itiraz davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararın davalılar vekilleri tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde; üniversiteler bünyesindeki üyelerin kadrolarının, üniversite hastaneleri, tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri uhdesinde olması ve özlük haklarını bu kuruluşlardan almaları durumunda 03.Sağlık ve sosyal hizmetler hizmet kolunda çalıştıklarının kabulü ile bu alanda faaliyet gösteren sendikalara üye olabileceklerini, aksi durumda kadrosu üniversitelerin diğer birimlerinde olan ve özlük hakları bu birimlerce karşılanan personellerin ise 02.Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri hizmet kolundaki sendikalara üye olmaları gerektiğini, bu bakımdan, kadrosu Bilgi İşlem Daire Başkanlığında olan ... ... ve...’nin kendi sendikalarına üye olarak sayılmamaları, kadrosu üniversite hastanesinde olan ... ... ve ... ...’nın ise ... ... üyesi olarak sayılmaları gerektiğini; kadrosu ... Meslek Yüksek Okulunda olan ... ..., kadrosu Bilgi İşlem Daire Başkanlığında olan ... ... ... ve ... ..., kadrosu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında olan ... ..., ... ... ve ... ..., kadrosu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında olan ... ..., kadrosu ... İşleri Daire Başkanlığında olan M. ... ...’nin ... üyesi olarak sayılmalarının hatalı olduğunu belirterek ve dilekçesinde yazılı diğer sebeplerle 24.05.2021 tarihinde gerçekleştirilen sendika ve konfederasyonların üye sayılarının tespitine ilişkin toplantı neticesinde ... ... üye sayısının 358, ... üye sayısının 362 olarak tutanak altına alınmasına ilişkin hukuka aykırı olarak tespiti yapılan ... üye sayılarının hukuka ve kanunlara uygun bir şekilde yeniden tespit edilmesine ve ... ... ... Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hafsa ... Hastanesinde müvekkili Sendikanın yetkili sendika olduğuna karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP

1. Davalı ... vekili cevap dilekçesinde; sendika üyesi kamu görevlilerinin üye ve üyelikten çekilme formları ile üye kesinti listelerine ait bilgi ve belgelerin müvekkili Bakanlık kayıtlarında yer almadığını, kanun maddelerinden, kurumlarda 15 Mayıs tarihi itibarıyla kamu görevlilerinin listesi ile aidat kesintisi yapılan sendika üyelerini gösteren listenin taraflarca değerlendirilerek, toplam kamu görevlileri sayısı ile bunların sendikalara dağılımına ilişkin tutanakların taraflarca imzalanacağının anlaşıldığını, bu itibarla üye tespiti yapılırken Bakanlığın herhangi bir dahlinin bulunmadığını, müvekkili Bakanlığın kendisine gönderilen tutanaklara göre işlem yaptığını, üye tespiti yapılırken davacının iddia ettiği gibi bir yanlışlık yapılmışsa dahi bunun sorumluluğunun Bakanlığa yüklenemeyeceğini belirterek ve dilekçesinde yazılı diğer sebeplerle davanın reddini talep etmiştir.

2. Davalı ... ... ... Üniversitesi Rektörlüğü vekili cevap dilekçesinde; dava konusu yapılan tüm ... ve işlemlerin mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiğini, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun (4688 sayılı Kanun) 14 üncü maddesinde kamu görevlilerinin çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabileceklerinin belirtildiğini, Üniversitece, 24.05.2021 tarihinde yapılan üye sayılarını belirleme toplantısında 4688 sayılı Kanun’un amir hükmü uyarınca 15.05.2021 tarihi itibarıyla sendikaya üye olan ve sendika aidatı kesilen personelin listesi bilfiil görev yaptığı hizmet kolu dikkate alınarak üye sayıları oluşturulup tutanak altına alındığını, yapılan toplantıda davacı taraf temsilcisinin herhangi bir itiraz ... sürmeyip toplantı tutanağına şerh eklemediğini, toplantı tutanağında ismi ve imzası da yer almadığını, 2709 sayılı ... Cumhuriyeti Anayasası’nın (Anayasa) 51 inci maddesinde hiç kimsenin bir sendikaya üye olmaya ve üyelikten ayrılmaya zorlanamayacağının belirtildiğini, davacı tarafın dava dilekçesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşlerinden bahsederek üye sayılarının tespitinin görüşlere göre belirlenmesi gerektiği yönündeki iddiasının haksız ve yersiz olduğunu, normlar hiyerarşisine göre uyuşmazlığın çözümünde uygulanacak hukuk kurallarının belirlenmiş olduğunu ve idarece yapılan işlemlerin de Anayasa, kanun hükümlerine ve mevzuata uygun olarak yapıldığını belirterek ve dilekçesinde yazılı diğer sebeplerle davanın reddini istemiştir.

3. Davalı ... vekili cevap dilekçesinde; sendikal haklarını kullanmak adına görev yaptıkları kurumda faaliyet gösteren sendikalara üye olma hakkını kullananların sendika üyeliklerinin geçerli olup söz konusu üyeliklerin iptal edilemeyeceğini, ... ... ... Üniversitesinde sendika ve konfederasyonların üye sayılarının tespiti için 24.05.2021 tarihli toplantıda tutulan tutanakta, davacı Sendikanın temsilcisinin imzadan imtina ettiğini, herhangi bir itiraz dile getirmeyen şerh eklemeyen ve hatta davacı sendika adına katıldığını beyan etmeyerek ismini dahi tutanaklara ekletmeyen davacı Sendikanın söz konusu tutanağa ve üye sayılarının tespitine itirazının reddi gerektiğini, 24.05.2021 tarihli toplantıda tutulan tutanakta da Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum Ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik gereğince işlem tesis edildiğini belirterek ve dilekçesinde yazılı diğer sebeplerle davanın reddini istemiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile;

“...

24.05.2021 tarihli toplantı sonucu düzenlenen tutanakta 362 üyesi bulunduğu belirtilen ... sendikasının, dava dosyasındaki listelerden 363 üyesinin bulunduğu tespit edilmiş, ancak listede ... üyesi sayılan, kadroları Bilgi İşlem Daire Başkanlığında olan ... ... ..., ... ..., Sağlık Bilimleri Fakültesinde olan ... ..., İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında olan ... ..., ... Meslek Yüksek Okulunda olan ... ..., Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında olan ... ...' nın, ayrıca kadrosu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında olup, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında fiilen çalışan ... ..., ve kadrosu ... İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında olup 09.07.2012 tarihinden itibaren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyesi olan M.... ...' nin, Sağlık - Sen üyesi sayılamayacağından, adı geçen sendikanın 355 geçerli üyesi bulunduğu, 24.05.2021 tarihli toplantı sonucu düzenlenen tutanakta 358 üyesi bulunduğu belirtilen ... Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikasının üye listesinde,

kadrosu Bilgi İşlem Daire Başkanlığında olan ... ... ve... ile kadrosu Strateji Gel.Daire Başkanlığında olan ... ...' ın, ... ... üyesi sayılamayacağı, kadrosu hastanede olup hastane dışında çalıştıkları gerekçesiyle ... ... üye sayısına dahil edilmeyen ... ... ve ... ...'nın ,... ... üyesi sayılması gerektiği, adı geçen sendikanın 357 geçerli üyesi bulunduğu, kanaatine varılmıştır.

Netice itibarı ile ;4688 sayılı Kanunu'nun 42/a ve b maddelerince 4688 sayılı Kanunu' nun değişik 14 üncü maddesinde ... Çalışma Genel Müdürlüğünün, (... ... Ecevit Üniversitesine gönderdiği 27.08.2020 tarih ve) itibar edilen , 01.....2021 tarihli davalı ... verenliğe verdiği görüş yazısındaki, esas ve ilkelere göre 24.05.2021 tarihi itibarıyla; izlenebilir dosya içindeki gerekçeli hukuka uygun bulunan 14.02.2022 tarihli bilirkişi raporundaki tespit ve muta alada dikkate alınarak, 03 sıra nolu "Sağlık ve Sosyal Hizmetler" hizmet kolunun , ... sıra nolu kurum kodunda faaliyet gösteren, ... ... ... Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hafsa ... Hastanesi ... yerinde ,Davacı ... (... Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası) Sendikasının 357,Dahili davalı ... (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) Sendikasının 355,geçerli üyesi bulunduğu...” gerekçesiyle “...Davanın kabulü ile 24/05/2021 tarihi itibarıyla 3 sıra nolu " Sağlık ve Sosyal Hizmetler " hizmet kolunun 6 sıra nolu kurum kodunda faaliyet gösteren, ... ... ... Üniversitesi Tıp fakültesi ve Hafsa ... Hastanesi ... yerinde 4688 sayılı kanunun 30. Maddesince, davalı Bakanlıkça üye sayılarının belirlenmesine ilişkin işlemin iptali ile bu ... yerindeki davacı ... Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikasının geçerli üye sayısının 357, dahili davalı Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikasının geçerli üye sayısının 355 olduğunun tespiti ile yetkili sendikanın, davacı ... Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası olduğunun tespitine...” karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF

A. İstinaf Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalılar vekilleri istinaf başvurusunda bulunmuşlardır.

B. İstinaf Sebepleri

1. Davalı ... vekili; itirazlarının bilirkişi tarafından dikkate alınmadığını, sendika üyesi kamu görevlilerinin üye ve üyelikten çekilme formları ile üye kesinti listelerine ait bilgi ve belgelerin müvekkili Bakanlık kayıtlarında bulunmadığını, müvekkilinin kendisine gönderilen tutanaklar çerçevesinde işlem tesis ettiğini, bu nedenle müvekkili Bakanlığın kusurlu olmadığı bir konuda sorumlu tutulmasının hukuka aykırı olduğunu, tıp fakültesi ve üniversite hastanesinde çalışan ... ... ..., ... ..., ... ..., ... ..., ... ..., ... ...'nın kadrosu başka birimde olduğu gerekçesi ile geçici görevlendirmeleri yıllarca uzatıldığı dikkate alındığından bu kişilerin sendika üyeliklerinin kabul edilmemesinin hukuka aykırı olduğunu belirterek ve dilekçesinde yazılı diğer sebeplerle İlk Derece Mahkemesi kararının ortadan kaldırılması ve davanın reddine karar verilmesi istemi ile istinaf yoluna başvurmuştur.

2. Davalı ... ... ... Üniversitesi Rektörlüğü vekili; müvekkili İdare tarafından yapılan tüm ... ve işlemlerin mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiğini, kanun hükmüne uygun olarak 2021 yılı Mayıs ayı itibarıyla sendikaya üye olan ve sendika aidatı kesilen personelin listesinin bilfiil görev yaptığı hizmet kolu dikkate alınarak üye sayılarının oluşturulduğunu ve tutanak altına alındığını, davacı taraf temsilcinin toplantı tutanağını herhangi bir itiraz kaydı koymadan imzaladığını, davacının sonrasında söz konusu tutanağa ve üye sayılarının tespitine ilişkin itirazının hukuka uygun olmadığını belirterek ve dilekçesinde yazılı diğer sebeplerle İlk Derece Mahkemesi kararının ortadan kaldırılması ve davanın reddine karar verilmesi istemi ile istinaf yoluna başvurmuştur.

3. Davalı ... vekili; bilirkişi raporunda kısıtlı inceleme yapıldığını, 2021 yılı Mayıs ayı yetki sürecine ilişkin tüm üyeliklerin incelenmediğini, davalı idarelerden tüm üyelik ve istifa formları getirtilerek üzerinde inceleme yapılması gerektiğini, sendika ve konfederasyonların üye sayılarını tespiti için 24.05.2021 tarihinde yapılan toplantıda tutulan tutanakta davacı Sendika temsilcisinin imzasının bulunmadığını, imzadan imtina ettiğini, herhangi bir itiraz kaydı koymayan hatta davacı Sendika adına katıldığını beyan etmeyen davacı Sendikanın; tutanağı ve üye sayılarının tespitine ilişkin itirazının reddedilmesi gerektiğini, müvekkili Sendikaya üye olma yolunda irade beyan etmiş ve bilfiil sağlık hizmetleri kolunda çalışanların haksız yere üyeliğinin iptal edildiğini, sendikal haklarının engellendiğini belirterek ve dilekçesinde yazılı diğer sebeplerle İlk Derece Mahkemesi kararının ortadan kaldırılması ve davanın reddine karar verilmesi istemi ile istinaf yoluna başvurmuştur.

C. Gerekçe ve Sonuç

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile;

“...yapılan inceleme sonucu; ... Çalışma Genel Müdürlüğünün yazıları dikkate alınarak, sunulan listede ... üyesi sayılan, kadroları Bilgi İşlem Daire Başkanlığında olan ... ... ..., ... ..., Sağlık Bilimleri Fakültesinde olan ... ..., İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında olan ... ..., ... Meslek Yüksek Okulunda olan ... ..., Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında olan ... ...' nın, ayrıca kadrosu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında olup, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında fiilen çalışan ... ..., ve kadrosu ... İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında olup 09.07.2012 tarihinden itibaren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyesi olan M.... ... ... sendikası üyesi sayılamayacağından, adı geçen sendikanın 355 geçerli üyesinin bulunduğu, 24.05.2021 tarihli toplantı sonucu düzenlenen tutanakta 358 üyesi bulunduğu belirtilen ... Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikasının üye listesinde kadrosu Bilgi İşlem Daire Başkanlığında olan ... ... ve... ile kadrosu Strateji Gel.Daire Başkanlığında olan ... ...'ın, ... ... üyesi sayılamayacağı, kadrosu hastanede olup hastane dışında çalıştıkları gerekçesiyle ... ... üye sayısına dahil edilmeyen ... ... ve ... ...'nın, ... ... üyesi sayılması gerektiği, bu durumda adı geçen sendikanın 357 geçerli üyesinin bulunduğu, ...'na husumet yöneltilmesinde, mahkeme tespit ve kararında bir hatanın bulunmadığı...” gerekçesiyle davalılar vekillerinin istinaf başvuruların ayrı ayrı esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalılar vekilleri temyiz başvurusunda bulunmuşlardır.

B. Temyiz Sebepleri

Davalılar vekilleri; cevap ve istinaf dilekçelerinde belirttikleri sebeplerle Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozularak ortadan kaldırılması istemi ile temyiz yoluna başvurmuşlardır.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, 4688 sayılı Kanun kapsamında sendika üye sayılarına ilişkin tespitin ve istatistiğin düzeltilmesi istemine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk

1. 4688 sayılı Kanun’un “Sendika üyeliğinin kazanılması” kenar başlıklı 14 üncü maddesinin ilk üç fıkrası şöyledir:

“Sendikalara üye olmak serbesttir.

Kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilirler.

Sendikaya üyelik, kamu görevlisinin üç nüsha olarak doldurup imzaladığı üye formu ile sendikaya başvurması ve başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır.

...”2. 4688 sayılı Kanun’un “İşyeri sendika temsilcileri ve sendika işyeri temsilcileri” kenar başlıklı 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi de şöyledir:

“İşyerlerinde 30 uncu madde uyarınca yapılan tespite göre kamu görevlilerinden en çok üye kaydetmiş sendika, işyeri sendika temsilcisi seçmeye yetkilidir.”

3. 4688 sayılı Kanun’un “Üye sayılarının tespiti” kenar başlıklı 30 uncu maddesi ise şöyledir:

“Sendika ve konfederasyonların üye sayılarının belirlenmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Kurumlarca yapılacak tespit;

Tespite ilişkin toplantıya kurumun işveren vekili ile tahakkuk memuru veya mali hizmetler birimi yetkilisi ve kurumun hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalardan birer temsilci katılır. Toplantı her yıl 15 mayıs tarihinden sonra beş ... günü içerisinde kurumca belirlenerek sendikalara bildirilen yer ve günde yapılır.

Bu Kanuna tâbi olarak kurumda çalışan kamu görevlilerinin, 15 mayıs tarihi itibarıyla listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir liste, toplantıya katılanlarca değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, toplam kamu görevlisi sayısı ile sendika üyesi kamu görevlilerinin sendikalara göre toplam sayılarını belirten tutanak toplantıya katılan taraflarca imzalanır. İmzalı tutanak, kamu işvereni ve sendikalarca mayıs ayının son ... gününe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir.

Kurumların taşra teşkilatları, yukarıdaki esaslara göre tarafların katılımı ile yapılacak toplantı neticesinde düzenlenecek tutanakları kurum merkezinde yapılacak tespitte değerlendirilmek üzere 15 mayıs tarihini takip eden iki ... günü içerisinde kurum merkezine gönderirler. Bu tutanaklar kurum merkezinde tarafların katılımı ile ... tutanak haline getirilir.

b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kurumlardan ve sendikalardan gelen müşterek imzalı listeler üzerinden yapılacak tespit;

..., kurumlarda çalışan toplam kamu görevlisi sayısı ile sendikalar itibarıyla üyelik kesintisi yapılan üye sayılarını dikkate alarak her yıl 15 mayıs tarihi itibarıyla hizmet kollarındaki bütün kamu görevlileri sayısı ile hizmet kolundaki sendikaların üye sayılarını tespit eder. Buna göre (…) kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların toplam üye sayısını belirler ve sonuçları her yıl temmuz ayının ilk haftasında Resmî Gazetede yayımlar.

(Ek fıkra: 4/4/2012-6289/20 md.) Sonuçların yayımı tarihinden itibaren beş işgünü içinde kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonlarının üye sayılarının yanlışlığı iddiasıyla sendika ve konfederasyonlarca ... ... Mahkemesine itiraz edilebilir. Mahkeme itirazı onbeş gün içinde karara bağlar.”

3. Değerlendirme

1. Tarafların iddia, savunma ve dayandıkları belgelere, uyuşmazlığın hukuki nitelendirilmesi ile uygulanması gereken hukuk kurallarına, dava şartlarına, yargılamaya hâkim olan ilkelere, ispat kurallarına ve temyiz olunan kararda belirtilen gerekçelere göre aşağıdaki paragrafların kapsamı dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2. Somut uyuşmazlıkta davacı vekilinin temel itirazı; üniversiteler ile üniversite hastanelerinin farklı hizmet kollarında yer alması sebebiyle, bu çerçevede bir kısım kamu görevlilerinin fiilen görev yaptığı ... ile kadrosunun farklı birimlerde olduğu, sendika üye sayıları belirlenirken kamu görevlilerinin kadrosunun bulunduğu birimin dikkate alınması gerektiği, buna karşın ... ... ... Üniversitesi Rektörlüğü ile ... tarafından aksine uygulama yapıldığı gerekçesine dayanmaktadır. İlk Derece Mahkemesince yazılı şekilde davanın kabulüne, Bölge Adliye Mahkemesince de istinaf başvurularının esastan reddine karar verilmiş ise de varılan sonuç isabetli olmamıştır.

3. Resmî Gazete’nin 07.09.2001 tarihli ve 24516 sayılı nüshasında yayımlanan Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik’in 4 üncü maddesi gereğince düzenlenen ekli listenin 2 sıra numaralı “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri” başlığı altında 5 inci sırada “Üniversiteler” yer almakta iken, aynı listenin 3 sıra numaralı “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” başlığı altında 6 ncı sırada ise “Üniversite hastaneleri (Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri)” yer almaktadır.

4. 4688 sayılı Kanun’un 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında açık bir şekilde kamu görevlilerinin “çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya” üye olabilecekleri belirtilerek, kamu görevlilerinin fiilen çalıştıkları işyerine göre üye olabilecekleri sendikanın belirleneceği ortaya konulmuştur. Nitekim sendikaların, çalışanların ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için kuruldukları gözetildiğinde, bir kamu görevlisinin fiilen çalıştığı işyerine göre sendikaya üye olup bu suretle çalışma koşullarının, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerinin geliştirilmesi amacına ulaşabileceği tabiidir.

5. Açıklanan bu maddi ve hukuki olgulara göre kamu görevlilerinin fiilen görev yaptıkları ... dikkate alınarak sendika üyeliklerinin belirlenmesi ve bu çerçevede değerlendirme yapılması gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi hatalıdır. 6. Son olarak belirtmek gerekir ki İlk Derece Mahkemesince ... ... isimli kamu görevlisi bakımından da değerlendirme yapılıp anılan kişinin ... ... üyesi sayılamayacağına karar verilmiş ise de dava dilekçesinde anılan kişi bakımından herhangi bir iddia bulunmadığından taleple bağlılık ilkesine aykırılık teşkil edecek şekilde hüküm kurulması da doğru olmamıştır.

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle,

1. Temyiz olunan, İlk Derece Mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının ORTADAN KALDIRILMASINA,

2. İlk Derece Mahkemesi kararının BOZULMASINA,

Peşin alınan temyiz karar harcının istek hâlinde ilgiliye iadesine,

Dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, bozma kararının bir örneğinin kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

07.12.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler