,

Eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısına ilişkin iptal kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısının özlük ve mali haklarına ilişkin düzenleme yapılmasını Anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısına ilişkin iptal kararı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2021/89
Karar Sayısı: 2024/8
Karar Tarihi: 18/1/2024

İPTAL DAVALARINI AÇANLAR:
L Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Engin ALTAY, Özgür ÖZEL ve Engin ÖZKOÇ ile birlikte 132 milletvekili (2021/89)
2.    Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Engin ALTAY, Özgür ÖZEL ve Engin ÖZKOÇ ile birlikte 133 milletvekili (2022/5)    '    ’    '

İPTAL DAVALARININ KONUSU:
A.    5/7/2021 tarihli ve (78) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2. maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 327. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın,
B.    2/12/2021 tarihli ve (87) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;
1.    1. maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 320. maddesinin;
a.    (1) numaralı fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde yer alan “Bakanlık Maarif Müfettişleri... ” ibarelerinin “...müfettişler... ” şeklinde değiştirilmesinin,
b.    (1) numaralı fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen (2) numaralı fıkrasının,
c.    (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “...Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarından..." ibaresinin “...başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından... ” şeklinde değiştirilmesinin,
ç. (4) numaralı fıkrasında yer alan “...Bakanlık Maarif Müfettişlerinin ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarının...'' ibaresinin “...başmüfettiş. müfettiş ve müfettiş yardımcılarının... ” şeklinde değiştirilmesinin,
2.    2. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Altıncı Kısmı’nın On Birinci Bölümü’ne eklenen geçici 1. maddesinin,
Anayasa’nın 2., 6„ 7., 8., 13., 70., 104. ve 128, maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebidir.

1.    İPTALİ İSTENEN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ KURALLARI İLE İLGİLİ GÖRÜLEN KANUN HÜKMÜ VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KURALLARI
...

II.    İLK İNCELEME
....

IV.    ESASIN İNCELENMESİ
4.    Dava dilekçesi ve ekleri, Raportör Ahmet CANPOLAT tarafından hazırlanan işin esasına ilişkin rapor, dava konusu CBK kuralları ve ilgili görülen mevzuat, dayanılan ve ilgili
görülen Anayasa kuralları ile bunların gerekçeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
A. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Anayasal Çerçevesi ve Yargısal Denetimi
5.    Anayasa Mahkemesi CBK’lann anayasal çerçevesini ve yargısal denetimine ilişkin ilkeleri daha Önceki kararlarında belirlemiştir. Buna göre CBK’lann yargısal denetiminde öncelikle Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının birinci ila dördüncü cümlelerinde belirtilen konu bakımından yetki kurallarına uygunluğunun ele alınması gerekmekte olup bu kapsamda düzenlemenin; yürütme yetkisine ilişkin olması, Anayasa’nın İkinci Kısmı'nın Birinci ve İkinci Bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle Dördüncü Bölümümde yer alan siyasi haklar ve ödevlerle ilgili olmaması, Anayasa’da münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen ya da kanunda açıkça düzenlenen konulara ilişkin olmaması gerekir. Anılan fıkra yönünden herhangi bir aykırılık tespit edilmemesi durumunda ise bu defa CBK’ların içerik yönünden Anayasa’ya uygunluk denetimi vapılmalıdır (AYM, E.2019/78, K.2020/6,23/1/2020, §§ 3-13; E.2019/31, K.2020/5, 23/1/2020, §§ 3-13; E.2018/119, K.2020/25, 11/6/2020, §§ 3-13; E.2018/155, K.2020/27, 11/6/2020, §§3-13).

B.    (78) Numaralı CBK’nın 2. Maddesiyle (1) Numaralı CBK’nın 327. Maddesine Eklenen (3) Numaralı Fıkranın Birinci Cümlesinin İncelenmesi
1.    Anlam ve Kapsam
6.    (1) numaralı CBK’nın 327. maddesinin (1) numaralı fıkrasında Millî Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatı kurmaya yetkili olduğu, (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde de her ilde ve ilçede bir millî eğitim müdürlüğü kuracağı hüküm altına alınmıştır.
7.    Maddenin (3) numaralı fıkrasının dava konusu birinci cümlesinde, il millî eğitim müdürlükleri bünyesinde her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlannın rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek üzere eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısı istihdam edilebileceği belirtilmiştir. Aynı cümlede, belirtilen istihdamın 375 sayılı KHK’nın ek 24. maddesi uyarınca yapılacağı kurala bağlanmıştır.
8.    Dava konusu kuralla eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcılarının istihdamı ile görev ve yetkilerine ilişkin düzenleme yapıldığı anlaşılmaktadır.
9.    Kuralın atıfta bulunduğu 375 sayılı KHK’nın ek 24. maddesinin birinci fıkrasında bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin CBK’larda öngörülmesi kaydıyla bakanlık, kurum ya da birim düzeyinde müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör, aktüer ile müfettiş yardımcısı, denetmen yardımcısı, denetçi yardımcısı, aktüer yardımcısı ve stajyer kontrolör istihdam edilebileceği düzenlenmiştir.
10.    Anılan maddenin ikinci fıkrasında merkez teşkilatına ait kadro veya pozisyonlarda istihdam edilecekler hakkında 657 sayılı Kanun’un ek 41. maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile yabancı dil şartı hariç olmak üzere beşinci fıkrasında yer alan. hükümlerin kıyasen uygulanacağı belirtilmiştir. Söz konusu Kanun’un ek 41. maddesinin ikinci fıkrasında uzman yardımcılığına atanabilmek için gerekli şartlar belirlenmiş, üçüncü fıkrasında uzman yardımcılarının mesleğe özel yarışma sınavı ile alınacağı düzenlenmiş, beşinci fıkrasında uzman yardımcılığına atananların en az üç yıl çalışmış olma ve hazırlayacakları uzmanlık tezinin kabul edilmesi şartıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanacakları belirtilmiştir.
1.  375 sayılı KHK’nın ek 24. maddesinin üçüncü fıkrasında taşra teşkilatına ait kadro veya pozisyonlarda istihdam edilecekler hakkında 657 sayılı Kanun’un ek 41. maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile yabancı dil ve tez şartı hariç olmak ve yeterlik sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmak üzere beşinci fıkrada yer alan hükümlerin kıyasen uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
12.  Anılan KHK’nın ek 24. maddesinin dördüncü fıkrasında bu madde kapsamında istihdam edilen yardımcı veya stajyerlerden verilen ilave süre içerisinde tezlerini sunmayan ya da ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenlerin ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanların yardımcı ya da stajyer unvanını kaybedecekleri ve kurumlarında durumlanna uygun kadro veya pozisyonlara atanacakları düzenlenmiştir.
13. KHK’nın ek 24. maddesinin altıncı fıkrasında bu madde kapsamında istihdam edilecek personelin mesleğe alınması, yetiştirilmesi, yarışma ve yeterlik sınavları, çalışma usul ve esasları, hizmetin gerektirmesi hâlinde birim veya görev yeri itibarıyla yer değiştirme esasları ile diğer hususların Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak kurumlannca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür.
14. Kuralın atıfta bulunduğu KHK’nın ek 24. maddesinde bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında denetçi veya denetçi yardımcısı istihdam edilebilmesi anılan kurumlann teşkilatlanmasına ilişkin CBK’larda bu hususun öngörülmüş olması şartına bağlanmıştır. Dava konusu kuralla söz konusu maddede belirtilen usul ve esaslara göre Millî Eğitim Bakanlığında KHK’nın ek 24. maddesine göre eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısı istihdam edilmesine imkân tanınmıştır.
2. İptal Talebinin Gerekçesi
15. Dava dilekçesinde özetle; eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcılarının istihdamına yönelik hususların mevcut kanunlarda yer aldığı için kanunda açıkça düzenlenen konuda CBK çıkanldığı, CBK çıkarma yetkisinin anayasal çerçeve dışında kullanıldığı, yürütme organına genel, sınırsız, esaslan ve çerçevesi belirsiz bir düzenleme yetkisinin tanındığı, bu durumun yasama yetkisinin devredilemezliği, Anayasa'nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ile kuvvetler ayrılığı ilkeleriyle bağdaşmadığı belirtilerek kuralın Anayasamın 2., 6., 7., 8., 104. ve 128. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
3. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu
16.  Dava dilekçesinde konu bakımından yetki yönünden kuralın Anayasamın 6., 7.,
8. ve 128. maddelerine de aykın olduğu ileri sürülmüş ise de CBK’ya ilişkin konu
bakımından yetki kuralları Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasında düzenlendiğinden bu husustaki inceleme anılan fıkra kapsamında yapılacaktır.
17. Kuralla Millî Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatında her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek üzere 375 sayılı KHK’nın ek 24. maddesi uyarınca eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısı istihdam edilebileceği hükme bağlanmaktadır.
18.  Anayasa Mahkemesi memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemelerin CBK’larla yapılmasının konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya uygun olup olmadığı hususunu daha önce değerlendirmiştir. Bu kapsamda memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görev, yetki ve sorumluluklarının Anayasamın 128. maddesi uyarınca münhasıran kanunla düzenlenmesi gerektiğinden, Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının üçüncü cümlesi uyarınca CBK ile düzenlenemeyeceğine karar vermiştir (benzer yönde AYM, E.2019/96, K.2022/17,24/2/2022, §§ 58-60; E. 2018/118, K.2023/180,26/10/2023, §§ 324-326).
19.  Millî Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilebileceği öngörülen eğitim müfettişi ve yardımcısının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenleme öngören dava konusu kural yönünden anılan içtihattan ayrılmayı gerektiren bir durum bulunmamaktadır.
20.  Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının üçüncü cümlesine aykırıdır. İptali gerekir,
Basri BAĞCI ve İrfan FİDAN bu görüşe katılmamışlardır.
Kural Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının üçüncü cümlesine aykırı görülerek iptal edildiğinden kuralın ayrıca konu bakımından yetki yönünden aynı fıkranın birinci, ikinci ve dördüncü cümleleri yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.
Kural konu bakımından yetki yönünden Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının üçüncü cümlesine aykırı görülerek iptal edildiğinden içerik yönünden incelenmemiştir.

C. (78) Numaralı CBK’nın 2. Maddesiyle (1) Numaralı CBK’nın 327. Maddesine Eklenen (3) Numaralı Fıkranın İkinci Cümlesinin İncelenmesi
1.    Anlam ve Kapsam
21.  Kuralda; mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı KHK'nin ek 30. maddesi uyarınca, eğitim müfettişinin maarif müfettişine ve eğitim müfettiş yardımcısının maarif müfettiş yardımcısına denk olduğu kurala bağlanmıştır.
22.  375 sayılı KHK’nın ek 30. maddesinde, CBK’larla ünvan itibarıyla ilk kez ihdas edilen kadro veya pozisyonların, mevzuatta yer alan kadro veya pozisyonlardan hangisine mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından karşılık geldiğinin CBK’larda gösterileceği belirtilmiştir.
23. Kuralla eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısının denk tutulduğu maarif müfettişi ve maarif müfettiş yardımcıiannın özlük haklan 657 sayılı Kanun’un 36. maddesinin on birinci fıkrasında, 152. maddesinin II. fıkrasının A bendinin h alt bendinde ve ek göstergelere ilişkin 1/g bölümünde düzenlenmiştir.
2. İptal Talebinin Gerekçesi
24.  Dava dilekçesinde özetle; kuralın eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısının mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük haklarına ilişkin olduğu, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük haklarına ilişkin hükümler mülkiyet hakkını ilgilendirdiğinden bunların CBK ile düzenlenmesinin mümkün olmadığı, münhasıran kanunla düzenlenmesi gereken bir konuda CBK çıkarıldığı, CBK çıkarma yetkisinin anayasal çerçeve dışında kullanıldığı, bu durumun yasama yetkisinin devredilemezliği, Anayasamın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ile kuvvetler ayrılığı ilkeleriyle bağdaşmadığı belirtilerek kuralın Anayasamın 2., 6., 7., 8., 104. ve 128. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
3. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu
25.    Dava dilekçesinde konu bakımından yetki yönünden kuralın Anayasa’nın 6., 7., 8. ve 128. maddelerine de aykırı olduğu ileri sürülmüş ise de CBK’ya ilişkin konu bakımından yetki kuralları Anayasamın 104. maddesinin on yedinci fıkrasında düzenlendiğinden bu husustaki inceleme anılan fıkra kapsamında yapılacaktır.
26.    Anayasamın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının ikinci cümlesinde Anayasamın İkinci Kısmımın Birinci ve İkinci Bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi haklan ve ödevleri ile Dördüncü Bölümü’nde yer alan siyasi haklar ve ödevlerin CBK'yla düzenlenemeyeceği, üçüncü cümlesinde ise münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda CBK çıkarılamayacağı hüküm altına alınmıştır.
27.    Anayasa Mahkemesi memurlar ve diğer kamu görevlilerinin mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklanna ilişkin düzenlemelerin CBK’larla yapılmasının konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya uygun olup olmadığı hususunu daha önce değerlendirmiştir. Bu kapsamda mali ve .sosyal hak ve yardımlann Anayasamın İkinci Kısmı’nın İkinci Bölümü’nde yer alan mülkiyet hakkıyla ilgili olduğundan Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının ikinci cümlesi uyarınca CBK ile düzenlenemeyecek yasak alan içinde kaldığına, diğer özlük haklarının ise Anayasa’nın 128. maddesi uyarınca münhasıran kanunla düzenlenmesi gerektiğinden Anayasamın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının üçüncü cümlesi uyarınca CBK ile düzenlenemeyeceğine karar vermiştir (AYM, E.2018/123, K.2022/138,9/11/2022, §§ 74-79; E. 2020/7, K.2022/146, 30/11/2022, § 48).
28.    Millî Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilen eğitim müfettişi ve yardımcısının mali, sosyal ve diğer özlük haklanna ilişkin düzenleme öngören dava konusu kural yönünden anılan içtihattan ayrılmayı gerektiren bir durum bulunmamakladır.
29.    Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerine aykırıdır. İptali gerekir.
Kural Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerine aykırı görülerek iptal edildiğinden kuralın aynca konu bakımından yetki yönünden aynı fıkranın birinci ve dördüncü cümleleri yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.
Kural konu bakımından yetki yönünden Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerine aykın görülerek iptal edildiğinden içerik yönünden incelenmemiştir.

Ç. (87) Numaralı CBK’nın 1. Maddesiyle (1) Numaralı CBK’nın 320. Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının (ç) ve (d) Bentlerinde Yer Alan “Bakanlık Maarif Müfettişleri...” İbarelerinin “...müfettişler..."Şeklinde Değiştirilmesinin İncelenmesi
1. İptal Talebinin Gerekçesi
30.    Dava dilekçesinde Özetle; müfettiş ve müfettiş yardımcılarının istihdam edilmesine ve bunların görev ve yetkilerinin belirlenmesine ilişkin hükümlerin münhasıran kanunla düzenlenmesi gerektiği, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının istihdamına yönelik hususların mevcut kanunlarda yer aldığı için kanunda açıkça düzenlenen konuda CBK çıkarıldığı, yürütme organına genel, sınırsız, esasları ve çerçevesi belirsiz bir düzenleme yetkisinin tanındığı, bu durumun yasama yetkisinin devredilemezliği, Anayasa’nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ile kuvvetler ayrılığı ilkeleriyle bağdaşmadığı belirtilerek kuralların Anayasa’nın 2., â., 7., 8., 104. ve 128. maddelerine aykın olduğu ileri sürülmüştür.
2.    Anayasa’ya Aykınlık Sorunu
31.    Dava dilekçesinde konu bakımından yetki yönünden kurallann Anayasa’nın 6., 7., 8. ve 128. maddelerine de aykın olduğu ileri sürülmüş ise de CBK’ya ilişkin konu bakımından yetki kuralları Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasında düzenlendiğinden bu husustaki inceleme anılan fıkra kapsamında yapılacaktır.
32.    (1) numaralı CBK’nın 320. maddesinin (I) numaralı fıkrasının (ç) bendinde. Bakanlık teşkilatı ve personeli ile Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak, usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını Ön plana çıkaran bir anlayışla, Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme vc soruşturma iş ve işlemlerinin müfettişler aracılığıyla yapılacağı düzenlenmiştir. Kuralda yer alan “Bakanlık maarif müfettişleri’’ ibaresi dava konusu kuralla "müfettişler" şeklinde değiştirilmiştir.
33.    Anılan fıkranın (d) bendinde, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlan ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerinin müfettişler aracılığıyla yürütüleceği düzenlenmiştir. Kuralda yer alan "Bakanlık maarif müfettişleri ” ibaresi dava konusu kuralla "müfettişler" şeklinde değiştirilmiştir.
34.    Anılan bentlerde yer alan "Bakanlık maarif müfettişleri" ibarelerinin "müfettişler" şeklinde değiştirilerek Millî Eğitim Bakanlığının teşkilatına ilişkin bir düzenleme yapıldığı ve müfettişlerin görev ve yetkilerinin belirlendiği anlaşılmaktadır.
35.    (78) numaralı CBK’nın 2. maddesiyle (1) numaralı CBK’nın 327. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın birinci cümlesinin konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya uygunluk denetimi bölümünde belirtilen gerekçeler dava konusu kurallar için de geçcrlidir(§ 18).
36.    Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev ifa edecek müfettişlerin görev, yetki ve sorumluluklannın Anayasa’nm 128. maddesi uyarınca münhasıran kanunla düzenlenmesi gerekmektedir.
37.    Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nm 104. maddesinin on yedinci fıkrasının üçüncü cümlesine aykırıdır. İptali gerekir.
Basri BAĞCI ve İrfan FİDAN bu görüşe katılmamışlardır.
Kural Anayasa’nm 104. maddesinin on yedinci fıkrasının üçüncü cümlesine aykırı görülerek iptal edildiğinden kuralın ayrıca konu bakımından yetki yönünden aynı fıkranın birinci, ikinci ve dördüncü cümleleri yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.
Kural konu bakımından yetki yönünden Anayasa’nm 104. maddesinin on yedinci fıkrasının üçüncü cümlesine aykırı görülerek iptal edildiğinden içerik yönünden incelenmemiştir.

D.    (87) Numaralı CBK’nın 1. Maddesiyle (1) Numaralı CBK’nın 320. Maddesine Eklenen (2) Numaralı Fıkrasının İncelenmesi
1.    İptal Talebinin Gerekçesi
38.    Dava dilekçesinde özetle; müfettiş ve müfettiş yardımcısı istihdamına ilişkin hükümlerin kanunla düzenlenmesi gerektiği, münhasıran kanunla düzenlenmesi gereken bir konuda CBK çıkarıldığı, CBK çıkarma yetkisinin anayasal çerçeve dışında kullanıldığı, yürütme organına genel, sınırsız, esasları ve çerçevesi belirsiz bir düzenleme yetkisinin tanındığı, bu durumun yasama yetkisinin devredilemezliği, Anayasa’nm bağlayıcılığı ve üstünlüğü ile kuvvetler ayrılığı ilkeleriyle bağdaşmadığı belirtilerek kuralın Anayasa’nm 2., 6., 7., 8., 104. ve 128. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
2.    Anayasa’ya Aykırılık Sorunu
a.    Kuralın Konu Bakımından Yetki Yönünden İncelenmesi
39.    Dava dilekçesinde konu bakımından yetki yönünden kuralın Anayasamın 6., 7., 8. ve 128. maddelerine de aykırı olduğu ileri sürülmüş ise de CBK’ya ilişkin konu bakımından yetki kuralları Anayasa’nm 104. maddesinin on yedinci fıkrasında düzenlendiğinden bu husustaki inceleme anılan fıkra kapsamında yapılacaktır.
40.    Kuralla Millî Eğitim Bakanlığının merkez teşkilatında 375 sayılı KHK’nın ek 24. maddesi uyarınca müfettiş ve müfettiş yardımcısı istihdam edilebilmesine imkân sağlayan bir düzenleme getirilmektedir.
41.    Anayasa Mahkemesi bakanlıklarda ve bağlı kuruluşlarında personel istihdamına imkân veren düzenlemelerin CBK’larla yapılmasının konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya uygun olup olmadığı hususunu daha önceki bazı kararlarında değerlendirmiştir. Bu kapsamda personel istihdamının idarenin kuruluş ve görevlerinin bir parçasını teşkil etmesi nedeniyle teşkilat yapısı ile ilgili olup yürütme yetkisine ilişkin konulardan olduğu, Anayasa’da CBK ile düzenlenmesi yasaklanan haklar ve ödevlerle ilgisinin bulunmadığı, Anayasa’nın 106. maddesinin on birinci fıkrasının "Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir" şeklindeki hükmüyle bağlantılı olarak Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının üçüncü cümlesine aykırı bir yönünün bulunmadığı ifade edilmiştir (AYM, E.2018/123, K.2022/138, 9/11/2022, §§ 55-59; E.2020/54, K.2022/165,29/12/2022, §§ 19-24).
42.    Dava konusu kural yönünden, belirtilen kararlardan ayrılmayı gerektiren bir durum bulunmamaktadır. Bu itibarla kural Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının birinci, ikinci ve üçüncü cümlelerine aykırı bir düzenleme içermemektedir.
43.    Diğer yandan kuralla aynı alanda hüküm ifade eden karşılaştırmaya esas olabilecek nitelikte, kanunla yapılan herhangi bir düzenleme tespit edilememiştir. Bu itibarla kuralın kanunda açıkça düzenlenen bir konuya ilişkin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
44.    Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasına aykırı değildir. İptal talebinin reddi gerekir.
Zühtü ARSLAN, Haşan Tahsin GÖKCAN, Engin YILDIRIM, M. Emin KUZ, Yusuf Şevki HAKYEMEZ ile Kenan YAŞAR bu görüşe katılmamışlardır.
b.    Kuralın İçerik Yönünden İncelenmesi
45.    Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti; eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan haklarına saygılı, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adil bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, hukuki güvenliği sağlayan, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuk kurallarıyla kendini bağlı sayan ve yargı denetimine açık olan devlettir.
46.    Hukuk devletinin temel unsurlanndan biri belirlilik ilkesidir. Anayasa Mahkemesinin yerleşik kararlarına göre anılan ilke, yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır, uygulanabilir ve nesnel olmasını gerektirmektedir.
47.    Anılan ilkenin yürütmenin asli düzenleyici işlemi niteliğinde olan CBK’lar bakımından da geçerli olduğuna şüphe bulunmamaktadır
48.    Kuralla Millî Eğitim Bakanlığının merkez teşkilatında istihdam edilmesine imkân tanınan müfettiş ve müfettiş yardımcısının istihdam usulü açık, net ve anlaşılır bir şekilde düzenlendiğinden, kuralın hem kişiler hem de idare yönünden belirli ve öngörülebilir olduğu anlaşılmaktadır.
49.    Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 2. maddesine aykırı değildir. İptal talebinin reddi gerekir.

E.    (87) Numaralı CBK’nın 1. Maddesiyle (1) Numaralı CBK’nın 320. Maddesinin (3) Numaralı Fıkrasının İkinci Cümlesinde Yer Alan “...Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarından...” İbaresinin “...başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından... ” Şeklinde Değiştirilmesinin İncelenmesi
1.    İptal Talebinin Gerekçesi
50.    Dava dilekçesinde özetle; Millî Eğitim Bakanlığının merkez teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren teftiş kurul başkanlığında istihdam edilen müfettiş ve müfettiş yardımcılarının kadrolarına ilişkin hükümlerin münhasıran kanunla düzenlenmesi gerektiği, CBK çıkarma yetkisinin anayasal çerçeve dışında kullanıldığı, yürütme organına genel, sınırsız, esasları ve çerçevesi belirsiz bir düzenleme yetkisinin tanındığı, bu durumun yasama yetkisinin devredilemezliği, Anayasa’nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ile kuvvetler ayrılığı ilkeleriyle bağdaşmadığı belirtilerek kuralın Anayasa’nın 2., 6., 7., 8., 104. ve 128. maddelerine aykın olduğu ileri sürülmüştür.
2.    Anayasa’ya Aykırılık Sorunu
a.    Kuralın Konu Bakımından Yetki Yönünden İncelenmesi
51.    Dava dilekçesinde konu bakımından yetki yönünden kuralların Anayasa’nın 6., 7„ 8. ve 128. maddelerine de aykırı olduğu ileri sürülmüş ise de CBK’ya ilişkin konu bakımından yetki kuralları Anayasa’nın 104, maddesinin on yedinci fıkrasında düzenlendiğinden bu husustaki inceleme anılan fıkra kapsamında yapılacaktır.
52.    (1) numaralı CBK’nın 320. maddesinin (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde, Teftiş Kurulu Başkanlığının, Başkan ile Başkanlık birimlerinde ve çalışma merkezlerinde görevli bakanlık maarif müfettişleri ile bakanlık maarif müfettiş yardımcılarından oluşacağı belirtilmekte iken dava konusu kuralla “...Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarından..." ibaresi “...başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından... ” şeklinde değiştirilmiştir. Böylece dava konusu ibareler uyannca teftiş kurulunda görevli maarif müfettişleri ile yardımcılarının unvanı değişmiştir.
53.    Anılan cümlede yapılan değişiklikle Millî Eğitim Bakanlığının teşkilatına ilişkin bir düzenleme yapıldığı anlaşılmaktadır.
54.    (87) numaralı CBK’nın 1. maddesiyle (1) numaralı CBK’nın 320. maddesine eklenen (2) numaralı fıkrasının konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya uygunluk denetimi bölümünde belirtilen gerekçeler dava konusu kural için de geçerlidir (§ 41).
55.    Bakanlıklarda ve bağlı kuruluşlarında istihdam edilen personelin kadro Unvanlarındaki değişikliklere ilişkin düzenlemeler idarenin teşkilat yapısıyla ilgili olduğundan, kural Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının birinci, ikinci ve üçüncü cümlelerine aykırı bir düzenleme içermemektedir.
56.    Diğer yandan kuralla aynı alanda hüküm ifade eden karşılaştırmaya esas olabilecek nitelikte, kanunla yapılan herhangi bir düzenleme tespit edilememiştir. Bu itibarla kuralın kanunda açıkça düzenlenen bir konuya ilişkin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
57.    Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasına aykırı değildir. İptal talebinin reddi gerekir.
Zühtü ARSLAN, Haşan Tahsin GÖKCAN, Engin YILDIRIM, M. Emin KUZ, Yusuf Şevki HAKYEMEZ ile Kenan YAŞAR bu görüşe katılmamışlardır.
b.    Kuralın İçerik Yönünden İncelenmesi
58.    (87) numaralı CBK’nın 1, maddesiyle (1) numaralı CBK’nın 320. maddesine eklenen (2) numaralı fıkrasının içerik yönünden Anayasa’ya uygunluk denetimi bölümünde belirtilen gerekçeler dava konusu kural için de geçerlidir (§§ 45-47).
59.    Kuralın hem kişiler hem de idare yönünden belirli ve öngörülebilir olduğu anlaşılmaktadır.
60.    Açıklanan nedenlerle kural, Anayasamın 2. maddesine aykırı değildir. İptal talebinin reddi gerekir.

F. (87) Numaralı CBK’nın 1. Maddesiyle (1) Numaralı CBK’nın 320. Maddesinin (4) Numaralı Fıkrasında Yer Alan “...Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarının...” İbaresinin ”...başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının... ” Şeklinde Değiştirilmesinin İncelenmesi
1.    İptal Talebinin Gerekçesi
61.    Dava dilekçesinde (87) numaralı CBK’nın 1. maddesiyle (1) numaralı CBK’nın 320. maddesinin (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "...Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarından..." ibaresinin "...başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından... ” şeklinde değiştirilmesine ilişkin belirtilen gerekçelerle dava konusu kuralın Anayasa’nın 2., 6., 7,, 8., 104. ve 128. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
2.    Anayasa’ya Aykırılık Sorunu
62.    Dava dilekçesinde konu bakımından yetki yönünden kuralın Anayasa’nın 6., 7., 8. ve 128. maddelerine de aykırı olduğu ileri sürülmüş ise de CBK’ya ilişkin konu bakımından yetki kuralları Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasında düzenlendiğinden bu husustaki inceleme anılan fıkra kapsamında yapılacaktır.
63.    (I) numaralı CBK’nın 320. maddesinin (4) numaralı fıkrasında, Teftiş Kurulu Başkanlığının ve çalışma merkezlerinin görev, yetki ve sorumluluklarının, çalışma usul ve esaslannın, bakanlık maarif müfettişleri ve bakanlık maarif müfettiş yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarının, mesleğe alınmalarının, yetiştirilmelerinin, yeterliklerinin,
yükselmelerinin, görevlendirilmelerinin, çalışma merkezlerine dağılımlarının, merkezler arasında yer değiştirmelerinin ve diğer hususların yönetmelikle düzenleneceği belirtilmekte iken dava konusu kuralla "...Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarının..." ibaresi " ...başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının... " şeklinde değiştirilmiştir. Böylece dava konusu ibareler uyarınca teftiş kurulunda görevli maarif müfettişleri ile yardımcılarının Unvanı değişmiştir.
64.    Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının ikinci cümlesinde Anayasa’nın İkinci Kısmı’nın Birinci ve İkinci Bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi haklan ve ödevleriyle Dördüncü Bölümü’nde yer alan siyasi haklar ve ödevlerin CBK’larla düzenlencmeyeceği belirtilmiştir.
65.    Anayasa’nın kamu hizmetine girme hakkını düzenleyen 70. maddesinde “Her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir./Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez' hükmüne yer verilmiştir. Anayasa’nın İkinci Kısmı’nın "Siyasî Haklar ve Ödevler " başlıklı Dördüncü Bölümü’nde yer alan ve 70. maddesinde güvence altına alınan kamu hizmetine girme hakkına ilişkin olarak CBK ile düzenleme yapılması mümkün değildir.
66.    Kamu hizmetine girme ve hizmete alınmada hangi nitelik ve şartların aranacağı Anayasa’nın 70. maddesi kapsamındadır. Kural, Bakanlık Teftiş Kurulunda görev yapacak olan müfettiş yardımcılarının mesleğe alınmalarına dair düzenleme içermektedir. Bu itibarla kuralın müfettiş yardımcılarının mesleğe alınmaya ilişkin kısmı Anayasa’nın İkinci Kısım Dördüncü Bölümü’nde yer alan kamu hizmetine girme hakkına ilişkin bir düzenleme içerdiğinden Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının ikinci cümlesi uyarınca CBK ile düzenlenemeyecek yasak alan içinde kalmaktadır.
67.    Diğer yandan Anayasa’nın 128. maddesine göre memurlar ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, haklan ve yükümlülükleri ve diğer özlük işlerinin kanunla düzenlenmesi gerekmekte olup kuralla Millî Eğitim Bakanlığında görevli başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkilerine yönelik düzenleme öngörülmektedir.
68.    Bu itibarla Anayasa’nın 128. maddesi uyarınca münhasıran kanunla düzenlenmesi gereken bir konuda düzenleme yapan kuralın nitelik, atanma, görev ve yetkilere ilişkin kısmının da Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının üçüncü cümlesine aykırı olduğu anlaşılmaktadır.
69.    Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerine aykındır. İptali gerekir.
Kural, Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerine aykırı görülerek iptal edildiğinden kuralın ayrıca konu bakımından yetki yönünden aynı fıkranın birinei ve dördüncü cümleleri yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.
Kural, konu bakımından yetki yönünden Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerine aykırı görülerek iptal edildiğinden içerik yönünden incelenmemiştir.

G. (87) Numaralı CBK’nın 2. Maddesiyle, (1) Numaralı CBK’nın Altıncı Kısmı’nın On Birinci Bölümü’ne Eklenen Geçici L Maddesinin İncelenmesi
1.    (1) ve (2) Numaralı Fıkralar
a.    İptal Talebinin Gerekçesi
70.    Dava dilekçesinde (87) numaralı CBK’nın 1. maddesiyle (1) numaralı CBK’nın 320. maddesinin (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "...Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarından..." ibaresinin "...başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından..." şeklinde değiştirilmesine ilişkin belirtilen gerekçelerle dava konusu kuralın Anayasa’nın 2., 6., 7., 8., 13., 70., 104. ve 128. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
b.    Anayasa’ya Aykırılık Sorunu
1.    Kuralların Konu Bakımından Yetki Yönünden İncelenmesi
71.    Dava dilekçesinde konu bakımından yetki yönünden kuralların Anayasa’nın 6., 7., 8., 13., 70. ve 128. maddelerine de aykın olduğu ileri sürülmüş ise de CBK’ya ilişkin konu bakımından yetki kuralları Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasında düzenlendiğinden bu husustaki inceleme anılan fıkra kapsamında yapılacaktır.
72.    (87) numaralı CBK’nın 2. maddesiyle (1) numaralı CBK’nın Altıncı Kısmı’nın On Birinci Bölümü’ne eklenen geçici 1. maddesinin dava konusu (1) numaralı fıkrasında 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında CBK’nın eki (I) Sayılı Cetvel’İn Millî Eğitim Bakanlığı bölümünde yer alan "Bakanlık Maarif Başmüfettişi" unvanlı kadroların "Başmüfettiş", "Bakanlık Maarif Müfettişi" ünvanlı kadroların "Müfettiş" ve "Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısı" unvanlı kadroların "Müfettiş Yardımcısı ” şeklinde değiştirildiği belirtilmiştir.
73.    Anılan maddenin dava konusu (2) numaralı fıkrasında da bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Millî Eğitim Bakanlığında Bakanlık maarif başmüfettişi ve Bakanlık maarif müfettişi kadrolarında bulunanların, kadro dereceleriyle durumlarına uygun başmüfettiş ve müfettiş kadrolarına başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılacağı; bunlann Bakanlık maarif başmüfettişi ve Bakanlık maarif müfettişi kadrolannda geçirdikleri sürelerin başmüfettiş ve müfettiş kadrolarında geçmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.
74.    (87) numaralı CBK’nın 1. maddesiyle (1) numaralı CBK’nın 320. maddesine eklenen (2) numaralı fıkrasının konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya uygunluk denetimi bölümünde belirtilen gerekçeler dava konusu kural için de geçerlidir (§41).
75.    Bakanlıklarda ve bağlı kuruluşlarında istihdam edilen personelin kadro Unvanlarındaki değişikliklere ilişkin düzenlemeler idarenin teşkilat yapısıyla ilgili
olduğundan, kurallar Anayasa’nm 104. maddesinin on yedinci fıkrasının birinci, ikinci ve üçüncü cümlelerine aykırı bir düzenleme içermemektedir.
76.    Diğer yandan kurallarla aynı alanda hüküm ifade eden karşılaştırmaya esas olabilecek nitelikte, kanunla yapılan herhangi bir düzenleme tespit edilememiştir. Bu itibarla kuralların kanunda açıkça düzenlenen bir konuya ilişkin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
77.    Açıklanan nedenlerle kurallar, Anayasa’nm 104. maddesinin on yedinci fıkrasına aykırı değildir. İptal talebinin reddi gerekir.
Zühtü ARSLAN, Haşan Tahsin GÖKCAN, Engin YILDIRIM, M. Emin KUZ, Yusuf Şevki HAKYEMEZ ile Kenan YAŞAR bu görüşe katılmamışlardır.
ii. Kurallann İçerik Yönünden İncelenmesi
78.    (87) numaralı CBK’nın 1. maddesiyle (1) numaralı CBK’nın 320. maddesine eklenen (2) numaralı fıkrasının içerik yönünden Anayasa’ya uygunluk denetimi bölümünde belirtilen gerekçeler dava konusu kural için de geçerlidir (§§ 45-47).
79.    Kuralların hem kişiler hem de idare yönünden belirli ve öngörülebilir olduğu anlaşılmaktadır.
80.    Açıklanan nedenlerle kurallar, Anayasa’nm 2. maddesine aykın değildir. İptal talebinin reddi gerekir.
2.    (3) Numaralı Fıkra
a.    Anlam ve Kapsam
81.    Geçici 1. maddenin dava konusu üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde, maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Millî Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatında maarif müfettişi ve maarif müfettiş yardımcısı kadrolarında bulunanların, kadro dereceleriyle durumlarına uygun eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısı kadrolarına başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılacağı belirtilmiştir.
82.    Anılan fıkranın ikinci cümlesinde de bu fıkra kapsamında yapılacak atamalar için uygun boş kadro bulunmaması hâlinde söz konusu kadroların başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek (2) numaralı CBK’nın eki (I) Sayılı Cetvel’in Millî Eğitim Bakanlığı bölümüne eklenmiş sayılacağı düzenlenmiştir.
83.    Fıkranın üçüncü cümlesinde ise taşra teşkilatında görev yapan ve bu fıkra kapsamında ünvanı değişen maarif müfettişi ve maarif müfettiş yardımcıları hakkında 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında KHK'nın mülga geçici 10. maddesinin yedinci fıkrası hükmü uygulananlar hakkında anılan düzenlemenin uygulanmasına devam edileceği belirtilmiştir.
84.    Kuralın atıfta bulunduğu 652 sayılı KHK’nın geçici 10. maddesinde, Millî Eğitim Başdenetçisi, Millî Eğitim Denetçisi ve İl Eğitim Denetmeni kadrolarında bulunanların
Maarif Müfettişi kadrosuna, Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarında bulunanların ise Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmaları öngörülmüş, yedinci fıkrasında da maarif müfettişi ve maarif müfettiş yardımcısı kadrolarına atanmış sayılanlara Önceki kadrolarına bağlı olarak mali haklar kapsamında fiilen yapılan her türlü ödemeler toplamı net tutarının, atanmış sayıldıkları kadro ünvanlan için öngörülen mali haklar toplamı net tutarından fazla olması hâlinde, atanmış sayıldıkları kadroda bulundukları sürece bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam edileceği belirtilmiştir.
85.    Bu itibarla kuralla, Millî Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatında maarif müfettişi ve maarif müfettiş yardımcısı kadrolarında bulunanların, eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısı kadrolarına başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanması ve sahip oldukları mali hakların korunması öngörülmektedir.
b.    İptal Talebinin Gerekçesi
86.    Dava dilekçesinde (87) numaralı CBK’nın 1. maddesiyle (1) numaralı CBK’nın 320. maddesinin (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "...Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarından..." ibaresinin "...başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından... ” şeklinde değiştirilmesine ilişkin belirtilen gerekçelerle dava konusu kuralın Anayasa’nın 2., 6., 7., 8., 13., 70., 104. ve 128. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
c.    Anayasa’ya Aykırılık Sorunu
1.    (3) Numaralı Fıkranın Birinci ve İkinci Cümlesi
(1)    Kuralların Konu Bakımından Yetki Yönünden İncelenmesi
87.    Dava dilekçesinde konu bakımından yetki yönünden kuralların Anayasa’nın 6., 7., 8., 13., 70. ve 128. maddelerine de aykırı olduğu ileri sürülmüş ise de CBK’ya ilişkin konu bakımından yetki kurallan Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasında düzenlendiğinden bu husustaki inceleme anılan fıkra kapsamında yapılacaktır.
88.    Dava konusu kurallarla Millî Eğitim Bakanlığının teşkilat yapısı içinde yer alan kadro Unvanlarındaki değişikliklerin ve bu değişikliklere bağlı olarak söz konusu kadro ünvanlan arasında atama işlemlerinin gerçekleştirildiği dolayısıyla idarenin teşkilat yapısıyla ilgili düzenlemelerin yapıldığı anlaşılmaktadır.
89.    (87) numaralı CBK’nın 1. maddesiyle (1) numaralı CBK’nın 320. maddesine eklenen (2) numaralı fıkrasının konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya uygunluk denetimi bölümünde belirtilen gerekçeler dava konusu kural için de geçerlidir (§41).
90.    Bu itibarla kurallar Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının birinci, ikinci ve üçüncü cümlelerine aykırı bir düzenleme içermemektedir.
91.    Diğer yandan kurallarla aynı alanda hüküm ifade eden karşılaştırmaya esas olabiJecek nitelikte, kanunla yapılan herhangi bir düzenleme tespit edilememiştir. Bu itibarla kuralların kanunda açıkça düzenlenen bir konuya ilişkin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
92.    Açıklanan nedenlerle kurallar, Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasına aykın değildir. İptal talebinin reddi gerekir.
Zühtü ARSLAN, Haşan Tahsin GÖKCAN, Engin YILDIRIM, M. Emin KUZ, Yusuf Şevki HAKYEMEZ ile Kenan YAŞAR bu görüşe katılmamışlardır.
(2)    Kuralların İçerik Yönünden İncelenmesi
93.    (87) numaralı CBK’nın 1. maddesiyle (1) numaralı CBK’nın 320. maddesine eklenen (2) numaralı fıkrasının içerik yönünden Anayasa’ya uygunluk denetimi bölümünde belirtilen gerekçeler dava konusu kural için de geçerlidir (§§ 45-47).
94.    Kuralların hem kişiler hem de idare yönünden belirli ve öngörülebilir olduğu anlaşılmaktadır.
95.    Açıklanan nedenlerle kurallar Anayasa’nın 2. maddesine aykın değildir. İptal talebinin reddi gerekir.
11.    (3) Numaralı Fıkranın Üçüncü Cümlesi
96.    Dava dilekçesinde konu bakımından yetki yönünden kuralların Anayasa’nın 6., 7., 8., 13., 70. ve 128. maddelerine de aykın olduğu ileri sürülmüş ise de CBK’ya ilişkin konu bakımından yetki kuralları Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasında düzenlendiğinden bu husustaki inceleme anılan fıkra kapsamında yapılacaktır.
97.    Kuralla Millî Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatında maarif müfettişi olarak görev yapmakta iken eğitim müfettişliğine atanan görevlilerin mali haklarına ilişkin bir düzenleme yapılmıştır.
98.    (78) numaralı CBK’nın 2. maddesiyle (1) numaralı CBK’nın 327. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın ikinci cümlesinin konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya uygunluk denetimi bölümünde belirtilen gerekçeler dava konusu kural için de geçerlidir (§ 27).
99.    Millî Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatında maarif müfettişi olarak görev yapmakta iken eğitim müfettişliğine atanan görevlilerin mali haklarına ilişkin düzenleme öngören dava konusu kural Anayasa’nın İkinci Kısım İkinci Bölümü’nde yer alan mülkiyet hakkına ilişkin bir düzenleme içerdiğinden Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının ikinci cümlesi uyannca CBK ile düzenlenemeyecek yasak alan içinde kalmaktadır.
100.    Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının ikinci cümlesine aykırıdır. İptali gerekir.
Kural Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının ikinci cümlesine aykın görülerek iptal edildiğinden kuralın ayrıca konu bakımından yetki yönünden aynı fıkranın birinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.
Kural konu bakımından yetki yönünden Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının ikinci cümlesine aykırı görülerek iptal edildiğinden içerik yönünden incelenmemiştir.
3.    (4) Numaralı Fıkra
a.    İptal Talebinin Gerekçesi
101.    Dava dilekçesinde (87) numaralı CBK’nın 1. maddesiyle (1) numaralı CBK’nın 320. maddesinin (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "...Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarından..." ibaresinin “...başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından... ” şeklinde değiştirilmesine ilişkin belirtilen gerekçelerle dava konusu kuralın Anayasa’nın 2., 6., 7., 8., 13., 70., 104. ve 128. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
b.    Anayasa’ya Aykırılık Sorunu
i.    Kuralın Konu Bakımından Yetki Yönünden İncelenmesi
102.    Dava dilekçesinde konu bakımından yetki yönünden kuralın Anayasa’nın 6., 7., 8., 13., 70. ve 128. maddelerine de aykırı olduğu ileri sürülmüş ise de CBK’ya ilişkin konu bakımından yetki kuralları Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasında düzenlendiğinden bu husustaki inceleme anılan fıkra kapsamında yapılacaktır.
103.    Dava konusu kuralla Millî Eğitim Bakanlığının teşkilat yapısı içinde yer alan kadro Unvanlarındaki değişikliklerin ve bu değişikliklere bağlı olarak önceki kadro Unvanlarına ilişkin olarak mevzuatta yapılmış olan atıfların yeni kadro Unvanlarına yapılmış sayılacağı öngörülmektedir.
104.    Kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden yapılandırılmalan kapsamında, teşkilat yapısı değiştirilen kurum ve kuruluşların bazı kadrolarında görev yapan kamu görevlilerinin Unvanlarının değiştirilmesinin öngörülmesi ve bu değişikliğe ilişkin geçiş hükümlerinin düzenlenmesi idarenin teşkilat yapısıyla ilgili tasarruf niteliğindedir. Bu itibarla dava konusu kuralla da Unvanları değişen kamu görevlilerine ilişkin bir geçiş hükmünün düzenlendiği anlaşılmaktadır.
105.    (87) numaralı CBK’nın 1. maddesiyle (1) numaralı CBK’nın 320. maddesine eklenen (2) numaralı fıkrasının konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya uygunluk denetimi bölümünde belirtilen gerekçeler dava konusu kural için de geçerlidir (§ 41).
106.    Bu itibarla kural Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının birinci, ikinci ve üçüncü cümlelerine aykırı bir düzenleme içermemektedir.
107.    Diğer yandan kuralla aynı alanda hüküm ifade eden karşılaştırmaya esas olabilecek nitelikte, kanunla yapılan herhangi bîr düzenleme tespit edilememiştir. Bu itibarla kuralın kanunda açıkça düzenlenen bir konuya İlişkin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
108.    Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasına aykırı değildir. İptal talebinin reddi gerekir.
Zühtü ARSLAN, Haşan Tahsin GÖKCAN, Engin YILDIRIM, M. Emin KUZ, Yusuf Şevki HAKYEMEZ ile Kenan YAŞAR bu görüşe katılmamışlardır.
ii.    Kuralın İçerik Yününden İncelenmesi
109.    (87) numaralı CBK’nın 1. maddesiyle (1) numaralı CBK’nın 320. maddesine eklenen (2) numaralı fıkrasının içerik yönünden Anayasa’ya uygunluk denetimi bölümünde belirtilen gerekçeler dava konusu kural için de geçerlidir (§§ 45-47).
110.    Kuralın hem kişiler hem de idare yönünden belirli ve öngörülebilir olduğu anlaşılmaktadır.
111.    Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 2. maddesine aykırı değildir. İptal talebinin reddi gerekir.
V. İPTALİN DİĞER KURALLARA ETKİSİ
112.    6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrasında kanunun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün belirli kurallarının iptali, diğer kurallarının veya tümünün uygulanmaması sonucunu doğuruyorsa bunların da Anayasa Mahkemesince iptaline karar verilebileceği öngörülmektedir.
113.    Bu kapsamda;
-    (87) numaralı CBK’nın (1) numaralı CBK’nın 320. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde yer alan "...müfettişler..." ibarelerinin iptali nedeniyle aralan bentlerin kalan kısımlarının uygulanma imkânı kalmamaktadır. Bu nedenle, uygulanma kabiliyeti kalmayan söz konusu kısımlann 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince iptali gerekir.
-    (87) numaralı CBK’nın 1. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı CBK’nın 320. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan "...başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının... ” ibaresinin iptali nedeniyle aynı fıkranın "...görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlikleri, yükselmeleri, görevlendirilmeleri, çalışma merkezlerine dağılımları, merkezler arasında yer değiştirmeleri... ” bölümünün uygulanma imkânı kalmamaktadır. Bu nedenle, uygulanma kabiliyeti kalmayan söz konusu bölümün 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince iptali gerekir.
-    I. İPTAL KARARININ YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ GÜN SORUNU
114.    Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasında "Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez." denilmekte, 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrasında da bu kural tekrarlanmak suretiyle Anayasa Mahkemesinin gerekli gördüğü hâllerde Resmî Gazete’de yayımlandığı günden başlayarak iptal kararının yürürlüğe gireceği tarihi bir yılı geçmemek üzere ayrıca kararlaştırabileceği belirtilmektedir.
115.    Bu kapsamda;
-    (78) numaralı CBK’nın 2. maddesiyle (1) numaralı CBK’ya 327. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın,
-    (87) numaralı CBK’nın 1. maddesiyle (1) numaralı CBK’nın 320. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ibare değişikliği yapılan (ç) ve (d) bentlerinin,
-    (87) numaralı CBK’nın 1. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı CBK’nın 320. maddesinin (4) numaralı (4) numaralı fıkrasında yer alan “...Bakanlık Maarif Müfettişlerinin ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarının..." ibaresinin "...başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının..." şeklinde değiştirilmesinin ve aynı fıkranın "...görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlikleri, yükselmeleri, görevlendirilmeleri, çalışma merkezlerine dağılımları, merkezler arasında yer değiştirmeleri... ” bölümünün,
-    (87) numaralı CBK’nın 2. maddesiyle (1) numaralı CBK’nın Altıncı Kısmı’nın On Birinci Bölümüme eklenen geçici 1. maddenin (3) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinin,
iptal edilmesi nedeniyle doğacak hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edecek nitelikte görüldüğünden iptal kararının ortaya çıkardığı hukuki boşluğun doldurulabilmesi amacıyla TBMM tarafından gerekli düzenlemelerin yapılması için Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince bu fıkra, bent, değişiklik, bölüm ve cümleye ilişkin iptal hükmünün kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür,
VIK YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI TALEBİ
116.    Dava dilekçesinde özetle, dava konusu kuralların uygulanması hâlinde telafisi güç veya imkânsız zararlar doğabileceği belirtilerek yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talep edilmiştir.
I.    5/7/2021 tarihli ve (78) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2. maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 saydı Resmî Gazete’de
yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 327. maddesine eklenen (3) numaralı fıkraya yönelik iptal hükmünün yürürlüğe girmesinin ertelenmesi nedeniyle bu fıkraya ilişkin yürürlüğün durdurulması talebinin REDDİNE,
II.    2/12/202! tarihli ve (87) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;
A.    1. 1. maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 320. maddesinin;
a.    (1) numaralı fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde yer alan '...Bakanlık Maarif Müfettişleri... ” ibarelerinin “ ...müfettişler... " şeklinde değiştirilmelerine,
b.    (4) numaralı fıkrasında yer alan "...Bakanlık Maarif Müfettişlerinin ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarının..." ibaresinin “...başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının... ” şeklinde değiştirilmesine,
2. 2. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Altıncı Kısmının Onbirinci Bölümüne eklenen geçici 1. maddenin (3) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesine,
yönelik iptal hükümlerinin yürürlüğe girmelerinin ertelenmeleri nedeniyle bu cümleye ve değişiklere ilişkin yürürlüğün durdurulması taleplerinin REDDİNE,
B.    1. 1. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 320. maddesinin;
a.    Eklenen (2) numaralı fıkrasına,
b.    (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "... Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarından... " ibaresinin "...başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından... ” şeklinde değiştirilmesine,
2.    2, maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Altıncı Kısmının Onbirinci Bölümüne eklenen geçici 1. maddenin;
a.    (1) ve (2) numaralı fıkralarına,
b.    (3) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerine,
c.    (4) numaralı fıkrasına,
yönelik iptal talepleri 18/1/2024 tarihli ve E.2021/89, K.2024/8 sayılı kararla reddedildiğinden bu fıkralara ve cümlelere ilişkin yürürlüğün durdurulması taleplerinin REDDİNE,
18/1/2024 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.
VIII. HÜKÜM
1.    5/7/2021 tarihli ve (78) numarah Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 327. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın;
A.    Birinci cümlesinin konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Basri BAĞCI ile İrfan FİDAN’tn karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
B.    İkinci cümlesinin konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
iptal hükümlerinin Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
C.    . 2/12/2021 tarihli ve (87) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;
A. 1. maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 320. maddesinin;
1.    (1) numaralı fıkrasının;
a.    (ç) ve (d) bentlerinde yer alan “...Bakanlık Maarif Müfettişleri... ’' ibarelerinin "...müfettişler... ” şeklinde değiştirilmelerinin konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduklanna ve İPTALLERİNE, Basri BAĞCI ile İrfan FİDANTn karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
b.    (ç) ve (d) bentlerinin “...müfettişler...’’ ibareleri dışında kalan kısımlarının 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
iptal hükümlerinin Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
a.    Konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE, Zühtü ARSLAN, Haşan Tahsin GÖKCAN, Engin YILDIRIM, M. Emin KUZ, Yusuf Şevki HAKYEMEZ ile Kenan YAŞARTn karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA,
b.    İçeriği itibarıyla Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
3.    (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "...Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarından...” ibaresinin “...başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından... ” şeklinde değiştirilmesinin;
a.    Konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE, Zühtü ARSLAN, Haşan Tahsin GÖKCAN, Engin YILDIRIM, M. Emin KUZ, Yusuf Şevki HAKYEMEZ ile Kenan YAŞARTn karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
b.    İçeriği itibarıyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
4.    a. (4) numaralı fıkrasında yer alan "...Bakanlık Maarif Müfettişlerinin ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarının...” ibaresinin “...başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının... ” şeklinde değiştirilmesinin konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
b. (4) numaralı fıkrasının "...görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlikleri, yükselmeleri, görevlendirilmeleri, çalışma merkezlerine dağılımları, merkezler arasında yer değiştirmeleri... ” bölümünün 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
iptal hükümlerinin Anayasa’nm 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
B. 2. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Karamamesi’nin Altıncı Kısmının Onbirinci Bölümüne eklenen geçici 1. maddenin;
1.    (1) ve (2) numaralı fıkralarının;
a.    Konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykın olmadıklarına ve iptal taleplerinin REDDİNE, Zühtü ARSLAN, Haşan Tahsin GÖKCAN, Engin YILDIRIM, M. Emin KUZ, Yusuf Şevki HAKYEMEZ ile Kenan YAŞARTn karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
b.    İçeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadıklarına ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
a.    Birinci ve ikinci cümlelerinin;
İ. Konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykın olmadıklarına ve iptal taleplerinin REDDİNE, Zühtü ARSLAN, Haşan Tahsin GÖKCAN, Engin YILDIRIM, M. Emin KUZ, Yusuf Şevki HAKYEMEZ ile Kenan YAŞARTn karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA,
11.    İçeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadıklarına ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    Üçüncü cümlesinin konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
3.    (4) numaralı fıkrasının;
a.    Konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE, Zühtü ARSLAN, Haşan Tahsin GÖKCAN, Engin YILDIRIM, M. Emin KUZ, Yusuf Şevki HAKYEMEZ ile Kenan YAŞARTn karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA,
b.    İçeriği itibanyla Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
18/1/2024 tarihinde karar verildi.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler