Altın Gram 1.257,44 %0.6 Bitcoin 27.954,01 %2.93
,

Danıştay: FETÖ/PDY üyeleriyle görüşme yapmak kişiyi irtibatlı/iltisaklı yapmaz

Danıştay;HTS kayıtlarının incelemesi sonucunda belirli bir periyot/yoğunluk tespiti yapılmaksızın yalnızca aynı suçtan soruşturma yürütülen kişilerle görüşmelerin bulunması, davacının beyanları da dikkate alındığında davacının terör örgütü ile irtibat/iltisakını ortaya koymaz.

Danıştay: FETÖ/PDY üyeleriyle görüşme yapmak kişiyi irtibatlı/iltisaklı yapmaz

Dairemizin karar verdiği tarih itibarıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından davacının, FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve/veya iltisaklı olduğunu gösterir delil niteliğinde olduğu belirtilen cep telefonuna ait HTS kayıtlarının incelemesi sonucunda belirli bir periyot veya yoğunluk tespiti yapılmaksızın, yalnızca hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle ilgili soruşturma yürütülen kişilerle görüşmelerinin bulunması, karşı beyanları da dikkate alındığında davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisakını ortaya koyacak yeterlikte bir tespit olarak değerlendirilmemiştir.

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün büfe ankesör soruşturmalarına ilişkin yazısında davacının da adına yer verilmiş olması hususu davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve/veya iltisaklı olduğunu gösterir delil niteliğinde olduğu ileri sürülmüş ise de, davalı idare tarafından söz konusu yazı dosyaya sunulmadığı gibi, yazı içeriğine ilişkin bilgi ve belgeler ile davacıyla ilgili tespitlerin de ortaya konulmadığı görülmüştür.
Diğer taraftan, davalı idarece davacının kardeşi hakkındaki tespitlerde, davacının bizzat kendisini FETÖ/PDY terör örgütü ile ilişkilendirecek herhangi bir hususa yer verilmediği görülmüştür.

Netice itibarıyla, davacıya ait cep telefonuna ait HTS kayıtları ve davacının kardeşine ait tespitler, davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisakını ortaya koymaya yeterli tespitler olarak değerlendirilmemiştir.

T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2017/5137
Karar No : 2022/350

DAVANIN KONUSU :

Davacının, 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 3/1. maddesi uyarınca FETÖ ile iltisakı ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun ...tarih ve ...sayılı kararının iptali ve bu karar nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

DAVACININ İDDİALARI :

FETÖ/PDY ile irtibatı ve iltisakı olduğu gerekçesiyle meslekten çıkarılmasına karar verilmiş ise de, mesleğe hazırlandığı dönem, mesleğe başladığı dönem ve sonrasında bu örgüt ile irtibatı ve iltisakının olmadığı, 2014 HSK seçimlerinde bağımsız adaylara yardımda bulunmadığı ileri sürülerek dava konusu kararın hukuka aykırı olduğu iddia edilmiştir.

DAVALININ SAVUNMASI :

Dava dilekçesinin usule aykırılıklar yönünden incelenerek tespit edilmesi halinde davanın öncelikle usul yönünden reddi gerektiği, öte yandan dava konusu kararın amacının Türk yargı sistemini tamamen ele geçirmeyi hedefleyen ve bu amaç doğrultusunda hareket eden illegal bir yapının bu amaca ulaşmasının önlenmesi ile Türk yargısının bağımsızlığının ve tarafsızlığının korunması olduğu ve yargı mensuplarına olağan dönemde uygulanan 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun ilgili hükümlerine değil Anayasa'nın 120. ve 121. maddeleri ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu çerçevesinde yürürlüğe konulan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesine dayanılarak tesis edildiği, disiplin cezası niteliğinde olmayıp "göreve son" müessesesinin bir örneği olduğu, bu şekilde göreve son verme halinde zorunlu olmamasına rağmen ilgililere savunma haklarını kullanabilmeleri için 6087 sayılı Yasa'nın 33.maddesi uyarınca yeniden inceleme başvurusunda bulunma imkanı tanındığı, davacı hakkında tesis edilen karar ile ilgili olarak kişiselleştirmenin yapıldığı, dava konusu kararın hukuka ve mevzuata uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ...DÜŞÜNCESİ:

Davacının, 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 3/1. maddesi uyarınca FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun ...tarih ve ...sayılı kararının iptaline, anılan karar nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemi yönünden ise davanın kabulüne karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

DANIŞTAY SAVCISI ...DÜŞÜNCESİ:

Dava, yargı mensubu olan davacının 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin (6749 sayılı Kanun ile kanunlaşmıştır) 3. maddesinin birinci fıkrası uyarınca meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin olarak Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nca verilen ...tarih ve ...sayılı kararın iptali ve bu karar nedeniyle davacının yoksun kaldığını ileri sürdüğü parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
Davalı idarenin usule ilişkin iddiaları yerinde görülmemiştir.
Davalı idarece derdestlik nedeniyle davanın incelenmeksizin reddi gerektiği ileri sürülmekte ve yapılan araştırmada da bu davadan başka davacı adına aynı istemle Danıştay Beşinci Dairesi'nin E:2017/6633 esasına kayıtlı bir davanın daha açıldığı anlaşılmakta ise de, bakılan davanın açılan ilk dava olması nedeniyle derdestlik hususunun sonradan açılan davada değerlendirilmesi gerektiği açıktır.
Dava dilekçesinde, anılan Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu kararının iptali istenilmiş ise de, dilekçenin içeriğinden istemin sadece bu kararın davacıya ilişkin kısmına yönelik olduğu anlaşıldığından, iptal isteminin bu kapsamda incelenmesi gerekli görülmüştür.
Üstün bir kamu gücü yetkisi niteliğindeki yargı yetkisini kullanan hâkim ve savcıların, tarafsız ve bağımsız olarak görev yapmaları, T.C. Anayasası'na, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm vermeleri ve anayasal düzene sadakat göstermeleri, hukuk devletinde demokratik toplum düzeninin korunması açısından büyük önem arz etmektedir.
Nitekim, T.C. Anayasası'nda, yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılacağı (9.madde); herkesin meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahip olduğu (36.madde); hâkimlerin görevlerinde bağımsız oldukları ve Anayasa'ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verecekleri (138.madde); meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olmaları veya meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilmesi hakkında kanundaki istisnalar saklı olmak üzere azlolunamayacakları (139.madde) kurala bağlanmıştır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun 23 Nisan 2003 tarihli oturumunda kabul edilen ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun 27/06/2006 tarih ve 315 sayılı kararı ile benimsenmiş bulunan Bangalor Yargı Etiği İlkelerinde de, bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk, dürüstlük, eşitlik, ehliyet ve liyakat korunan değerler olarak sayılmış olup, hâkimlerin herhangi bir yerden herhangi bir sebeple doğrudan ya da dolaylı olarak gelebilecek her türlü dış etki, rüşvet, baskı, tehdit ve müdahaleden uzak şekilde, olaylara ilişkin kendi değerlendirmelerine dayanarak ve hukuka dair kendi vicdani anlayışları ile uygun biçimde yargı işlevini bağımsız olarak yerine getirmeleri gerektiği; yargı görevlerini tarafsız, önyargısız ve iltimassız olarak yerine getirmek zorunda oldukları; mahkeme içerisinde ve dışında, halkın, hukukçuların ve dava taraflarının yargı ve hâkim tarafsızlığına duyduğu güveni koruyacak ve artıracak davranışlar içerisinde olmaları gerektiği; davranışlarının makul bir kişinin gözünde tasvip edilir nitelikte olmasını sağlamaları ve hâl ve davranış tarzlarının, insanların yargının doğruluğuna ilişkin inancını kuvvetlendirici nitelikte olması gerektiği; yalnızca adaleti sağlamakla kalmamaları, bu görüntüyü yansıtılmak zorunda da oldukları; sıradan bir vatandaşın ağır olarak nitelendirebileceği kişisel sınırlamaları kabul etmek durumunda oldukları ve bunu özgürce ve kendi iradeleriyle yapmaları gerektiği; ailelerinin, sosyal ilişkilerinin veya diğer ilişkilerinin, hâkim olarak meslekî davranışlarını veya kararlarını uygunsuz bir şekilde etkilemesine izin vermemeleri gerektiği; yargı görevinin yerine getirilmesinde herhangi bir kimsenin kendilerini uygunsuz bir şekilde etkileyebileceği izlenimine yol açmamaları ve başkalarının böyle bir izlenime yol açmasına müsaade etmemeleri gerektiği; özetle, hâkimlerin yargı vazifesinin onuruyla uyumlu bir tarzda davranmak zorunda oldukları belirtilmiştir.
Yukarıda belirtilen meslek ve davranış kurallarının benimsenmesi ve sürdürülebilmesi bakımından hâkim ve savcıların denetimi ve gerektiğinde bu konuda meşru tedbir ve yaptırımların uygulanması zorunlu olup, bu amaçla T.C. Anayasası'nın 159. maddesi ile kurulan Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na, hâkim ve savcılardan meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme ve görevden uzaklaştırma işlemlerini yapma yetkisi tanınmıştır.
22.7.2016 tarih ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabul edilmesine dair 6749 sayılı Kanun’un 3. maddesinin birinci fıkrasında ise, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen hâkim ve savcılar hakkında Hâkimler Ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verileceği belirtilmiş olup; 2.1.2017 tarih ve 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabul edilmesine dair 7075 sayılı Kanun’un 11. maddesinin ikinci fıkrasında da, bu kapsamda verilmiş meslekten çıkartma kararlarına karşı, kesinleşmesinden itibaren altmış gün içinde ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'a dava açılabileceği kuralına yer verilmiştir.
Başta FETÖ/PDY olmak üzere terör örgütleriyle veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum ya da gruplarla herhangi bir bağı olduğu değerlendirilen yargı mensuplarının meslekten çıkarılması, demokratik toplumun temel değerlerinden biri olan yargının güvenilirliği ve saygınlığının sağlanması bakımından ayrı bir önem taşımaktadır. Nitekim 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 3. maddesinin gerekçesinde; 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve kalkışmanın sorumlusu olan FETÖ/PDY ile bağlantılı yargı mensuplarının görevde tutulmaları en başta yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkeleriyle bağdaşmadığı; Anayasa'ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatine göre hüküm verme ödevi altındaki yargı mensuplarının bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesiyle hiçbir biçimde bağdaşmayacak yapılanmaların içine girmesi, örgüt hiyerarşisi içinde ve ideolojik bağlılık duygularıyla hareket etmesinin en başta yargının saygınlığı ve güvenilirliğine zarar vermekte olduğu; Devlet organizasyonu dışındaki başka bir hiyerarşik yapının talimatlarına boyun eğen yargı mensuplarının varlığının, vatandaşların yine Anayasa'nın teminatı altındaki adil yargılanma hakkı önünde büyük bir engel teşkil ettiği; bu nedenlerle, belirtilen türde irtibatları değerlendirilen yargı mensuplarının meslekte kalmalarının doğuracağı sakıncaları gidermek amacıyla, Anayasa'nın 139 uncu maddesinin ikinci fıkrasında tanınan takdir hakkı da gözetilerek bu düzenlemenin yapıldığı ifade edilmiştir.
667 sayılı KHK’nın yukarıda anılan 3. maddesinde genel olarak terör örgütlerinden veya MGK’ca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplardan söz edilmiş ise de madde gerekçesi dikkate alındığında FETÖ/PDY’nin bunların başında geldiği anlaşılmaktadır. Tedbirin uygulanması için mutlaka terör örgütüyle, terör faaliyetleriyle ve bu arada darbe teşebbüsüyle yargı mensupları arasında bağ kurulması aranmamış; MGK’ca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen “yapı”, “oluşum” veya “gruplar” ile bağ kurulması yeterli görülmüştür. Diğer taraftan maddeye göre meslekten çıkarma tedbirinin uygulanabilmesi için söz konusu bağın yapıya, oluşuma veya gruba “üyelik” veya “mensubiyet” şeklinde olması zorunlu olmayıp “iltisak” ya da “irtibat” şeklinde olması da yeterlidir. Öte yandan, terör örgütleri veya MGK’ca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplar ile üyeler arasındaki bağın “sübut” derecesinde ortaya konulması aranmamıştır. Böyle bir bağın Hâkimler Ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca “değerlendirilmesi” yeterli görülmüştür. Buradaki değerlendirme Genel Kurulun salt çoğunluğunda oluşacak bir “kanaati” ifade etmektedir. Kuşkusuz bu kanaat cezai sorumluluğun bulunup bulunmadığından bağımsız olarak sadece meslekte kalmanın uygun olup olmadığı yönünde bir değerlendirmeden ibarettir ve bu değerlendirme yapılırken, yetkili kurulları belli bir kanaate ulaştıracak nedenler her somut olayın özelliğine göre değişebilecektir.
Nitekim, bazı Anayasa Mahkemesi üyelerinin 667 sayılı KHK uyarınca meslekten çıkartılmasına ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nca verilen 4/8/2016 gün ve E:2016/6; K:2016/12 sayılı kararda da yukarıda belirtilen uygulama koşulları aynen benimsenmiş bulunmaktadır.
Dava dosyasının incelenmesinden, davaya konu Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nun ...tarih ve ...sayılı kararıyla; ilgililerin mesleğe kabulleri ile başlayan, eğitim merkezi ve Türkiye Adalet Akademisi'ndeki faaliyetleri, hizmet içi eğitim ve yabancı dil eğitimlerine katılımlarına, yurtdışına gönderilmelerine, özel yetkili savcılıklara veya mahkemelere yahut idari görevlere atanmalarına ilişkin bilgiler ile bu görevlendirmelerde ve yine bir silah olarak kullanılan özel yetkili mahkemelere hâkim veya unvanlı olarak, Teftiş Kurulu Başkanlığına, başkan, başkan yardımcısı veya müfettiş sıfatıyla, idari kurumlara tetkik hâkimi, daire başkanı veya yardımcısı, genel müdür veya yardımcısı sıfatıyla v.s. şeklinde yapılan atamalarda dikkate alınan kriterler, özlük dosyalarındaki bilgi ve belgeler, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları, ilgililer hakkında Hâkimler ve Savcılar Kuruluna intikal eden şikâyet, ihbar, inceleme ve soruşturma dosyaları ile bu dosyalar hakkında verilen kararlar, mahallinde yapılan araştırmalar, FETÖ/PDY terör örgütü ile ilintili dosyalarda görev alan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bu dosyalarda yapmış oldukları işlemler ve verdikleri kararlar, örgüt mensuplarının haberleşme için kullandıkları şifreli programlarda yer alan kayıtlar, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun FETÖ/PDY mensubu oldukları Emniyet Genel Müdürlüğü terörle mücadele birimlerince düzenlenen raporlarla sabit olan örgüt üyeleri hakkında tayin ettiği disiplin cezaları ve muhalefet şerhleri, sosyal çevre bilgileri ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından temin edilen bilgi ile belgeler, ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın niteliği ve isnat edilen suçlamalar ile gözaltı ve tutuklama kararları, soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının ifade ve sorgu tutanakları, itirafçıların beyanları birlikte dikkate alınarak, ekli listede yer alan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 667 sayılı KHK’nın 3. maddesinin birinci fıkrası kapsamında FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görüldüğünden, adı geçenlerin anılan Kanun Hükmünde Kararname hükmü uyarınca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına karar verildiği anlaşılmıştır.
Taraflarca dosyaya sunulan bilgi ve belgeler yukarıda belirtilen mevzuat ve mesleki ilkeler ile birlikte değerlendirildiğinde, davacının silahlı terör örgütü olduğu yargı kararıyla sabit görülen (Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 26/09/2017 tarih ve E:2017/16-956, K:2017/370 sayılı kararı) FETÖ/PDY’nin amaç ve eylemleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü hususunda Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nda oluşan kanaatin hukuken haklı ve geçerli nedenlere dayalı olduğu sonucuna varıldığından, bu husus gözetilerek ve davacının meslekte kalmasının doğuracağı sakıncaları gidermek amacıyla, T.C. Anayasası'nın 139. maddesi ile verilen takdir hakkı çerçevesinde meslekten çıkartılmasına ilişkin dava konusu Genel Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmamıştır.
Öte yandan, davacının "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçu nedeniyle hakkında ...Cumhuriyet Başsavcılığının ...günlü, Soruşturma No:..., Karar No:...sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de, anılan karardaki hukuki incelemenin takibe konu "terör örgütü üyeliği" suçunun unsurlarıyla sınırlı olarak yapılması nedeniyle, bu yargılama neticesinde ulaşılan sonucun davacının meslekten çıkartılmasına ilişkin dava konusu işlemi hukuken dayanaksız hale getirmeyeceği açıktır.
Diğer taraftan, dava konusu Genel Kurulu kararının davacıya ilişkin kısmında hukuka aykırılık görülmediğinden, davacının bu nedenle meydana geldiğini ileri sürdüğü kayıplarının tazminine de olanak bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davanın reddi gerektiği, düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki bilgi ve belgeler incelendikten sonra, davalı idarenin usule ilişkin itirazları yerinde görülmeyerek gereği görüşüldü:
Davacı tarafından bakılmakta olan bu dava dosyası ile Dairemizin E:2017/6633 sayılı esasında kayıtlı bulunan dava dosyasının tarafları ve konusu aynı olduğundan bahisle birleştirilmesi talebinde bulunulmuş ise de 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda davaların birleştirilmesine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı gibi anılan Kanun'da hüküm bulunmayan hallerde uygulanmak üzere sayma yoluyla 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na atıfta bulunulan 31. maddesinde de davaların birleştirilmesi usulüne yer verilmediği görüldüğünden bu istem yerinde görülmemiştir.

A) MADDİ OLAY VE HUKUKİ SÜREÇ
1) Genel Olarak
Türkiye’de 15 Temmuz 2016 gecesi, kendilerini “Yurtta Sulh Konseyi” olarak isimlendiren bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu tarafından, demokratik biçimde halk tarafından göreve getirilen Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM), Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ve Cumhurbaşkanı'nı devirmek ve anayasal düzeni ortadan kaldırmak amacıyla darbe teşebbüsünde bulunulmuş, bu teşebbüs Türk Milleti tarafından akamete uğratılmıştır.
Anayasa'nın olay tarihinde yürürlükte bulunan 118. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından 20/07/2016 tarihli toplantıda yapılan değerlendirmede, darbe teşebbüsünün TSK içindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları tarafından başlatıldığı, bu örgütün kuruluş aşamasından itibaren etkisi altına aldığı eğitim kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, medya kuruluşları, ticari kuruluşlar ve kamu görevlileri aracılığıyla Milleti ve Devleti kontrol altında tutmayı amaçladığı belirtilmiştir.
MGK'nın anılan toplantısında "demokrasinin, hukuk devleti ilkesinin, vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla" Hükûmete olağanüstü hâl ilan edilmesi tavsiyesinde bulunulması hususu kararlaştırılmıştır. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu 20/07/2016 tarihinde, ülke genelinde 21/07/2016 Perşembe günü saat 01.00'den itibaren geçerli olmak üzere doksan gün süreyle olağanüstü hâl ilan edilmesine karar vermiştir. Anılan karar 21/07/2016 tarih ve 29777 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve aynı gün TBMM tarafından onaylanmıştır. Olağanüstü hâl, daha sonrasında üçer aylık dönemler hâlinde Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından uzatılmış ve 18/07/2018 tarihinde kaldırılmıştır.
23/07/2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti tarafından Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine, Türkiye’de 21/07/2016 tarihinde olağanüstü hâlin yürürlüğe girmesiyle birlikte başlayan süreçte, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)’nin 15. maddesinde görüldüğü şekliyle Sözleşme’den doğan yükümlülükler bağlamında daha az güvence sağlanabileceği belirtilerek derogasyon bildiriminde bulunulmuştur.
23/07/2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin (667 sayılı KHK) 3/1. maddesi ile yargı mensupları ve bu meslekten sayılanlardan terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna MGK tarafından karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin meslekten veya kamu görevinden çıkarılmalarına karar verileceği düzenlenmiştir. Anılan KHK, 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Kanun'la değiştirilerek kabul edilmiş, bu Kanun ise 29/10/2016 tarih ve 29872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
23/01/2017 tarih ve 29957 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (685 sayılı KHK) ile 667 sayılı KHK'nın ilgili maddesi uyarınca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilen hâkim ve savcıların, kararın kesinleşmesinden itibaren altmış gün içinde ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda dava açabilecekleri düzenlenmiştir. 685 sayılı KHK, 01/02/2018 tarihli ve 7075 sayılı Kanun'la değiştirilerek kabul edilmiş, anılan Kanun 08/03/2018 tarih ve 30354 sayılı (mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Nitekim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kadriye Çatal/Türkiye (B. No: 2873/17, 07/03/2017) kararında, haklarında meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına karar verilen yargı mensupları için doğrudan Danıştayda iptal davası açma imkânının tanındığını belirterek Kadriye Çatal tarafından yapılan başvuruyu iç hukuk yollarının tüketilmemiş olduğu gerekçesiyle kabul edilemez bulmuştur.

2) Davacıya İlişkin Süreç
...tarih ve ...sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu kararıyla, yargı mensubu olarak görev yapmakta olan davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu karara karşı yapılan yeniden inceleme talebi anılan Kurul tarafından ...tarih ve ...sayılı kararla reddedilmiştir.
Davacı tarafından meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin kararın iptaline ve anılan karar nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi talebiyle bakılmakta olan dava açılmıştır.
Diğer yandan, davacı hakkında silahlı terör örgütüne üyelik suçundan açılan adli soruşturma sonucunda ...Cumhuriyet Başsavcılığının ...tarih ve Sor. No:..., K:...sayılı kararıyla kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiş ve anılan karar 21/12/2018 tarihinde kesinleşmiştir.

B) İLGİLİ MEVZUAT
...

C) İNCELEME VE GEREKÇE
1) Yargılamada İzlenen Usul ve Süreç
AİHS'in 15. maddesinde; savaş veya ulusun varlığını tehdit eden bir genel tehlike hâlinde devletlerin, durumun gerektirdiği ölçüde ve uluslararası hukuktan doğan başka yükümlülüklere ters düşmemek koşuluyla AİHS'te öngörülen yükümlülüklere aykırı tedbirler alabileceği belirtilmiştir.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu tarafından yargı mensuplarının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin kararlar tesis edilirken ilgililere haklarındaki tespitler bildirilmek suretiyle karşı beyanda bulunma imkânı tanınmamış ise de AİHS'in 15. maddesi hükmü uyarınca ulusun varlığını tehdit eden genel bir tehlikeye karşı ivedi şekilde tedbir almak zorunluluğu çerçevesinde durumun gerektirdiği ölçüde kabul edilebilecek nitelikte olan bu hususun, yargılama aşamasında, hakkındaki tespitler bildirilerek ilgililerin bu tespitlere karşı beyanlarının alınması suretiyle giderilmesinin mümkün olduğu değerlendirilmiştir.
Nitekim AİHM'e göre karar alma veya yargılama sürecinde daha alt aşamalarda yaşanan bazı usule ilişkin eksikliklerin sonraki aşamalarda telafi edilebilmesi mümkündür (Helle/Finlandiya, B. No: 20772/92, 19/12/1997, § 45; Monnell ve Morris/Birleşik Krallık, B. No: 9562/81, 9818/82, 2/3/1987, §§ 55-70).
Bu kapsamda, davalı idare tarafından dava konusu kararların gerekçesi olarak yargılama safahatında dava dosyasına sunulan tüm bilgi ve belgeler davacıya tebliğ edilmiş ve bu bilgi ve belgelere karşı etkin bir şekilde beyanda bulunma imkânı tanınmıştır.
Öte yandan hakkaniyete uygun yargılama hakkına ilişkin güvencelerin (silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerinin) sağlanması amacıyla Dairemizce görülmekte olan bu davalarda usul kuralları oldukça geniş yorumlanmıştır.
Dava konusu kararlara karşı dava açma süresi, yargı yolunun açıldığı 23/01/2017 tarih ve 29957 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı KHK'nın yayımı tarihinden itibaren değil anılan KHK’nın TBMM tarafından değiştirilerek kabul edilmesine dair 7075 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 08/03/2018 tarihinden itibaren başlatılmıştır.
Davacıların adli yardım talepleri, "yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimselerin taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması" şartının herhangi bir bilgi veya belgeyle (örneğin fakirlik ilmuhaberi) desteklenmesi beklenmeksizin kabul edilmiştir.
Duruşmalı dosyalarda, tedavi kurumlarında veya ceza infaz kurumlarında bulunan ve mazeretleri nedeniyle duruşmalara katılamayacak olan davacıların duruşmalara kolaylıkla katılabilmeleri, yargılamanın en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması için Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminden (SEGBİS) yararlanma imkânı sağlanmıştır.
06/01/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Tebligat ve cevap verme" kenar başlıklı 16. maddesinde; dava dilekçelerinin ve eklerinin birer örneği davalıya, davalının vereceği savunmanın davacıya, davacının ikinci dilekçesinin davalıya, davalının vereceği ikinci savunmanın da davacıya tebliğ edileceği düzenlenmiştir. Davalının ikinci savunmasında davacının cevaplandırmasını gerektiren hususların bulunması hâli dışında, davalının ikinci savunmasına karşı davacının cevap veremeyeceği, tarafların otuz günlük cevap verme süresinin geçmesinden sonra verecekleri savunmalara veya ikinci dilekçelere dayanarak hak iddia edemeyecekleri kurala bağlanmıştır. Bununla birlikte davalı idarenin ek beyan dilekçelerinde veyahut Danıştay savcı düşüncesine cevap dilekçelerinde dosyaya sunulan bilgi ve belgeler, davacıya tebliğ edilmiş ve dava dosyasına sunulan yeni bilgi ve belgelere karşı beyanlarını sunma imkânı sağlanmıştır.
Bu kapsamda 10/03/2020 tarihli ara kararımızla, davacı hakkında ilave bilgi ve belgeler içeren ve 20/08/2019 tarihinde davacıya tebliğ edilmiş olan davalı idarenin 05/07/2019 tarihli ikinci savunma dilekçesi ve ekinde yer alan bilgi ve belgelere ilişkin beyanlarını sunabilmesi için davacıya on gün süre verilmesine karar verilmiştir.
Bununla birlikte, AİHS’in "Adil Yargılanma Hakkı" başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasında herkesin medeni hak ve yükümlülükleri ile ilgili davasını makul bir süre içinde görülmesini isteme hakkına sahip olduğu düzenlemesi yer almıştır. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi de makul sürede yargılanma hakkını Anayasanın 36. maddesinde yer verilen adil yargılanma hakkının bir parçası olarak görmüştür (Gülseren Gürdal ve Diğerleri, B. No: 2013/1115, 05/12/2013, § 43). Anayasanın 141. maddesinin son fıkrasında da davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevleri arasında sayılmıştır.
AİHM kararları incelendiğinde; mahkemenin bir yargılamanın süresinin makul olup olmadığını incelerken her davanın kendi somut durumunu gözettiği ve davanın karmaşıklığı, başvuranların ve yetkili makamların yargılama sürecindeki davranışları ile ilgililer için davanın konusunun arz ettiği önem gibi kriterleri dikkate aldığı görülmüştür (Frydlender / Fransa, B. No: 30979/96, 27/6/2000, § 43, Yılmaz / Türkiye, B. No: 36607/06, 04/06/2019, §§ 32). Aynı şekilde Anayasa Mahkemesi de makul süre yönünden yaptığı incelemelerde, davanın karmaşıklığı, yargılamanın kaç dereceli olduğu, tarafların ve ilgili makamların yargılama sürecindeki tutumu ve başvurucunun davanın hızla sonuçlandırılmasındaki menfaatinin niteliği gibi hususları, bir davanın süresinin makul olup olmadığının tespitinde göz önünde bulundurulması gereken kriterler olarak belirlemiştir (Güher Ergun ve Diğerleri, B. No: 2012/13, 02/07/2013, § 41-45, Gülseren Gürdal ve Diğerleri, B. No: 2013/1115, 05/12/2013, § 46).
Bu kapsamda; yargı mensuplarının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılması kararlarına karşı ilgililer tarafından genellikle işlem tesisinden sonra bu işlemlere karşı yargı yolu açık olmadığı halde altmış günlük dava açma süresi içinde Ankara İdare Mahkemelerinde ya da doğrudan Danıştay'da davalar açılmış ise de anılan işlemlere karşı ancak 23/01/2017 tarih ve 29957 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı KHK'nın yayımı tarihinden itibaren Danıştay'da yargı yolunun açılmış olduğu anılan KHK ile kabul edildiğinden, bu davaların esastan incelenmesine Dairemiz tarafından bu tarihten itibaren başlanmıştır.
Bununla birlikte yukarıda aktarıldığı üzere gerek ulusun varlığını tehdit eden genel bir tehlikeye karşı ivedi şekilde tedbir almak zorunluluğu çerçevesinde olağanüstü şartlar altında tesis olunan işlemler nedeniyle açılan bu davaların karmaşık yapısına, gerekse hakkaniyete uygun yargılanma hakkına ilişkin güvencelerin (silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerinin) sağlanması amacıyla davalı idare tarafından dava konusu kararın gerekçesi olarak yargılamanın her safahatında dava dosyasına sunulan tüm bilgi ve belgelerin davacıya tebliğ edilmesi ya da davalı idarenin ikinci cevap dilekçesine karşı davacı tarafa ek süre verilerek cevap hakkı tanınması gibi geniş usuli uygulamalara rağmen bakılmakta olan bu dava mümkün olan en kısa süre içinde Dairemiz tarafından sonuçlandırılmıştır.

2) FETÖ'ye İlişkin Tespit ve Değerlendirmeler
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 26/09/2017 tarih ve E:2017/16.MD-956, K:2017/370 sayılı kararında; FETÖ’nün, paravan olarak kullandığı dini, din dışı dünyevi emellerine ulaşma hâline getiren; siyasi, ekonomik ve toplumsal yeni bir düzen kurma tasavvuruna sahip örgüt liderinden aldığı talimatlar doğrultusunda hareket eden; bu amaçla öncelikle güç kaynaklarına sahip olmayı hedefleyip güçlü olmak ve yeni bir düzen kurmak için şeffaflık ve açıklık yerine büyük bir gizlilik içerisinde olmayı şiar edinen; bir istihbarat örgütü gibi kod isimler, özel haberleşme kanalları, kaynağı bilinmeyen paralar kullanıp böyle bir örgütlenmenin olmadığına herkesi inandırmaya çalışarak ve bunda başarılı olduğu ölçüde büyüyüp güçlenen, bir yandan da kendi mensubu olmayanları düşman olarak görüp mensuplarını motive eden; “Altın Nesil” adını verdiği kadrolarla sistemle çatışmak yerine sisteme sahip olma ilkesiyle Devlete tabandan tavana sızan; bu kadroların sağladığı avantajlarla Devlet içerisinde belli bir güce ulaştıktan sonra hasımlarını çeşitli hukuki görünümlü hukuk dışı yöntemlerle tasfiye eden; böylece devlet aygıtının bütün alt bileşenlerini ünite ünite kontrol altına almayı ve sisteme sahip olmayı planlayıp ele geçirdiği kamu gücünü de kullanarak toplumsal dönüşümü sağlamayı amaçlayan; casusluk faaliyetlerini de bünyesinde barındıran atipik/suigeneris bir terör örgütü olduğu belirtilmiştir.
1970’li yıllardan itibaren özellikle, mülkiye, adliye, emniyet, millî eğitim ve TSK içerisinde kadrolaşmaya giden FETÖ liderinin vaaz, röportaj ve kitaplarında bulunan ve Yargıtay Ceza Genel Kurulunun anılan kararında da yer alan “Esnek olun, sivrilmeden can damarları içinde dolanın!”, "Bütün güç merkezlerine ulaşıncaya kadar hiç kimse varlığınızı fark etmeden sistemin ana damarlarında ilerleyin!", “Türkiye’deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal müesseselerdeki güç ve kuvveti cephemize çekeceğimiz ana kadar her adım erken sayılır. …bunca kalabalık içinde ben bu dünyayı ve düşüncemi sözde mahremiyet içinde anlattım. …sırrınız sizin sırrınızdır. Söylerseniz siz esir olursunuz.”, “Bir gün bana Ankara’da bin evimiz olduğunu söyleyin, devletin paçasından şöyle bir tutacağım, devlet uyandığında yapacağı hiçbir şey kalmayacak” şeklindeki sözleri bu suigeneris örgütün, Devleti ele geçirme gayretlerinin somut talimatları olarak ortaya çıkmıştır.
.... Ağır Ceza Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararında ise FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin şu tespitlere yer verilmiştir:
"Örgütün hakim, savcı yapılanması bölgelere ayrılmış olup ...bölgelerden sorumlu kişilere bölge abisi veya bölge ablası denilmektedir. Her bölgenin 8-10 evi kapsadığı, örgüt mensupları arasında farklı sohbet grupları ve bu gruplardan sorumlu örgüt imamı bulunmaktadır. ...Örgüt üyesi hakim, savcıların sicil numaralarına veya mesleğe başlama aşamasında, adalet akademisindeki dönemlerine göre ayrı ayrı devre ve sicil numarası içerisinde gruplandırmaların yapıldığı, T1, T2, T3, T4, T5 şeklinde belirli sicil aralıklarını kapsayan hakim, savcıların gruplandırılarak taşra ve devre yapılanması oluşturulmuştur. Her grupta kendi içerisinde hakim, savcı sayılarına göre 3-5 kişilik sohbet gruplarına ayrılmıştır. ...Örgüt tarafından örgüt üyesi ile yapılan görüşme sonrasında hakim, savcı olması kararlaştırılan örgüt üyeleri sınavlara hazırlanmak üzere örgüte ait Ankara’daki örgüt evlerinde sınava çalıştırılır. Bu örgüt evinin masraflarının örgüt tarafından karşılandığı ve sınava çalıştırılacak kişiler dışında başka kimsenin bu evlere giremediği anlaşılmıştır. Bu örgüt evlerinde hakimlik, savcılık sınavına girecek örgüt üyeleri sınavlara hazırlanmakta olup deneme sınavlarının yapıldığı ayrıca sınav sorularının örgüt tarafından yasal olmayan yollardan ele geçirilip bu evlerde sınavdan bir kaç gün önce örgüt mensubu abi veya ablalar tarafından örgüt üyelerine verilmiştir. Örgüt üyelerine cevapları işaretlenmiş soru kitapçıkları verilerek bunları ezberlemelerinin sağlandığı, bu şekilde örgüt üyelerinin sınavları kazanmalarının sağlandığı anlaşılmıştır. Yazılı sınavı kazanan örgüt üyeleri murakıplarca tekrar eve çağrılarak mülakat için hazırlanmakta mülakatta nasıl davranacaklarının öğretilmektedir. Ayrıca örgüt tarafından kendilerine referans bulunacağı veya kendilerinin referans bulmaları söylenmektedir. Mülakat sınavını kazanan ve hakim, savcı adayı olan örgüt üyeleri mülakattan sonra tekrar murakıplar tarafından örgüt evlerine çağrılarak staj aşamasında hangi evde kalacakları, ev sorumlularının kim olacağı anlatılarak, bu şekilde staja başlayan örgüt üyesinin staj döneminde de örgüt tarafından takibi yapılmaktadır. Staj aşamasında örgüt üyelerinin deşifre olmamaları için beşer kişilik gruplar halinde, masrafı örgüt tarafından karşılanan ev tutmaları sağlanmaktadır. Her ev için bir sorumlu tayin edilmektedir. Adaylık sürecini tamamlayıp ataması yapılan örgüt üyesi hakim, savcıların örgüt tarafından takibine devam edildiği, sürekli irtibat kurularak bunların örgüte bağlılıkları sağlanmaktadır. Ataması yapılan örgüt mensubu hakim, savcının ilk maaşlarının tamamı örgüt tarafından alınmaktadır. Daha sonraki aylarda ise bekarlardan %15, evlilerden %10, en az 3 çocuğu olanlardan ise %5 oranında himmet toplanmaktadır. Bekar olan örgüt mensubu hakim, savcıların örgüt için önemli stratejik kurumlarda görevli örgüt üyeleri ile veya aynı meslekteki örgüt üyeleri ile evlenmelerinin teşvik edildiği ve katalog evlilikler yaptırıldığı anlaşılmıştır...
Örgüt tarafından hakim, savcılara yönelik adaylık dahil tüm süreçlerde yabancı dil, yüksek lisans, doktora eğitimi, yurt dışı gezileri, mesleki ve kişisel programlar düzenlenmek suretiyle örgüt üyesi hakim, savcılar emsallerine göre daha donanımlı hale getirilmektedir. Örgüt mensupları hak etmedikleri halde yurt içi ve yurt dışı yüksek lisans ve doktora programlarına yerleştirilmişlerdir...
HSYK ve Ad[a]let Bakanlığı Teftiş Kurulunda görev yapan örgüt mensubu müfettişlerce yapılan teftişlerde örgüt üyesi olan hakim, savcılarla örgüt üyesi olmayan hakim, savcılar farklı muameleye tabi tutulmakta, örgüt üyesi hakim, savcılara hak etmedikleri halde yüksek notlar ve olumlu siciller verilmekte, örgüt üyesi olmayan hakim, savcılara ise vasat veya düşük notlar verilmekte, sicilleri bozulmaktadır.
Örgüt üyesi hakim ve savcılar görev yaptıkları yerlerde görevleri nedeniyle öğrendikleri önemli bilgiler ile soruşturma ve dava dosyalarında gördükleri örgüt için önem taşayabilecek konuları gerek adliye gerekse il veya ilçede önemli görevlerde bulunan kişiler ile ilgili topladıkları bilgileri toplantılarda örgüt sorumlusu abiye iletmektedirler. Menfi takip heyeti denilen bir grup tarafından örgüt üyelerinden toplanan bu bilgiler değerlendirilmekte, neticesine göre yapılacak işlemler kararlaştırılmaktadır...
Örgüt mensubu hakim, savcıların deşifre olmasının önüne geçmek amacıyla örgüt üyesi hakim, savcıların çocuklarını örgüte ait olan okullara göndermemelerine karar verilmesi halinde örgüt üyesi hakim, savcı çocuklarının eğitimleri ile ilgilenilmesi, ayrıca ideolojik eğitim verilmesi için eğitim birim adıyla ayrıca bir birim kurulmuştur. Bu birim sorumlusu Yargıtay Üyesi olarak görev yapan örgüt üyelerinden seçilmektedir...
Örgüt faaliyetlerinin bir çoğunda gizlilik esas alınmasına karşın örgüt tarafından HSYK seçimlerine verilen önemden dolayı bu dönemde örgüt mensuplarının deşifre olmayı göze alarak seçimlerde tüm il ve ilçeleri kapsayan adliye ziyaretleri, ev ziyaretleri ve yemek organizasyonları düzenlemişlerdir. Sözde bağımsız örgüt üyesi adaylarının seçim gezilerine birlikte katılmışlardır. Örgütün 2014 yılı HSYK üye seçimlerinde gerek YARSAV listesi, gerekse bağımsız aday adı altında aday göstererek yargı içerisinde alternatif bir yargı gücü kuracak şekilde örgütlü olduğu anlaşılmıştır..."
Öte yandan Dairemizde derdest olan dava dosyalarında yukarıda belirtilen tespitleri destekler mahiyette, FETÖ'nün niteliğine ilişkin aşağıdaki beyanların yer aldığı görülmüştür:
Yargı mensubu olarak görev yapmış olan ve ifadesine başvurulan M.Ü.ye ait Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 21/10/2016 tarihli ek sorgulama tutanağı: “…Şunu söylemem gerekiyor ki cemaat farklı sınav evlerinde kalan şahısları birbiriyle tanıştırmaz. …Bu yapı sizi asla boşta bırakmaz, yani üniversiteden mezun olduğunuzda sınav çalışma eviniz hazırdır, sınavı kazanınca mülakat referans listeniz hazırdır, bunların her aşamasından sorumlu olan kişiler vardır. …Kural olarak bu yapı gizlilik üzerine kurulu olduğundan bir evde kalan diğer evde kalan kişileri tanımazdı. Ama biz bazen tanıştığımızda kimin bizden olduğunu hissediyor ve anlıyorduk. Biz staja başladıktan sonra bize yavaş yavaş tedbire riayet etmemiz hususu anlatılmaya başlandı. …bu yapıda ciddi bir hiyerarşi söz konusuydu. Ben maaşımın bekarken %15’ini, evlendikten sonra ise %10’unu cemaate himmet olarak verdim. …Evde kalan kişi sadece ev abisini tanır. Kıdemsiz birinin üst abileri tanıma şansı yoktur. Staj esnasında bize namazınızı gizli kılın gerekirse zorunlu hallerde namazlarınızı cem edin diyorlardı. Ramazan orucunuzu tutun ancak gerekirse oruç tutmuyormuş gibi davranın diyorlardı. Bunun haricinde önemli bir husus da bize evliliğin faziletleri anlatılıyordu. …Evlilikten sorumlu abi, evlendirmeyi düşündüğü erkeğe gelerek erkekten bir vesikalık fotoğraf ve bir CV ister, devamında bu CV’yi ve fotoğrafı bir havuza atardı. Aynı işlemi bayanlar için de yapıyorlardı. Devamında evlilikten sorumlu abi kendince uygun gördüğü eş adaylarını birbirleriyle tanıştırıyordu.”
Yargı mensubu olarak görev yapmış olan ve ifadesine başvurulan A.A.ya ait Kilis Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen 23/06/2017 tarihli şüpheli ifade tutanağı: “17-25 Aralık süreci sonrası örgütün sivil imamı ...kod adlı şahsın katıldığı …bir toplantıda sivil imam adlicilere hitaben ‘elinizde ...siyasal iktidara ilişkin yolsuzluk ihale usulsüzlüğü vs. gibi ses getirecek dosya varsa, bu tarz ses getirecek dosyaları bekletmeyin, hemen davasını açın.’ dedi. …Örgüt mensuplarının deşifre olmasını önlemek için tedbir ya da ruhsat diye tabir edilen yöntemler uygulanmaktaydı. Bu kapsamda örneğin; cuma namazına gitmememiz, adliyede namazları ima ile (göz ile) kılmamız, eğer mümkünse namaz vakti yetişiyorsa namazları cem ederek (birleştirerek) evde kılmamız, ramazan ayında eğer belli olacaksa oruç tutmamamız ve gerektiğinde alkol almamız talimatlandırılmıştı. …Bizim mezuniyet balomuzda, o dönemki yargı bürokrasisinin hassasiyeti de gözetilerek protokol masalarından görülecek açıdaki ön sıra masalara hep örgüt üyeleri oturtulmuş ve bunlara alkol almaları talimatlandırılmıştı diye biliyorum. …Seçim [2014 HSYK seçimi] süreciyle ilgili son olarak belirtmek istediğim, örgütün ByLock üzerinden birbirleriyle haberleşerek Facebook’taki hâkim-savcı gruplarında ya da adalet.org’da organize bir şekilde hareket ederek bağımsız aday tanıtımlarının altına adayı övücü, parlatıcı, adayı ön plana çıkartıcı yorumlar yapılmasının sağlanmasıydı. Buna örnek olarak bir olay anlatayım; R.Ş. mahkemede yanıma gelip bana tefonundaki ByLock mesajını okuttu. Yazının içeriğinde; --Tüm arkadaşların dikkatine, şu gün şu saatte Facebook’taki hâkim savcı gruplarında ve adalet.org’da ‘[İ.Ç.] Gerçeği’ isimli bir paylaşım yapılacaktır. Paylaşımın altına bağımsız aday [İ.Ç.]yi övücü yorumlar yapıp destekleyelim.-- …Görüldüğü üzere örgüt sosyal medyada organize bir şekilde hareket ederek seçimde başarılı olmayı amaçlamıştır. ...FETÖ yargı mensuplarını T1, T2, T3, T4, T5 üst başlığı/ tasnifi adı altında grup grup, hücre tipi yapılandırılmıştır. T3’teki bir kişinin ekstra bir tanışıklık yoksa diğerlerini bilmesi mümkün olmadığı gibi, yine T3 altında yer alan grupların da birbirini tanımaması genel kuraldır. Tedbir denilen gizlilik kurallarına riayet edilerek bu gizliliğin sağlanması amaçlanmıştır. Ama özellikle Ankara’da staj döneminde bu gizliliği sağlayamadılar. Bir çok farklı gruba mensup kişi birbirlerini bir şekilde tanıdı veya başkasından duymak suretiyle öğrendi. Ancak tedbire son derece riayet edenler kendilerini gizleyebilmiştir.”
Yargı mensubu olarak görev yapmış olan ve ifadesine başvurulan M.Ö.ye ait ...Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 18/10/2016 tarihli sorgulama tutanağı: “Taşra yapılanmasında o dönemki adı ile cemaatin bu yapılanması profesyonel olarak yürütülüyordu. 2002 yılından itibaren taşra yapılanması kendi içerisinde T1, T2, T3, T4, T5 şeklinde bölümlere ayrılmıştı. ("T" taşra anlamına gelen yapılanmayı simgelerdi). T1 grubu 39 bin sicilden daha önce gelenlerdi. T2 grubu 39 bin, 42 bin sicillileri, T3 grubu 92 bin 109 bin arası sicillileri, T4 grubu daha sonraki sicillileri,T5 grubu 125 bin ve sonraki sicillileri ifade ederdi.”
Sonuç olarak FETÖ'nün, yıllar itibarıyla takiye (olduğundan farklı görünme) esasına dayanan uzun vadeli bir projenin aşamalarını izleyerek kurduğu strateji doğrultusunda, kamu kurumlarında ve yargı organlarında demokratik devlet düzeninden ayrıksı ve ona paralel şekilde teşkilatlanmak suretiyle ülkenin bağımsızlığını, bütünlüğünü ve demokratik hukuk devletini tehdit edici, anayasal düzene sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlar gösteren bir yapılanma hâline geldiği anlaşılmaktadır. Nitekim bu yapılanma tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi anayasal düzene, demokratik kurumlara ve bizatihi Türk Milletine karşı darbe teşebbüsünde bulunulmuştur.
Darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesini takip eden günlerde, söz konusu kalkışmaya dâhil olan kişilerin telefon konuşmaları ve mesajları ortaya çıkmıştır. Anayasa Mahkemesinin Aydın Yavuz ve diğerleri (B. No: 2016/22169, 20/06/2017) kararında da yer alan, darbe teşebbüsünün şüphelilerinden olan Komiser Yardımcısı E.G.nin telefonunda bulunan mesajlar bunlara örnek teşkil etmektedir. E.G.nin telefonunda, "önemli, durum kötü, çok acil duyuru. tüm il ve ilçe imamlarını, abilere, ablalara, kurum imamlarına iletin, tüm hizmet mensupları darbeyi şiddetle kınayan açıklama yapsın, meydanlara inip kendisini kamufle etsin, resim çekilip sosyal medyada yayınlasın, demokrasi, seçilmiş irade falan desinler, ama fazla da asla muhterem hoca efendinin adı geçmesin açıklamalarda, hepimizi alabilirler, herkes -darbeden haberim yok TV'de gördüm ilk kez- desin, asla hükümete ve Tayyibe karşı olumsuz bir paylaşım yapmayın, bu gurubu kapatıyorum şimdi" şeklinde mesajların bulunduğu tespit edilmiştir.

3) Demokratik Anayasal Düzene Sadakat Yükümlülüğü
AİHM "demokratik bir devletin, memurlarından anayasal prensiplere sadakat göstermesini isteme hakkı bulunduğunu" belirtmektedir (Sidabras ve Džiautas/Litvanya, B. No: 55480/00 ve 59330/00, 27/07/2004, § 52; Volkmer/Almanya (k.k.), B. No: 39799/98, 22/11/2001; Petersen/Almanya, B. No: 39793/98, 22/11/2001). AİHM'e göre "kamu çalışanlarının devlete sadık kalmaları genel yararı korumakla ve güvence altına almakla yükümlü devlet otoriteleri ile çalışmalarının doğasında bulunan bir şarttır." (Sidabras ve Džiautas/Litvanya, B. No: 55480/00 ve 59330/00, 27/07/2004, § 57; Žičkus/Litvanya, B. No: 26652/02, 07/04/2009, § 28).
AİHM kararlarında yer alan sadakat yükümlülüğüne ilişkin yukarıda belirtilen ilkelerin hâkimlik ve savcılık mesleği açısından yorumlanması gerekmektedir.
Anayasa'nın "Hâkimlik ve savcılık mesleği" kenar başlıklı 140. maddesine Danışma Meclisi tarafından yazılan gerekçede "... Adalet tevzii herşeyden önce güvenilir nitelikte olmalıdır. Bu hizmeti görenlerin tarafsızlıklarından şüphe edilmesi, hizmetin tam olarak yerine getirilmiş olduğunun kabulüne engeldir. Bu itibarla görevlerinde özel hayatlarında tarafsızlıklarına dair bir davranışta bulundukları sanısını verecek hareketlerden sakınmak zorundadırlar." denilmektedir.
Bu bağlamda, yargı mensuplarının sadakat yükümlülüğü memurlardan farklı olarak "bağımsızlık" ve "tarafsızlık" ilkeleri çerçevesinde hukuk devletine ve demokratik anayasal düzene sadakat yükümlülüğü olarak ortaya çıkar.
Üstün bir kamu gücü yetkisi niteliğindeki yargı yetkisini kullanan hâkim ve savcıların, Anayasa gereği tarafsız ve bağımsız olarak görev yapmaları, Anayasa'ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm vermeleri ve anayasal düzene sadakat göstermeleri, hukuk devletinde demokratik toplum düzeninin korunması açısından büyük önem arz etmektedir.

4) Dava Konusu Edilen Kararın Hukuki Niteliği
Anayasa’nın 139. maddesinde hâkim ve savcıların görevlerinin sona ermesi sonucunu doğuran işlemler, disiplin cezaları ve meslekte kalmalarının uygun olmadığı yönünde verilen kararlar olarak ikiye ayrılmıştır. 24/02/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun "Hâkimlik ve savcılık görevlerinin sona ermesi" kenar başlıklı 53. maddesinde de disiplin cezası niteliğindeki meslekten çıkarma işlemi ile hâkimlik ve savcılık görevinin sona ermesi sonucunu doğuran diğer işlemler ayrı ayrı belirtilmiştir.
Dolayısıyla 667 sayılı KHK'nın 3. maddesi uyarınca hâkim ve savcıların meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin kararların, bu kişilere disiplin cezası verilmesine ilişkin kararlardan ayrı nitelikte olduğu konusunda duraksama bulunmamaktadır.
Dairemizin, Danıştay Başkanlığının internet sitesinde güncel kararlar başlığı altında yayımlanmış olan, 04/10/2016 tarih ve E:2016/8196, K:2016/4066 sayılı kararında da belirtilmiş olduğu üzere 667 sayılı KHK'nın 3. maddesi uyarınca terör örgütlerine veya MGK'ca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen yargı mensuplarının, “meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına" ilişkin kararlar, adli suç veya disiplin suçu işlenmesi karşılığında uygulanan yaptırımlardan farklı olarak terör örgütleri ile millî güvenliğe karşı faaliyette bulunduğu kabul edilen yapıların kamu kurum ve kuruluşlarındaki varlığını ortadan kaldırmayı amaçlayan “olağanüstü tedbir" niteliğindedir.
Bu kapsamda, ülkenin içinde bulunduğu tehdidin ortadan kaldırılması ve bozulan kamu düzeninin ivedi şekilde yeniden tesis edilmesi amacıyla 667 sayılı KHK'nın 3. maddesi ile “terör örgütleri ile millî güvenliğe karşı faaliyette bulunduğu kabul edilen yapılara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen” üstün kamu gücü yetkisi kullanma ayrıcalığına sahip bu kişiler hakkında uygulanmak üzere olağan dönemdeki yaptırımlardan farklı olarak olağanüstü nitelikte yeni bir tedbir getirilmiştir.
Terör örgütleri ile millî güvenliğe karşı faaliyette bulunduğu kabul edilen yapılara üyelik, mensubiyet, iltisak veya bunlarla irtibat, anayasal düzene sadakat yükümlülüğünün yitirildiğini ortaya koyan ve hâkim ve savcılar hakkında bahse konu olağanüstü tedbirin uygulanmasını gerektiren hâllerdir. Yukarıda yer verilen yapılara üyelik ve mensubiyet olmasa da bu yapılara iltisaklı veya bunlarla irtibatlı bulunulması hâli de anılan tedbirin uygulanabilmesi için yeterlidir. Nitekim davalı idare, yargı mensupları hakkında aldığı meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin kararları, anılan yargı mensuplarının FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisaklarının sabit olduğu gerekçesiyle tesis etmiştir.
Anayasa Mahkemesi 14/11/2019 tarih ve E:2018/89, K:2019/84 sayılı kararında iltisaklı kavramını ''kavuşan, bitişen, birleşen'', irtibatlı kavramını ise ''bağlantılı'' olarak tanımlamıştır. Bu kavramlar ile kişilerin cezai sorumluluğunu gerektiren örgüte üyelik ve mensubiyet kavramlarına nazaran terör örgütleri ile daha az yoğun ve atipik bir bağlantının vurgulandığı açıktır. Bu kapsamda kişilerin terör örgütleri ile irtibat ve iltisaklarının ortaya konulabilmesi için, örgütün amaçlarının gerçekleştirilmesi ya da örgütten yarar sağlamak maksadıyla gerek örgütten gelen talimatlar doğrultusunda gerekse inisiyatif alarak bulundukları hal ve hareketler neticesinde örgüte veya kendilerine yarar sağladıkları ya da örgüt ile amaç birliği veya sosyal birliktelik görünümü içinde oldukları yönünde kanaat oluşması yeterli olacaktır.
Bu bağlamda, üstün bir kamu gücü yetkisi niteliğindeki yargı yetkisini kullanan yargı mensupları yönünden örgüt ile irtibat ve iltisak hususu değerlendirildiğinde, yetki ve nüfuzlarını kullanarak örgütün amaçlarını gerçekleştirmesi için ya da örgütün talimatları doğrultusunda kendilerine veya başkalarına yarar sağlamak için bir takım hal ve hareketlerde bulunmak suretiyle demokratik anayasal düzene sadakat yükümlülüklerini ihlal ettikleri yönünde bir kanaat oluşması halinde örgüt ile irtibat ve iltisaklarının bulunduğunu söylemek mümkün olacaktır.

5) Kişiselleştirme ve Delillerin Değerlendirilmesi
İptal davaları idarî işlemlerin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan davalardır. İdari işlem ise idarenin kamu gücü kullanarak tek taraflı olarak tesis ettiği hukuki sonuç doğuran işlemdir. İdareyi işlem yapmaya sevk eden maddi ve hukuki etkenler ise idari işlemin sebep unsurunu oluşturmaktadır.
Görülmekte olan davada davalı idareyi dava konusu işlemi yapmaya sevk eden maddi sebep ülkenin içinde bulunduğu tehdidin ortadan kaldırılması ve bozulan kamu düzeninin ivedi şekilde yeniden tesis edilmesini temin etmektir. Hukuki sebep ise bunu gerçekleştirmek için Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından 20/07/2016 tarihinde, ülke genelinde 21/07/2016 Perşembe günü saat 01.00'den itibaren geçerli olmak üzere doksan gün süreyle olağanüstü hâl ilan edilmiş olması ve yine Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin çıkartılan ve 23/07/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedir.
667 sayılı KHK'nın 3.maddesinin 1.fıkrasının öngördüğü üzere Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen hakim ve savcılar hakkında meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca karar verilir hükmü gereğince davacı hakkında dava konusu işlem tesis edilmiştir.
Davacı hakkındaki Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu yönünde davalı idarece yapılan değerlendirmenin de kuşkusuz keyfiyetten uzak olması gerekir.
Diğer yandan, 23/01/2017 tarih ve 29957 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasıyla; "22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilenler, kararın kesinleşmesinden itibaren altmış gün içinde ilk derece mahkemesi olarak Danıştaya dava açabilir." hükmü getirilerek söz konusu işlem yargı denetimine açılmış ve ilgililere davalı idarece haklarında bu çerçevede tesis edilen işleme karşı yargı yoluna başvurabilme imkanı tanınmıştır.
Bu kapsamda, dava konusu işlemin sebep unsuru yönünden hukuki denetiminin yapılabilmesi; bu değerlendirmeyi doğrulayan maddi sebeplerin yargılama esnasında davalı idarece somut şekilde ortaya konulmasına ve izah edilmesine bağlıdır. Bu konudaki yükümlülük şüphesiz dava konusu işlemi tesis eden davalı idareye aittir ve etkili bir yargı denetimi yapılabilmesi için gereklidir. Bu husus, "adil yargılanma ilkesi" ile bu ilkenin tamamlayıcısı olan "çelişmeli yargı ilkesi" ve "silahların eşitliği" ilkesi kapsamında Anayasa Mahkemesi kararlarında ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da vurgulanmıştır. Anılan tüm unsurlar bir arada sağlandığı takdirde hakkaniyete uygun adil bir yargılamadan söz edilebilecektir.
Her ne kadar dava konusu işlemin, ülkenin içinde bulunduğu tehdidin ortadan kaldırılması ve bozulan kamu düzeninin ivedi şekilde yeniden tesis edilmesi amacıyla tesis edilen “olağanüstü tedbir" niteliğinde olması nedeniyle anılan işlemin dayanağı olan deliller, davalı idare tarafından dava konusu işlemin tesisinden sonra tespit edilerek dosyaya sunulmuş ise de bu delillerin terör örgütleri ile millî güvenliğe karşı faaliyette bulunduğu kabul edilen yapılara üyelik, mensubiyet, iltisak veya bunlarla irtibatı ve anayasal düzene sadakat yükümlülüğünün yitirildiğini ortaya koyan geçmişe ilişkin olay ve olgular olduğu görüldüğünden dava konusu işlemin hukuka uygunluğunun yargısal denetiminde dikkate alınabileceği tabiidir. Bu bağlamda davalı idare, tesis ettiği işlemin sebep unsurunu ortaya koyabilmek için bütün imkanlarını kullanarak (teftiş birimini harekete geçirmek, tanık dinlemek, sosyal çevre araştırması yaptırmak, Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince yapılan tespitleri değerlendirmek, tanık ifadelerinde yer verilen hususları değerlendirmek vb.) elde ettiği lehe ya da aleyhe delilleri sunması gerekir.
Davalı idare tarafından dosyaya sunulan davacıya ilişkin iddialar aşağıda irdelenmiştir.

a)Davacı hakkındaki tanık beyanları ve kendi beyanı:
a-1) Davacı hakkında ifade veren B.K.'nin beyanı yönünden;
Yargı mensubu olarak görev yapan ve ifadesine başvurulan B.K.'ya ait, ...Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 08/12/2016 tarihli ifade tutanağında şu ifadelere yer verilmiştir: "...Ben 2014 yılı Yaz Kararnamesi ile ...Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandım. Temmuz ayı içerisinde Rize 'deki görevime başladım. Ben göreve başladığımda Hakim ......Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi olarak görev yapıyordu. Tayin kararnamesinden sonra çıkan yetki kararnamesi ile .... Asliye Ceza Mahkemesinde yetkilendirildi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yıllık izin kullanmak üzere görevimden ayrıldım. Eylül ayının başlarında babamın vefatı nedeniyle izin bitimi görevime başlayamayarak rapor kullandım. Eylül ayının sonlarına doğru görevime tekrar başladım. Dolayısıyla bu tarihe kadar Hakime hanımı fazla tanıma şansım olmadı. HSYK seçimleri olacağından göreve başladıktan sonra Adliyemizde görev yapan Hakim ve Savcı arkadaşları fazla tanımadığım için onlarla daha fazla mesaisi olan o zamanki Başsavcımız H.H.Y. ve birkaç diğer arkadaşla seçimler konusunda istişarelerde bulunduk. İstişareler sonucunda ...Merkez ve Mülhakat Adliyelerinde yanlış hatırlamıyorsam 17 yada 18 meslektaşım Yargıda Birlik adaylarını destekleyeceği, diğer meslektaşlarımın ise Bağımsız adayları destekleyebileceği yönünde kanaat edindim. Yargıda Birlik adaylarını destekleyecekler arasında Hakime Hanımında olduğu yönünde kanaat edindim. Yapılan seçimler sonucunda yanlış hatırlamıyorsam 15 arkadaşın Yargıda Birlik adaylarına blok olarak oy kullandığı, iki yada üç kişininde hem Yargıda Birlik adaylarına hemde bağımsız adaylara oy kullandığı, diğer meslektaşların ise Bağımsız adaylara oy kullandığı ortaya çıktı.Seçimden sonra Hakim ......'ın parçalı oy kullandığını yani hem Yargıda Birlik üyelerine hem de Bağımsız Adaylara oy verdiğini, meslektaşlar arasındaki konuşmalardan duydum. Hakim ...ile yaklaşık 2 yıl birlikte çalıştığım dönem içerisinde kendisini çalışkan, dürüst, meslektaşlarına saygılı ve kendi halinde birisi olarak tanıdım. Çalıştığı bu süre içerisinde tüm meslektaşları ile meslektaşlık ilişkisi içerisinde ilişkiler kurduğunu, o zaman Adliyemizde görev yapan son olaylar nedeniyle açığa alınan meslektaşlar ile normal meslektaşlık ilişkisi dışında aşırı bir birlikteliğine şahit olmadım. Yine FETÖ/PDY Terör Örgütü ile irtibatlı olduğu yönünde herhangi bir tavır, davranış ve faaliyetine de şahit olmadım. Çalıştığım dönem içerisinde kendisi hakkındaki kanaatim FETÖ/PDY Terör Örgütü ile herhangi bir irtibatının olmadığı yönünde oluşmuştur. Bu nedenle açığa alındığını öğrendiğimde şaşkınlık yaşadım..."
Aynı şahsın, HSK müfettişlerince düzenlenen 10/01/2018 tarihli tanık ifade tutanağında şu ifadelere yer verilmiştir; "Halen .... Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yapmaktayım. Daha önce 2014-2017 yılları arasında Rize Adalet Komisyonu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptım. 2014 yılında Rize Adliyesine atamam yapıldığında ...'da ...adliyesinde Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olarak görev yapıyordu ancak 2014 yılı yaz kararnamesi ile yetkisi .... Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi olarak değişti. Kendisi ile birlikte çalışmadım. ...'ın Rize Adliyesinde tanıdım, daha önce tanımıyordum, geçmişini bilmiyorum. 2016 yılında da Hakkari Hakimi olarak ataması yapıldı. Paralel yapı ile irtibatı ve iltisakl noktasında herhangi bir davranışına veya söylemine şahit olmadım. Adliyede de bu şekilde bir konuşmaya şahit olmadım. 2014 yılı HSYK seçimlerinden önce odasına gittiğimde "oyunu parçalı olarak 3-4 oyu tanıdığı bağımsız adaylara, diğerlerini de Yargıda Birlik Platformu adaylarına vereceğini” söylemişti, seçimlerde nasıl oy kullandığını bilmiyorum. Adliyede herhangi bir aday için oy istediğini faaliyette bulunduğunu, etkinliğine katıldığını görmedim, duymadım. Bekar, kendi halinde takılan, çalışkan birisiydi. Benim olay hakkındaki bilgim ve söyleyeceklerim bundan ibarettir."
Davalı Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından dava dosyasına sunulan yargı mensubu olarak görev yapan B.K. isimli şahsın yukarıda yer verilen beyanlarının davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve/veya iltisaklı olduğunu gösterir delil niteliğinde olduğu ileri sürülmüştür.
Davacı tarafından B.K. isimli şahsın kendisi lehine ifadelerde bulunduğu, ancak davalı idare tarafından bu ifadelerden bir satır alınarak ve yorumlanarak aleyhinde kullanıldığı ileri sürülmüştür.
Yukarıda yer verilen tanık ifade tutanağı incelendiğinde, yargı mensubu olarak görev yapan B.K. isimli şahsın ...Cumhuriyet Başsavcılığınca ve HSK Müfettişlerince alınan ifadesinde; davacının 2014 HSK seçimleri öncesinde örgütün desteklediği adaylardan bir kısmına oy vereceği yönünde söylemde bulunduğunu beyan ettiği görülmüşse de, anılan beyanda davacının tüm meslektaşları ile meslektaşlık ilişkisi içerisinde ilişkiler kurduğu, görevden uzaklaştırılan meslektaşları ile normal meslektaşlık ilişkisi dışında aşırı bir birlikteliğine şahit olmadığı, FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğu yönünde herhangi bir tavır, davranış ve faaliyetine de şahit olmadığı, çalıştığı dönem içerisinde davacı hakkındaki kanaatinin FETÖ/PDY terör örgütü ile herhangi bir irtibatının olmadığı yönünde ifade edildiği görülmüştür.
Netice itibarıyla, davacının örgütün sözde bağımsız adayları için seçim çalışması yaptığna ya da onlara oy istediğine ilişkin bir tespit içermeyen ve davacı lehine de ifadeler içeren B.K. isimli tanığın beyanı, davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisakını ortaya koyacak nitelikte ve yeterlilikte görülmemiştir.

a-2) Davacı hakkında ifade veren H.H.Y.'nin beyanı yönünden;
Yargı mensubu olarak görev yapan H.H.Y.'nin davacı hakkında verilen ...Cumhuriyet Başsavcılığının ...tarih ve Sor. No:..., K:...sayılı kararında yer alan beyanında davacıyla ilgili olarak şu ifadelere yer verilmiştir; "...Yanlış hatırlamıyorsam göreve başladığım tarihlerde kura ile Rize iline atanmış idi. Bildiğim kadarı ile kendi halinde, sessiz birisi olup, kurayla atanmış olması dolayısı ile yaşının oldukça genç olması, Hakim olarak görev yapması ve bayan olması sebebiyle mesleki nezaket çerçevesinde gerçekleşen birkaç görüşmemiz dışında kendisi ile bir görüşmemiz olmadı. Kendisi HSYK seçimlerinde Yargıda Birlik Platformu için çalışmadı, ancak FETÖ/PDY üyeleri için çalıştığı hususunda da bilgim bulunmamaktadır...."
Aynı şahsın, HSK müfettişlerince düzenlenen 16/01/2018 tarihli tanık ifade tutanağında şu ifadelere yer verilmiştir; "Ben şu an ...Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapıyorum, buraya gelmeden önce de ...Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapıyordum, 2016 Haziran kararnamesi ile atamam Zonguldak iline yapıldı. Bana sormuş olduğunuz Hâkim ...'I Rize'de hâkim olması nedeniyle tanıyorum, kura ile Rize'ye atanmıştı, daha önce Hakkari Başsavcılığının talimatı ile ilgili hakkında beyanda bulunmuştum, aynısını tekrar ederim, ilgiliyi fazla tanımıyorum, talimatta sorulan hususlar hakkında bir beyanda bulunmam mümkün değildir."
Davalı Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından dava dosyasına sunulan yargı mensubu olarak görev yapan H.H.Y. isimli şahsın yukarıda yer verilen beyanlarının davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve/veya iltisaklı olduğunu gösterir delil niteliğinde olduğu ileri sürülmüştür.
Davacı tarafından H.H.Y. isimli şahsın ifadelerine ilişkin herhangi bir beyanda bulunulmamıştır.
Yukarıda yer verilen tanık ifade tutanakları incelendiğinde, yargı mensubu olarak görev yapan H.H.Y. isimli şahsın ...Cumhuriyet Başsavcılığınca ve HSK Müfettişlerince alınan ifadesinde; davacının Yargıda Birlik Platformu için çalışmadığı, ancak FETÖ/PDY üyeleri için de çalıştığı hususunda bilgisi olmadığını ve davacıyı fazla tanımadığını beyan ettiği görülmüştür.
Netice itibarıyla, davacıyı örgütle ilişkilendirebilecek herhangi bir bilgiye sahip olmadığı anlaşılan H.H.Y. isimli tanığın beyanları, davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisakını ortaya koyan bir delil olarak değerlendirilmemiştir.

a-3) Davacı hakkında ifade veren M.Y.'nin ve A.A.'nın beyanları yönünden;
Yargı mensubu olarak görev yapan ve ifadesine başvurulan M.Y.'ye ait, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 06/12/2016 tarihli ifade tutanağında şu ifadelere yer verilmiştir: "...Bahsi geçen ...adlı kişiyi 2011 yılı yaz aylarından beri Hakimlik stajını Antalya Adliyesinde yapması sebebiyle tanımaktayım. Hakimlik mesleğine başladıktan sonra da farklı adliyelerde görev yapmamız nedeniyle zaman zaman telefon yoluyla görüşmekteyim.Hakimlik stajı döneminde (2011-2013) ...ile birçok mahkemede birlikte staj yaptık. Zamanla kendisi ile bir samimiyet kurduk. Kendisi ile bir konuşmamızda bana İmamhatip Lisesi çıkışlı olduğundan zor şartlar altında okuduğunu ve bulunduğu konuma geldiğini anlatmıştı.Yine bana üniversitede okurken cemaat yapılanmasına ait bir evde kısa bir dönem kaldığını ancak gerek giyinişi gerekse davranışları sebebiyle çok eleştirildiğini orada bulunduğu süreç içerisinde dışlandığını ve ayrıldığını söylemişti. Cemaat evinde adalet M.Y.O döneminde mi yoksa Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi döneminde mi kalmış olduğunu bilmiyorum. Benim bildiğim kendi anlatımı kadarıyla kısa bir dönem kaldığı ve ayrıldığıdır. Onu da kendi beyanlarına istinaden biliyorum.Yine sormuş olduğunuz Adalet Akademisi döneminde kendisinin akademide dışlandığı yönünde görgüye dayalı bir bilgim yoktur. Ancak akademi sınıf arkadaşlarının bazen kendisini ders aralarındaki konuşmalara dahil etmediğini söylerdi. Genelde kendisi benim gibi özellikle akademi son döneminde yoğun bir şekilde ders çalışarak vakit geçirmekteydi. Akademi bitirme sınavına çalışmaktaydı. Yine akademinin yapmış olduğu gezi ve faaliyetlere pek iştirak etmezdi. Fetö yapılanmasına yakın olan kişilerle akademideki dersler haricinde zaman geçirdiğine tanık olmadım. Akademideki derslerden arta kalan zamanlarında da zamanını alış veriş yaparak geçirirdi.Ayrıca kendisi hakimlik stajı döneminde Antalya ilinde kendisine ait bir evde tek başına yaşamaktaydı. Kendi halinde bir yaşantısı vardı. 2014 HSYK seçimlerinde hangi doğrultuda oy verdiğini bilmiyorum. Telefon ile konuşmalarımızda HSYK seçimlerinde Bağımsız adaylara oy verilmesi konusunda bir propaganda yaptığına şahit olmadığım gibi bağımsızlara oy vereceği konusunda bir söyleminede şahit olmadım. Yukarıda izah ettiğim üzere, ...isimli kişinin tanıdığım dönem itibariyle FETÖ/PDY örgüt yapılanması ile ilgili olduğunu düşündürecek herhangi bir eylemine tanık olmadım..."
Yargı mensubu olarak görev yapan ve ifadesine başvurulan A.A.'ya ait, ...Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 13/12/2016 tarihli ifade tutanağında şu ifadelere yer verilmiştir: ".........ile 2011 yılında Antalya Adliyesinde hakim-savcı adayı iken tanıştım. Bu dönemde 2-3 kez ...'ın evine gittim. Gece eve dönmeyerek kendisinde misafir kaldım. ...Antalya'da tek başına bir evde yaşıyordu. Cemaatin evinde kalmıyordu.... Bu süreç içerisinde ......'ın FETÖ terör örgütü ile bir alakası yoktu. Benim bildiğim kadarıyla FETÖ terör örgütü ile bir alakası yoktu. Aramızda Fetö terör örgütüne ilişkin hiçbir konuşma geçmedi. Ben ...'ın üniversitede cemaat evinde kaldığını açığa alındıktan sonra kendisinden öğrendim...Benim ...'ın FETÖ üyesi olduğuna dair bir kanaatim olmadı..."
Davalı Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından dava dosyasına sunulan yargı mensubu olarak görev yapan M.Y. ve A.A. isimli şahısların yukarıda yer verilen beyanlarının davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve/veya iltisaklı olduğunu gösterir delil niteliğinde olduğu ileri sürülmüştür.
Davacı tarafından, tanıklar M.Y. ve A.A.'nın ifadelerinde lehine beyanda bulunduklarını ancak davalı idarenin "bir dönem FETÖ/PDY'ye ait evde kaldığını kendi söylemesi üzerine biliyoruz" şeklindeki beyanlarının öne çıkarıldığı ileri sürülmektedir.
Yukarıda yer verilen ifade tutanakları incelendiğinde ise, üniversite döneminde örgüte ait evde kısa bir süre için kaldığı ve sonrasında bu evden ayrıldığını davacının kendilerine söylediğinin beyan edildiği görülmüşse de, davacının barınma ya da eğitim saikiyle hareket ettiğinin aksini ortaya koyabilecek bir tanık beyanı ya da bilgi ve belgenin davalı idarece dosyaya sunulamadığı anlaşılmıştır. Öte yandan, tanık M.Y.'nin davacının Akademi son döneminde yoğun bir şekilde ders çalışarak vakit geçirdiğini, Akademi bitirme sınavına çalıştığını, Akademinin yapmış olduğu gezi ve faaliyetlere pek iştirak etmediğini, Fetö yapılanmasına yakın olan kişilerle Akademideki dersler haricinde zaman geçirdiğine tanık olmadığını, hakimlik stajı döneminde Antalya ilinde kendisine ait bir evde tek başına yaşadığını, kendi halinde bir yaşantısı olduğunu, 2014 HSYK seçimlerinde bağımsız adaylara oy verilmesi konusunda bir propaganda yaptığına ya da bağımsızlara oy vereceği konusunda bir söylemine şahit olmadığını, tanık A.A.'nın ise, davacının FETÖ terör örgütü ile alakasının olmadığını beyan ettiği görülmüştür.
Netice itibarıyla, M.Y. ve A.A. isimli tanıkların davacı hakkında verdiği beyanların, davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisakını ortaya koyacak nitelikte ve yeterlilikte bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

a-4) Davacı hakkında ifade veren N.Ç.'nin beyanı yönünden;
Yargı mensubu olarak görev yapmış olan ve ifadesine başvurulan N.Ç.'nin ....Sulh Ceza Hakimliğinin ...Sorgu nolu dosyasında alınan 26/03/2018 tarihli beyanında şu ifadelere yer verilmiştir; "...Yine HSYK seçimleri sırasında R. isimli şahıs eşime hangi listeye oy kullanacağımıza ilişkin liste vermişti. Liste ufak bir not kağıdı şeklinde el yazısıyla yazılı bir şekildeydi. Ayrıca bu şahıs eşim aracılığıyla bana da bu notu ulaştırdı. Hatta bizden arkadaşlarımızı arayarak listede belirttiği kişilerden oy istememizi istedi. Bende üniversiteden arkadaşım olan ... isimli arkadaşımı aradım.Bu kişinin yapıyla herhangi bir alakasının olmadığını düşünüyorum. Hatta benim kendisini aramam sebebiyle mi açığa alındı diye vicdan azabı duymaktayım.."
Davalı Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından dava dosyasına sunulan yargı mensubu olarak görev yapmış olan N.Ç. isimli şahsın yukarıda yer verilen beyanlarının davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve/veya iltisaklı olduğunu gösterir delil niteliğinde olduğu ileri sürülmüştür.
Davacı tarafından N.Ç. isimli şahsın ifadelerine ilişkin herhangi bir beyanda bulunulmamıştır.
Yukarıda yer verilen ifade tutanağı incelendiğinde, yargı mensubu olarak görev yapmış olan N.Ç. isimli şahsın ....Sulh Ceza Hakimliğince alınan ifadesinde; 2014 HSK seçimlerinde bağımsız adaylara oy istemek için davacıyı aradığını ve davacının yapıyla ilgisinin olmadığını düşündüğünü beyan ettiği görülmüş ve davacıyı örgütle ilişkilendirilecek herhangi bir ifadeye yer verilmemiştir.
Netice itibarıyla, N.Ç. isimli tanığın davacı hakkında verdiği beyanların, davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisakını ortaya koyacak nitelikte ve yeterlilikte bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

a-5) Davacının şüpheli sıfatı ile verdiği beyanı yönünden;
Davacı hakkında ...Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 02/12/2016 tarihli şüpheli ifade tutanağında şu ifadelere yer verilmiştir: " Kardeşim Aktif - Sen'e üye olmuş darbeden de 9 ay önce Aktifsenden çıkmış ve bu işlemi nedeniyle adli soruşturma geçirmese de öğretmenlik mesleğinden ihraç edildi. Benim de başıma bu işin bundan geldiğini düşünüyorum. Ben imam hatip lisesi mezunuyum. Uzun yıllar katsayıdan dolayı mağduriyet yaşadım. Üniversite hayatından önce 2 yıl adalet meslek yüksekokulu okudum. Dokuz Eylül Üniversitesinde Buca'da iki yıl kadar cemaat evinde kaldım. Daha sonra cemaat evinden ayrıldım. Dikey geçiş ile hukuk fakültesine geçtim. Cemaatten ayrılmamın sebebi beni dışladıklarını hissettim. Ben onlara çok uymuyordum. Cemaatin evinde kaldığım yıllar 2004-2006 yılları arasıdır. 2002-2003 yılı ve 2003-2004 yılları arasında da cemaat dershanelerine gittim. 2006 yılından sonra cemaatle herhangi bir bağlantım olmadı. Hakimlik sınavında Burdur'da köyümüzdeki evimizde çalıştım. Köydeki komşularımızı dahi şahit gösteririm. Hukuk fakültesine dikey geçiş ile geçtikten sonra FETÖ/PDY denen örgütle hiçbir bağlantım kalmamıştı. Bunu da o dönemdeki arkadaşlarım biliyorlar. Arkadaşlarımın bu hususta dinlenmesini istiyorum. M.Y. isimli arkadaşım benim dışlandığımı bilenlerdendir. Telefonu da 0507.....03 . Kendisi halen Şırnak Adliyesinde hakim olarak görev yapar. Ben ona beraber hakim savcılık stajı esnasında akademide dışlandığım hususunu uzun uzun anlatmıştım. Stajda da evime giren çıkan bir arkadaştır. FETÖ/PDY ile bir bağlantım olup olmadığını bilen bir arkadaştır. Antalyada stajer hakim iken evime gelip giden Antalya stajeri olan hakim A.A.'da beni iyi tanımaktadır. Kendisinin telefon numarası da ...'dir. Mersin ilinde şu an hakimlik yapmaktadır. Oda dinlendiği taktirde benim nasıl biri olduğumu, FETÖ/PDY ile bağlantımın olmadığını söyleyecektir. Ben stajdayken kimlerle ilişkim olduğunu bu arkadaş bilmektedir. Antalya 'da stajdayken kaldığım ev akrabamın evidir. Babamdan telefon numarasını alıp size bildirebilrim. Yukarıda isimlerini verdiğim tanıkların dinlenmesini istiyorum. Rize'de çalıştım dönemde adliyemizde çalışan bayanların çoğunluğu FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğunu düşünüyordum. İster istemez aynı ortamda olduğumuz için gidip görüşüyorduk. Onlar tarz olarak ta insanla çok ilgileniyorlar. Benim dönemden olan hakimlerimizde vardı. Bana ilgi gösteriyorlardı. Mecburen arkadaşlık yapıyorduk. Daha öncesinden bu kadar zararlı bir örgüt olduğunu bilmiyordum. Hsyk seçimi döneminde Rize ilindeydim. O dönemdeki Başsavcımız şu anki Zonguldak Başsavcımız H.Y.'dir. Adalet Komisyonu Başkanının ismi ise B.K.'dir. Ben seçim döneminde hem Yargıda Birlik hem de bağımsızlara oy verdim. Bağımsız denen grubun inanın FETÖ/PDY üyesi olduklarını inanın anlamamıştım. Kime daha çok oy verdiğim hatırlamıyorum. Kime oy verdiğimi de hatırlamıyorum. Hatta bir ara boş oy vereyim mi diye düşündüm. Etrafımdaki insanların talepleri doğrultusunda seçimde oy kullandım. FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin kullandığı Bylock, eagle, kakao talk gibi programları duydunuzmu telefonunuzda yüklü mü? Ben bu 15 temmuz darbe girişiminden sonra bu programları duydum. Kesinlikle telefonumda yüklü değil ve kullanmadım. Rize de FETÖ/PDY olduğunu düşündüğüm hakimler görüştüğümüz dönemde cemaatçi olduklarına dair hiç bir belirti vermediler. Herhangi bir evde FETÖ/PDY toplantısı yapmadık. Rize'de görev yaptığım Adalet Komisyonu Başkanı ve Başsavcı beyin benim ile ilgili dinlenmesini istiyorum. FETÖ/PDY üyesi olmadığım daha iyi anlaşılacaktır. Rize'de yine görev yaptığım esnada FETÖ/PDY üyesi olmadığını bildiğim hakim R.Ö.'nün dinlenmesini istiyorum. Seçim döneminde hakime hanıma benim bunlarla ilgim olmadığını söyledim. Hatta Yargıda Birliğin bir kısmını desteklediğimi söyledim. Karışık bir oylama yapacağımı ona da söylemiştim. Rize de FETÖ/PDY olduğunu düşündüğüm hakimlerin hepsi meslekten ihraç edildi. Tahmin ettiğim isimler S.B., M.B., N.A., F.A.'ydı. Bunlar benim odama gelip gidiyorlardı. Ben kimse ile kötü olmayan bir insanım. O zaman net bir tavır gösteremediğimin farkındaydım. Ama bugün ki aklım olsa net tavır gösterirdim. Ancak ben kesinlikle FETÖ/PDY üyesi değilim. Ben FETÖ/PDY üyesi olsam şu ana kadar bekar kalmazdım. Onlar zaten kendi örgüt üyeleri ile katalog evliliği yaptırırlar. Bence yukarıda isimlerin saydığım Rize'deki hakim savcıların evliliği de o şekildeydi. Bizim dönemde oldukça FETÖ/PDY üyesi vardı. Bunların çoğu ihraç oldu. Ben zaten imam hatip lisesi mezunu olduğum için mağduriyetimden dolayı Tayyip Erdoğan'a ve Ak Partiye karşı ailece ekstra bir sempati duyuyorduk. Yukarıda isimlerini belirttiğim kişiler sürekli Ak parti ve özellikle Tayyip Erdoğan'a eleştirel yaklaşıyorlardı. Benim hakimlik savcılık mesleğine girerken referansım Danıştay savcısı olan A.P.'ydi. Kendisi Burdur'ludur. Referanslarıma bakıldığı taktirde FETÖ/PDY üyesi kimse yoktu. Birde Ak Parti milletvekili B. isimli soyadını hatırlamadığım vekildi. Ben mesleğe ikinci kez girdiğimde kazandım. 2011 yılı Nisan ayında kazandım. Ben 2011 yılı Nisan ayında sınavı kazandığımda 71.900 puan aldım ve sınırda yazılıyı geçtim. Bana sorular verilmiş olsa çok daha iyi alırdım. Kaldı ki ikinci kez girdiğimde yazılıyı geçtim. Köyde evde çalışarak kazandığımı bütün köyümüz bilmektedir. Ben 17-25 Aralık sonrası yapılan bütün seçimlerde oyumu Ak Partiye vermiş birisiyim. Kardeşimin de Aktif Sen'e üye olduğundan 15 Temmuz sonrası haberim oldu. Utandığım için Adliyeden kimseye bundan bahsetmedim. Ama ben bu FETÖ/PDY örgütünün üniversite döneminde evlerinde kaldığımı N.Ş. isimli hakime hanıma bahsettim. Bu bahsetmeyi de 15 Temmuz sonrası yaptım diye hatırlıyorum.Kimse Yokmu Derneğine para yatırdınız mı? Ben onun cemaat derneği olduğunu uzun süreler bilmiyordum. SMS ile yardım yapıp yapmadığımdan emin değilim. Ara ara depremlerden sonra, maden göçüğünden sonra bu derneklerden SMS geldiğinde yardım yapıyordum. Ama Kimse yokmu derneğine yardım yaptığımı hatırlamıyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, diyeceklerim bundan ibarettir dedi."
Davalı Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından, dava dosyasına sunulan ve davacının, üniversiteye hazırlık döneminde örgüte ait dershaneye gittiği, üniversitede FETÖ/PDY'ye ait evde 2 yıl kaldığı yönündeki beyanının davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve/veya iltisaklı olduğunu gösterir delil niteliğinde olduğu ileri sürülmüştür.
Davacı tarafından ise, davalı idare tarafından ileri sürülen bu hususların kendi beyanı ile ortaya çıktığı, maddi imkansızlık nedeniyle öğrenci olduğu dönemde yapıya ait evlerde kaldığını söylediği, daha sonrasında bu yapıyla hiçbir şekilde irtibatı olmadığı, beyanlarının bir kısmını keserek aleyhine kullanılmasının ikrarda bölünmezlik kuralına aykırı olduğu ileri sürülmektedir.
Yukarıda yer verilen davacının ifade tutanağı incelendiğinde, davacının üniversiteye hazırlık döneminde eğitim amacıyla FETÖ/PDY yapılanmasına ait dershaneye gittiği, maddi imkansızlıkları nedeniyle barınma amacıyla iki yıl süreyle kalmış olduğu FETÖ/PDY yapılanmasına ait evden sonraki aşamada ayrıldığına ve bu süreçten sonra herhangi bir irtibatının bulunmadığına dair beyanlarının, bir başka ifadeyle barınma ya da eğitim saikiyle hareket ettiğinin aksini ortaya koyabilecek bir tanık beyanı ya da bilgi ve belgenin davalı idarece dosyaya sunulamadığı görüldüğünden davacının anılan beyanları örgütle irtibat ve iltisaklı sayılması için yeterli bir delil olarak değerlendirilmemiştir.

b) Davacıyla İlgili Soruşturma Bilgisi
Dairemizce, davacı hakkında FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantılı olarak yürütülen başkaca soruşturma bulunup bulunmadığı yönünde yapılan ara kararına davalı idare tarafından verilen 06/04/2021 tarihli cevapta davacı hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 2020/241 esas sayılı (Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 2016/7900 sayılı) disiplin dosyasının dışında FETÖ/PDY örgütü ile bağlantılı olarak yürütülen veya sonuçlandırılan başka idari soruşturma bulunmadığı belirtilmiş ise de, bu disiplin soruşturması kapsamında davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisakı ve irtibatına ilişkin varsa elde edilen bilgi ve belgelerin neler olduğu ortaya konulmadığından, söz konusu soruşturma davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisakı ve irtibatı bulunup bulunmadığının değerlendirilmesinde dikkate alınmamıştır.

c) Diğer Hususlar
Davalı idare tarafından, "Davacıya ait ...GSM numaralı telefonla ilgili HTS kayıtlarının incelenmesi neticesinde oluşturulan 30.05.2017 tarihli tutanağa göre; davacının hakkında FETÖ/PDY'den işlem yapılan pekçok kişi ile görüşme yaptığı, bunlardan bir kısmının Bylock kullanıcısı olduğu, birkısmı ile yaptığı görüşmelerin sayısının da dikkat çekici oranda fazla olduğuna yönelik tespit", "Emniyet Genel Müdürlüğü'nün büfe ankesör soruşturmalarına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğünün ...sayılı yazısında davacının da adına yer verilmiş olması" ve "davacının sosyal çevresinin temelini oluşturan aile bireylerinden kardeşinin örgüt ile olan iltisakı/irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarılmış olması" hususların davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve/veya iltisaklı olduğunu gösterir delil niteliğinde olduğu ileri sürülmüştür.
Davacı tarafından, görüşme tutanaklarını incelediğinde en çok görüştüğü iddia edilen kişinin Ü.G.E. olduğu, bu kişi hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla işlem yapıldığı ancak daha sonra görevine iade edildiği ve bu kişinin halen Elazığ'da görev yaptığı, ikinci olarak görüştüğü kişinin Y.Y. olduğu, bu kişi hakkında da FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla işlem yapıldığı ancak daha sonra göreve iade edildiği, üçüncü olarak görüştüğü kişinin kardeşi H.U. olduğu, kardeşi ile görüşmesinin doğal olduğu, kardeşi hakkında FETÖ/PDY üyesi olma suçundan yapılan yargılamada beraat ettiği, kamu görevine dönmek için komisyonun kararını beklediği, kardeşinin eşi ile yaptığı görüşmelerin de olağan olduğu, kardeşinin eşinin de görevine iade olduğu, diğer görüşmelerinin adliye personeli ile iş için yapıldığı, iş nedeniyle görüştüğü kişilerde ByLock olup olmadığını bilmesinin mümkün olmadığı ileri sürülmektedir.
Dairemizin karar verdiği tarih itibarıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından davacının, FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve/veya iltisaklı olduğunu gösterir delil niteliğinde olduğu belirtilen cep telefonuna ait HTS kayıtlarının incelemesi sonucunda belirli bir periyot veya yoğunluk tespiti yapılmaksızın, yalnızca hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle ilgili soruşturma yürütülen kişilerle görüşmelerinin bulunması, karşı beyanları da dikkate alındığında davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisakını ortaya koyacak yeterlikte bir tespit olarak değerlendirilmemiştir.
Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün büfe ankesör soruşturmalarına ilişkin yazısında davacının da adına yer verilmiş olması hususu davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve/veya iltisaklı olduğunu gösterir delil niteliğinde olduğu ileri sürülmüş ise de, davalı idare tarafından söz konusu yazı dosyaya sunulmadığı gibi, yazı içeriğine ilişkin bilgi ve belgeler ile davacıyla ilgili tespitlerin de ortaya konulmadığı görülmüştür.
Diğer taraftan, davalı idarece davacının kardeşi hakkındaki tespitlerde, davacının bizzat kendisini FETÖ/PDY terör örgütü ile ilişkilendirecek herhangi bir hususa yer verilmediği görülmüştür.
Netice itibarıyla, davacıya ait cep telefonuna ait HTS kayıtları ve davacının kardeşine ait tespitler, davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisakını ortaya koymaya yeterli tespitler olarak değerlendirilmemiştir.

6) Sonuç olarak
Dosyada bulunan bilgi ve belgeler ile yukarıda yer verilen açıklamalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, davalı idarece bakılmakta olan dosyada davacının terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğuna ilişkin yeterli delil sunulmadığı, sunulan delillerin ise davacının iltisakı veya irtibatını ortaya koyacak yeterlilikte ve nitelikte olmadığı, ayrıca ilgili kamu kurumları ve özel kuruluşlarca Dairemizin 05/11/2020 tarihli ara kararına verilen cevaplarda da davacının iltisakı veya irtibatını ortaya koyan herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı anlaşılmıştır.
Bu nedenle, davacının FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle tesis edilen dava konusu kararda hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Dava konusu kararda hukuka uyarlık görülmediğinden davacının bu karar nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerekmektedir.
Öte yandan; davalı idarece, davacının FETÖ ile iltisak ve irtibatını ortaya koyacak nitelikte delillerin tespit edilmesi halinde yeniden işlem tesis edilebileceği de açıktır.

D) KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun ...tarih ve ...sayılı kararının İPTALİNE,
2.Yoksun kalınan parasal haklarının davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin işlemin tesis edildiği tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine,
3. Ayrıntısı aşağıda gösterilen ...yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,
4. Posta gideri avansından artan tutarın kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine,
5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen ...TL vekâlet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,
6. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz yolu açık olmak üzere, 09/02/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler