BIST 5.031,98 %-0.59 Dolar 19,06 %0.19 Euro 20,44 %-1.05 Gr. Altın 1.211,95 %0.66 Petrol 74,97 %-1.21 Bitcoin 27.449,01 %0.28
İstanbulaz bulutlu9 °Caz bulutlu
,

15 Temmuz darbe girişimine sevinmek FETÖ/PDY iltisak ve irtibatını güçlendirici delil sayılıdı

Danıştay 5. Dairesi, polis memuru olarak görev yapmakta iken, 670 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listede ismine yer verilmek suretiyle kamu görevinden çıkarılan davacı tarafından, göreve iade talebiyle OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi hukuka uygun bulan kararı onadı.

15 Temmuz darbe girişimine sevinmek FETÖ/PDY iltisak ve irtibatını güçlendirici delil sayılıdı

Bununla birlikte, davacı hakkında yürütülen ceza yargılaması neticesinde verilen ve … Ceza Dairesinin … Ceza Dairesinin … tarih ve E:… , K:… sayılı kararıyla onanmak suretiyle kesinleşen … Ağır Ceza Mahkemesinin … tarih ve E:… , K:… sayılı kararında yer alan; "...Sanığın (davacının) ....soruşturma kapsamında emniyetin Mahrem İmamlarından bazılarıyla irtibat ve iletişiminin bulunduğu, .....cep telefonunda dijital kalıntıların tespit edildiği, .....tanık M.D.'nin beyanında; sanığın (davacının) yanına gelerek 'Askeriye hükümete el koydu, sıkıyönetim ilan edildi, çok şükür hırsızlardan, diktatörlerden kurtulduk' diyerek darbe girişimi nedeniyle sevindiği, ....." tespitleri, bakılmakta olan dava dosyasında yer alan diğer tespitler ile birlikte değerlendirildiğinde, davacının FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatının bulunduğu sonucuna varılmıştır.

T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/3632
Karar No : 2022/7191

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): …

Karşı Taraf (Davalı) : … Bakanlığı / …
Vekili : …

İstemin Özeti :
Davalı idare bünyesinde polis memuru olarak görev yapmakta iken, 670 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listede ismine yer verilmek suretiyle kamu görevinden çıkarılan davacı tarafından, göreve iade talebiyle OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna yaptığı başvurunun reddine ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle açılan davanın reddi yolunda verilen … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:… , K:… sayılı kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun (gerekçe eklenilerek ve vekalet ücreti yönünden düzeltilerek) reddine ilişkin … Bölge İdare Mahkemesi … İdare Dava Dairesinin … tarih ve E:… , K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Temyiz İsteminde Bulunan Davacının İddialarının Özeti:
Ceza hukukuna ilişkin tüm ilkelerin, insan haklarının ve adil yargılanma hakkının tüm gereklerinin somut olayda uygulanması gerektiği, 26/05/2016 tarihinden önceki yasal faaliyetlerin terör örgütü üyeliği suçlamasına dayanak yapılamayacağı, masumiyet karinesi ve hukuk devleti ilkesine aykırı hareket edildiği, yargılamanın non bis in idem ilkesine uygun olarak yürütülmesi gerektiği, hiç kimsenin işlendiği zaman suç olarak düzenlenmeyen eylemlerden dolayı cezalandırılamayacağı, ByLock programını kullanmadığı, MİT tarafından elde edilen raporlarda yer verilen ByLock verilerinin delil olarak kullanılamayacağı, Bank Asya nezdindeki hesap hareketlerinin rutin bankacılık faaliyeti olduğu, anılan bankaya para yatırmasının tamamen yasal bir davranış olduğu, dava konusu işlem ile adil yargılanma, gerekçeli karar, özel hayata ve aile hayatına saygı, şeref ve itibara saygı, eğitim, mülkiyet hakları ile masumiyet karinesinin, ayrımcılık yasağının, suç ve cezaların geçmişe yürümezliği, suç ve cezaların kanuniliği ve şahsiliği, silahların eşitliği ve ölçülülük ilkelerinin ihlal edildiği belirtilerek Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği iddia edilmektedir.

Davalı İdarenin Savunmasının Özeti:
Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : …
Düşüncesi : İdare Dava Dairesi kararının gerekçe eklenmek suretiyle onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 334. maddesi uyarınca ilk derece mahkemesince adli yardım talebi kabul edilmiş olan davacının, aynı Kanun'un 335. maddesinin 3. fıkrasında yer alan "adli yardım, hükmün kesinleşmesine kadar devam eder." düzenlemesi gereğince temyiz aşamasındaki adli yardım talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilerek gereği görüşüldü:

Bölge idare mahkemesi idare dava daireleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığı halinde mümkün olup, davacı tarafından ileri sürülen hususlar bunlardan hiçbirisine uymamaktadır.

Bununla birlikte, davacı hakkında yürütülen ceza yargılaması neticesinde verilen ve … Ceza Dairesinin … Ceza Dairesinin … tarih ve E:… , K:… sayılı kararıyla onanmak suretiyle kesinleşen … Ağır Ceza Mahkemesinin … tarih ve E:… , K:… sayılı kararında yer alan; "...Sanığın (davacının) ....soruşturma kapsamında emniyetin Mahrem İmamlarından bazılarıyla irtibat ve iletişiminin bulunduğu, .....cep telefonunda dijital kalıntıların tespit edildiği, .....tanık M.D.'nin beyanında; sanığın (davacının) yanına gelerek 'Askeriye hükümete el koydu, sıkıyönetim ilan edildi, çok şükür hırsızlardan, diktatörlerden kurtulduk' diyerek darbe girişimi nedeniyle sevindiği, ....." tespitleri, bakılmakta olan dava dosyasında yer alan diğer tespitler ile birlikte değerlendirildiğinde, davacının FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatının bulunduğu sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, dava dosyasında yer alan belgeler ve UYAP kayıtlarının incelenmesinden; "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediği gerekçesiyle davacı hakkında hapis cezası verildiği ve anılan cezanın Yargıtayca onanarak kesinleştiği, hükümlü olarak cezaevinde bulunan davacının 14/04/2022 tarihinde tahliye edildiği, bu nedenle hali hazırda kısıtlılık halinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

… Bölge İdare Mahkemesi … İdare Dava Dairesinin yukarıda belirtilen kararı ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın yukarıda belirtilen gerekçenin eklenmesi suretiyle ONANMASINA, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, adli yardım talebinin daha önce kabul edilmiş olması nedeniyle temyiz aşamasında tahsil edilmeyen yargılama giderinin tahsili için Mahkemesince müzekkere yazılmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de belirtilen İdare Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın kararı veren ilk derece Mahkemesine gönderilmesine, 18/10/2022 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler