,

Seçim yasakları açıklandı. 14 Mayıs'a kadar seçim anketi haberi yapılamayacak

İçki ve silah taşıma yasağı ile yayın yasağının uygulama usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun 11/03/2023 Tarihli ve 2023/94 Sayılı Kararı bugün yayımlandı.

Seçim yasakları açıklandı. 14 Mayıs'a kadar seçim anketi haberi yapılamayacak

Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde uygulanacak yasakları açıkladı. Yayın organları saat 18'e kadar seçim sonuçlarına ilişkin haber, tahmin ve yorum yapamayacak. Alkol satışı yapılamayacak. Eğlence mekanları kapalı olacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarına ilişkin kararı Resim Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yayın organları seçim günü saat 18'e kadar seçim ve seçim sonuçlarına ilişkin haber, tahmin ve yorum yapamayacak.

Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak. YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy verme günü emniyet ve asayişi korumakla görevli personel dışında kimse silah taşıyamayacak.

Eğlence yerleri kapalı olacak

14 Mayıs günü alkollü içki satılamayacak. İçkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresi boyunca kapalı kalacak. Bunun yanısıra eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Bütün kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi umumi eğlence yerleri da seçim günü kapalı olacak.

14 Mayıs günü düğünler seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 2023/94

KARAR

Cumhurbaşkanının 10.03.2023 tarihli ve 2023/121 sayıh kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiş olup, anılan karar Resmî Gazete’nin 10.03.2023 tarihli ve 32128 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Kurulumuzun 10.03.2023 tarihli ve 2023/90 sayılı kararıyla, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir.

14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin, sağlıklı ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla; 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 42’nci maddesinin birinci fıkrası ile 6271 sayıh Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 2’nci maddesinin beşinci fıkrasının yollamada bulunduğu 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 79’uncu maddesinde yer alan içki ve silah taşıma yasağı ile 80’inci maddesinde öngörülen yayın yasağının uygulama usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkin karar taslağı Kurulumuza sunulmuş olmakla konu incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Anayasa’nm 79’uncu maddesiyle; seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetilmesi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma seçim süresince ve seçimden sonra seçim konuları ile ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görev ve yetkisi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiş, anılan madde ile diğer seçim kurullarının da görev ve yetkilerinin kanunla düzenleneceği,

298 sayılı Kanun’un l’inci maddesinde; özel kanunlarına göre yapılacak Cumhurbaşkanı, milletvekili, il genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulmasında bu Kanun hükümlerinin uygulanacağı,

6271 sayıh Kanun’un 2’nci maddesi ile 2839 sayılı Kanun’un 42’nci maddesinde; bu kanunlarda özel hüküm bulunmayan hallerde, 298 sayılı Kanun’un anılan kanunlara aykırı olmayan hükümlerinin uygulanacağı,
belirtilmiştir.

Bu nedenle; 298 sayılı Kanun’un 79’uncu maddesinde; “Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır.
Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir.
Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.
Bu Kanunun uygulanmasında silahtan maksat, Türk Ceza Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinin (1), (2), (3) ve (5) numaralı alt bentlerinde gösterilenlerdir.”
Aynı Kanun’un 80’inci maddesinde ise; “Seçim günü saat 18’e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasaktır.
Saat 18 ile 21 arasında ancak radyolarda Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim ile ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilir.
Saat 21’den sonra bütün yayınlar serbesttir.”,
denilerek yayınlarla ilgili yasak kapsamı belirlenmiştir.

6271 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi ile 2839 sayılı Kanun'un 42’nci maddesi uyarınca, 14 Mayıs 2023 Pazar günübirlikte yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, 298 sayılı Kanun'un 79 ve 80’inci maddelerinde öngörülen yasakların uygulanması gerekmektedir.

SON UÇ: Açıklanan nedenlerle;
    1- 298 sayılı Kanun’un 79’uncu maddesi gereğince oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00’dan gece saat 24.00’e kadar;
    a) Her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesinin yasak olduğuna,
    b) Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimsenin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinin (1), (2), (3) ve (5) numaralı alt bentlerinde gösterilen (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacağına,
    2- Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kalacağına, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebileceğine,
Seçim yasaklarına ve yukarıdaki kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00’den sonra düğün yapılabileceğine,
    3- 298 sayılı Kanun’un 80’inci maddesi gereğince;
    a) Oy verme günü saat 18.00’e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğuna,
    b) Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğlerin yayınlanabileceğine,
    c) Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebileceğine,
    4- Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümlerin 28 Mayıs 2023 tarihinde de uygulanacağına,
    5- Karar örneğinin;
    a) Adalet Bakanlığına,
    b) İçişleri Bakanlığına,
    c) Seçime katılma yeterliliği tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına,
ç) "Sonuç" bölümünün, Yüksek Seçim Kurulu duyurusu olarak ilân edilmek üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurum una,
gönderilmesine,
    d) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,
    e) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,
    f) Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
11.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler