,

Seçmen Kütüklerine ilişkin YSK Kararı yayımlandı

Seçime girecek siyasi partilere seçmen kütüklerinin verilmesine ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun 11/03/2023 Tarihli ve 2023/93 Sayılı Kararı bugün yayımlandı

Seçmen Kütüklerine ilişkin YSK Kararı yayımlandı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 2023/93

KARAR

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 47’nci maddesinin dördüncü fıkrasında; seçmen kütüklerinin seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partilerin genel merkezlerince veya yetkilendirilmiş il veya ilçe başkanlarınca istenildiğinde; Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen giderin Maliye veznesine yatırılmak ve makbuzu ibraz edilmek koşuluyla, bir seçim döneminde İki defadan fazla olmamak üzere ilçe seçim kurulu başkanınca bilgisayar ortamında veya liste düzeyinde imza karşılığı yetkili kişiye verileceği öngörülmüştür.

Bu nedenle, 298 sayılı Kanun’un 47’nci maddesine göre, siyasi partilerce istenen seçmen kütüklerinin verilmesinde yapılacak uygulamanın ana kurallarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan karar taslağı Kurulumuza sunulmuş olmakla konu incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
298 sayılı Kanunün 47’nci maddesinin dördüncü fıkrasında; seçmen kütüklerinin seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partilerin genel merkezlerince veya yetkilendirilmiş il veya ilçe başkanlarınca istenildiğinde; Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen giderin Maliye veznesine yatırılmak ve makbuzu ibraz edilmek koşuluyla, bir seçim döneminde iki defadan fazla olmamak üzere ilçe seçim kurulu başkanınca bilgisayar ortamında veya liste düzeyinde imza karşılığı yetkili kişiye verileceği öngörülmüştür.

Bu Kanun maddesinde belirlenen kuralların açıklığa kavuşturulması ve kanun hükümlerinin uygulanmasında birlikteliğin sağlanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Seçmen kütüğü verilebilecek olan siyasi partilerin, seçimlere katılabilme yeterliliğine sahip olmaları gerekir. Yüksek Seçim Kurulunun 11.03.2023 tarih ve 2023/92 sayılı kararıyla seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partiler belirlenmiş ve 298 sayılı Kanun’un 47’nci maddesine göre seçmen kütüklerinin verilebileceği siyasi partilerin (alfabetik sıralamaya göre);
    1) Adalet Birlik Partisi,
    2) Adalet Partisi,
    3) Adalet ve Kalkınma Partisi,
    4) Anavatan Partisi,
    5) Bağımsız Türkiye Partisi,
    6) Büyük Birlik Partisi,
    7) Büyük Türkiye Partisi
    8) Cumhuriyet Halk Partisi,
    9) Demokrasi ve Atılım Partisi,
    10) Demokratik Sol Parti,
    11) Demokrat Parti,
    12) Emek Partisi,
    13) Gelecek Partisi,
    14) Genç Parti,
    15) Güç Birliği Partisi,
    16) Hak ve Özgürlükler Partisi,
    17) Halkın Kurtuluş Partisi,
    18) Halkların Demokratik Partisi,
    19) Hür Dava Partisi,
    20) İyi Parti,
    21) Memleket Partisi,
    22) Millet Partisi,
    23) Milliyetçi Hareket Partisi,
    24) Milli Yol Partisi,
    25) Saadet Partisi,
    26) Sol Parti,
    27) Türkiye Değişim Partisi,
    28) Türkiye İşçi Partisi,
    29) Türkiye Komünist Hareketi,
    30) Türkiye Komünist Partisi,
    31) Vatan Partisi,
32)Yeniden Refah Partisi,
    33) Yenilik Partisi,
    34) Yeni Türkiye Partisi,
    35) Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi,
    36) Zafer Partisi,
olduğu saptanmıştır.
298 sayılı Kanun'un 47’nci maddesinde sözü edilen seçim dönemi kavramından; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'mn 101 ’inci maddesi ile aynı konuya ilişkin 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 3’üncü maddesinde yer alan beş yıllık, Anayasa'nın 77’nci maddesi ile 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun konuya ilişkin 6’ncı maddesinde yer alan beş yıllık ve Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un aynı konuya ilişkin 8’inci maddesinde yer alan beş yıllık dönemlerin anlaşılması gerekmektedir.
Ayrıca, Yüksek Seçim Kurulu ile ilçe seçim kurullarından bir seçim döneminde seçmen kütüğü isteyebilecek siyasi parti temsilcilerinin genel merkez yetkilileri olduğuna, ancak siyasi parti genel merkezlerince yetkilendirilmeleri koşulu ile siyasi parti il başkanları ile ilçe başkanlarının da kendi il ve ilçelerine ilişkin istemde bulunabilecekleri ve bu istemlerinin ikiden fazla olamayacağı anlaşılmaktadır.
Bununla birlikte, Kanunda yer alan diğer bir husus ise, verilecek olan seçmen kütüğü örneğine ilişkin bedelin her seçmen için saptanmasına ve ödeme şekli ile ödeme yerinin belirlenmesi olup, seçmen kütüğü örneklerinin verilebilmesi için ilçe seçim kurulunca hesaplanan bedelin Maliye veznesine ödenmesi ve alındı makbuzu aslının ilçe seçim kuruluna ibraz edilmesine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;
I- 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 47’nci maddesi ile 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının onbirinci bendi ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 36’ncı maddesine göre, seçmen kütüklerinin verilebileceği siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulunun 11.03.2023 tarih ve 2023/92 sayılı kararıyla belirlenen (alfabetik sıralamaya göre);
    1) Adalet Birlik Partisi,
    2) Adalet Partisi,
    3) Adalet ve Kalkınma Partisi,
    4) Anavatan Partisi,
    5) Bağımsız Türkiye Partisi,
    6) Büyük Birlik Partisi,
    7) Büyük Türkiye Partisi
    8) Cumhuriyet Halk Partisi,
    9) Demokrasi ve Atılım Partisi,
    10) Demokratik Sol Parti,
    11) Demokrat Parti,
    12) Emek Partisi,
    13) Gelecek Partisi,
    14) Genç Parti,
    15) Güç Birliği Partisi,
    16) Hak ve Özgürlükler Partisi,
    17) Halkın Kurtuluş Partisi,
    18) Halkların Demokratik Partisi,
    19) Hür Dava Partisi,
    20) İyi Parti,
    21) Memleket Partisi,
    22) Millet Partisi,
    23) Milliyetçi Hareket Partisi,
    24) Milli Yol Partisi,
    25) Saadet Partisi,
    26) Sol Parti,
    27) Türkiye Değişim Partisi,
    28) Türkiye İşçi Partisi,
    29) Türkiye Komünist Hareketi,
    30) Türkiye Komünist Partisi,
    31) Vatan Partisi,
32)Yeniden Refah Partisi,
    33) Yenilik Partisi,
    34) Yeni Türkiye Partisi,
    35) Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi,
    36) Zafer Partisi,
olduğunun tespit ve ilanına,
    2- 298 sayılı Kanun'un 47’nci maddesinde sözü edilen seçim dönemi kavramından; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 101’inci maddesi ile aynı konuya ilişkin 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 3’üncü maddesinde yer alan beş yıllık, Anayasa'mn
    3- 77’nci maddesi ile 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun konuya ilişkin 6’ncı maddesinde yer alan beş yıllık ve Anayasa'mn 127’nci maddesi ile 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un aynı konuya ilişkin 8’inci maddesinde yer alan beş yıllık dönemlerin anlaşılması gerektiğine,
    4- Seçmen kütüğü örneği istemeye siyasi parti genel merkezlerinin yetkili olduğuna, ancak yetki verilmesi koşuluyla il ve ilçe başkanlanmn da kendi seçim çevreleriyle ilgili istemde bulunabileceklerine,
    5- 298 sayılı Kanun'un 47’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, seçmen kütüğü örneği istemlerinin bir seçim döneminde ikiden fazla olamayacağına,
    6- Kâğıt ortamında verilecek seçmen kütüğü örneklerinin gideri karşılığı ödenecek bedelin, 2023 yılı için her seçmen başına otuz kuruş olarak tespitine ve bu bedelin Maliye veznesine yatırılmasına, bunlara ait fotokopi masrafının seçim ödeneğinden karşılanmasına,
    7- Seçmen kütüğü örneği verilmesi istemlerinin elektronik ortamda karşılanabileceğine ancak elektronik ortamda istenen seçmen kütüğü örneklerinin ücretsiz olarak verilmesi gerektiğine,
    8- Seçmen kütüğü örnekleri giderinin ödendiğine ilişkin belge, ilgili kurulca alındıktan sonra, imza karşılığında bu örneklerin siyasi parti yetkililerine verilmesine,
    9- Siyasi partilerin kâğıt ortamında seçmen kütüklerine ilişkin İstemleri karşılandığında gider makbuzu fotokopilerinin de eklenmek suretiyle Kurulumuz Başkanlığına bildirilmesi gerektiğine,
    10- Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
    11- Karar örneğinin seçime katılabilecekleri tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına gönderilmesine,
    12- Karar örneğinin;
    a) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet adresinde yayınlanmasına,
    b) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,
11.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler