,

Seçimin 14 Mayısta yapılacağına ilişkin YSK Kararı da yayımlandı

YSK, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılmasına yönelik kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Seçimin 14 Mayısta yapılacağına ilişkin YSK Kararı da yayımlandı

T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No: 2023/90

K A R A R

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 10.03.2023 tarihli yazıda; "2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 116’ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.”

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun; “Seçim dönemi, seçimin başlangıcı ve seçim günü” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında; “Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri beş yılda bir Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte aynı gün yapılır.”

6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun “Seçim dönemi, seçim döneminin başlangıcı ve seçimlerin tamamlanması” başlıklı 3’üncü maddesinin;
Birinci fıkrasında; “Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır.”
Dördüncü fıkrasında; “Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde bu karar kırksekiz saat içinde Resmî Gazete’de yayımlanarak ilân olunur. Bu kararın verildiği günden sonra gelen altmışıncı günü takip eden ilk Pazar günü Cumhurbaşkanı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi birlikte yapılır.” hükümleri yer almaktadır.

Cumhurbaşkanının 10.03.2023 tarihli ve 2023/121 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiş olup, anılan karar Resmî Gazete’nin 10.03.2023 tarihli ve 32128 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Yukarıda yer verilen Anayasal ve kanuni düzenlemeler uyarınca; seçim dönemi bitmeden önce seçimin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı gereğince birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili genel seçiminin oy verme gününün belirlenmesi hususunda gerekli Kurul kararı alınması takdirlerinize arz olunur." denilmiş olmakla, konu incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın;
“Seçimlerin genel yönetim ve denetimi” başlıklı 79’uncu maddesinin ikinci fıkrasında; "Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz.”
“Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi” başlıklı 116’ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.”

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun;
“Seçim dönemi, seçimin başlangıcı ve seçim günü” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında; Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri beş yılda bir Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte aynı gün yapılır.”
6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun “Seçim dönemi, seçim döneminin başlangıcı ve seçimlerin tamamlanması” başlıklı 3’üncü maddesinin;
Birinci fıkrasında; “Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır.”
Dördüncü fıkrasında; “Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde bu karar kırksekiz saat içinde Resmî Gazete’de yayımlanarak ilân olunur. Bu kararın verildiği günden sonra gelen altmışıncı günü takip eden ilk Pazar günü Cumhurbaşkanı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi birlikte yapılır.”
“Seçim sistemi ve uygulanması” başlıklı 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci Pazar günü ikinci oylama yapılır...”
hükümleri yer almaktadır.

Cumhurbaşkanının 10.03.2023 tarihli ve 2023/121 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiş olup, anılan karar Resmî Gazete’nin 10.03.2023 tarihli ve 32128 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Yukarıda açıklanan Anayasal ve kanuni düzenlemeler uyarınca Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde; Anayasa’nın 79 ve 116, 2839 sayılı Kanun’un 6 ve 9 ile 6271 sayılı Kanun’un 3 ve 4’üncü maddeleri uyarınca, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi tarihinin (oy verme günü) 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü olarak belirlenmesine karar verilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç :
Yukarıda açıklanan gerekçelerle:
    1- Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimini sağlayabilmek için Anayasa’nın 79 ve 116, 2839 sayılı Kanun’un 6 ve 9 ile 6271 sayılı Kanun’un 3 ve 4’üncü maddeleri uyarınca, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi tarihinin (oy verme günü) 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü olarak belirlenmesine,
    2- Kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasına,
    3- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet adresinde yayınlanmasına,
    4- Karar örneğinin;
    a) Cumhurbaşkanlığı Makamına,
    b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına,
    c) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, gönderilmesine,
10.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler