,

Bir sandıkta en fazla 360-380 seçmen oy kullanabilecek

Sandıklarda en fazla kaç seçmenin oy kullanabileceğine ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun 11/03/2023 Tarihli ve 2023/96 Sayılı Kararı yayımlandı.

Bir sandıkta en fazla 360-380 seçmen oy kullanabilecek

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 2023/96

KARAR

Cumhurbaşkanının 10.03.2023 tarihli ve 2023/121 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiş olup, anılan karar Resmî Gazetemin 10.03.2023 tarihli ve 32128 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Kurulumuzun 10.03.2023 tarihli ve 2023/90 sayılı kararıyla, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir.

Önceki seçimlerdeki sandık bölgesi seçmen sayılarına ilişkin uygulamalar da göz önünde bulundurularak birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine münhasır olarak bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısının tespiti gerekmiş olmakla, konu incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un l’inci maddesinde; özel kanunlarına göre yapılacak milletvekili, il genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulmasında bu Kanun hükümlerinin uygulanacağı,

6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 2’nci maddesi ile 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 42’nci maddesinde; bu kanunlarda özel hüküm bulunmayan hallerde, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un anılan kanunlara aykırı olmayan hükümlerinin uygulanacağı,
öngörülmüştür.

298 sayılı Kanun’un Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkilerini düzenleyen 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının onbeşinci bendinde; “Seçim türüne göre sandık bölgesi seçmen sayısını belirlemek.” hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde seçmenler bir sandık bölgesinde iki oy kullanacağından, tüm yurt genelinde tasarruf ilkeleri, oy verme, sayım - döküm işlemlerinin kolaylığı ve her sandık bölgesi için bir sandık kurulu oluşturulacağı da göz önüne alınarak, 298 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının onbeşinci bendi uyarınca, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının (360-380) olarak belirlenmesine, ancak köylerde seçmen sayısı (400)'ü aşmadığı takdirde bir sandıkta oy kullanılabileceğine, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde de bu sayılara bağlı kalınmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;
1- Birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde seçmenler bir sandık bölgesinde iki oy kullanacağından, tüm yurt genelinde tasarruf ilkeleri, oy verme, sayım - döküm işlemlerinin kolaylığı ve her sandık bölgesi için bir sandık kurulu oluşturulacağı da göz önüne alınarak, 298 sayılı Kanun’un 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının onbeşinci bendi uyarınca, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının (360-380) olarak belirlenmesine,

2- Köylerde seçmen sayısı (400)’ü aşmadığı takdirde bir sandıkta oy kullanılabileceğine,

3- Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde de bu sayılara bağlı kalınmasına,

4- Karar örneğinin;
a) Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
b) Seçime katılma yeterliliği tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına gönderilmesine,
 c) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce www.ysk.gov.tr adresinde yayımlanmasına,
ç) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,
11.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler