,
#Memur

Personel ilişik kesmeden önce mutlaka üzerindeki zimmetler düşülmeli

Sayıştay Başkanlığının 2021 Denetim Raporlarını incelemeye devam ediyoruz. Sermaye Piyasası kuruluna ilişkin Raporda, ilişiği kesilen personelin görevi nedeniyle kullanımına verilen taşınırları iade etmemesi ve kurum tarafından taşınırların iadesine yönelik iş ve işlemlerin yapılmaması tespiti yer aldı.

Personel ilişik kesmeden önce mutlaka üzerindeki zimmetler düşülmeli

İlişik kesme işleminde tam tersi uygulama yapılıyor

Kurumdan ayrılan personele dair yapılan inceleme sonucunda kişilerin öncelikle Personel Müdürlüğü tarafından ilişik kesme işlemlerinin yapıldığı daha sonra ise Ayniyat Müdürlüğü tarafından ayrılan personelin kullanımında bulunan taşınırların neler olduğunun tespit edildiği ve bu taşınırların ambara iade edilmesi işlemleri için girişimlerde bulunulduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla, kurum nezdindeki ilişik kesme sürecine ilişkin uygulamanın öncelikle kurumdan ayrılacak personelin kullanımına verilen taşınırların ambara iadesinin sağlanması daha sonra ilişik kesme işlemlerinin yapılması şeklinde düzeltilmesi ve görevden ayrılmasına rağmen taşınırları iade etmeyen personelden kurum taşınırlarının iade alınması şeklinde ilgili mevzuatta yer verilen hükümlere riayet edilerek revize edilmesi gerekmektedir.

BULGU 2: Taşınır İşlemlerinin Taşınır Mal Yönetmeliği Hükümlerine Uygun Olarak Yürütülmemesi

Görevden ayrılan personelin ilişik kesme işlemleri yapılmadan personel üzerine zimmetli Kurum taşınırlarının ilgili personelden alınmadığı, söz konusu personelin kullanımına verilen taşınırları teslim etmemesi durumunda Kurum tarafından gerekli idari iş ve işlemlerin yapılmadığı, bazı taşınırların taşınır teslim belgesi düzenlenmeden personelin kullanımına verildiği, ayrıca dayanıklı taşınırlar defteri ve kütüphane defterinin tutulmadığı görülmüştür.

A) Kurum taşınırları teslim alınmadan personelin ilişik kesme işlemlerinin yapılması

Kurum personelinin görevden ayrılması halinde kullanımına verilen taşınırların ambara iadesi yapılmadan personelin ilişik kesme işlemlerinin yapıldığı görülmüştür.

Taşınır Mal Yönetmeliği’nin “Sorumluluk” başlıklı 5’inci maddesinin üçüncü fıkrasında kendilerine kullanılmak üzere taşınır teslim edilen kamu görevlilerinin bu taşınırları en iyi şekilde muhafaza etmek, veriliş amacına uygun bir şekilde kullanmak ve görevin sona ermesi veya görevden ayrılma halinde iade etmek zorunda oldukları, dördüncü fıkrasında da kullanıcılarının görevden ayrılması halinde taşınırların ambara iade edilmesinin zorunlu olduğu ve bu şekilde teslim yapılmadan personelin kurumla ilişiğinin kesilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükmünden anlaşılacağı üzere Kurumdan ayrılacak personelin öncelikle kullanımında olan taşınırları iade etmesi ve akabinde ilişik kesme işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Ancak yapılan incelemelerde, 2021 yılı içerisinde 26 personelin Kurumdan ayrıldığı, söz konusu personele ilişkin olarak öncelikle Personel Müdürlüğü tarafından kişinin ilişik kesme işlemlerinin yapıldığı daha sonra ise Ayniyat Müdürlüğü tarafından Kurumdan ayrılan personelin kullanımında bulunan taşınırların neler olduğunun tespit edildiği ve bu taşınırların ambara iade edilmesi işlemleri için girişimlerde bulunulduğu tespit edilmiştir.

Bu itibarla, Taşınır Mal Yönetmeliği’nin ilgili hükmünde de belirtildiği üzere personele zimmetli taşınırların Kuruma teslim edilmemesi halinde ilişik kesme işleminin yapılmaması gerekmektedir.

B) İlişiği kesilen personelin görevi nedeniyle kullanımına verilen taşınırları iade etmemesi ve Kurum tarafından taşınırların iadesine yönelik iş ve işlemlerin yapılmaması

Kurumla ilişiği kesilen personelden görevi nedeniyle kullanımına verilen taşınırları iade etmeyenlerin olduğu, Kurum tarafından ise taşınırların iadesine ilişkin gerekli iş ve işlemlerin yapılmadığı görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Mal yönetiminde etkililik ve sorumluluk” başlıklı 48’inci maddesinin ikinci fıkrasında, kullanılmak üzere taşınır teslim edilen görevlilerin taşınırın korunmasından ve taşınıra verilen zararlardan sorumlu olduğu ve kamu idarelerinin de verilen zararların sorumlularına ödettirilmesini sağlamakla yükümlü olduğu hüküm altına alınmıştır.

Taşınır Mal Yönetmeliği’nin “Sorumluluk” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında harcama yetkililerinin taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu Yönetmelik’te belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan sorumlu olduğu; ikinci fıkrasında harcama yetkililerinin, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olduğu; üçüncü fıkrasında görevin sona ermesi veya görevden ayrılma halinde taşınırların iade edilmek zorunda olduğu; dördüncü fıkrasında da kullanıcılarının görevden ayrılması halinde taşınırların ambara iade edilmesinin zorunlu olduğu ve bu şekilde teslim yapılmadan personelin kurumla ilişiğinin kesilemeyeceği ifade edilmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda ise, görevi nedeniyle kullanımına verilen taşınırları Kurumdan ayrılmasına rağmen iade etmeyen kişilerin olduğu, ancak Kurum tarafından bu taşınırların iadesine ilişkin iş ve işlemlerin yapılmadığı tespit edilmiştir.

Söz konusu durum esasen bulgunun (A) alt başlığında eleştiri konusu yapılan durumun doğal sonucudur. Şöyle ki; Kurumdan ayrılan personele dair yapılan inceleme sonucunda kişilerin öncelikle Personel Müdürlüğü tarafından ilişik kesme işlemlerinin yapıldığı daha sonra ise Ayniyat Müdürlüğü tarafından ayrılan personelin kullanımında bulunan taşınırların neler olduğunun tespit edildiği ve bu taşınırların ambara iade edilmesi işlemleri için girişimlerde bulunulduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla, kurum nezdindeki ilişik kesme sürecine ilişkin uygulamanın öncelikle kurumdan ayrılacak personelin kullanımına verilen taşınırların ambara iadesinin sağlanması daha sonra ilişik kesme işlemlerinin yapılması şeklinde düzeltilmesi ve görevden ayrılmasına rağmen taşınırları iade etmeyen personelden kurum taşınırlarının iade alınması şeklinde ilgili mevzuatta yer verilen hükümlere riayet edilerek revize edilmesi gerekmektedir.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler