Mahkeme Kararları

ÖYP’de alan sınavı şartı davası sonuçlandı

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar'ın 3. maddesinin 1. fıkrasının (h) bendine Yükseköğretim Genel Kurulunun 14/05/2015 tarihli kararı ile eklenen alan sınavı şartına ilişkin düzenlemenin, 07/07/2015-10/07/2015 tarihleri arasında yapılan alan sınavının ve 12/08/2015 tarihinde yapılan atamaların iptali için açılan dava sonuçlandı.

Eklenme : 14 Ekim 2022 Cuma 14:00 - Güncelleme : 14 Ekim 2022 Cuma 14:02


Gerekçe: 

İdarelerin, düzenleme yetkisine sahip olunan alanlarda uygulamaları çağın gereklerine ve akademik ihtiyaçlara uygun olarak değiştirip yeniden düzenleyebilecekleri, öğretim üyeliğinin ilk basamağını oluşturan ve yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan, yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcıları arasında yer alan araştırma görevlisi adayları bakımından, ÖYP kapsamında görev alacakları üniversitelerden gelen talepler de dikkate alındığında, ilgili bilim alanında bilgi, yetkinlik ve ifade gücünü ölçen bir uygulama ihtiyacının zorunlu olduğu, bu itibarla davalı idarece hizmetin daha iyi işlemesi için yapılan düzenlemede üst hukuk normlarına ve kamu yararına aykırılık görülmemiştir.

 

T.C. D A N I Ş T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2021/2470,  Karar No: 2022/730

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ...Kurulu Başkanlığı

VEKİLİ: Av. ...

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Sekizinci Dairesinin 28/01/2021 tarih ve E:2016/10091, K:2021/431 sayılı kararının iptale ilişkin kısmının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar'ın 3. maddesinin 1. fıkrasının (h) bendine Yükseköğretim Genel Kurulunun 14/05/2015 tarihli kararı ile eklenen alan sınavı şartına ilişkin düzenlemenin, 07/07/2015-10/07/2015 tarihleri arasında yapılan alan sınavının ve 12/08/2015 tarihinde yapılan atamaların iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Sekizinci Dairesinin 28/01/2021 tarih ve E:2016/10091, K:2021/431 sayılı kararıyla;

Davalı idarenin usule ilişkin itirazları yerinde görülmeyerek işin esasına geçilmiş,

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130/9 ve131/1. maddeleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6/(a), 7/(a)-(b) ve 35. maddelerine yer verilerek;

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar'ın 3. maddesinin 1. fıkrasının (h) bendinin incelenmesinden:

14/05/2015 tarihli Genel Kurul Kararıyla, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usullerin 'Tanımlar ve kısaltmalar' başlıklı 3. maddesinin 1. fıkrasının (h) bendine; "Alan Sınavı: Yürütme Kurulunca belirlenen alanlarda yapılan, adayların ilgili bilim alanında bilgi, yetkinlik ve ifade gücünü ölçen, sonucu açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli olan ve aynı alanda ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda kullanılacak yazılı ve/veya sözlü sınav" şeklinde düzenleme eklendiği,

ÖYP projesinin amacının, artan üniversite sayısı ve öğretim üyesi ihtiyacı karşısında lisansüstü eğitim öğretim verme imkânına sahip yükseköğretim kurumlarında, öğretim üyesi ihtiyacı olan diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırılması yoluyla öğretim üyesi yetiştirilmesinin sağlanması olduğu,

İdarelerin, düzenleme yetkisine sahip olunan alanlarda uygulamaları çağın gereklerine ve akademik ihtiyaçlara uygun olarak değiştirip yeniden düzenleyebilecekleri, öğretim üyeliğinin ilk basamağını oluşturan ve yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan, yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcıları arasında yer alan araştırma görevlisi adayları bakımından, ÖYP kapsamında görev alacakları üniversitelerden gelen talepler de dikkate alındığında, ilgili bilim alanında bilgi, yetkinlik ve ifade gücünü ölçen bir uygulama ihtiyacının zorunlu olduğu, bu itibarla davalı idarece hizmetin daha iyi işlemesi için yapılan düzenlemede üst hukuk normlarına ve kamu yararına aykırılık görülmediği,

07/07/2015-10/07/2015 tarihleri arasında yapılan alan sınavı ve 12/08/2015 tarihinde yapılan atamaların incelenmesinden:

Alan sınavının 07/07/2015 tarihinde yapılan yazılı bölümü, 08-09-10/07/2015 tarihlerinde yapılan sözlü sınavın davacıya ilişkin kısmı dışındaki bölümü ve 12/08/2015 tarihinde yapılan atamalar yönünden;

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar'ın 3. maddesinin 1. fıkrasının (h) bendinde hukuka aykırılık görülmediğinden, anılan düzenleme doğrultusunda 07/07/2015 tarihinde yapılan alan sınavının yazılı bölümü ile 08-09-10/07/2015 tarihlerinde yapılan sözlü sınavın davacıya ilişkin kısmı dışındaki bölümü ve 12/08/2015 tarihinde yapılan atamalar yönünden de hukuka aykırılık bulunmadığı,

08-09-10/07/2015 tarihlerinde yapılan sözlü sınavın davacıya ilişkin kısmı yönünden;

Sözlü sınav işleminin, diğer tüm idari işlemlerin yargısal denetiminde olduğu gibi yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden yargısal denetiminin yapılması esas olduğu, bu kapsamda her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve sorulan sorulara adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmesi gerektiği, böylece sözlü sınavın nesnel olarak yapılması ve yargısal denetime olanak tanıyacak biçimde tüm unsurlarıyla gerçekleştirilmesinin sağlanması gerektiği,

Uyuşmazlık konusu sözlü sınavda, gerek davacıya gerekse diğer adaylara sorulan soruların ve sorulan sorulara adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiği hususunun tutanağa bağlanmadığı, dolayısıyla davacının sözlü sınavdaki yetersizliğinin somut olarak ortaya konulamadığı,

Bu durumda, 08-09-10/07/2015 tarihlerinde yapılan sözlü sınavın davacıya ilişkin kısmında, sınav komisyonu tarafından davacıya sorulan soruların ve davacının verdiği yanıtlara komisyon başkan ve üyelerince verilen notların ayrı ayrı tutanağa geçirilmemesi nedeniyle hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar'ın 3. maddesinin 1. fıkrasının (h) bendine Yükseköğretim Genel Kurulunun 14/05/2015 tarihli kararı ile eklenen alan sınavı şartına ilişkin düzenleme, alan sınavının 07/07/2015 tarihinde yapılan yazılı bölümü ile 08-09-10/07/2015 tarihlerinde yapılan sözlü sınavın davacıya ilişkin kısmı dışındaki bölümü ve 12/08/2015 tarihinde yapılan atamalar yönünden davanın reddine, 08-09-10/07/2015 tarihlerinde yapılan sözlü sınavın davacıya ilişkin kısmının ise iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, adayların ilgili bilim alanında kendilerini ifade edebilme güçlerinin ölçülmesi amacıyla sözlü sınava tabi tutulduğu, bu kapsamda yapılan sözlü sınavın davacıya ilişkin kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı iddialarıyla kararın iptale ilişkin kısmının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının iptale ilişkin kısmının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen kararın iptale ilişkin kısmı usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın temyize konu bu kısmının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Davanın kısmen reddine, kısmen iptale ilişkin Danıştay Sekizinci Dairesinin 28/01/2021 tarih ve E:2016/10091, K:2021/431 sayılı kararının temyize konu iptale ilişkin kısmının ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 03/03/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kaynak : Gazete Memur