,

Memur kadrosuna atanan sözleşmelinin hizmet süresine ilişkin önemli bir karar daha

İDDK, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca sözleşmeli personel statüsünde görev yapmaktayken İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı emrine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi kapsamında gelir uzman yardımcısı olarak atanan davacının sözleşmeli hizmet süresinin kazanılmış hak aylığında değerlendirmesi talebini haklı buldu.

Memur kadrosuna atanan sözleşmelinin hizmet süresine ilişkin önemli bir karar daha

Davacının sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken 1 sayılı cetvele tabi bir göreve değil, başka bir kurumda 657 sayılı Kanun kapsamında bir kadroya ilk defa atanması ve 4046 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemenin de olayla ilgisinin olmaması nedeniyle anılan hükümlerin olayda uygulanamayacağının ileri sürülebileceği, ancak söz konusu maddeler ile kanun koyucunun sözleşmeli statüdeki görev nedeniyle belli kazanımlar elde edildiği hususunu göz önünde bulundurarak bu statüde geçen süreleri kazanılmış hak olarak kabul edip bunların değerlendirilmesini amaçladığının açık olduğu, 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinin C/6 bendi hükmü ile getirilen düzenlemenin 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli personel ayrıksı tutulmak suretiyle uygulanmasının eşitliğe aykırı ve dolayısıyla adil olmayan bir durum oluşturacağı, söz konusu hükümlerin 657 sayılı Kanun kapsamındaki kadrolara yapılan ilk atama işlemleri için de geçerli olması ve davacının durumunun anılan maddelerin getirdiği ilkeler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği,

Buna göre, kazanılmış hakların korunmasının asıl ilke olarak benimsendiği söz konusu madde hükümleri göz önünde bulundurulduğunda, davacının sözleşmeli personel statüsünde geçen hizmet süresinin kazanılmış hak aylık derecesinde değerlendirilmesi gerekir.

T.C.
D A N I Ş T A Y
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
Esas No : 2021/1856
Karar No : 2022/1027

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Vergi Dairesi Başkanlığı
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …

İSTEMİN KONUSU: 

.. İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca sözleşmeli personel statüsünde görev yapmaktayken İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı emrine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi kapsamında gelir uzman yardımcısı olarak atanan davacı tarafından, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla;
Davacının sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken 1 sayılı cetvele tabi bir göreve değil, başka bir kurumda 657 sayılı Kanun kapsamında bir kadroya ilk defa atanması ve 4046 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemenin de olayla ilgisinin olmaması nedeniyle anılan hükümlerin olayda uygulanamayacağının ileri sürülebileceği, ancak söz konusu maddeler ile kanun koyucunun sözleşmeli statüdeki görev nedeniyle belli kazanımlar elde edildiği hususunu göz önünde bulundurarak bu statüde geçen süreleri kazanılmış hak olarak kabul edip bunların değerlendirilmesini amaçladığının açık olduğu, 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinin C/6 bendi hükmü ile getirilen düzenlemenin 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli personel ayrıksı tutulmak suretiyle uygulanmasının eşitliğe aykırı ve dolayısıyla adil olmayan bir durum oluşturacağı, söz konusu hükümlerin 657 sayılı Kanun kapsamındaki kadrolara yapılan ilk atama işlemleri için de geçerli olması ve davacının durumunun anılan maddelerin getirdiği ilkeler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği,

Buna göre, kazanılmış hakların korunmasının asıl ilke olarak benimsendiği söz konusu madde hükümleri göz önünde bulundurulduğunda, davacının sözleşmeli personel statüsünde geçen hizmet süresinin kazanılmış hak aylık derecesinde değerlendirilmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, öte yandan hukuka aykırılığı saptanan işlem nedeniyle davacının mahrum kaldığı parasal haklarının davacıya ödenmesi gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 21/03/2019 tarih ve E:2018/4938, K:2019/2168 sayılı kararıyla;
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili hükümlerinde, bu Kararname'ye ekli (I) sayılı cetvele tabi personel hakkında 657 sayılı Kanun'un uygulanacağı ve bu cetvelde yer alan kadrolara yapılacak atamalarda teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde geçen hizmetlerin memur statüsünde geçmiş gibi değerlendirileceği hususlarının yer aldığı, 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinin birinci fıkrasının Ortak Hükümler Bölümünün C/6 bendinde ise sözleşmeli olarak görev yapmakta iken memuriyete geçirilen personelin sözleşmeli statüde geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylığı intibakında değerlendirilebilmesi için 657 sayılı Kanun'un 4. ya da 237. maddesinin (e) fıkrası kapsamında sözleşme ile istihdam edilmiş olma şartının bulunduğu,

Bu duruma göre, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi sözleşmeli statüde görev yapmakta iken bu görevinden ayrılarak davalı idarede göreve başlayan davacının, 657 sayılı Kanun'un 4. ya da 237. maddesinin (e) fıkrası kapsamında sözleşmeli olarak görev yapmamış olması ve ayrıca 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ekli (I) sayılı cetvelde yer verilen bir göreve de atanmamış olması nedeniyle bu maddelerden yararlanma imkanı bulunmadığı, davacının daha önce sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığı intibakında değerlendirilmesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında ise isabet bulunmadığı sonucuna varılarak ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 22/04/2014 tarih ve E:2010/1164, K:2014/1783 sayılı kararına atıf yapılarak dava konusu işlemin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davalı idare tarafından, 399 sayılı KHK’ya tabi kurumlarda çalışan ve anılan KHK’nın eki 1 sayılı cetvelde yer almayan sözleşmeli personelin mali ve sosyal haklarının 657 sayılı Kanun kapsamında bulunmadığı, Danıştay Onikinci Dairesinin bozma kararı doğrultusunda kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …'İN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile İdare Mahkemesi ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;
"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,
b) Hukuka aykırı karar verilmesi,
c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ve davacının parasal hak talebinin kabulüne ilişkin ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının ONANMASINA,
3. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28/03/2022 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının Danıştay Onikinci Dairesinin 21/03/2019 tarih ve E:2018/4938, K:2019/2168 sayılı kararında yer alan gerekçe doğrultusunda bozulması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler