,

Memur kadrosuna atanan KİT sözleşmelisinin hizmet süresine ilişkin önemli karar

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi sözleşmeli personel olarak görev yapan ve 05/08/2011 tarihinde KPSS yoluyla açıktan atanmak suretiyle İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur olarak göreve başlayan davacı tarafından, sözleşmeli personel statüsünde geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesine ilişkin davası personel lehine sonuçlandı.

Memur kadrosuna atanan KİT sözleşmelisinin hizmet süresine ilişkin önemli karar

Gerekçe:

Kamu iktisadi teşebbüslerinin personel rejimini düzenleyen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 5. maddesinde, II sayılı Cetvele tabi (sözleşmeli statüde) görev yapmakta iken, I sayılı Cetvele tabi (memur statüsünde) göreve atananların sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında dikkate alınmasının öngörüldüğü; 4046 sayılı Kanun'un Geçici 9. maddesinde de, sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken özelleştirme uygulamaları kapsamında diğer kamu kurumlarının memur kadrolarına naklen atananların sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinin memuriyette geçmiş gibi kabul edilerek intibaklarının yapılmasının kurala bağlandığı; anılan maddelerle, yasa koyucunun sözleşmeli statüdeki görevler nedeniyle elde edilen kazanımların, kazanılmış hak olarak kabul edip bu sürelerin intibakta değerlendirilmesini amaçladığı açık olduğu gibi, 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinin C/6 bendiyle getirilen düzenlemeden 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personelin yararlandırılmamasının eşitlik ve hakkaniyet ilkesine aykırıdır.

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2021/2772
Karar No: 2022/559

İSTEMİN KONUSU:

.... İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

08/09/2005-04/08/2011 tarihleri arasında Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi sözleşmeli personel olarak görev yapan ve 05/08/2011 tarihinde KPSS yoluyla açıktan atanmak suretiyle İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur olarak göreve başlayan davacı tarafından, sözleşmeli personel statüsünde geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

 .... İdare Mahkemesi'nin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararıyla;

Kamu iktisadi teşebbüslerinin personel rejimini düzenleyen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 5. maddesinde, II sayılı Cetvele tabi (sözleşmeli statüde) görev yapmakta iken, I sayılı Cetvele tabi (memur statüsünde) göreve atananların sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında dikkate alınmasının öngörüldüğü; 4046 sayılı Kanun'un Geçici 9. maddesinde de, sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken özelleştirme uygulamaları kapsamında diğer kamu kurumlarının memur kadrolarına naklen atananların sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinin memuriyette geçmiş gibi kabul edilerek intibaklarının yapılmasının kurala bağlandığı; anılan maddelerle, yasa koyucunun sözleşmeli statüdeki görevler nedeniyle elde edilen kazanımların, kazanılmış hak olarak kabul edip bu sürelerin intibakta değerlendirilmesini amaçladığı açık olduğu gibi, 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinin C/6 bendiyle getirilen düzenlemeden 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personelin yararlandırılmamasının eşitlik ve hakkaniyet ilkesine aykırılık oluşturduğu dikkate alındığında; davacının sözleşmeli personel statüsünde geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 11/12/2019 tarih ve E:2018/5346, K:2019/10055 sayılı kararıyla;

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesiyle, "sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken kamu iktisadi teşebbüslerindeki (I) sayılı Cetvele tabi memur kadrolarına atananların" ve 4046 sayılı Kanunun Geçici 9. maddesiyle de, "kamu iktisadi teşebbüslerinde sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken özelleştirme uygulamaları kapsamında diğer kamu kurumlarının memur kadrolarına naklen atananların", sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde dikkate alınmasının öngörüldüğü; diğer taraftan, 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinin C/6 bendiyle de, 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında ve 237/e maddesi kapsamında sözleşmeli statüde görev yapanların memuriyete atanmaları halinde, sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilmesinin kurala bağlandığı; bununla birlikte, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken istifaen görevinden ayrılan ve daha sonra açıktan atama yoluyla memur kadrolarına atananların, sözleşmeli statüde geçen sürelerinin, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilmesine yönelik mevzuatta herhangi bir düzenlemeye yer verilmediğinin anlaşıldığı,

Bu durumda, 08/09/2005-04/08/2011 tarihleri arasında Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi sözleşmeli personel olarak görev yapan ve 05/08/2011 tarihinde KPSS yoluyla açıktan atanmak suretiyle İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde 657 sayılı Kanun kapsamında memur olarak göreve başlayan davacının; 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 5. maddesi kapsamında kamu iktisadi teşebbüslerinde (I) sayılı Cetvele tabi memur kadrosuna atanmadığı ve 4046 sayılı Kanuna göre özelleştirme uygulamaları kapsamında da diğer kamu kurumlarının memur kadrosuna naklen atanmadığı dikkate alındığında; 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 5. maddesinde ve 4046 sayılı Kanun'un Geçici 9. maddesinde yer alan düzenlemelerden yararlandırılmak suretiyle intibakının yapılmasının mümkün bulunmadığı; ayrıca 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi ve 237/e maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak görev yapmamış olması nedeniyle de, aynı Kanun'un 36. maddesinin C/6 bendindeki düzenlemeden de yararlandırılmasının mümkün olmadığı sonucuna ulaşıldığından; davacının sözleşmeli statüde geçen sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmemesine yönelik tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılarak, .... İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı dava konusu işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi yönündeki kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti:

 ...İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararıyla; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 22/04/2014 tarih ve E:2010/1164, K:2014/1783 sayılı kararına da yer verilmek suretiyle dava konusu işlemin iptali ve davacının yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine yönelik ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, 08/09/2005-04/08/2011 tarihleri arasında Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi sözleşmeli personel olarak görev yapan ve bilahare 04/08/2011 tarihinde istifa eden, akabinde açıktan atama yoluyla 657 sayılı Kanun kapsamında memur olarak göreve başlayan davacının, daha önce 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi sözleşmeli personel statüsünde geçen hizmetlerinin, kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesine yönelik olarak mevzuatta bir düzenleme bulunmadığı belirtilerek Mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile İzmir 3. İdare Mahkemesinin ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin .... İdare Mahkemesinin temyize konu ...tarih ve E:..., K:...sayılı ısrar kararının ONANMASINA,

3. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21/02/2022 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- .... İdare Mahkemesinin temyize konu ...tarih ve E:..., K:...sayılı ısrar kararının, Danıştay Onikinci Dairesinin 11/12/2019 tarih ve E:2018/5346, K:2019/10055 sayılı kararında yer alan gerekçe doğrultusunda bozulması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler