Mahkeme Kararları

Kadrosu 5, KHA derecesi 3 olan memura hangi oranda ÖHT ödenir

Sayıştay 3. Dairesi, Zabıta Müdürlüğünde görev yapan bazı personelin özel hizmet tazminatlarının hatalı oranlar üzerinden ödenmesini kamu zararı olduğuna hükmetti.

Eklenme : 22 Ocak 2023 Pazar 14:01 - Güncelleme : 22 Ocak 2023 Pazar 11:00


Kazanılmış hak aylık dereceleri kadro derecelerinin üzerinde bulunanlara, kazanılmış hak aylık derecelerinin zam ve tazminatının ödenebilmesi için bulundukları kurumda söz konusu personelin kazanılmış hak aylık derecesi ile aynı dereceli kadronun ihdas edilmiş olması gerekmektedir.

Örnek: 3 üncü dereceli kadroda Şube Müdürü olarak görev yapan ve kazanılmış hak aylığı 2 nci derecenin l inci kademesine yükseltilen bir personele, kurumunda 2 nci dereceli Şube Müdürü kadrosu bulunması halinde %100, kurumunda 2 nci dereceli Şube Müdürü kadrosu bulunmaması halinde ise %80 oranında özel hizmet tazminatı ödenecektir.

Örnek: Maliye Bakanlığında 5 inci derece Memur kadrosunda çalışan ve yüksekokul mezunu olan bir personel, kazanılmış hak aylığı 4 üncü dereceye yükseltilmiş olsa dahi, söz konusu Bakanlıkta 4 üncü derece Memur kadrosu bulunmadığından %55 oranında özel hizmet tazminatından faydalanamayacak, kendisine kadro derecesinin karşılığı olan %49 oranında tazminat verilecektir.

Yılı: 2018
Dairesi : 3
Karar No : 418
İlam No : 249
Tutanak Tarihi : 10.11.2022

Zabıta Müdürlüğünde görev yapan bazı personelin özel hizmet tazminatlarının hatalı oranlar üzerinden ödenmesi sonucu ………. TL tutarında kamu zararı iddiasıyla ilgili olarak dosyada mevcut bilgi ve belgeler değerlendirilmiştir.

26.03.2018 tarihli ve 2018/11547 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2018 yılında da uygulanmasına devam edileceği belirtilen ve 17.04.2006 tarihli, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın “Kapsam ve dayanak” başlıklı 1 inci maddesinde;

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile aynı Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara, bu Kanunun 152’nci maddesine göre 2006 yılında;

b) Ödenecek “Özel Hizmet Tazminatı”, bu Karara ekli II sayılı Cetvelde,

c) Ödenecek “Diğer Tazminatlar”, bu Karara ekli III sayılı Cetvelde,

… gösterilmiştir. ”

denilmektedir.

Anılan Karara ekli;

“Özel Hizmet Tazminatı” başlıklı II sayılı Cetvelin (A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri bölümünün Grup-17 alt bölümünde, 1 ila 16 ncı gruplara göre özel hizmet tazminatı alamayanlardan, Kurumların Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dâhil 1, 2, 3 ve 4’üncü dereceli kadrolarında bulunanların özel hizmet tazminat oranı yüzde 55 olarak belirlenmiştir.

“Diğer Tazminatlar” başlıklı III sayılı Cetvelin (G) bölümünde ise özel hizmet tazminat oranları;

“657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen hizmet sınıflarında çalışıp da özel hizmet tazminatı ile bu cetvelin yukarıdaki sıralarında sayılan tazminatlardan yararlanamayan personelden;

b) Diğer hizmet sınıflarında bulunanlardan;

2- Diğerlerinden;

- 8-15 inci derecelerden aylık alanlar…………………………….. : 48

- Diğer derecelerden aylık alanlar………………………………… : 49”

olarak belirlenmiştir.

Adı geçen Kararın “Kazanılmış hak aylık dereceleri kadro derecelerinin üzerinde bulunanlar” başlıklı 10 uncu maddesinde;

“Kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle bir derece verilenler ile kazanılmış hak aylık dereceleri 657 sayılı Kanun hükümleri uyarınca kadro derecelerinin üzerine yükseltilenlerin zam ve tazminatları; bulundukları kurumda, yükselinen derecede kendi kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan kadroların dereceleri için öngörülen puan ve oranlar esas alınarak ödenir. Aylıklarının yükseltildiği derecede, 190 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere ekli kurumlarına ait cetvellerde kendi kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan kadro unvanı bulunmayanlara, bulundukları kadro derecelerinin karşılığı olan zam ve tazminatların ödenmesine devam olunur. ”

düzenlemesi yer almaktadır.

Diğer taraftan, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının uygulanması sırasında ortaya çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla 11.05.2006 tarihli ve 26165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 160 seri numaralı Devlet Memurları Genel Tebliğinin “A- Cetvellerin Kontrol, Onay ve Dağıtımına İlişkin Açıklamalar” başlıklı bölümünün 13 üncü sırasında;

“İl Özel İdareleri ve Belediyelerin yukarıda yapılan açıklamalara ilaveten uyacakları diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

c) Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında hüküm altına alındığı ve bu Tebliğin “ E-Uygulamaya İlişkin Ortak Açıklamalar” bölümünün 7 inci sırasında da belirtildiği üzere, kazanılmış hak aylıkları bir üst dereceye yükseltilen personel için her belediye, her bağlı kurum ve kuruluş kendi kadroları arasında yükseltilen derecede “aynı adı taşıyan ” bir kadro olup olmadığına bakacak (benzer kadro unvanı emsal teşkil etmeyecektir); eğer “aynı adı taşıyan kadro unvanı ” yoksa kazanılmış hak aylığının yükseltildiği derece için öngörülen zam ve tazminat ödenmeyecektir.

Örnek: (X) Belediyesinde 5 inci derece kadroda bulunan ve kazanılmış hak aylığı 4 üncü dereceye yükseltilen bir Zabıta Memuruna, eğer söz konusu belediyede 4 üncü derecede Zabıta Memuru kadrosu yoksa 4 üncü derecenin zam ve tazminatı ödenmeyecek, kendisine kadrosunun bulunduğu 5 inci derece esas alınarak ödeme yapılacaktır. ”

düzenlemesine yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere kazanılmış hak aylık dereceleri kadro derecelerinin üzerinde bulunanlara, kazanılmış hak aylık derecelerinin zam ve tazminatının ödenebilmesi için bulundukları kurumda söz konusu personelin kazanılmış hak aylık derecesi ile aynı dereceli kadronun ihdas edilmiş olması gerekmektedir.

Söz konusu Tebliğin “E- Uygulamaya İlişkin Ortak Açıklamalar” başlıklı bölümünün 7 nci sırasında;

“Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle bir derece verilenler ile kazanılmış hak aylık dereceleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca kadro derecelerinin üzerine yükseltilenlerin zam ve tazminatları; bulundukları kurumda, yükselmen derecede kendi kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan kadroların dereceleri için öngörülen puan ve oranlar esas alınarak ödenecek, aylıklarının yükseltildiği derecede, 190 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere ekli kurumlarına ait cetvellerde kendi kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan kadro unvanı bulunmayanlara ise bulundukları kadro derecelerinin karşılığı olan zam ve tazminatların ödenmesine devam olunacaktır.

Kazanılmış hak aylıkları bulundukları kadro derecelerinin üstündeki derecelere yükseltilenlerden, yükseltildikleri derecenin zam ve tazminatından yararlananlar kontrol edilen cetvellerde ayrı bir bölümde gösterilecektir.

Örnek: 3 üncü dereceli kadroda Şube Müdürü olarak görev yapan ve kazanılmış hak aylığı 2 nci derecenin l inci kademesine yükseltilen bir personele, kurumunda 2 nci dereceli Şube Müdürü kadrosu bulunması halinde %100, kurumunda 2 nci dereceli Şube Müdürü kadrosu bulunmaması halinde ise %80 oranında özel hizmet tazminatı ödenecektir.

Örnek: Maliye Bakanlığında 5 inci derece Memur kadrosunda çalışan ve yüksekokul mezunu olan bir personel, kazanılmış hak aylığı 4 üncü dereceye yükseltilmiş olsa dahi, söz konusu Bakanlıkta 4 üncü derece Memur kadrosu bulunmadığından %55 oranında özel hizmet tazminatından faydalanamayacak, kendisine kadro derecesinin karşılığı olan %49 oranında tazminat verilecektir.”

düzenlemesi bulunmaktadır.

Zabıta Müdürlüğünde memur kadrosunda çalışan ……….’ün kazanılmış hak aylık derecesi 3 olmasına rağmen yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri doğrultusunda özel hizmet tazminatının 5 inci dereceli memurlar için belirlenen yüzde 49 oranında ödenmesi gerekmektedir. Zira belediyelerde memur kadroları 5-11 dereceler arasında ihdas edildiğinden (1-4 dereceli memur kadrosu bulunmadığından) yükselinebilecek en üst derece 5 inci derece olup anılan personele bu dereceye ait oran üzerinden özel hizmet tazminatı ödenmesi gerekirken Ocak ayında yüzde 55 oranında ödendiği,

Ayrıca 6 ncı derece memur kadrosunda görev yapan ……….’ın III sayılı Cetvelin (G) bölümünün b-2 alt bölümüne dahil olması nedeniyle özel hizmet tazminat oranının yüzde 49 olarak ödenmesi gerekirken yüzde 60 olarak ödendiği,

tespit edilmiştir.

Dolayısıyla; söz konusu özel hizmet tazminatlarının hatalı hesaplanması nedeniyle yapılan ödeme, 5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesinde; “mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır” şeklinde tanımlanan kamu zararına sebebiyet vermektedir.

Ancak, toplam ………. TL tutarındaki kamu zararının;

- ………. TL’sinin ………. tarih ve ………. nolu tahsilat makbuzu ile ahiz ………. den tahsil edildiği, tahsilatın ………. tarihli ve ………. yevmiye numaralı Muhasebe İşlem Fişi ve ………. tarihli ve ………. yevmiye numaralı Muhasebe İşlem Fişi ile muhasebeleştirildiği,

- ………. TL’sinin ………. tarihli ve ………. nolu tahsilat makbuzu ile ahiz ………. dan tahsil edildiği, tahsilatın ………. tarihli ve ………. yevmiye numaralı Muhasebe İşlem Fişi ve ………. tarihli ve ………. yevmiye numaralı Muhasebe İşlem Fişi ile muhasebeleştirildiği

anlaşıldığından söz konusu tutar için ilişilecek husus kalmadığına, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

Kaynak : Gazete Memur