BIST 100 4.752,96 %3.76 Dolar 20,09 %0.62 Euro 21,63 %1.09 Altın Gram 1.256,79 %0.55 Brent Petrol 76,70 %-0.32 Bitcoin 27.890,98 %2.7
,

Doçent kadrosuna atanmadan doçent uvanının karşılığı olan mali haklar alınabilir

KDK, dçent unvanını almasına rağmen akademik kadroya atanmamış öğretim üyelerine maaş, ek ders ücreti ve döner sermaye payı gibi mali hakların ek gösterge üzerinden ödendiğini, doçent unvanı almasına karşılık maaş, ek ders ücreti ve döner sermaye gibi mali haklardan ve ek göstergeden yararlanamadığını iddia eden başvurucuyu haklı buldu

Doçent kadrosuna atanmadan doçent uvanının karşılığı olan mali haklar alınabilir

Bu kapsamda, 2914 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen hükümleri gereğince, doçent unvanını almış olmak ve 3 üncü dereceyi kazanılmış hak olarak elde etme şartı bu unvan için öngörülen ek göstergeden yararlanmak için yeterli sayılmakta olup, Danıştay kararlarında da açıkça yer aldığı üzere emekliliğe esas derecesi en az 3 üncü derecede bulunan öğretim elemanının doçent unvanının karşılığı olan ek gösterge rakamından yararlanacağı açıktır.

Somut olayda; doçent kadrosunda bulunmayan ancak doçent unvanına sahip olan ve doçent unvanına bağlı olarak fiilen bu unvanın gerektirdiği işleri yürütmekte olan başvuranın, doçent unvanına bağlı bulunan ek gösterge, geliştirme ödeneği ve eğitim öğretim ödeneği gibi mali haklardan yararlandırılması gerekirken, Üniversitenin bu haklardan yararlanmak için kadroya atanma şartı araması işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı ve Anayasa’nın125 inci maddesinin son fıkrasında yer verilmiş olan idarenin, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu hükmü uyarınca, başvuranın mahrum kaldığı mali haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Diğer taraftan; Hazine ve Maliye Bakanlığının görüş yazısında, yargı kararlarının kişilere özgü olduğu ve bu kararların genelleştirilerek başkaları hakkında uygulanmasının mümkün bulunmadığı belirtilmişse de mahkeme kararlarının objektif etkisi göz ardı edilmeksizin kararların gerekçeleri, kararlarda yer verilen düzenlemeler ile ilke ve esaslar dikkate alınarak başvuru konusuna benzer hak kayıplarının ortaya çıkmasının engellenmesine dair uygulamalar geliştirilmesinin önemi açıktır.

Kurumumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; Doçentlik unvanını aldığı 25/03/2020 tarihinden itibaren, doçent unvanının karşılığı olan mali haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

T.C.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
(OMBUDSMANLIK)

SAYI : 2023/3655-S.23.6075
BAŞVURU NO : 2022/15277
KARAR TARİHİ : 23/03/2023

TAVSİYE KARARI

BAŞVURUYA KONU İDARE : AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

BAŞVURUNUN KONUSU    : Doçent unvanının karşılığı olan mali haklarının yasal faiziyle ödenmesi taleplidir.

BAŞVURU TARİHİ    : 19/10/2022

I. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ

1. Başvuran özetle; doçent unvanını 25/03/2020 tarihinde aldığını, akademik kadroya atanmamış öğretim üyelerine maaş, ek ders ücreti ve döner sermaye payı gibi mali hakların ek gösterge üzerinden ödendiğini, doçent unvanı almasına karşılık maaş, ek ders ücreti ve döner sermaye gibi mali haklardan ve ek göstergeden yararlanamadığını, 2914 sayılı Kanunun “Gösterge tablosu ve ek göstergeler” başlıklı 5 inci maddesi bağlamında doçent unvanı almış olmanın ek göstergeden ve diğer mali haklardan yararlanmak için yeterli olduğunu, doçentlik unvanı kazanılmasından doçentlik kadrosuna atama yapılmasına kadar geçen sürede kişilere yapılacak ödemelere ilişkin Maliye Bakanlığının 03/10/2016 tarihli ve S....    sayılı yazısında özetle; “Yükseköğretim Genel Kurulunun 18/5/2016 tarihli ve numaralı oturumunda alınan Genel Kurul Kararı göz önünde bulundurularak, doçent unvanına sahip olan ancak doçent kadrosunda bulunmayan öğretim elemanlarının zorunlu ders yükleri ve ek ders ücreti ödemelerinin doçent kadrosunda olanlar gibi uygulanması gerektiği, bu itibarla, doçent unvanını almış ancak doçent kadrosuna atanmamış araştırma görevlisi ve yardımcı doçent kadrosunda bulunanların aylık ve diğer mali haklarının atanmış oldukları kadrolar dikkate alınarak ödenmesi, buna karşılık ders vermeleri halinde, öncelikle doçent unvanı için öngörülen haftada asgari on saat zorunlu ders yükü düşüldükten sonra 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yine doçent unvanı için öngörülen gösterge esas alınarak ek ders ücreti ödenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.” denildiğini, dolayısıyla 2914 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmü gereğince, doçent unvanını almış olmak ve 3. dereceyi kazanılmış hak olarak elde etme şartının bu unvan için öngörülen ek göstergeden yararlanmak için yeterli sayıldığını, Danıştay 8. Dairesinin E. /    ve K. /    sayılı kararında “yardımcı doçent kadrosunda bulunan davacının doçent unvanına sahip olduğu ve davalı idare bünyesinde doçent kadrosunda bulunan kişilerle aynı hak ve görevlerde bulunduğunun anlaşılması ve Danıştay 8. Dairesinin yerleşik içtihatları ile sabit olduğu üzere 2914 sayılı Yasanın anılan 5. maddesinin 418 sayılı KHK ile değiştirilmesinden önceki halinde kadroya atanma şartı aranırken anılan değişiklikten sonra bu şartın aranmadığı, dolayısıyla doçent unvanını almış olmanın bu unvan için öngörülen ek göstergeden yaralanmak için yeterli olduğu anlaşılmaktadır.” denildiğini, Danıştay kararlarında da açıkça yer aldığı üzere emekliliğe esas derecesi en az 3 olan öğretim elemanının doçent unvanının karşılığı olan ek gösterge rakamından yararlanacağının açık olduğunu ifade etmiş olup, doçent unvanını aldığı 25/03/2020 tarihinden itibaren doçentlere uygulanan görev tazminatı, maaş, ek ders ücreti, geliştirme ödeneği, eğitim öğretim ödeneği farkları ile döner sermaye gibi mali haklarının hesaplanarak yasal faizi ile ödenmesini talep etmektedir.

II. İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

2.  Kamu Denetçiliği Kurumunun 02/11/2022 tarihli ve    /    - .    sayılı yazısına istinaden Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı tarafından gönderilen 03/01/2023 tarihli ve E-    -    -    sayılı yazıda özetle; başvuranın 25/03/2020 tarihinde Doçent unvanı aldığı ve bu unvan için öngörülen ek gösterge ve mali haklardan yararlanamadığı hakkındaki 19/02/2021 tarihli dilekçesine istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığına görüş sorulduğu, Hazine ve Maliye Bakanlığının 12/05/2022 tarihli ve    sayılı görüş yazısı kapsamında, başvuranın maaş unsurlarında (ek gösterge, makam tazminatı, görev tazminatı vb.) herhangi bir değişiklik yapılmadığı, unvan aldığı tarihten itibaren Doçent unvanı karşılığı ek ders ücretinin ödendiği açıklamalarına yer verilmiştir.

III.    İLGİLİ MEVZUAT

3.    2709 sayılı T.C. Anayasasının;
3.1.    “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” başlıklı 74 üncü maddesinde “...Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.”,
3.2.    “Yargı yolu” başlıklı 125 inci maddesinin son fıkrasında “İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.”,
3.3.    “Mahkemelerin bağımsızlığı” başlıklı 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.”,

4.    6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun “Kurumun Görevi” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında “Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.”,

5.    2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun;
5.1.  “Doktor Öğretim Üyesi” başlıklı 23 üncü maddesinin (a) bendinde “Yükseköğretim kurumlarında açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları rektörlükçe ilan edilir. İlan edilen bu kadrolara fakültelerde dekan; diğer birimlerde müdürler, biri o birimin yöneticisi biri de o yükseköğretim kurumunun dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tespit ederek bunlardan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan veya ilgili müdür yönetim kurullarının görüşünü aldıktan sonra önerilerini rektöre sunar. Atama rektör tarafından en çok dört yıl süre ile yapılır. Her atama süresinin sonunda görev kendiliğinden sona erer. Görev süresi sona erenler yeniden atanabilirler.”,
5.2.  “Doçentlik ve atama” başlıklı 24 üncü maddesinde “a) Doçentlik başvuruları, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen takvime göre yılda en az iki kez yapılır. Doçentlik başvuruları için aşağıdaki şartlar aranır:...
b)  Üniversitelerarası Kurul, adayın başvurduğu bilim veya sanat dalından beş kişilik bir jüri ve bu jüri için iki yedek üye tespit eder. İlgili bilim veya sanat dalında yeterli öğretim üyesinin bulunmaması halinde, jüri üç üye ile teşkil edilebilir.
Doçentlik sınav jürisinde yer alan asıl ve yedek üyeler, adayın yayın ve çalışmalarını değerlendirerek hazırladıkları ayrıntılı ve gerekçeli kişisel raporlarını Üniversitelerarası Kurula gönderirler. Asıl üyelerin hukuken geçerli bir mazerete dayalı olarak raporunu verememesi halinde, yedek üyelerin raporları, sırasına göre değerlendirmeye esas alınır. (Değişik cümle:15/4/2020-7243/2 md.) Jüri üyelikleri, jüri, değerlendirmeye esas alınan raporlar ve başvuru sonucu ilgililere elektronik ortamda erişime açılır ve bu bilgiler, erişime açıldığı tarihi izleyen beşinci gün ilgililere tebliğ edilmiş sayılır.
c)  Üniversitelerarası Kurulca yeterli yayın ve çalışmaya sahip olduğuna karar verilen adaya doçentlik unvanı verilir.
ç) Doçentlik başvurularında adayların yayın ve çalışmalarına ilişkin esas ve usuller Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
d)  Yükseköğretim kurumları, doçent kadrosuna atama için, doçentlik unvanına sahip olmanın yanında Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim veya sanat disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler. Yükseköğretim kurumlarının belirlediği ek koşullar arasında sözlü sınavın yer alması halinde bu sınav Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jürilerce yapılır.
e)  Doçentlik unvanına sahip olanlar yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilen doçent kadrolarına başvurur. Doçent kadrosuna başvuran adayların durumlarını incelemek üzere rektör tarafından, varsa biri ilgili birim yöneticisi, en az biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör tespit edilir. Bu profesörler her aday için ayrı ayrı olmak üzere birer rapor yazarlar ve kadroya atanacak birden fazla aday varsa tercihlerini bildirirler. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun bu raporları göz önünde tutarak alacağı karar üzerine, rektör atamayı yapar.”,

6.  2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun;
6.1. “Öğretim elemanlarının sınıflandırılması” başlıklı 3 üncü maddesinde “Bu Kanuna tabi öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç dereceleri aşağıda gösterilmiştir.
A) Öğretim üyeleri sınıfı:
Bu sınıf; profesörler, doçentler ve doktor öğretim üyelerinden oluşur.
a)    Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin,
b)    Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin,
c)    Doktor öğretim üyeleri, doktor öğretim üyesi kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci derecenin, ilk kademe aylığını alırlar.
Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerine göre üst dereceye atananlar, bu dereceleri kazanılmış hak olarak aldıktan sonra geçirecekleri her yıl için bir kademe ilerlemesinden yararlanırlar...”,
6.2.  “Gösterge tablosu ve ek göstergeler” başlıklı 5 inci maddesinde “Üniversite öğretim elamanlarının aylıklarının hesaplanmasında, Devlet memurlarının aylıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayı dikkate alınır.
Aylıkların hesabında ayrıca, bu Kanuna ekli ek gösterge cetvelinde unvan ve derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamları dikkate alınır.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

6.3. KAMU DENETÇİSİ SN. SADETTİN KALKAN’IN KAMU BAŞDENETÇİSİ’NE ÖNERİSİ
7.  Kamu Denetçisi tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde hazırlanan ‘Tavsiye Karar Önerisi’ Kamu Başdenetçisine sunulmuştur.

V. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE

A. Hukuka, Hakkaniyete ve İnsan Haklarına Uygunluk Yönünden Değerlendirme
8. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığında Dr. Öğretim Üyesi kadrosunda görev yapan ve 25/03/2020 tarihinde Doçent unvanı almış olan başvuran tarafından; doçent unvanını aldığı tarihten itibaren doçentlere uygulanan görev tazminatı, maaş, ek ders ücreti, geliştirme ödeneği, eğitim öğretim ödeneği farkları ile döner sermaye gibi mali haklarının hesaplanarak yasal faizi ile ödenmesi talep edilmektedir.

9.  Dosya kapsamından; başvuranın Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığında Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olduğu, 25/03/2020 tarihinde doçentlik unvanını aldığı,
Doçentlik mali haklarının ödenmesi talebine istinaden Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığından konuya ilişkin görüş talep edildiği, Hazine ve Maliye Bakanlığının 12/05/2022 tarihli, 356475 sayılı ve ‘Doçent Unvanı Alanların Ek Göstergesi’ konulu yazısı çerçevesinde işlem tesis edilerek başvuranın maaş unsurlarında (ek gösterge, makam tazminatı, görev tazminatı vb.) herhangi bir değişiklik yapılmadığı, Doçent unvanı karşılığı ek ders ücretinin unvan aldığı tarihten itibaren ödendiği anlaşılmaktadır.

10.  Hazine ve Maliye Bakanlığının 12/05/2022 tarihli, 356475 sayılı ve ‘Doçent Unvanı Alanların Ek Göstergesi’ konulu yazısında “....Bilindiği üzere, 2914 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde, profesörlerin profesör kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin ilk kademe aylığını, doçentlerin doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin ilk kademe aylığını, doktor öğretim üyelerinin ise doktor öğretim üyesi kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci derecenin ilk kademe aylığını alacakları hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Ayrıca, doçentlik unvanı 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ve bu madde uyarınca yürürlüğe konulan Doçentlik Yönetmeliğine göre kazanılan bir unvan olup bu unvanın kazanılmış olması doğrudan doçent kadrosuna atanmayı öngörmediği gibi, doçent kadro unvanı için öngörülmüş olan mali haklardan yararlanmayı da sağlamamaktadır.

2914 sayılı Kanunda öğretim elemanlarının aylık ve diğer mali hakları genel olarak atandıkları kadrolara göre belirlendiğinden, ilgililerin doçentler için öngörülen haklardan yararlanabilmeleri için doçent kadrosuna atanmış olması gerekmektedir.

Öte yandan, Anayasanın 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında; "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez." hükmüne yer verilmek suretiyle yargı  organlarınca verilen kararlara idarelerin uyma zorunluluğu belirtilmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla, ilgi yazınız ekinde yer alan mahkeme kararlarının, kararda adı geçen öğretim elemanları açısından uygulanması Anayasa gereğidir. Ancak, yargı kararları kişilere özgü olup bu kararların genelleştirilerek başkaları hakkında uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Bu itibarla, doçent unvanını almakla birlikte doçent kadrosuna atanmamış olan öğretim elemanlarına ek göstergelerinin bulundukları kadro unvanına göre ödenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.” denilmektedir.

11.  2914 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde ifadesini bulan "aylık", diğer bir ifadeyle "maaş"; bu madde uyarınca standart olarak alınmakta olan ve makam tazminatı, görev tazminatı, döner sermaye, ek ders ücreti gibi herkes için geçerli olmayan ödentilerin dışında kalan Devlet memurlarının aylıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayının, ayrıca bu Yasaya ekli ek gösterge cetvelinde yer alan unvan ve derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamlarının dikkate alındığı mali haklar bütünüdür.

12.  Dolayısıyla, doçentler için öngörülen mali haklar arasında; 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde döner sermaye katkı payı, 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ek ders ücreti, 12 inci maddesinde üniversite ödeneği, 14 üncü maddesinde geliştirme ödeneği, Ek 1 inci maddesinde eğitim öğretim ödeneği, Ek 2 nci maddesinde de makam tazminatı ve "Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar" başlıklı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca "görev tazminatı" gibi ödemelere yer verilmiş olup, doçent unvanını almakla birlikte doçent kadrosuna atanmayanların doçentlik kadrosu için öngörülen maaşı alabilmeleri için bahsi geçen ödeme kalemlerinin ayrı ayrı irdelenmesi gerekmektedir.

13.  Konuya ilişkin Danıştay 8. Dairesinin 09/03/2017 tarihli ve E:2012/5599, K:2017/1511 sayılı kararında “... Bu itibarla, İdare Mahkemesince davacının emekliliğe esas derecesinin (kazanılmış hak aylığı derecesinin) ve buna bağlı olarak da yukarıda belirtilen açıklamalar da göz önünde bulundurularak, yalnız doçent kadrosuna atanmış olmaya bağlı ödentiler ile emekliliğe esas derecenin en az 3. derece kadroda bulunmaya bağlı ödentilerin ve doçent unvanını almanın yeterli olduğu ödentiler ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle karar verilmesi gerekmektedir...” şeklinde karar verilmiştir.

14. Hukuki durumları (statüleri) mevzuatla düzenlenmiş olan kamu görevlilerinin, bulundukları statüye ilişkin kanun ve yönetmelikte düzenlenmiş olan kurallara tabi olduklarının kabulü gerekmektedir. 2914 sayılı Kanunun ödeme kalemlerine ilişkin düzenlemeleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

MALİ HAKLAR

YASAL DAYANAK

AÇIKLAMA

EK GÖSTERGE

2914 sayılı Kanunun

5 nci maddesi

-Doçentlik unvan şartına bağlı olup, kişinin bu ödenekten yararlanabilmesi için doçent unvanını almış olması ve emekliliğe esas derecesinin en azından 3. derecede bulunması şarttır.

EK DERSLER

2914 sayılı Kanunun 11 nci maddesi

- Doçentlik unvan şartına bağlı olup, doçentlik kadrosuna atanmadan doçentler için belirlenen ek ders ücreti haklarından yararlanacaklardır.

ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ

2914 sayılı Kanunun

12 nci maddesi

-Doçentlik kadro şartına bağlı olup; kişinin bu mali haktan yararlanabilmesi için doçent unvanını almış olmasının yanında doçent kadrosuna atanmış olması da gerekmektedir.

GELİŞTİRME

2914 sayılı Kanunun

-Doçentlik    unvan şartına bağlı olup, kişinin bu ödenekten

ÖDENEĞİ

14 nci maddesi

yararlanabilmesi için doçent unvanını almış olması ve emekliliğe esas derecesinin en azından 3. derecede bulunması şarttır.

 

MAKAM TAZMİNATI

2914 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi

-Doçentlik kadro şartına bağlı olup; kişinin bu mali haktan yararlanabilmesi için doçent unvanını almış olmasının yanında doçent kadrosuna atanmış olması da gerekmektedir.

EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ

2914 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi

-Doçentlik unvan şartına bağlı olup, kişinin bu ödenekten yararlanabilmesi için doçent unvanını almış olması ve emekliliğe esas derecesinin en azından 3. derecede bulunması şarttır.

GÖREV TAZMİNATI

Görev        Tazminatı

Ödenmesi Hakkında

Karar

-Doçentlik kadro şartına bağlı olup; kişinin bu mali haktan yararlanabilmesi için doçent unvanını almış olmasının yanında doçent kadrosuna atanmış olması da gerekmektedir.

15.    Bu kapsamda, 2914 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen hükümleri gereğince, doçent unvanını almış olmak ve 3 üncü dereceyi kazanılmış hak olarak elde etme şartı bu unvan için öngörülen ek göstergeden yararlanmak için yeterli sayılmakta olup, Danıştay kararlarında da açıkça yer aldığı üzere emekliliğe esas derecesi en az 3 üncü derecede bulunan öğretim elemanının doçent unvanının karşılığı olan ek gösterge rakamından yararlanacağı açıktır.

16.    Somut olayda; doçent kadrosunda bulunmayan ancak doçent unvanına sahip olan ve doçent unvanına bağlı olarak fiilen bu unvanın gerektirdiği işleri yürütmekte olan başvuranın, doçent unvanına bağlı bulunan ek gösterge, geliştirme ödeneği ve eğitim öğretim ödeneği gibi mali haklardan yararlandırılması gerekirken, Üniversitenin bu haklardan yararlanmak için kadroya atanma şartı araması işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı ve Anayasa’nın125 inci maddesinin son fıkrasında yer verilmiş olan idarenin, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu hükmü uyarınca, başvuranın mahrum kaldığı mali haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

17.    Diğer taraftan; Hazine ve Maliye Bakanlığının görüş yazısında, yargı kararlarının kişilere özgü olduğu ve bu kararların genelleştirilerek başkaları hakkında uygulanmasının mümkün bulunmadığı belirtilmişse de mahkeme kararlarının objektif etkisi göz ardı edilmeksizin kararların gerekçeleri, kararlarda yer verilen düzenlemeler ile ilke ve esaslar dikkate alınarak başvuru konusuna benzer hak kayıplarının ortaya çıkmasının engellenmesine dair uygulamalar geliştirilmesinin önemi açıktır.

18.    Kurumumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; Doçentlik unvanını aldığı 25/03/2020 tarihinden itibaren, doçent unvanının karşılığı olan mali haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

8.    İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme

19.    İyi yönetim ilkelerine 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "İyi yönetim ilkeleri" başlıklı 6 ncı maddesinde yer verilmiş olup, söz konusu ilkeler yönünden yapılan değerlendirme neticesinde; Kurumumuzca istenilen bilgi ve belgelerin idare tarafından süresi içerisinde ve gerekçeli olarak gönderildiği anlaşılmış, ancak Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının başvurana hitaplı 29/08/2022 tarihli ve    sayılı yazısında, idari işleme karşı hangi
sürede hangi mercie başvurabileceğinin gösterilmediği ve bu nedenle de “karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi” ilkesine uyulmadığı tespitiyle idarenin bahse konu ilkeye uygun davranması önerilmektedir.

VI. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN YASAL MEVZUAT

11.    6328 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, bu Tavsiye Kararının idareye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idare tarafından herhangi bir eylem ya da işlem tesis edilmezse (varsa) dava açma süresinden kalan süre işlemeye devam edecek olup Antalya İdare Mahkemesine yargı yolu açıktır.

VII. KARAR
Açıklanan gerekçelerle BAŞVURUNUN KABULÜNE;
Doçentlik unvanını aldığı 25/03/2020 tarihinden itibaren, doçent unvanının karşılığı olan mali haklarının yasal faiziyle birlikte başvurana ödenmesi yönünde AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE TAVSİYEDE BULUNULMASINA,
Kararın BAŞVURANA ve AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE tebliğine,
6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; idare tarafından bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna
Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler