,

Belediyeler, yol yapım işinde çalışan İl Özel İdaresi personeline yemek alımı yapabilir

Sayıştay 7. Dairesi, Belediyesi tarafından, yol yapım işinde çalışan İl Özel İdaresi personeline yemek alımı yapılması suretiyle kamu zararına neden olunduğu iddiasını yerinde bulmadı.

Belediyeler, yol yapım işinde çalışan İl Özel İdaresi personeline yemek alımı yapabilir

Temsil, ağırlama giderlerinin konusu, kapsamı ve miktarının tayini belediye başkanının takdirinde olup, yol yapım çalışmaları için İl Özel İdaresinden ilçeye gelen personelin yaptıkları çalışmaların ilçenin kalkınmasına katkısı olacağı muhakkaktır. Ayrıca Belediyesi sakinlerinin en temel ihtiyacı olan ulaşım hizmetinin gereği olan yol ve asfalt çalışmasını gerçekleştiren Belediye personeli olmayan ve İlçesinde misafir konumunda bulunan İl Özel İdaresi personelinin en temel ihtiyacı olan yemek ihtiyacının karşılandığı da göz önünde bulundurulduğunda söz konusu harcamanın belediye bütçesinden ve bütçenin Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri kaleminden yapılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı ve kamu zararı oluşturmadığı değerlendirilmektedir.

Yılı: 2020
Dairesi: 7
Karar No: 528
İlam No: 104
Tutanak Tarihi: 27.7.2022

YEMEK ALIMI

Belediyesi tarafından, yol yapım işinde çalışan İl Özel İdaresi personeline yemek alımı yapılması suretiyle kamu zararına neden olunduğu iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38’inci maddesinin (o) bendi uyarınca, temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak Belediye Başkanının görev ve yetkileri arasındadır.

Aynı Kanun’un 60’ıncı maddesinin (k) bendinde; “Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri” belediye giderleri arasında sayılmıştır.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 25.04.1984 tarihli Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi’nin “Genel Kural” başlıklı 3’üncü maddesinde;

“Temsil, ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayini belediye başkanının takdirine tabidir.”,

“Ağırlama Giderleri” başlıklı 5’inci maddesinde ise;

“…Beldenin kalkınmasında katkısı olanlar veya olacağı anlaşılanlar ile bu kişilerin eşleri ve refakatindeki görevliler için geleneklere ve davetin şümulüne göre, ağırlama, konuklama, konutlandırma ve bu işlerle ilgili olarak hazırlıkların gerektirdiği giderlerle ziyafet, kokteyl, hediye, çiçek, bahşiş ve taşıma giderleri şeklinde yapılır.” hükümleri yer almaktadır.

Yukarı alınan mevzuat hükümlerine göre; temsil, ağırlama giderlerinin konusu, kapsamı ve miktarının tayini belediye başkanının takdirinde olup, yol yapım çalışmaları için İl Özel İdaresinden ilçeye gelen personelin yaptıkları çalışmaların ilçenin kalkınmasına katkısı olacağı muhakkaktır. Ayrıca Belediyesi sakinlerinin en temel ihtiyacı olan ulaşım hizmetinin gereği olan yol ve asfalt çalışmasını gerçekleştiren Belediye personeli olmayan ve İlçesinde misafir konumunda bulunan İl Özel İdaresi personelinin en temel ihtiyacı olan yemek ihtiyacının karşılandığı da göz önünde bulundurulduğunda söz konusu harcamanın belediye bütçesinden ve bütçenin Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri kaleminden yapılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı ve kamu zararı oluşturmadığı değerlendirilmektedir.

Buna göre; yol yapım çalışması için ilçeye gelen İl Özel İdaresi personelinin yemek giderlerinin belediye bütçesinden karşılanması suretiyle yapılan toplam 6.900,00 TL harcama için ilişilecek husus bulunmadığına, idarece yersiz olarak tahsil edilen 6.900,00 TL’nin ise ödemeyi yapan sorumlulara iade edilmesine,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere aşağıda belirtilen azınlık görüşlerine karşı oy birliğiyle karar verildi.

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler