,

703 sayılı KHK'da yeni iptallere ilişkin ikinci karar yayımlandı

Anayasa Mahkemesinin 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Karamame’nin bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin ikinci kararı bgün yayımlandı

703 sayılı KHK'da yeni iptallere ilişkin ikinci karar yayımlandı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2021/125
Karar Sayısı : 2023/213
Karar Tarihi: 7/12/2023

İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Engin ALTAY, Özgür ÖZEL, Engin ÖZKOÇ ile birlikte 135 milletvekili
İPTAL DAVASININ KONUSU: 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Karamame’nin bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebidir.

VI. HÜKÜM
2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Karamame’nin;
A.    2. maddesiyle 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu’nun yürürlükten kaldınlmasının Anayasa’nm mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,

B.    49. maddesinin;
1.    (b) bendiyle 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu’nun 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “ve Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısına” ibaresinin madde metninden çıkanlmasımn ve (7) numaralı fıkrasmın yürürlükten kaldınlmasımn Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
2.    (d) bendiyle 6253 sayılı Kanun’un 15. maddesinin (ğ) bendinin yürürlükten kaldınlmasının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
3.    (e) bendiyle 6253 sayılı Kanun’un 17., 18. ve 19. maddelerinin yürürlükten kaldınlmasımn Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
4.    (ğ) bendiyle 6253 sayılı Kanun’un 29. maddesinin;
a.    (4) numaralı fıkrasımn yürürlükten kaldırılmasının Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    (6) numaralı fıkrasımn (d) bendinin yürürlükten kaldınlmasımn ve (b) bendinde yer alan “ve Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter yardımcıları” ibaresinin madde metninden çıkanlmasmın Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
c.    (7) ve (8) numaralı fıkralanmn üçüncü cümleleri ile (9) numaralı fıkrasında yer alan ''bildirilmek üzere Başbakanlığa” ibaresinin madde metninden çıkanlmasımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
5.    (ı) bendiyle 6253 sayılı Kanun’un 35. ve 36. maddelerinin yürürlükten kaldınlmasımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
6.    (i) bendiyle 6253 sayılı Kanun’a eklenen geçici 13. maddenin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
C.    51. maddesinin;
1.    (a) bendiyle 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kanunu’nun 10. maddesinin ikinci fıkrasımn;
a.    Değiştirilen birinci cümlesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE,
b.    İkinci cümlesinin 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE,
iptal hükümlerinin Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fikrası ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
2.    (c) bendiyle 2863 sayılı Kanun’a eklenen ek 7. ve ek 8. maddelerin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduklanna ve İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66. maddesinin
(3)    numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
Ç. 61. maddesinin;
1.    (b) bendiyle 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’un 17. maddesinin;
a.    Başlığının “Kimsesiz cesetler" şeklinde değiştirilmesine ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİYLE,
b.    Birinci fıkrasının yürürlükten kaldırılmasının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
2.    (d) bendiyle 2659 sayılı Kanun’un değiştirilen 32. maddesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
3.    (f) bendiyle 2659 sayılı Kanun’un 1 ila 16. maddelerinin, 18 ila 26. maddelerinin, 36., 37., geçici 1 ila geçici 4. maddelerinin ve geçici 6. ve geçici 7. maddelerinin yürürlükten kaldırılmalarının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
D.    62. maddesinin (c) bendiyle 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’un 1 ila 14., 16 ila 22., 24 ila 26. maddelerinin, ek 1. maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı fıkralannın ve geçici 1 ila geçici 7. maddelerinin ve eki (I) Sayılı Cetvel’in yürürlükten kaldınlmalannın Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
E.    63. maddesiyle 24/3/1950 tarihli ve 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Kanunu’nun 1 ila 4., 6 ila 8., 11 ila 13., geçici 1. ve geçici 2. maddelerinin yürürlükten kaldınlmalannın Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
F.    64. maddesinin (b) bendiyle 6/8/1997 tarihli ve 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İşyurtlan Kurumuna İlişkin Bazı Mali Hükümlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 1 ila 6. maddelerinin, 7. maddesinin birinci ila altıncı fıkralanmn, 8. maddesinin birinci fıkrasımn, 9., 20., 21., geçici 1. ve geçici 2. maddelerinin yürürlükten kaldınlmalanmn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
G.    65. maddesinin;
1.    (a) bendiyle 19/6/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşlan Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun’un adımn “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanun” şeklinde değiştirilmesine ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİYLE,
2.    (b) bendiyle 6546 sayılı Kanun’un değiştirilen 1. ve 2. maddelerinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibarıyla Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
3.    (e) bendiyle 6546 sayılı Kanun’un 3. maddesinde yer alan “Bu Kanuna göre” ibaresinin madde metninden çıkanlmasımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykırı olmadığma ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
4.    (ç) bendiyle 6546 sayılı Kanun’un 10. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (ç) bendine eklenen cümlenin ve aym fıkranm değiştirilen (d) bendinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE iptal hükümlerinin Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fikrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
5.    (d) bendiyle 6546 sayılı Kanun’un 11. maddesinin;
a.    (1) ve (3) numaralı fıkralarına eklenen “ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde” ibarelerinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fikrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    i. (4) numaralı fıkrasında yer alan “bu Kanunun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasının (a) ila (f) bentlerinde sayılan” ibaresinin “Tarihi Alanda yapılacak Çanakkale Savaşları ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi etkinliklerini düzenleme ve bu amaçla kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapma, restorasyon, konservasyon, rekonstrüksiyon, restitüsyon ve renovasyon yapma ve yaptırma, Tarihi Alanın doğal, tarihi ve kültürel değerlerini, harp tarihi esaslarına uygun ve çevreye uyumlu olarak koruma, geliştirme ve alanı yönetme, her tür ve ölçekte planlarını hazırlama, hazırlatma ve uygulama, Tarihi Alanda anıtsal ve mekansal düzenlemeler yapılmasını sağlama, tanıtıma yönelik her türlü görsel ve işitsel eserleri yapma, yaptırma, hizmete sunma ve ihtiyaç duyulan altyapı, bina ve diğer yapıları inşa etme veya ettirme” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
11.    (4) numaralı fıkrasının kalan kısmının 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE,
iptal hükümlerinin Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
c.    i. (6) numaralı fıkrasında yer alan “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendi kapsamında” ibaresinin “Tarihi Alanda” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
ii. (6) numaralı fıkrasımn kalan kısmımn 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE,
iptal hükümlerinin Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
6.    (e) bendiyle 6546 sayılı Kanun’un 4 ila 6. maddelerinin, 7. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkraları ile (4) ila (12) numaralı fıkralarının, 9. maddesinin, 10. maddesinin (1) numaralı fıkrası ile (2) numaralı fıkrasımn (a) ila (e) ve (e) ila (ğ) bentlerinin, (3) ila (5) numaralı fıkralanmn ve 13. maddesinin yürürlükten kaldınlmalanmn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
Ğ. 67. maddesinin (b) bendiyle 8/6/1984 tarihli ve 234 sayılı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne Dair Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Karamame’nin 1 ila 15. maddelerinin, 16. maddesinin birinci ila altıncı fıkralarının, sekizinci fıkrasımn, 17., 18., geçici 1 ila geçici 5. maddelerinin yürürlükten kaldınlmalanmn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
H.    68. maddesinin (ç) bendiyle 10/6/1949 tarihli ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrolan Personeli Hakkında Kanun’un 1 ila 4., 12., 15., 20 ila 22., 24., ek 7. ve geçici 1 ila geçici 5. maddelerinin yürürlükten kaldınlmalanmn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
İ.    80. maddesinin (d) bendiyle 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango Hakkında Kanun Hükmünde Karamame’nin 1 ila 5. maddelerinin, 6. maddesinin (a) ila (ı) bentleri ve (n) ila (p) bentlerinin, 7 ila 24., 26 ila 32. maddelerinin, 34. maddesinin birinci ila üçüncü fıkralan ile beşinci fıkrasımn, 35. maddesinin üçüncü ila beşinci fıkralanmn, 40. maddesinin birinci ve üçüncü fıkralanmn, 42., 45 ila 47., 49., 54., 55., geçici 1 ila geçici 6. maddeleri ile eki cetvelin yürürlükten kaldınlmalanmn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
İ. 82. maddesinin (e) bendiyle 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Personeli Hakkında Kanun’un 1 ila 3., 5., 6., 20 ila 22., 24., 26., ek 1., geçici 1 ve geçici 2. maddelerinin yürürlükten kaldınlmalanmn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
J.    90. maddesinin;
1.    (a) bendiyle 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 2. maddesinin;
a.    İkinci ila altıncı fıkralanmn yürürlükten kaldırılmalarının Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    Değiştirilen yedinci fıkrasının Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nm 153. maddesinin üçüncü fikrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
2.    (b) bendiyle 7258 sayılı Kanun’un 1., 3., 4., ek 2. ve geçici 1 ila geçici 3. maddelerinin yürürlükten kaldınlmalannın Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
K.    97. maddesiyle 13/8/1993 tarihli ve 497 sayılı Türkiye Bilimler Akademisinin Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlükten kaldırılmasının Anayasa’nm mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
L.    98. maddesinin;
1.    (b) bendiyle 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’un değiştirilen 2. maddesinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
2.    (c) bendiyle 278 sayılı Kanun’un değiştirilen 4. maddesinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
3.    a. (ç) bendiyle 278 sayılı Kanun’un 15. maddesinde yer alan “9 uncu maddenin b, c, d fıkralarındaki Gelirler” ibaresinin “Kuruma yapılacak her türlü yardımlar, bağışlar ve vasiyetler, Kurum dışına verilecek hizmetler karşılığında alınacak olan paralardan Kurumun gelirlerine eklenen kısım, yayım gelirleri ve diğer faaliyet gelirleri” şeklinde değiştirilmesinin 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE,
b. Maddenin kalan kısmının 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fikrası gereğince İPTALİNE,
iptal hükümlerinin Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fikrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
4.    (d) bendiyle 278 sayılı Kanun’un 16. maddesinin;
a.    ikinci cümlesinde yer alan “Bilim Kurulu” ibaresinin “Yönetim Kurulu” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
b.    ikinci cümlede yer alan “...ve buna ilişkin esas ve usuller... tarafından belirlenir.” ibaresinin 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE,
iptal hükümlerinin Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
5.    (d) bendiyle 278 sayılı Kanun’un 17. maddesinin;
a.    İkinci, üçüncü ve dördüncü cümlelerinde yer alan “Bilim Kurulu” ibarelerinin “Yönetim Kurulu” şeklinde değiştirilmelerinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALLERİNE,
b.    İkinci, üçüncü ve dördüncü cümlesinin kalan kısımlanmn 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALLERİNE,
iptal hükümlerinin Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
6.    (f) bendiyle 278 sayılı Kanun’un 1., 3. ve 5. maddelerinin, 7. maddesinin birinci ve ikinci fikralanmn, 8 ila 10., 18., 19., 21., 22., ek 1., ek 2., ek 4., geçici 1., geçici 2., geçici 7., geçici 8., geçici 10 ila geçici 12. maddelerinin yürürlükten kaldınlmalanmn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
M.    102. maddesinin (d) bendiyle 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 35. maddesinin, 36. maddesinin birinci fikrası ile ikinci fikrasının birinci cümlesinin, 37 ila 42. maddelerinin, 43. maddesinin birinci ve üçüncü fikralanmn, 44. ve 45. maddelerinin, 46. maddesinin üçüncü fıkrasının, 47 ila 51. maddelerinin, 52. maddesinin (a), (b), (c), (f), (g) ve (h) bentlerinin, 53 ila 71., 73., 74., geçici 1 ila geçici 4. maddeleri ile ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerinin yürürlükten kaldınlmalanmn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
N.    103. maddesinin;
1.    (a) bendiyle 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un adının “Türkiye Yazma Eserler Kurumu
Başkanlığının Muafiyetlerine İlişkin Kanun’' şeklinde değiştirilmesine ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİYLE,
2.    (b) bendiyle 6093 sayılı Kanun’un 1 ila 12. maddeleri ve eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerinin yürürlükten kaldırılmalarının Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
0.104. maddesinin;
1.    (a) bendiyle 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un adının “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun" şeklinde değiştirilmesine ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİYLE,
2.    (b) bendiyle 5978 sayılı Kanun’un 27. maddesinde yer alan ''Bu Kanun kapsamında” ibaresinin madde metninden çıkanlmasınm Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
3.    (c) bendiyle 5978 sayılı Kanun’a eklenen geçici 3. maddenin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
4.    (ç) bendiyle 5978 sayılı Kanun’un 1 ila 26. maddelerinin, 28. maddesinin (1) ila (4) numaralı fıkralan ile (6) ve (7) numaralı fıkralanmn, 29., geçici 1. ve geçici 2. maddelerinin yürürlükten kaldınlmalanmn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
Ö. 105. maddesiyle 30/5/1973 tarihli ve 1738 sayılı Seyir ve Hidrografı Hizmetleri Kanunu’nun yürürlükten kaldınlmasımn Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
P.    106. maddesiyle 16/8/1983 tarihli ve 77 sayılı Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlükten kaldınlmasımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
R.    107. maddesiyle 23/3/1950 tarihli ve 5632 sayılı Milli Kütüphane Kuruluşu Hakkında Kanun’un yürürlükten kaldınlmasının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
S.    117. maddesinin;
1.    (a) bendiyle 4/6/2003 tarihli ve 4865 sayılı Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun’un adının “Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Hakkında Mali Hükümler ve Muafiyetlere İlişkin Kanun” şeklinde değiştirilmesine ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİYLE,
2.    (b) bendiyle 4865 sayılı Kanun’un 15. maddesinin başlığımn “Ar-Ge projeleri şeklinde değiştirilmesine ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİYLE,
3.    (e) bendiyle 4865 sayılı Kanun’un başlığıyla birlikte değiştirilen 18. maddesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
4.    (ç) bendiyle 4865 sayılı Kanun’a eklenen ek 1. maddenin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, OYBİRLİĞİYLE,
5.    (d) bendiyle 4865 sayılı Kanun’a eklenen geçici 2. maddenin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
6.    (e) bendiyle 4865 sayılı Kanun’un 1 ila 14. maddelerinin, 15. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fikralannın, 17., 19., 20. ve geçici 1. maddelerinin yürürlükten kaldınlmalarmın Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
Ş. 119. maddesinin;
1.    (a) bendiyle 9/7/1982 tarihli ve 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu’nun admın “Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Muafiyetleri ve Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmesine ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİYLE,
2.    (b) bendiyle 2690 sayılı Kanun’un başlığıyla birlikte değiştirilen 15. maddesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
3.    (c) bendiyle 2690 sayılı Kanun’a eklenen;
a.    Ek 2. ve ek 3. maddelerinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduklana ve İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fikrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    Ek 4. maddesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
c.    Ek 5. ve ek 6. maddelerinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduklarına ve İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası
gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
ç. Ek 7. ve ek 8. maddelerinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduklarına ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
4.    (ç) bendiyle 2690 sayılı Kanun’un 1 ila 14., 16 ila 19., ek 1. ve geçici 1 ila geçici 4. maddelerinin yürürlükten kaldınlmalanmn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
T.    121. maddesinin;
1.    (d) bendiyle 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’un 14. maddesine eklenen;
a.    (3) ve (4) numaralı fıkraların Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduklarma ve İPTALLERİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükümlerinin Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    (5) numaralı fıkranın Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
2.    (e) bendiyle 3238 sayılı Kanun’un 2 ila 8. maddelerinin, 10. maddesinin birinci fıkrasımn, 18. ve geçici 1 ila geçici 9. maddelerinin yürürlükten kaldınlmalanmn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
3.    (f) bendiyle 3238 sayılı Kanun’a eklenen geçici 10. maddenin;
4.    Birinci ve üçüncü fikralanmn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
5.    İkinci fıkrasımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESÎNE OYBİRLİĞİYLE,
U.    125. maddesiyle 25/6/195 8 tarihli ve 7163 sayılı Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilat Kanunu’nun yürürlükten kaldınlmasının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
Ü. 206. maddesinin;
1.    (a) bendiyle 18/3/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu’nun 8. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi ile 9. ve 10. maddelerinin yürürlükten kaldınlmalanmn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALLERÎNE OYBİRLİĞİYLE,
2.    (b) bendiyle 5977 sayılı Kanun’a eklenen ek 1. maddenin 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fikrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
V. 207. maddesinin;
1.    (a) bendiyle 13/10/2010 tarihli ve 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkmda Kanun’un 4. maddesinin yürürlükten kaldırılmasının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
2.    (c) bendiyle 6015 sayılı Kanun’a eklenen ek 2. maddenin 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
Y. 210. maddesinin;
1.    (b) bendiyle 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 21. maddesinin (2), (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralı fıkralanmn yürürlükten kaldınlmalanmn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
2.    (c) bendiyle 6331 sayılı Kanun’a eklenen ek 1. maddenin 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
Z. Geçici 5. maddesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
AA. Geçici 6. maddesinin 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
AB. Geçici 12. maddesinin 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler