,

703 sayılı KHK'nın bazı hükümleri iptal edildi

Anayasa Mahkemesinin 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Karamameye ilişkin kararı Resmi Gazetede yayımlandı

703 sayılı KHK'nın bazı hükümleri iptal edildi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2018/117
Karar Sayısı : 2023/212
Karar Tarihi: 7/12/2023

IX. HÜKÜM
2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Karamame’nin;
A.    Tümünün Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
B.    1. 6. maddesinin (b) bendiyle 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’un başlığıyla birlikte değiştirilen 8. maddesinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
2.9.    maddesinin;
a.    (e) bendiyle 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 26. maddesinin (6) numaralı fıkrasınadn sonra gelmek üzere eklenen (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) ve (14) numaralı fıkraların Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükümlerinin Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    (g) bendiyle 6446 sayılı Kanun’a eklenen ek 1. maddenin;
1.    (1) numaralı fıkrasının Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA,
11.    (2) numaralı fıkrasının 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
iptal hükümlerinin Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
12.    1. maddesinin (c) bendiyle 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nun başlığıyla birlikte değiştirilen 11. maddesinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
4.12.    maddesinin;
a.    (o) bendiyle 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu’nun başlığıyla birlikte değiştirilen 34. maddesinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    (v) bendiyle 3289 sayılı Kanun’un ek 11. maddenin birinci fıkrasında yer alan “...ve liglere katılan... ” ibaresinin “...gençlik ve... ” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fikrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
c.    (z) bendiyle 3289 sayılı Kanun’a eklenen;
1.    Ek 13. maddenin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
ü. Ek 14. maddenin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
ç. (aa) bendiyle 3289 sayılı Kanun’a eklenen geçici 16. maddenin (2) numaralı fıkrasının;
i.    Birinci cümlesinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
ii.    Kalan kısmının 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince ÎPTALÎNE OYBİRLİĞİYLE,
iptal hükümlerinin Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
5.    14. maddesiyle 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Aynlanlann Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun’un 2. maddesine eklenen üçüncü fıkranın Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN İle Muhterem İNCE’nin karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
5.16.    maddesinin;
a.    (b) bendiyle 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Fiyat İstikran ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’un başlığıyla birlikte değiştirilen 7. maddesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    (ç) bendiyle 4059 sayılı Kanun’un geçici 12. ve geçici 14. maddelerinin yürürlükten kaldırılmalarının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduklanna ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
7.    18. maddesinin (b) bendiyle 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ile İl Yatırım ve Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’un başlığıyla birlikte değiştirilen 28/A maddesinin (2) numaralı fıkrasının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve ÎPTALÎNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, îrfan FÎDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
8.    19. maddesinin (b) bendiyle 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na eklenen ek 1. maddenin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA,
9.    20. maddesiyle 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na eklenen 42/A maddesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve ÎPTALÎNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı
Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
10.22.    maddesinin;
a.    (b) bendiyle 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Bannma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin başlığıyla birlikte değiştirilen 13. maddesinin;
i.    Birinci cümlesinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem ÎNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    İkinci cümlesinin;
(1)    “...Milli Eğitim Bakanlığınca... ” ibaresine ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİYLE,
(2)    27/6/2019 tarihli ve 7180 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15. maddesiyle değiştirilen “...ortaokul ve ortaöğrenim düzeyinde Millî Eğitim Bakanlığınca, yükseköğrenim düzeyinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca...” bölümünün 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
(3)    Kalan kısmının Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem ÎNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
iii.    Üçüncü cümlesinin;
(1)    “Bakanlık bu yetkisini...” ibaresine ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİYLE,
(2)    7180 sayılı Kanun’un 15. maddesiyle değiştirilen “Bakanlıklar bu yetkilerini...” ibaresinin 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fikrası gereğince İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
(3)    Kalan kısmının Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasamın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
iv.    Dördüncü cümlesinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    (ç) bendiyle 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 31. maddesinin başlığının “Mahallinden sözleşmeli statüde öğretmen istihdamı” şeklinde değiştirilmesine ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESÎNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİYLE,
11.    23. maddesinin (e) bendiyle 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Askerî Okullar, Askerî Öğrenciler, Askerî Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’a eklenen ek 14. ve ek 15. maddelerin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduklarına ve İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fikrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
12.    30. maddesinin (b) bendiyle 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilen 26. maddesinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALÎNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
13.    41. maddesinin (b) bendiyle 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Bakan Yardımcılannın Mali Haklan ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’un başlığı ile birlikte değiştirilen 19/A maddesinin üçüncü cümlesinde yer alan “...(5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumlar dahil)...” ibaresinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA,
14.    43. maddesiyle 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 34. maddesine eklenen üçüncü fıkranın Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALÎNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, îrfan FÎDAN ile Muhterem
ÎNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
15.    46. maddesinin (b) bendiyle 17/8/1983 tarihli ve 2879 sayılı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’un 4. maddesine eklenen dokuzuncu ve onuncu fıkralann Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
16.    71. maddesinin (e) bendiyle 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na eklenen 121/A maddesinin Anayasa’nın mülga 91, maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
17.    77. maddesinin (b) bendiyle 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Teşvik ve Muafiyetleri Kanunu’nun;
a.    14. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen (f) bendinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    14. maddesine eklenen beşinci fıkranın Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem ÎNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
18.    85. maddesinin (f) bendiyle 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalan Hakkında Kanun’a eklenen geçici 29. maddede yer alan “...veya yetkilendireceği makam...” ibaresinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
19.    88. maddesinin (b) bendiyle 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’un 35. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “...ve diğer kanunlarla...” ibaresinin “...ve diğer mevzuatla...” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
20.95.    maddesinin;
a.    (ç) bendiyle 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun başlığıyla birlikte değiştirilen 13. maddesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    (ı) bendiyle 2954 sayılı Kanun’un başlığıyla birlikte değiştirilen 37. maddesinin;
i.    Birinci fıkrasının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkralanmn 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
c.    (i) bendiyle 2954 sayılı Kanun’un değiştirilen 47. maddesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
ç. (j) bendiyle 2954 sayılı Kanun’un 50. maddesinin;
i.    (f) bendinin;
(1)    İkinci cümlesinde yer alan “...Bakanlar Kurulunca...” ibaresinin “...Cumhurbaşkanınca...” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE,
(2)    İkinci cümlesinin kalan kısmının 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE,
İptal hükümlerinin Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    (g) bendinin değiştirilen birinci paragrafının Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
iii.    (h) bendinin;
(1)    “...sözleşmeli personel...” ibaresinin “...özel hukuk hükümlerine tabi personel...” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA,
(2)    Kalan kısmımn 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
İptal hükümlerinin Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
iv.    Değiştirilen (ı) bendinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
v.    Eklenen (k) bendinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
vi.    (i) bendinin yürürlükten kaldınlmasımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
d.    (k) bendiyle 2954 sayılı Kanun’un 51. maddesinde yer alan “...sözleşmeli...” ibaresinin “...özel hukuk hükümlerine tabi...” şeklinde değiştirilmesinin ve aym maddede yer alan “...veya...” ibaresinin 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
e.    (1) bendiyle 2954 sayılı Kanun’un 60. maddesinin;
i. Başlığının “Kamulaştırma ve taşınmaz tahsisC şeklinde değiştirilmesine ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİYLE,
it Eklenen ikinci fıkrasımn Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
f.    (m) bendiyle 2954 sayılı Kanun’a eklenen;
i.    Geçici 14. maddenin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    Geçici 15. maddenin;
(1)    Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralannın Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALLERİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, irfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükümlerinin Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
(2)    Dördüncü fıkrasımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
(3)    Beşinci fıkrasının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FÎDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
21.109. maddesinin;
a.    (a) bendiyle 11/4/2001 tarihli ve 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas ve Yöntemleri Hakkında Kanun’un 1. maddesinde yer alan “...yaratarak...” ibaresinin “...oluşturarak...” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün
Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    (b) bendiyle 4641 sayılı Kanun’un başlığıyla birlikte değiştirilen 2. maddesinin;
i.    Birinci ve ikinci cümlelerinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibarıyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    Üçüncü cümlesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem ÎNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
c.    (ç) bendiyle 4641 sayılı Kanun’un başlığıyla birlikte değiştirilen 4. maddesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem ÎNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
ç. (d) bendiyle 4641 sayılı Kanun’un;
i.    3. maddesinin birinci fıkrasımn (f) bendinin yürürlükten kaldınlmasımn Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem ÎNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA,
ii.    5 ila 10. maddelerinin yürürlükten kaldınlmalanmn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALLERİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, irfan FİDAN ile Muhterem ÎNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA,
iii.    11. maddesi ile geçici 1. maddesinin yürürlükten kaldınlmalanmn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibarıyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
22.110.    maddesinin;
a.    (c) bendiyle 14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun 27. maddesinin değiştirilen (2) ve (3) numaralı fıkralanmn Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduklanna ve İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    (ç) bendiyle 6328 sayılı Kanun’un 33. maddesinin (1) numaralı fıkrasının değiştirilen ikinci ve üçüncü cümlelerinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduklanna ve İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fikrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
23.118.    maddesinin;
a.    (c) bendiyle 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu’na eklenen ek 16., ek 17. ve ek 18. maddelerin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduklanna ve İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    (ç) bendiyle 3213 sayılı Kanun’a eklenen;
i.    Geçici 31. ve geçici 32. maddelerin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    Geçici 33. maddenin;
(1)    Birinci fıkrasının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
(2)    İkinci fıkrasının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
(3)    Üçüncü fıkrasının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
iii.    Geçici 34. maddenin;
(1)    Birinci fıkrasının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
(2)    İkinci fıkrasınm Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fikrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
iv.    Geçici 35. maddenin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALÎNE OYBİRLİĞİYLE,
v.    Geçici 36. maddenin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığma ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
vi.    Geçici 37. maddenin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
24.    120. maddesinin (c) bendiyle 21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptınlması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkmda Kanun’a eklenen geçici 2. maddenin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALÎNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
25.    127. maddesinin;
a.    (ç) bendiyle 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun 30. maddesine eklenen ikinci cümlenin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FÎDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    (h) bendiyle 926 sayılı Kanun’un 50. maddesinin birinci fıkrasımn (b) bendine eklenen (3) numaralı alt bendin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
26.    128. maddesinin (d) bendiyle 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’nun 13. maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen üçüncü (anılan maddeye 11/6/2020 tarihli ve 7245 sayılı Kanun’la eklenen fıkra nedeniyle dördüncü) fıkranın Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
27.    129. maddesinin (ç) bendiyle 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu’nun 7. maddesine eklenen üçüncü fıkranın Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fikrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
28.    133. maddesinin;
a.    (a) bendiyle 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 3. maddesinin değiştirilen (3) numaralı fıkrasının Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    (ğ) bendiyle 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 25. maddesinin yürürlükten kaldınlmasımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA,
e.    (ö) bendiyle 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen ek 2. maddenin;
1.    Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü cümlelerinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduklanna ve İPTALLERİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükümlerinin Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
11.    Beşinci cümlesinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fikrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
12.    134. maddesinin (a) bendiyle 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurlan Kanunu’nun 2. maddesinin (B) fıkrasımn yürürlükten kaldınlmasımn Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
13.    135. maddesinin;
a.    (b) bendiyle 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 6. maddesinin (b) fikrasımn;
i.    (5) numaralı bendinde yer alan “...seçilen... ” ibaresinin “...seçilip Cumhurbaşkanı tarafından atanan... ” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem ÎNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fikrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    İkinci paragrafı dışında kalan kısmımn 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fikrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    (b) bendiyle 2547 sayılı Kanun’un 6. maddesinin (b) fıkrasımn değiştirilen ikinci paragrafinın Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem ÎNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
c.    (d) bendiyle 2547 sayılı Kanun’un 13, maddesinin (a) fıkrasımn değiştirilen birinci paragrafimn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
31.136.    maddesinin;
a.    (a) bendiyle 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 8. maddesinin (c) bendinin değiştirilen ikinci paragrafına ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİYLE,
b.    (b) bendiyle 2802 sayılı Kanun’un 37. maddesinin;
i.    Birinci fıkrasının değiştirilen (b) bendinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    İkinci fıkrasının yürürlükten kaldınlmasının Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem ÎNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA,
iii.    Üçüncü fıkrasımn yürürlükten kaldınlmasımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
32.    138. maddesinin;
a.    (c) bendiyle 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı Î1 İdaresi Kanunu’nun 5. maddesinin ikinci fıkrasının yürürlükten kaldınlmasımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA,
b.    (ç) bendiyle 5442 sayılı Kanun’un 6. maddesinin yürürlükten kaldınlmasınm Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
c.    (d) bendiyle 5442 sayılı Kanun’un 7. maddesinin yürürlükten kaldınlmasımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA,
ç. (e) bendiyle 5442 sayılı Kanun’un 9. maddesinin değiştirilen birinci fıkrasımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
33.    139. maddesinin (c) bendiyle 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 18. maddesinin (2) numaralı fıkrasımn yürürlükten kaldınlmasımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA,
34.    140. maddesinin (k) bendiyle 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 1. maddesine eklenen (9) numaralı fıkranın Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
35.141.    maddesinin;
a.    (a) bendiyle 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 1. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlığa...” ibaresinin “Cumhurbaşkanlığına...” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    (b) bendiyle 633 sayılı Kanun’un 2. maddesinin ikinci fıkrasının yürürlükten kaldınlmasımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
c.    (c) bendiyle 633 sayılı Kanun’un 3. maddesinin üçüncü fıkrasımn yürürlükten kaldırılmasının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
ç. (ç) bendiyle 633 sayılı Kanun’un 5. maddesinin;
i.    İkinci fıkrasının ikinci cümlesinin yürürlükten kaldınlmasının Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    Beşinci fıkrasına eklenen (ğ), (h) ve (ı) bentlerinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduklanna ve İPTALLERİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA,
iii.    Beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen altıncı fıkrasının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA,
iv.    Yedinci fıkrasının;
(1)    “...sekreterya hizmetleri Başkanlıkça görevlendirilecek personel tarafından...” ibaresinin “...idari ve mali işleri Kurul Sekreterliğince...” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA,
(2)    Kalan kısmınm 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
v.    Onbirinci fıkrasında yer alan “...Kamu Personeli...” ve “...ve olumlu sicil almak...” ibarelerinin madde metninden çıkanlmalannın Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA,
vi.    (d) bendiyle 633 sayılı Kanun’un 6. maddesinin;
i.    Birinci fıkrasımn;
(1)    Birinci cümlesinin;
(a)    “...sekiz...” ibaresinin “...on iki...” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
(b)    Kalan kısmının 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince ÎPTALÎNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fikrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
(2)    İkinci cümlesinde yer alan “...Başkan ve...” ibaresinin madde metninden çıkanlmasının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibarıyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    Değiştirilen beşinci fıkrasımn Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem ÎNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
iii.    Altıncı fıkrasının;
(1)    “...sulh hukuk mahkemesi...” ve “...Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına...” ibarelerinin sırasıyla “...yetkili ve görevli merci...” ve “...Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına...” şeklinde değiştirilmelerinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem ÎNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
(2)    Kalan kısmımn 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESÎNE OYBİRLİĞİYLE,
iv.    Değiştirilen yedinci fıkrasının 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
v.    Eklenen onuncu fıkranın Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem ÎNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fikrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESÎNE OYBİRLİĞİYLE,
e.    (e) bendiyle 633 sayılı Kanun’un 7. maddesinin birinci fıkrasının;
i.    (a) bendinin değiştirilen (3), (4), (6), (8) ve (9) numaralı alt bentlerinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALLERİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükümlerinin Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    (ç) bendinin (1) numaralı alt bendine eklenen “,...kütüphane açmak.” ibaresinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fikrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
f.    (f) bendiyle 633 sayılı Kanun’un 7. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin;
i.    (9) numaralı alt bendinin yürürlükten kaldınlmasının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve ÎPTALÎNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, îrfan FÎDAN ile Muhterem ÎNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA,
ii.    (11) numaralı alt bendine eklenen “,...cami, mescit ve eklentilerinde gerçekleştirilecek yardım kampanyalarının uygulama usul ve esaslarını belirlemek.” ibaresinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fikrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
iii.    Değiştirilen (13) numaralı alt bendinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FÎDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
g.    (g) bendiyle 633 sayılı Kanun’un 7. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan;
i.    “Başbakanlık...” ibaresinin “Cumhurbaşkanlığı,...” şeklinde değiştirilmesinin,
ii.    “...kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer...” ibaresinin madde metninden çıkarılmasının,
Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadıklarına ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
ğ. (ğ) bendiyle 633 sayılı Kanun’un 10. maddesinin;
i.    Birinci fıkrasının yürürlükten kaldınlmasımn Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    Üçüncü fıkrasımn yürürlükten kaldınlmasımn Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
iii.    Dördüncü fıkrasına eklenen üçüncü cümlenin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
iv.    Beşinci fıkrasımn;
(1)    “Başkanlığın Din Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarına..." ibaresinin “Başkanlığa ait kadrolara...” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
(2)    Kalan kısmımn 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    (h) bendiyle 633 sayılı Kanun’a eklenen ek 10/A maddesine ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİYLE,
ı. (ı) bendiyle 633 sayılı Kanun’un 11. maddesinin;
i.    Birinci fıkrasının değiştirilen (b) bendinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fikrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    Altmcı fıkrasının değiştirilen (b) bendinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
iii.    Üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ''...Kamu Personeli...” ve “...ve olumlu sicil almak...” ibarelerinin yürürlükten kaldırılmalarının Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALLERİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, îrfan FÎDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA,
iv.    Sekizinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...ve olumlu sicil almak...” ibaresinin yürürlükten kaldınlmasının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALÎNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FÎDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA,
i.    (i) bendiyle 633 sayılı Kanun’un 12. maddesinin beşinci fıkrasımn yürürlükten kaldınlmasının Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALÎNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem ÎNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA,
j.    (j) bendiyle 633 sayılı Kanun’un 13. maddesinin;
i.    Birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “...Bakanlar Kurulunca...” ibaresinin “...Cumhurbaşkanınca...” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    Değiştirilen altıncı fıkrasının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALÎNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
üi. Yedinci fıkrasımn;
(1)    “...Bakanlar Kurulunca...” ibaresinin “...Cumhurbaşkanınca...” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’nm mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
(2)    Kalan kısmının 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
k.    (k) bendiyle 633 sayılı Kanun’un 14. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “...Bakanlar Kurulu...” ibaresinin “...Cumhurbaşkanı...” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
l.    (1) bendiyle 633 sayılı Kanun’un 18/A maddesinin;
i.    Birinci fıkrasımn;
(1)    “...müşavirlik, ataşelik ve koordinatörlüklerden..." ibaresinin “...müşavirlik ve ataşeliklerden..." şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem ÎNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBÎRLÎĞÎYLE,
(2)    Kalan kısmının 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    İkinci fıkrasınm birinci cümlesinde yer alan “...Başbakan veya ilgili bakanın..." ibaresinin “...Cumhurbaşkanının..." şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
iii.    Üçüncü ve dördüncü fikralanmn yürürlükten kaldınlmalannın Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALLERİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem ÎNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA,
iv.    Sekizinci fıkrasının yürürlükten kaldınlmasının Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve ÎPTALİNE OYBÎRLÎĞÎYLE,
m.    (m) bendiyle 633 sayılı Kanun’un 19. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “...tüzükle..." ibaresinin “...yönetmelikle..." şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBÎRLÎĞÎYLE,
n.    (n) bendiyle 633 sayılı Kanun’un 33. maddesinin;
i.    Birinci fıkrasına eklenen “...rapor, tebliğ, makale, kitap hazırlatmak, tercüme yaptırmak,..." ibaresinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve ÎPTALÎNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem ÎNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    İkinci fıkrasının birinci cümlesinin;
(1)    “...Bakanlar Kurulunca...” ibaresinin “...Cumhurbaşkanınca...” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
(2)    Kalan kısmının 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
o. (o) bendiyle 633 sayılı Kanun’a eklenen ek 6. maddenin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, İptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
36.    149. maddesinin (c) bendiyle 6/4/2016 tarihli ve 6701 sayılı Türkiye İnsan Haklan ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun 10. maddesinin;
a.    Değiştirilen (2) numaralı fıkrasının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    (3) numaralı fıkrasımn;
i.    Birinci cümlesinin;
(1)    “...Bakanlar Kurulunca...” ibaresinin “...Cumhurbaşkanınca...” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
(2)    Kalan kısmının 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    îkinci cümlesinin;
(1)    “...Başbakanlığa...” ibaresinin “...Cumhurbaşkanlığına...” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
(2)    Kalan kısmımn 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
iii.    Üçüncü cümlesinin 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
c.    (4) numaralı fıkrasımn (a) ve (d) bentlerinin yürürlükten kaldınlmalannın Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
ç. (5) numaralı fıkrası ile (6) numaralı fıkramn birinci ve ikinci cümlelerinin yürürlükten kaldınlmalannın Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
d.    (7) numaralı fıkrasının yürürlükten kaldınlmasmın Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
e.    (8) numaralı fıkrasımn;
1.    Îkinci cümlesinde yer alan “...Başbakan...” ibaresinin “...Cumhurbaşkanı...” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
ü. Kalan kısmımn 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
f.    (13) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...Başbakan... ” ibaresinin “...Cumhurbaşkanı... ” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
37.151.    maddesinin;
a.    (h) bendiyle 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 25. maddesinin birinci fıkrasının yürürlükten kaldırılmasının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve ÎPTALİNE OYBİRLÎĞÎYLE,
b.    (j) bendiyle 1211 sayılı Kanun’un 29. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan “...ve meslekleri ile ilgili olarak en az on yıl çalışmış...* ve “...Başkan (Guvernör) ın önerisi üzerine müşterek kararla beş yıl süre ile...* ibarelerinin madde metninden çıkanlmalannın ve üçüncü cümlesinin yürürlükten kaldınlmasımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
38.    160. maddesinin (a) bendiyle 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Millî Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun’un 5. maddesinin (3) numaralı fıkrasımn değiştirilen birinci cümlesinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve ÎPTALÎNE OYBÎRLÎĞÎYLE,
39.    161. maddesiyle 25/3/1957 tarihli ve 6940 sayılı Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası Kuruluşu Hakkında Kanun’un; 5., 6. ve 8. maddelerinin yürürlükten kaldınlmalanmn Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
40.    164. maddesinin (b) bendiyle 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonlann Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un;
a.    14. maddesine eklenen (5) ve (6) numaralı fıkralann Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALLERİNE OYBÎRLÎĞÎYLE,
b.    14. maddesine eklenen (5) numaralı fıkrasının birinci cümlesine “...kullanılabilmesi...* ibaresinden sonra gelmek üzere 6/12/2019 tarihli ve 7196 sayılı Kanun’la eklenen “...uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklar ile mücadele, trajik ve yol güvenliği, suçun önlenmesi, afet yönetimi, nüfus hizmetleri, göç yönetimi ve düzensiz göçle mücadele...* ibaresi ile 8/4/2022 tarihli ve 7394 sayılı Kanun’la eklenen “...ekonomide ve...* ve “...vergiye gönüllü uyumun sağlanması ve vergi bilincinin artırılması,...* ibarelerinin 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fikrası gereğince İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
iptal hükümlerinin Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESÎNE OYBÎRLÎĞÎYLE,
41.167. maddesinin;
a.    (a) bendiyle 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un değiştirilen 22. maddesinin,
b.    (b) bendiyle 4054 sayılı Kanun’un değiştirilen 23. maddesinin,
c.    (c) bendiyle 4054 sayılı Kanun’un 24. maddesinin birinci fıkrasının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü cümlelerinin yürürlükten kaldırılmalarının,
Anayasa’mn mülga 91, maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
42.    168. maddesinin (a) bendiyle 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Eneıji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 5. maddesinin;
a.    Birinci fıkrasına eklenen "‘...en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanan...” ibaresinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    İkinci fıkrasımn yürürlükten kaldınlmasımn Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
c.    Üçüncü fıkrasında yer alan '‘"Bakanlar Kurulu...” ibaresinin “Cumhurbaşkanı...” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
ç. Dördüncü fıkrasının yürürlükten kaldınlmasımn Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
43.169.    maddesinin;
a.    (c) bendiyle 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 4. maddesinin;
i.    Değiştirilen (1) ve (2) numaralı fıkralannın Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    (3) numaralı fıkrasının yürürlükten kaldınlmasımn Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    (ç) bendiyle 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 5. maddesinin;
i.    (1) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinin yürürlükten kaldınlmalanmn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    (2) numaralı fıkrasımn;
(1)    “...Bakanlar Kurulu kararı ile...” ibaresinin “...Cumhurbaşkanınca...” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
(2)    Kalan kısmının 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince ÎPTALÎNE OYBİRLİĞİYLE,
44.    170. maddesinin (b) bendiyle 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun’un 8. maddesinin;
a.    Değiştirilen (2) numaralı fıkrasının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve ÎPTALÎNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    Üçüncü, dördüncü ve beşinci fikralan ile yedinci fıkrasının ikinci cümlesinin yürürlükten kaldınlmalannın Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
45.    171. maddesinin (d) bendiyle 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53. maddesinin (c) fıkrasının;
a.    Değiştirilen ikinci paragrafının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    Üçüncü paragrafımn birinci ve ikinci cümlelerinin yürürlükten kaldınlmalannın Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALLERİNE Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA,
46.    172. maddesinin (a) bendiyle 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen 61/A maddenin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fikrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
47.    173. maddesiyle 657 sayılı Kanun’un ek 40. maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve ÎPTALÎNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
48.    174. maddesiyle 657 sayılı Kanun’un ek 41. maddenin;
a.    Değiştirilen birinci fıkrasımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    Değiştirilen sekizinci fıkrasının Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
c.    Eklenen dokuzuncu fıkrasının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALÎNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
49,    175. maddesiyle 657 sayılı Kanun’a eklenen ek 44. maddenin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALÎNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, Îrfan FÎDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
50,    176. maddesiyle 657 sayılı Kanun’a eklenen geçici 45. maddenin;
a.    Birinci fıkrasının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    İkinci fıkrasının Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
51.178.    maddesiyle 375 sayılı 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurlan ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Karamame’ye eklenen;
a.    Ek 23. maddenin;
i.    Birinci fıkrasının Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, îrfan FÎDAN ile Muhterem ÎNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    Kalan kısmının 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBÎRLÎĞÎYLE,
b.    Ek 24. maddenin;
i.    Birinci fıkrasının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem ÎNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBÎRLÎĞÎYLE,
ii.    Kalan kısmının 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fikrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
c.    Ek 25. maddenin;
i.    Birinci fıkrasımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve ÎPTALÎNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem ÎNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    Kalan kısmının 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince ÎPTALÎNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
ç. Ek 26. maddenin;
i.    Birinci fıkrasının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve ÎPTALÎNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, îrfan FÎDAN ile Muhterem ÎNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    İkinci fıkrasının ikinci cümlesine ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBÎRLÎĞÎYLE,
iii.    Kalan kısmının 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
d.    Ek 27. maddenin;
i.    Birinci fıkrasımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    Kalan kısmımn 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
e.    Ek 28. maddenin;
1.    Birinci fıkrasımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
ü. Kalan kısmımn 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
f.    Ek 29. maddenin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
g.    Ek 30. maddenin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
ğ. Ek 31. maddenin;
i.    Birinci fıkrasının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    Kalan kısmımn 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
h.    Ek 32. maddeye ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİYLE,
ı. Ek 33. maddenin;
i.    Birinci fıkrasımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
j.    . Kalan kısmımn 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
i.    Ek 34. maddenin;
i.    Birinci fıkrasımn;
(1)    “...bakanlık daire başkanlarına...” ibarelerine ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİYLE,
(2)    1/7/2022 tarihli ve 7417 sayılı Kanun’un 22. maddesiyle değiştirilen “...daire başkanlarına (ana ve yardımcı hizmet birimi)...” ibarelerinin 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE
(3)    Kalan kısmının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE
ii.    İkinci ve üçüncü (anılan maddeye 1/7/2022 tarihli ve 7417 sayılı Kanun’un 22. maddesiyle eklenen fıkra nedeniyle üçüncü ve dördüncü) fıkraların Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE
iptal hükümlerinin tamamının Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
j.    Ek 35. maddenin;
i.    Üçüncü fıkrasımn üçüncü cümlesi ile dokuzuncu fıkrasına ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİYLE,
ii.    Üçüncü fıkrasının 18/6/2020 tarihli ve 7247 sayılı Kanun’un 18 maddesiyle değiştirilen üçüncü cümlesinin 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
iii.    Kalan kısmının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
k.    Ek 36. maddenin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
52.179. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen;
a.    Geçici 26. maddenin;
i.    Birinci fıkrasımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve ÎPTALÎNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    İkinci fıkrasının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibarıyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    Geçici 27. maddenin;
i.    Birinci fıkrasının Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve ÎPTALÎNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    İkinci fıkrasının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBÎRLÎĞÎYLE,
e. Geçici 28., 29., 30. ve 31. maddelerinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
ç. Geçici 32. maddenin;
i.    Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralanmn Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDÎNE OYBÎRLÎĞÎYLE,
ii.    Dördüncü fıkrasının Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve ÎPTALÎNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
d.    Geçici 33. maddenin;
1)    Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralannm Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALLERİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem ÎNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükümlerinin Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fikrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESÎNE OYBİRLİĞİYLE,
11)    Dördüncü fıkrasının;
1)    ) “...ikinci yılın sonuna kadar... ” ibaresine ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBÎRLÎĞÎYLE,
2)    ) Kalan kısmının Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve ÎPTALÎNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fikrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
e.    Geçici 34. maddenin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve ÎPTALÎNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ
GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
53. 183. maddesinin;
a.    (a) bendiyle 12/6/1979 tarihli ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun’un 1. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “...adli, idari ve askeri..." ibaresinin “...adli ve idari..." şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    (b) bendiyle 2247 sayılı Kanun’un değiştirilen 2. maddesinin;
i.    İkinci fıkrasının Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    Kalan kısmının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
c.    (c) bendiyle 2247 sayılı Kanun’un 3. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “...asıl ve yedek..." ibaresinin madde metninden çıkanlmasının Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
ç. (ç) bendiyle 2247 sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...Hukuk ve Ceza bölümleri ile Genel Kurulu..." ibaresi ile ikinci fıkrasında yer alan “...tutuklu,..." ibaresi ve üçüncü fıkrasında yer alan “...Hukuk ve Ceza bölümleri ile Genel Kurulu..." ibaresinin madde metninden çıkanlmalanmn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
d.    (d)bendiyle 2247 sayılı Kanun’un 8. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Mahkeme kurulunun..." ibaresinin “Mahkemenin..." şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
e.    (e) bendiyle 2247 sayılı Kanun’un 9. maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasımn ve üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan yer alan “Bölümlerin toplantılarını..." ibaresinin “Mahkemenin toplanmasını..." şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
f.    (f) bendiyle 2247 sayılı Kanun’un 10. maddesinin;
i.    Birinci fıkrasında yer alan “...adli, idari ve askeri..." ibaresinin “...adli ve idari..." şeklinde değiştirilmesinin,
ii.    İkinci fıkrasında yer alan “...ceza mahkemelerinde delillerin ikamesine başlamadan önce;..." ibaresinin madde metninden çıkanlmasının,
iii.    Dördüncü fıkrasında yer alan “...Başkanunsözcüsü, askeri ceza yargısı yararına ileri sürülmüş ise Askeri Yargıtay Başsavcısı, Askeri İdari Yargı yararına ileri sürülmüş ise bu mahkemenin...” ibaresinin madde metninden çıkarılmasının,
iv.    Beşinci fıkrasının yürürlükten kaldınlmasımn,
Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği İtibanyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
g.    (g) bendiyle 2247 sayılı Kanun’un 14. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “...adli, idari veya askeri yargı meretlerinden en az ikisinin...” ibaresinin “...adli ve idari yargı mercilerinin...” şeklinde değiştirilmesinin ve ikinci fıkrasında yer alan “...ve ceza davalarında ise ayrıca ilgili makamlarca...” ibaresinin madde metninden çıkanlmasımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aylan olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
ğ. (ğ) bendiyle 2247 sayılı Kanun’un 15. maddesinde yer alan “..., ceza davalarında doğyudan doğruya diğer davalarda ise...” ibaresinin madde metninden çıkanlmasımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
h.    (h) bendiyle 2247 sayılı Kanun’un 17. maddesinin;
i.    Birinci fıkrasında yer alan “...adli, idari ve askeri...” ibaresinin “...adli ve idari...” şeklinde değiştirilmesinin, aym fıkrada yer alan “..., görev kararlarına karşı itiraz yolunun açık olduğu ceza davalarında bu kararların kesinleşmiş bulunması...” ibaresinin madde metninden çıkanlmasımn,
j.    . İkinci fıkrasında yer alan “..., ceza davalarında ise ayrıca ilgili makamların,...” ibaresinin madde metninden çıkanlmasımn,
Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
ı. (ı) bendiyle 2247 sayılı Kanun’un 19. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Adli, idari, askeri...” ibaresinin “Adli ve idari...” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
i.    (i) bendiyle 2247 sayılı Kanun’un 24. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “...meretlerinden en az ikisi...” ibaresinin “...mercileri...” şeklinde değiştirilmesinin ve ikinci fıkrasımn yürürlükten kaldınlmasımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve İptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
j.    (j) bendiyle 2247 sayılı Kanun’un 25. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ''Hukuk alanındaki hüküm...” ibaresinin "Hüküm...” şeklinde değiştirilmesinin ve ikinci fıkrasımn yürürlükten kaldınlmasımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
k.    (k) bendiyle 2247 sayılı Kanun’un 26. maddesinin;
i.    Başlığınm "Toplanma ve karar verme koşulları ve incelemelerin dosya üzerinde yapılması:” şeklinde değiştirilmesine ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİYLE,
ii.    Birinci fıkrasımn birinci cümlesinde yer alan "Hukuk ve Ceza Bölümlerinde ve Genel Kurulda,...” ibaresi ile ikinci fıkrasında yer alan "Bölümlerde ve Genel Kurulda...” ibaresinin "Uyuşmazlık Mahkemesinde...” şeklinde değiştirilmelerinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
l.    (1) bendiyle 2247 sayılı Kanun’un değiştirilen 29. maddesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
m.    (m) bendiyle 2247 sayılı Kanun’un 31. maddesinin ikinci fıkrasmın değiştirilen birinci cümlesinin ve üçüncü fıkrasının yürürlükten kaldınlmasımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
n.    (n) bendiyle 2247 sayılı Kanun’un 32. maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
o.    (o) bendiyle 2247 sayılı Kanun’a eklenen geçici 7. maddenin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığma ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
ö. (ö) bendiyle 2247 sayılı Kanun’un 23., 30. ve 37. maddelerinin yürürlükten kaldınlmalannın Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
54.184. maddesinin;
a.    (a) bendiyle 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Damştay Kanunu’nun 2. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan "...hükümetle...” ibaresinin "...yürütmeyle...” ve "...Başbakanlık...” ibaresinin "...Cumhurbaşkanlığı...” şeklinde değiştirilmelerinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    (b)bendiyle 2575 sayılı Kanun’un 8. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;
i.    (b) bendine eklenen “...Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakan yardımcılığı,...’'’ ibaresinin,
ii.    (d) bendine eklenen “...Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı,...” ibaresinin,
Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
c.    (c) bendiyle 2575 sayılı Kanun’un 9. maddesinin (5) ve (7) numaralı fıkralannda yer alan “...Başbakanlığa...” ibarelerinin “...Cumhurbaşkanlığına...” şeklinde değiştirilmelerinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
ç. (ç) bendiyle 2575 sayılı Kanun’un 23. maddesinin;
i.    (c) ve (e) bentlerinin yürürlükten kaldınlmalanmn,
ii.    (d) bendinde yer alan “Tüzük tasarılarını inceler;...” ibaresinin madde metninden çıkanlmasımn,
Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
d.    (d) bendiyle 2575 sayılı Kanun’un 24. maddesinin (1) numaralı fıkrasının değiştirilen (a) ve (b) bentlerinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
e.    (e) bendiyle 2575 sayılı Kanun’un 42. maddesinin (a), (b), (d) ve (f) bentlerinin yürürlükten kaldınlmalanmn Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
f.    (f) bendiyle;
i.    2575 sayılı Kanun’un 48. maddesinin başlığında yer alan “Kanun ve tüzük tasarıları ile...” ibaresinin başlıktan çıkanlmasına ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİYLE,
ii.    2575 sayılı Kanun’un 48. maddesinde yer alan “...kanun tasarı ve teklifleri ile tüzük tasarıları üzerindeki incelemesini,...” ibaresinin madde metninden çıkanlmasımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
g.    (g) bendiyle 2575 sayılı Kanun’un 87. maddesinin (a) bendinde yer alan “Kanun tasarı ve teklifleri ile tüzük tasarıları hariç olmak üzere hükümetçe verilecek ivedi veya...” ibaresinin madde metninden çıkanlmasımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
ğ. (ğ) bendiyle 2575 sayılı Kanun’a eklenen;
i.    Geçici 29. maddenin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve ÎPTALÎNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GÎRMESİNE OYBÎRLÎĞÎYLE,
ii.    Geçici 30. maddenin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
55.190.    maddesinin;
a.    (a) bendiyle 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nun 10. maddesinin altmcı fıkrasımn yürürlükten kaldınlmasımn,
b.    (b) bendiyle 2960 sayılı Kanun’a eklenen ek 1. maddenin,
Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
56.    192. maddesinin (b) bendiyle 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 4. maddesinin üçüncü fıkrasımn ikinci cümlesinin yürürlükten kaldınlmasımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
57.    195. maddesinin (b) bendiyle 2/7/1992 tarihli ve 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskanına Dair Kanun’un 2. maddesinin;
i.    Birinci fıkrasının yürürlükten kaldınlmasımn,
ii.    İkinci fıkrasımn birinci cümlesinde yer alan “...Başbakanın...” ibaresinin “...Cumhurbaşkanının...” şeklinde ve “...birinci fıkrada yazılı bakanlıkların ve kuruluşların o ildeki şube ve kurum başkanlarının...” ibaresinin “...vali tarafından belirlenecek temsilcilerin...” şeklinde değiştirilmelerinin,
Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
58.196.    maddesinin;
a.    (a) bendiyle 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un 3. maddesinin birinci fıkrasının;
1.    (d) bendinde yer alan “Başbakanlık..” ibaresinin “Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlar...” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
ü. Değiştirilen (e) bendine ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİYLE,
111.    Değiştirilen (g) bendinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    (b) bendiyle 4483 sayılı Kanun’un 12. maddesinin birinci ve ikinci fıkralannda yer alan “...Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri...” ibarelerinin “...Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı...” ve “...müsteşarlar...” ibarelerinin “...Bakan yardımcıları...” şeklinde değiştirilmelerinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
c.    (c) bendiyle 4483 sayılı Kanun’un 13. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan “...Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri...” ibaresinin “...Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı...” ve “...müsteşarlar...” ibaresinin “...Bakan yardımcıları...” şeklinde değiştirilmelerinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
ç. (ç) bendiyle 4483 sayılı Kanun’a eklenen geçici 4. maddenin;
i.    Birinci fıkrasımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    İkinci fıkrasının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
59.197.    maddesinin;
a.    i. (a) bendiyle 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalan ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 2. maddesinde yer alan “...özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak...” ibaresinin “...Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ya da bunların verdiği yetkiye dayanarak...” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FÎDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA,
ii. 4688 sayılı Kanun’un 2. maddesinde yer alan “...veya...” ibaresinin 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fikrası gereğince İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
iptal hükümlerinin Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    (b) bendiyle 4688 sayılı Kanun’un 15. maddesinin;
i.    Değiştirilen (a) bendinin, Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fikrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESÎNE OYBÎRLÎĞÎYLE,
ii.    (c) bendinin;
(1)    “Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları,..” ibaresinin “Bakanlar, bakan yardımcıları, bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların...” şeklinde değiştirilmesinin, Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve ÎPTALÎNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem ÎNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA,
(2)    “...başkanları, genel müdürleri, (...) ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilâtlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri,...” bölümünün 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fikrası gereğince ÎPTALÎNE OYBÎRLÎĞÎYLE,
iptal hükümlerinin Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fikrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESÎNE OYBÎRLÎĞÎYLE,
c.    (c) bendiyle 4688 sayılı Kanun’un 19. maddesinin ikinci fıkrasımn (h) bendinde yer alan;
i.    “...Bakanlar Kurulunca...” ibaresinin “...Cumhurbaşkanınca...” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve ÎPTALÎNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    “...vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile..." ibaresinin 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALÎNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fikrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GÎRMESÎNE OYBİRLİĞİYLE,
ç. (ç) bendiyle 4688 sayılı Kanun’un 21. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında...” ibaresinin “Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın başkanlığında,...” şeklinde ve “...Devlet Personel Başkanından...” ibaresinin “...Cumhurbaşkanınca belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden...” şeklinde değiştirilmelerinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
d.    (d) bendiyle 4688 sayılı Kanun’un 24. maddesinin ikinci fıkrasının;
i.    “...Bakanlar Kurulunun...” ibaresinin “...Cumhurbaşkanının...” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FÎDAN ile Muhterem ÎNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA,
ii.    Kalan kısmının 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
iptal hükümlerinin Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GÎRMESÎNE OYBİRLİĞİYLE,
e.    (e) bendiyle 4688 sayılı Kanun’un 29. maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FÎDAN ile Muhterem ÎNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, İptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONÎKÎ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GÎRMESÎNE OYBİRLİĞİYLE,
f.    (f) bendiyle 4688 sayılı Kanun’un 34. maddesinin;
i.    Birinci fıkrasının;
(1)    (a) (a), (d) ve (e) bentlerinde yer alan “...Bakanlar Kurulunca...” ibarelerinin “...Cumhurbaşkanınca...” şeklinde değiştirilmelerinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALLERİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem ÎNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA,
(b) (a), (d) ve (e) bentlerinin kalan kısımlannın 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE,
iptal hükümlerinin Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
(2)    Değiştirilen (b) bendinin, Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    İkinci fıkrasının;
(1)    Birinci cümlesinde yer alan “Kamu İşveren Heyeti Başkanınca görevlendirilen..." ibaresinin “Birinci fıkranın (b) bendi gereğince belirlenen..." şeklinde değiştirilmesinin 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE,
(2)    Kalan kısmının 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE,
iptal hükümlerinin Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
g. (g) bendiyle 4688 sayılı Kanun’a eklenen geçici 15. maddenin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fikrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
60.200. maddesinin;
a.    (a) bendiyle 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 4. maddesinin;
i.    Beşinci fıkrasımn;
(1)    îkinci cümlesinde yer alan “Danıştayın görüşü alınarak müşterek kararname..." ibaresinin “Cumhurbaşkanı kararı..." şeklinde değiştirilmesinin;
(a)    Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
(b)    İçeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
(2)    îkinci cümlesinin kalan kısmının kısmımn 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    Altıncı fıkrasımn;
(1)    “...İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararnameyle...” ibaresinin “...Cumhurbaşkanı kararı ile...” şeklinde değiştirilmesinin;
(a)    Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
(b)    İçeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
(2)    Kalan kısmının 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    (b) bendiyle 5393 sayılı Kanun’un 11. maddesinin;
i.    Birinci fıkrasının;
(1)    Birinci cümlesinde yer alan “...Danıştayın görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine müşterek kararname...” ibaresinin “...Cumhurbaşkanı kararı...” şeklinde değiştirilmesinin;
(a)    Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
(b)    İçeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
(2)    Birinci cümlesinin kalan kısmımn kısmının 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    îkinci fıkrasımn;
(1)    Birinci cümlesinde yer alan “...Danıştayın görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararname...” ibaresinin “...Cumhurbaşkanı kararı...” şeklinde değiştirilmesinin;
(a)    Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
(b)    İçeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
(2)    Birinci cümlesinin kalan kısmımn kısmımn 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
c.    (c) bendiyle 5393 sayılı Kanun’un 12. maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan;
(1)    “...müşterek kararnamenin...” ibaresinin “...Cumhurbaşkanı kararının...” şeklinde değiştirilmesinin;
(2)    Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
(3)    İçeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
ü. “veya...yayımlandığı” ibaresinin 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
ç. (ç) bendiyle 5393 sayılı Kanun’un 68. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin birinci cümlesinde yer alan “...Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca...” ibaresinin “...Cumhurbaşkanınca...” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
d.    (d) bendiyle 5393 sayılı Kanun’un 73. maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “...Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca...” ibaresinin “...Cumhurbaşkanınca...” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
e.    (e) bendiyle 5393 sayılı Kanun’un 75. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin birinci cümlesinde yer alan “...Bakanlar Kurulunca...” ibaresinin “...Cumhurbaşkanınca...” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
61.204. maddesinin
a.    (a) bendiyle 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Eneıji Verimliliği Kanunu’nun 4. maddesinin;
i.    (1), (2) ve (4) numaralı fıkralannm yürürlükten kaldınlmalanmn Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    (5) numaralı fıkrasımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    (ç) bendiyle 5627 sayılı Kanun’a eklenen ek 2. maddenin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
62.205.    maddesinin;
a.    (f) bendiyle 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun ek 1. maddenin (1) ve (3) numaralı fıkralarının yürürlükten kaldırılmalarının Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibarıyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    (g) bendiyle 5809 sayılı Kanun’a eklenen ek 2. maddenin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
63.208.    maddesinin;
a.    (b) bendiyle 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu’nun 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (j) bendinde yer alan;
(1)    “...Müsteşarı...” ibaresinin “...ilgili bakan yardımcısı...” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE,
(2)    “...ve Adalet Bakanlığı...” ibaresinin 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE,
iptal hükümlerinin Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    (c) bendiyle 6087 sayılı Kanun’un 3. maddesinin değiştirilen (5) numaralı fıkrasında yer alan “...Adalet Bakanlığı ilgili bakan yardımcısı... ” ibaresinin, Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
c.    (f) bendiyle 6087 sayılı Kanun’un 8. maddesinin değiştirilen (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan “...Adalet Bakanlığı ilgili bakan yardımcısı,... ” ibaresinin, Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
ç. (r) bendiyle 6087 sayılı Kanun’a eklenen ek 2. maddenin, Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
64.209.    maddesinin;
a.    (a) bendiyle 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasımn;
i.    (ç) bendinde yer alan “...yedi...” ibaresinin “...altı...” şeklinde değiştirilmesinin,
ii.    (d) bendinde yer alan “...Onyedi...” ibaresinin “...Onbeş..." şeklinde değiştirilmesinin,
Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği İtibarıyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    (b) bendiyle 6216 sayılı Kanun’un 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasımn;
i.    (a) bendinde yer alan “...kanun hükmünde kararnamelerin,...” ibaresinin “...Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin,...” şeklinde değiştirilmesinin,
ii.    Değiştirilen (ç) bendinin,
iii.    (f) bendinde yer alan “...milletvekili olmayan...” ibaresinin “...Cumhurbaşkanı yardımcıları ve... ” şeklinde değiştirilmesinin,
Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
c.    (c) bendiyle 6216 sayılı Kanun’un 6. maddesinin;
i.    (1) numaralı fıkrasında yer alan “...onyedi...” ibaresinin “...onbeş...” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    (2) numaralı fıkrasımn;
(1)    (a) bendinde yer alan “,...Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi...” ibaresinin madde metninden çıkanlmasmın,
(2)    (e) bendinin (3) numaralı alt bendine eklenen “...bakan yardımcısı,...” ibaresinin,
Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
ç. (ç) bendiyle 6216 sayılı Kanun’un 7. maddesinin;
i.    (2) numaralı fıkrasında yer alan “..., bir üyeyi Askeri Yargıtay, bir üyeyi Askeri Yüksek İdare Mahkemesi...” ibaresinin madde metninden çıkarılmasımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    (3) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “..., Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek idare Mahkemesi...” ibaresinin madde metninden çıkanlmasımn,
Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
d.    (d) bendiyle 6216 sayılı Kanun’un 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “...Başbakan,...” ibaresinin madde metninden çıkanlmasımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
e.    (e) bendiyle 6216 sayılı Kanun’un 21. maddesinin (1) numaralı fıkrasımn;
i.    Birinci cümlesinde yer alan “...onyedi...” ibaresinin “...onbeş...” şeklinde,
ii.    İkinci cümlesinde yer alan “...oniki...” ibaresinin “...on...” şeklinde,
değiştirilmelerinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
f.    (f) bendiyle 6216 sayılı Kanun’un 22. maddesinin (1) numaralı fıkrasımn birinci cümlesinde yer alan “...yedişer...” ibaresinin “...altışar...” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
g.    (g) bendiyle 6216 sayılı Kanun’un 35. maddesinin;
i.    (1) numaralı fıkrasında yer alan “...kanun hükmünde kararnamelerin,...” ibaresinin “...Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin,...” şeklinde değiştirilmesinin ve aynı fıkranın değiştirilen (b) bendinin,
ii.    Değiştirilen (2) numaralı fıkrasımn,
Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
ğ. (ğ) bendiyle 6216 sayılı Kanun’un 37. maddesinde yer alan “...kanun hükmünde kararnamelerle...” ibaresinin “...Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile...” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
h.    (h) bendiyle 6216 sayılı Kanun’un 38. maddesinin (1) numaralı fıkrasında ve (3) numaralı fıkrasımn birinci cümlesinde yer alan “...kanun hükmünde kararnamelerin...” ibarelerinin “...Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin...” şeklinde değiştirilmelerinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibarıyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
ı. (ı) bendiyle 6216 sayılı Kanun’un 39. maddesinin (4) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...Başbakanlık...” ibaresinin “...Cumhurbaşkanlığı...” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
i.    (i) bendiyle 6216 sayılı Kanun’un 40. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “...kanun hükmünde kararnamenin...” ibaresinin “...Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin...” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
j.    (j) bendiyle 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin;
i.    (3) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...kanun hükmünde kararnamelerin...” ibaresinin “...Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin...” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği İtibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    (4) numaralı fıkrasında yer alan “...kanun hükmünde kararnamenin...” ibarelerinin “Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin” şeklinde değiştirilmelerinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
k.    (k) bendiyle 6216 sayılı Kanun’un 54. maddesinin (1) numaralı fıkrasımn birinci cümlesinde yer alan “...milletvekili veya milletvekili olmayan...” ibaresinin “...milletvekili, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya...” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
l.    (1) bendiyle 6216 sayılı Kanun’un 57. maddesine eklenen (2) numaralı fıkranın Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fikrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
m.    (m) bendiyle 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkramn birinci cümlesinde ve (4) numaralı fıkrasında yer alan “...kanun hükmünde kararname...” ibarelerinin “...Cumhurbaşkanlığı kararnamesi...” şeklinde değiştirilmelerinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
n.    (n) bendiyle 6216 sayılı Kanun’a eklenen geçici 2. maddenin;
i.    (1) ve (2) numaralı fikralan ile (3) numaralı fıkrasımn ikinci cümlesinin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin Anayasa’mn 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ONİKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii.    (3) numaralı fıkrasının birinci cümlesi ile (4) numaralı fıkrasımn Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
o.    (o) bendiyle 6216 sayılı Kanun’un 11. maddesinin (4) numaralı (anılan maddeye 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Kanun’un 29. maddesiyle eklenen fıkralar nedeniyle (8) numaralı) Akranın yürürlükten kaldınlmasının Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
65.211. maddesinin;
a.    (a) bendiyle 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılanmn Desteklenmesine Dair Kanun’un 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasımn yürürlükten kaldınlmasımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    (c) bendiyle 6550 sayılı Kanun’a eklenen ek 1. maddenin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
66.212.    maddesinin;
a.    (a) bendiyle 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nun 4. maddesinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı fıkralanmn yürürlükten kaldınlmalannın Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadıklanna ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    (c) bendiyle 6735 sayılı Kanun’a eklenen ek 1. maddenin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
67.213.    maddesinin;
a.    (g) bendiyle 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 11. maddesinin birinci fıkrasına eklenen “Bakanlıklarda en üst yönetici Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. ” şeklindeki cümlenin Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    (ı) bendiyle 5018 sayılı Kanun’un başlığıyla birlikte değiştirilen 14. maddesinin;
i.    Birinci cümlesinde yer alan “...ve mali plan...” ibaresine ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİYLE,
ii.    Kalan kısmımn Anayasa’mn mülga 91. maddesi yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
68. 221. maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinin Anayasa’nın mülga 91. maddesi yönünden ve içeriği itibanyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
7/12/2023 tarihinde karar verildi.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler