,

10 gün göreve gelmemeye ilişkin iki yeni karar yayımlandı

"10 gün göreve gelmeyen" memurun müstafi sayılmasına ilişkin olarak uygulamada çok hatalar yapılmaktadır. Danıştay 12. Dairesinin memurun "10 gün göreve gelmeme" gerekçesi ile müstafi sayılmasına ilişkin iki yeni karar yayımladı.

10 gün göreve gelmemeye ilişkin iki yeni karar yayımlandı

Birinci kararda:

Dava konusu olayda; davacı hakkında düzenlenen soruşturma raporunda, davacının 10 gün süreyle göreve gelmediğinin sübuta erdiği belirtilmekte ve işlemin bu nedene dayandığı anlaşılmakta ise de, davacının, psikotik bozukluk tanısıyla %45 oranında zihinsel engeli bulunduğu, dava dosyasında bulunan tedavi kayıtlarına göre birçok kere bu rahatsızlığı dolayısıyla sağlık kuruluşlarına başvurduğu ve tedavi uygulandığı, davalı idare tarafından ise bu yönde bir araştırma yapılarak 657 sayılı Kanun'un yukarıda belirtilen 105. maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi gerekirken, davacı hakkında doğrudan müstafi sayılmasına ilişkin işlemin tesis edildiği, başka bir anlatım ile davalı idare tarafından, psikolojik rahatsızlığı olduğu bilinen davacı hakkında rahatsızlığının derecesi ve bu rahatsızlığının davacının göreve gelmediği günlere ilişkin olarak mazeret olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususlarının tespiti için davacının sağlık kuruluşuna sevk işlemlerinin yapılmadığı görülmekte olup, bu haliyle dava konusu işlemin yeterli araştırma ve inceleme yapılmadan tesis edildiği sonucuna varılmıştır.

İkinci kararda:

Her ne kadar davacının görevinden çekilmiş sayılmasına esas alınan 26/11/2019-09/12/2019 tarihleri arasında 10 gün süreyle göreve gelmediği günlere yönelik mazeret olarak kabul edilebilecek dosyaya sunulan bir belge bulunmamakta ve davacının anılan tarihlerde göreve gelmediği sabit ise de; davacının göreve gelememe nedeni olarak, bu dönemde geçirdiği psikolojik, ruhsal ve depresif sorunları nedeniyle yaşadığı şiddetli rahatsızlığı olduğunu beyan ettiği, Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Psikiyatri Bölümünden alınan ...tarih ve ...sayılı raporda, "26/11/2019-09/12/2019 tarihleri arasında da davacıda hastalık belirtilerinin bulunduğu ve var olan hastalığının söz konusu tarih aralığında memuriyet görevini yerine getirmesine engel olabilecek bir seyir izlemesinin mümkün olduğu" bilgilerine yer verildiği görüldüğünden; var olan hastalığı nedeniyle sık sık sağlık raporu alan ve 1998 yılından itibaren memuriyeti bulunan davacı hakkında, 657 sayılı Kanun'un 105. maddesi ve 5510 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri çerçevesinde işlem tesis edilmesi yoluna gidilmeksizin, mazeretsiz göreve gelmediğinden bahisle önce disiplin soruşturması açılıp, daha sonra da 657 sayılı Kanun'un 94. maddesi gereğince memuriyetten çekilmiş sayılması yönünde işlem tesis edilmesinde hukuka uyarlık bulunma

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/6103

Karar No: 2022/399

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …

VEKİLİ: Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Valiliği

VEKİLİ: Av. …

İSTEMİN KONUSU:

 … Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

 Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, … İlkokulunda hizmetli olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin … tarih ve E…. sayılı işlemin iptali ile işlem nedeniyle mahrum kalınan parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

 … İdare Mahkemesince verilen… tarih ve E:…, K:… kararla; davacının işe gelmediği 18/10/2019 tarihi ile 30/10/2019 tarihi arasında (13) günlük sürenin bulunduğu fakat bu sürenin dört gününün resmi tatil olan ve davacının herhangi bir resmi görevinin olmadığı hafta sonu tatillerine ve bir gününün yine resmi tatil olan 29 Ekim 2019 tarihine denk geldiği, (8) günün ise çalışma gününe rastladığı, bu haliyle davacının toplam (8) gün işe gelmediği dikkate alınarak, anılan fiille ilgili olan mevzuat hükmünün gerektirdiği yaptırım uygulanması gerekirken kesintisiz devamsızlık süresi 10 günü bulmayan davacının görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline mahrum kaldığı özlük haklarının hak ediş tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

 … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince; davacının, 18/10/2019 - 30/10/2019 tarihleri arasında kesintisiz ve mazeretsiz olarak onüç gün göreve gelmediği görev gztmemur yerinde tutulan tutanaklarla sabit olup, kesintisiz olarak 10 günden fazla göreve gelmediği gerekçesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, göreve gelmediği günlerin arasına giren hafta sonu, resmi tatil vs. günlerin mahsubuyla göreve gelmediği günlerin 8 gün olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ilişkin idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmediği, dava konusu işlem hukuka uygun bulunduğundan, istinaf başvurusunun kabulüne, … İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı çocuk esirgeme kurumunda yetiştiği, yurttan ayrıldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmetli olarak çalışmaya başladığı, Bandırma Devlet Hastanesi Engelli Sağlık Kurulunun… tarih ve… sayılı raporunda belirtildiği üzere psikotik bozukluk tanısı ile %45 engelli olduğu, söz konusu raporda görülen rahatsızlıkları sebebiyle tedavi gördüğü ve ilaç kullanmakta olduğu, engelli durumunun davalı idare tarafından da bilindiği, özlük dosyasında raporların bulunduğu, davalı idarece on gün süre ile göreve gelmediğinin tespitinin yapıldığı, hakkında tesis edilem işlemde hangi on gün mazeretsiz olarak gelmediğinin ifade edilmediği, göreve gelmemesinin sağlık durumu mazeretine dayandığı, davalı idare tarafından bu yönde araştırma yapılarak 657 sayılı Kanun'un 105. maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi gerekirken doğrudan müstafi sayılma yoluna gidilmesinin hukuka aykırı olduğu, dava konusu işlemin yeterli inceleme ve araştırmaya dayanmadığı ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Hafta sonu tatilinin dahil edilmemesi durumunda 657 sayılı Kanun'un 94. maddesinde yer alan kesintisiz 10 gün göreve gelmeme durumunun fiilen mümkün olamayacağı, bu sürenin dikkate alınarak işlem tesisinde mevzuata aykırılık bulunmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin kabulü ile usul ve yasaya aykırı olan Bölge Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 17. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca davacının duruşma istemi yerinde görülmeyerek ve dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE MADDİ OLAY:

Dava dosyasının incelenmesinden; Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, … İlkokulunda hizmetli olarak görev yapan davacı hakkında, 17-18-21-22-23-24-25-28-30 Ekim 2019 tarihlerinde izinsiz ve özürsüz olarak göreve gitmediği gerekçesiyle inceleme ve soruşturma yapıldığı, … tarih ve E…. sayılı soruşturma raporunda; davacının 17-18-21-22-23-24-25-28-30 Ekim 2019 tarihlerinde göreve gelmediğine ilişkin tutanak tutulduğu, Manisa İl Sağlık Müdürlüğünden gelen yazılarda davacının 17/10/2019 tarihinde iş göremez belgesinin bulunduğunun belirtildiği, 18/10/2019 tarihinden itibaren davacının hiçbir hastane kaydına rastlanmadığı gibi iş göremez raporunun da bulunmadığı, bu tarihten sonra devam eden 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 Ekim 2019 tarihlerine rastlayan 5 günü resmi tatil günlerine karşılık gelmek üzere toplam (13) gün göreve gelmediği, bu haliyle 18/10/2019 tarihi ile 30/10/2019 tarihleri arasında mazeretsiz ve kesintisiz olarak 10 günden fazla göreve gelmeme eylemi sübut bulduğundan bahisle idari yönden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca işlem yapılması yönünde getirilen teklif uyarınca dava konusu … tarih ve E…. sayılı işlemle davacının görevden çekilmiş sayılmasına karar verilmesi üzerine temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet gztmemur Memurları Kanununun 94. maddesinin birinci fıkrasında, “Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanun'un 105. maddesinde ise; "Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.

Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar." düzenlemesi yapılmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dava konusu olayda; davacı hakkında düzenlenen soruşturma raporunda, davacının 10 gün süreyle göreve gelmediğinin sübuta erdiği belirtilmekte ve işlemin bu nedene dayandığı anlaşılmakta ise de, davacının, psikotik bozukluk tanısıyla %45 oranında zihinsel engeli bulunduğu, dava dosyasında bulunan tedavi kayıtlarına göre birçok kere bu rahatsızlığı dolayısıyla sağlık kuruluşlarına başvurduğu ve tedavi uygulandığı, davalı idare tarafından ise bu yönde bir araştırma yapılarak 657 sayılı Kanun'un yukarıda belirtilen 105. maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi gerekirken, davacı hakkında doğrudan müstafi sayılmasına ilişkin işlemin tesis edildiği, başka bir anlatım ile davalı idare tarafından, psikolojik rahatsızlığı olduğu bilinen davacı hakkında rahatsızlığının derecesi ve bu rahatsızlığının davacının göreve gelmediği günlere ilişkin olarak mazeret olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususlarının tespiti için davacının sağlık kuruluşuna sevk işlemlerinin yapılmadığı görülmekte olup, bu haliyle dava konusu işlemin yeterli araştırma ve inceleme yapılmadan tesis edildiği sonucuna varılmıştır.

Bu durumda, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun kabulü ile anılan mahkeme kararı kaldırılarak davanın reddi yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1.2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle dava konusu işlemin iptali ile yoksun kaldığı gztmemur özlük haklarının hak ediş tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte ödenmesine ilişkin… İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun kabulü İdare Mahkemesi kararının kaldırılması ve davanın reddi yolundaki temyize konu… Bölge İdare Mahkemesi… İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın… Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesine gönderilmesine, 10/02/2022 tarihinde, kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

T.C. 

D A N I Ş T A Y ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/7818

Karar No : 2022/403

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ...Üniversitesi Rektörlüğü / ...

VEKİLİ: Av. ...

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...

VEKİLİ: Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: ...Üniversitesinde memur olarak görev yapan davacının, 26/11/2019 tarihinden itibaren 10 gün süre ile izinsiz ve mazeretsiz görevine devam etmediğinden bahisle, 657 sayılı Kanun'un 94. maddesi uyarınca görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin ...tarih ve E....sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

 ...İdare Mahkemesince verilen ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararla; her ne kadar davacının görevinden çekilmiş sayılmasına esas alınan 26/11/2019-09/12/2019 tarihleri arasında 10 gün süreyle göreve gelmediği günlere yönelik mazeret olarak kabul edilebilecek dosyaya sunulan bir belge bulunmamakta ve davacının anılan tarihlerde göreve gelmediği sabit ise de; davacının göreve gelememe nedeni olarak, bu dönemde geçirdiği psikolojik, ruhsal ve depresif sorunları nedeniyle yaşadığı şiddetli rahatsızlığı olduğunu beyan ettiği, Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Psikiyatri Bölümünden alınan ...tarih ve ...sayılı raporda, "26/11/2019-09/12/2019 tarihleri arasında da davacıda hastalık belirtilerinin bulunduğu ve var olan hastalığının söz konusu tarih aralığında memuriyet görevini yerine getirmesine engel olabilecek bir seyir izlemesinin mümkün olduğu" bilgilerine yer verildiği görüldüğünden; var olan hastalığı nedeniyle sık sık sağlık raporu alan ve 1998 yılından itibaren memuriyeti bulunan davacı hakkında, 657 sayılı Kanun'un 105. maddesi ve 5510 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri çerçevesinde işlem tesis edilmesi yoluna gidilmeksizin, mazeretsiz göreve gelmediğinden bahisle önce disiplin soruşturması açılıp, daha sonra da 657 sayılı Kanun'un 94. maddesi gereğince memuriyetten çekilmiş sayılması yönünde işlem tesis edilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

 ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu gztmemur İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacının talebi üzerine görev yerinin değiştirildiği, davacının yeni görev yerinde görevine tam ve zamanında gelmediği, 26/11/2019 tarihinden itibaren 10 gün süre ile izinsiz ve mazeretsiz olarak görevine devam etmeyen davacının müstafi sayılmasına ilişkin işlemin tesis edildiği, yerer mahkeme kararına dayanak alınan bilirkişi raporu eksik ve hatalı olduğundan hükme elverişli olmadığı, dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu ileri sürülerek, kararın bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Bölge İdare Mahkemesi kararının usul ve hukuka uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın .... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 10/02/2022 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler