,
#Memur #Maaş Zammı

Yüzde 30 zamlı 2023 yılı Ocak ayı maaş katsayıları belli oldu

Yüzde 30 zamlı 2023 maaş katsayıları Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlandı

Yüzde 30 zamlı 2023 yılı Ocak ayı maaş katsayıları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüzde 30 zamlı aylık katsayı, maaş katsayısı ve taban aylık katsayısını yayımladı

Mecliste kabul edilen ve Resmi Gazetede yayımlanan kanun sonrasında Bakanlık 13 Ocak 2023 tarihi itibariyle Genelge yayımladı. Buna göre aylık katsayısı (0,433684), taban aylık katsayısı (6,787992), yan ödeme katsayısı ise (0,137535) olarak belirlendi.

İşte Hazine ve Maliye Bakanlığının 13 Ocak'ta yayımladığı Genelge

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

Sayı : 27998389-010.06.02- 13/01/2023
Konu : Mali ve Sosyal Haklar

GENELGE (Sıra No: 4)

Bilindiği üzere, 25/8/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca 1/1/2023-30/6/2023 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları, ücret tavanları ve ortalama ücret toplamı üst sınırı ile diğer hususlar 5/1/2023 tarihli ve 1818123 sayılı Bakanlığımız Genelgesi ile duyurulmuştur.

Diğer taraftan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren geçici 43 üncü maddesinde;
“4688 sayılı Kanuna göre düzenlenen Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeleri uyarınca 1/1/2023-30/6/2023 dönemine ilişkin katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları, ücret tavanları ve ortalama ücret toplamı üst sınırına uygulanacak artış oranı %30 olarak uygulanır. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu madde kapsamında katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını, ücret tavanlarını ve ortalama ücret toplamı üst sınırını söz konusu artış oranına uygun olarak belirler ve duyurur. ”hükmü yer almaktadır.

1- Bu çerçevede, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 43 üncü maddesi uyarınca 1/1/2023-30/6/2023 döneminde geçerli olmak üzere;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,433684), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (6,787992), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,137535) olarak belirlenmiştir.

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 23.736,65 TL’ye yükseltilmiştir.

e) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 21.160,69 TL’ye yükseltilmiştir.

ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 4/7/2022 tarihli ve 1342135 sayılı Bakanlığımız Genelgesinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %30 oranında artırılmıştır.

d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, anılan Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %30 oranında artırılmıştır.

e) Çeşitli statülerde 2022 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2023 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin, söz konusu Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendiyle yükseltilmiş bulunan mevcut brüt sözleşme ücretleri %30 oranında artırılmıştır.
f) 29/12/2020 tarihli ve 3342 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu îktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Karara ekli listede gösterilen grupların 31/12/2022 tarihi itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri ile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibarıyla geçerli olan temel ücretleri %30 oranında artırılmıştır.

g) Özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin 31/12/2022 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri %30 oranında artırılmıştır. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarları, ilgili dönemde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir.

ğ) 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 2 nci maddesinde yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı 43.194,95 TL’ye yükseltilmiş ve 3 üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal hakları söz konusu maddede yer alan usul ve esaslar dahilinde %30 oranında artırılmıştır.
2- 1/1/2023 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 19.982,83 TL’dir.

3- 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı 1/1/2023 tarihi itibarıyla 19.340,69 TL’dir.

4- 5/1/2023 tarihli ve 1818123 sayılı Bakanlığımız Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıdaki maddelerde yer alan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek olup fark tutarları ise hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir.
Gereğini arz / rica ederim.
Dr. Nureddin NEBATİ
Hazine ve Maliye Bakanı

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler