,
#İş İlanları #KPSS #Sözleşmeli personel

Sinop Üniversitesi 50 Sözleşmeli Personel Alacak

2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın ayrıca Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (c) fıkrasının 5 inci bendine göre sözleşmeli personel alınacaktır.

Sinop Üniversitesi 50 Sözleşmeli Personel Alacak

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI (2023-1)
Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın ayrıca Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (c) fıkrasının 5 inci bendine göre sözleşmeli personel alınacaktır.

1- GENEL ŞARTLAR
-14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen;
    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
    b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
    c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
    d) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartlarını taşıması gerekmektedir.
    e) 7 Nisan 2023 tarihi itibariyle 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak (07 Nisan 1983) tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar).
    f) 57 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
-Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde ilgili birimlere https://personelilan.sinop.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.
-Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (368) 271 57 73 telefon numarası veya [email protected] adresi üzerinden yardım alabileceklerdir.

3- SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA MÜRACAAT EDECEK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
• Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu, (https://pdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/111/2023/03/Sozlesmeli-Pesonel-Basvuru-Formu.xlsx )
-Özgeçmiş,
    • 2022 KPSS Sonuç Belgesi,
    • 1 (bir) adet Fotoğraf
    • Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
    • Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı (Belgenin iki tarafının da sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
    • Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
    • Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
    • Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.) (Belgenin iki tarafının da sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
    • Diploma veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
    • Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla güvenlik görevlisi pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.) - Erkek adaylar için 170 cm’den kısa olmamak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20 kilodan az ya da fazla olmamak. (Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla Sağlık Kuruluşlarından belgelendirilmelidir .)
    • Kadın adaylar için 160 cm’den kısa olmamak.
    • Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 kilodan az ya da fazla olmamak. (Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla Sağlık Kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)
    4- DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6 ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi...” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
Başvuru Formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Teslim edilen belgelerdeki sorumluluk tamamen müracaat sahiplerine aittir. Doldurulması gereken alanlarda ya da evraklarda eksiklik olması durumunda (pozisyon, başvuru kodu vb.) adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır .
İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.
17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Güvenlik ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre işlem yürütülecektir.

 5- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
    • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılına ait KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın ayrıca Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (c) fıkrasının 5 inci bendine göre sözleşmeli personel yerleştirme işlemi yapılacaktır.
    • İlan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar yedek aday belirlenecektir. (2022 yılına ait KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak.)
    • Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.
    • KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
    • Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
    • Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
    • Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
    • İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İlan Yayım Tarihi

07/04/2023

Başvuru Başlangıç Tarihi

07/04/2023

Son Başvuru Tarihi

21/04/2023 (Mesai Bitimi)

Sonuç İlan Tarihi

05/05/2023

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi

https://www.sinop.edu.tr/

Başvuru Adresi

https://personelilan.sinop.edu.tr/

İletişim Bilgileri

03682715773 - [email protected]

Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER

İLAN NUMARASI

POZİSYON ADI/ CİNSİYET

BİRİMİ

ADET

ARANILAN ŞARTLAR

2023/1

* Gemi Adamı (Kaptan) (Erkek)

Su Ürünleri Fakültesi

1

 • En Az Sınırlı Vardiya Zabiti Ehliyetine Sahip Olmak,

 • En Az ROC Belgesine Sahip Olmak,

 • En Az Temel STCW Belgelerine Sahip Olmak,

 • En Az Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak,

 • Geçerli Gemi Adamı Sağlık Raporuna Sahip Olmak,

 • En Az Orta Öğretim (Lise ve Dengi) Mezunu Olmak,

 • Belgelendirmek Şartıyla Tercihen Araştırma Gemisi Tecrübesine Sahip Olmak,

 • Askerliğini Yapmış Olmak veya Askerlikle İlişiği Bulunmamak,

 • Sözleşme Yapan Adaylar Üniversite Yönetiminin Belirleyeceği Görev Yerinde Çalışmak Zorundadır ,

 • Son Başvuru Tarihi İtibariyle 40 Yaşını Tamamlamamış Olmak,

 • İhtiyaç Halinde Vardiyalı Düzende Çalışmak,

 • 6698 sayılı KVKK Mevzuatı uyarınca hazırlanan Sözleşmeli Personel Adayı Aydınlatma Metni (https://kalite.sinop.edu.tr/wp- content/uploads/sites/14/2022/10/SNU-AYM-051-KVK-Mevzuati-Uyarinca-Sozlesmeli-Personel-Adayi-Aydinlatma-Metni.pdf )

 • 6698 Sayılı KVKK Mevzuatı Uyarınca hazırlanan Sözleşmeli Personel Adayı Açık Rıza Metni (https://kalite.sinop.edu.tr/wp-

content/uploads/sites/14/2022/10/SNU-ARM-021-KVK-Mevzuati-Uyarinca-Sozlesmeli-Personel-Adayi-Acik-Riza-Metni.pdf)

2023/2

*Gemi Adamı (Usta Gemici) (Erkek)

Su Ürünleri Fakültesi

1

 • En Az Usta Gemici Yeterliliğine Sahip Olmak,

 • En Az Temel STCW Belgelerine Sahip Olmak,

 • En Az Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak,

 • Seyir Vardiyası Tutma Belgesine Sahip Olmak,

 • Geçerli Gemi Adamı Sağlık Raporuna Sahip Olmak,

 • En Az Orta Öğretim (Lise ve Dengi) Mezunu Olmak,

 • Belgelendirmek Şartıyla Tercihen Trol Balıkçılığı Konusunda Tecrübe Sahibi Olmak,

 • Askerliğini Yapmış Olmak veya Askerlikle İlişiği Bulunmamak,

 • Sözleşme Yapan Adaylar Üniversite Yönetiminin Belirleyeceği Görev Yerinde Çalışmak Zorundadır ,

 • Son Başvuru Tarihi İtibariyle 40 Yaşını Tamamlamamış Olmak,

 • İhtiyaç Halinde Vardiyalı Düzende Çalışmak,

 • 6698 sayılı KVKK Mevzuatı uyarınca hazırlanan Sözleşmeli Personel Adayı Aydınlatma Metni (https://kalite.sinop.edu.tr/wp- content/uploads/sites/14/2022/10/SNU-AYM-051-KVK-Mevzuati-Uyarinca-Sozlesmeli-Personel-Adayi-Aydinlatma-Metni.pdf )

 • 6698 Sayılı KVKK Mevzuatı Uyarınca hazırlanan Sözleşmeli Personel Adayı Açık Rıza Metni (https://kalite.sinop.edu.tr/wp-

content/uploads/sites/14/2022/10/SNU-ARM-021-KVK-Mevzuati-Uyarinca-Sozlesmeli-Personel-Adayi-Acik-Riza-Metni.pdf)

2023/3

Destek Personeli (Erkek)

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

3

2023/4

Destek Personeli (Erkek)

Su Ürünleri Fakültesi

1

2023/5

Destek Personeli (Erkek)

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

1

2023/6

Destek Personeli (Kadın)

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

7

2023/7

Destek Personeli (Erkek)

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

13

2023/8

Destek Personeli (Erkek)

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

1

2023/9

Destek Personeli (Erkek)

Ayancık Meslek Yüksekokulu

1

2023/10

Destek Personeli (Kadın)

Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1

2023/11

Büro Personeli

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

1

 • Teknoloji Transfer Ofisinde Çalıştırılmak Üzere Yükseköğretim Kurumlarının En Az Dört Yıllık Lisans Eğitimi Veren İktisat, İş letme, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi Bölümlerinin Birinden Lisans Mezunu Olmak. Belgelendirmek Koşulu İle Teknoloji Transfer Ofisi Faaliyetleri Konusunda ya da Ulusal ve Uluslararası Hibe Programları veya Projeleri Konusunda En Az Bir Yıl Deneyim Sahibi Olmak veya AB Hibe Programlarına Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi veya Proje Döngüsü Yönetimi Belgesine Sahip Olmak,

 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında B Grubu (KPSS P3) 60 ve Üzeri Puan Almış Olmak,

 • Erkek Adaylar İçin Askerliğini Yapmış Olmak veya Askerlikle İlişiği Bulunmamak,

 • Görevlerini Devamlı Yapmasına Engel Olabilecek Hastalık ve Benzeri Durumu Bulunmamak,

 • Sözleşme Yapan Adaylar Üniversite Yönetiminin Belirleyeceği Görev Yerinde Çalışmak Zorundadır ,

 • Son Başvuru Tarihi İtibariyle 40 Yaşını Tamamlamamış Olmak,

 • İhtiyaç Halinde Vardiyalı Düzende Çalışmak,

 • 6698 sayılı KVKK Mevzuatı uyarınca hazırlanan Sözleşmeli Personel Adayı Aydınlatma Metni (https://kalite.sinop.edu.tr/wp- content/uploads/sites/14/2022/10/SNU-AYM-051-KVK-Mevzuati-Uyarinca-Sozlesmeli-Personel-Adayi-Aydinlatma-Metni.pdf )

 • 6698 sayılı KVKK Mevzuatı Uyarınca hazırlanan Sözleşmeli Personel Adayı Açık Rıza Metni (https://kalite.sinop.edu.tr/wp- content/uploads/sites/14/2022/10/SNU-ARM-021-KVK-Mevzuati-Uyarinca-Sozlesmeli-Personel-Adayi-Acik-Riza-Metni.pdf )

2023/12

Büro Personeli

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

3

2023/13

Büro Personeli

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

1

2023/14

Büro Personeli (Erkek)

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

2

 • Turizm İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği veya Turizm ve Otel İşletmeciliği Programlarından Birinden Lisans Mezunu Olmak, - 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında B Grubu (KPSS P3) 60 ve Üzeri Puan Almış Olmak,

 • ÖSYM Başkanlığınca Yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Eşdeğerliliği Kabul Edilen Sınavdan En Az 50 ve Üzeri Puan Almış Olmak,

 • (Yabancı Dil Belgesinin Son 5 Yıl İçerisinde Almış Olması Gerekmektedir.)

 • Bu Kapsamda İstihdam Edilecekler Danışma ve Resepsiyon Görevlisi Olarak Çalıştırılacaktır,

 • Askerliğini Yapmış Olmak veya Askerlikle İlişiği Bulunmamak,

 • Görevlerini Devamlı Yapmasına Engel Olabilecek Hastalık ve Benzeri Durumu Bulunmamak,

 • Sözleşme Yapan Adaylar Üniversite Yönetiminin Belirleyeceği Görev Yerinde Çalışmak Zorundadır ,

 • Son Başvuru Tarihi İtibariyle 40 Yaşını Tamamlamamış Olmak,

 • İhtiyaç Halinde Vardiyalı Düzende Çalışmak,

 • 6698 sayılı KVKK Mevzuatı uyarınca hazırlanan Sözleşmeli Personel Adayı Aydınlatma Metni (https://kalite.sinop.edu.tr/wp- content/uploads/sites/14/2022/10/SNU-AYM-051-KVK-Mevzuati-Uyarinca-Sozlesmeli-Personel-Adayi-Aydinlatma-Metni.pdf )

 • 6698 sayılı KVKK Mevzuatı Uyarınca hazırlanan Sözleşmeli Personel Adayı Açık Rıza Metni (https://kalite.sinop.edu.tr/wp- content/uploads/sites/14/2022/10/SNU-ARM-021-KVK-Mevzuati-Uyarinca-Sozlesmeli-Personel-Adayi-Acik-Riza-Metni.pdf )

2023/15

Büro Personeli

Ayancık Meslek Yüksekokulu

1

2023/16

Büro Personeli

Gerze Meslek Yüksekokulu

1

2023/17

Büro Personeli

Durağan Meslek Yüksekokulu

1

 • Herhangi Bir Lisans Programı Mezunu Olmak,

 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında B Grubu (KPSS P3) 60 ve Üzeri Puan Almış Olmak,

 • Erkek Adaylar İçin Askerliğini Yapmış Olmak veya Askerlikle İlişiği Bulunmamak,

 • Görevlerini Devamlı Yapmasına Engel Olabilecek Hastalık ve Benzeri Durumu Bulunmamak,

 • Sözleşme Yapan Adaylar Üniversite Yönetiminin Belirleyeceği Görev Yerinde Çalışmak Zorundadır ,

 • Son Başvuru Tarihi İtibariyle 40 Yaşını Tamamlamamış Olmak,

 • İhtiyaç Halinde Vardiyalı Düzende Çalışmak,

 • 6698 sayılı KVKK Mevzuatı uyarınca hazırlanan Sözleşmeli Personel Adayı Aydınlatma Metni (https://kalite.sinop.edu.tr/wp- content/uploads/sites/14/2022/10/SNU-AYM-051-KVK-Mevzuati-Uyarinca-Sozlesmeli-Personel-Adayi-Aydinlatma-Metni.pdf )

 • 6698 sayılı KVKK Mevzuatı Uyarınca hazırlanan Sözleşmeli Personel Adayı Açık Rıza Metni (https://kalite.sinop.edu.tr/wp-

content/uploads/sites/14/2022/10/SNU-ARM-021-KVK-Mevzuati-Uyarinca-Sozlesmeli-Personel-Adayi-Acik-Riza-Metni.pdf )

2023/18

Koruma ve Güvenlik Personeli (Erkek)

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

8

 • Orta Öğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarından Mezun Olmak,

 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında B Grubu (KPSS P94) 60 ve Üzeri Puan Almış Olmak,

 • Askerliğini Yapmış Olmak veya Askerlikle İlişiği Bulunmamak,

 • İlana Son Başvuru Tarihi ve Yerleşen Adaylar İçin İse İbraz Tarihi İtibarıyla Geçerlilik Süresi Dolmamış Silahlı/SilahsızÖzel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına Sahip Olmak,

 • 10/06/2004 Tarihli ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Şartları Taşımak ve Vardiyalı Çalışmaya Engel Durumu Bulunmamak,

 • 170 cm’den Kısa Olmamak,

 • Boy Uzunluğunun Santimetre Cinsinden Son İki Rakamı İle Kilosu Arasındaki Fark 20 Kilodan Az Ya Da Fazla Olmamak.

(Tartılma ve Ölçülme Çıplak Ayakla Olmak Kaydıyla Sağlık Kuruluşlarından Belgelendirilmelidir.)

2023/19

Koruma ve Güvenlik Personeli (Erkek)

Ayancık Meslek Yüksekokulu

1

 • Orta Öğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarından Mezun Olmak,

 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında B Grubu (KPSS P94) 60 ve Üzeri Puan Almış Olmak,

 • Askerliğini Yapmış Olmak veya Askerlikle İlişiği Bulunmamak,

 • İlana Son Başvuru Tarihi ve Yerleşen Adaylar İçin İse İbraz Tarihi İtibarıyla Geçerlilik Süresi Dolmamış Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına Sahip Olmak,

 • 10/06/2004 Tarihli ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Şartları Taşımak ve

Vardiyalı Çalışmaya Engel Durumu Bulunmamak,

 • 170 cm’den Kısa Olmamak,

 • Boy Uzunluğunun Santimetre Cinsinden Son İki Rakamı İle Kilosu Arasındaki Fark 20 Kilodan Az Ya Da Fazla Olmamak.

(Tartılma ve Ölçülme Çıplak Ayakla Olmak Kaydıyla Sağlık Kuruluşlarından Belgelendirilmelidir.)

2023/20

Koruma ve Güvenlik Personeli (Kadın)

Gerze Meslek Yüksekokulu

1

 • Orta Öğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarından Mezun Olmak,

 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında B Grubu (KPSS P94) 60 ve Üzeri Puan Almış Olmak,

 • İlana Son Başvuru Tarihi ve Yerleşen Adaylar İçin İse İbraz Tarihi İtibarıyla Geçerlilik Süresi Dolmamış Silahlı/SilahsızÖzel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına Sahip Olmak,

 • 10/06/2004 Tarihli ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Şartları Taşımak ve Vardiyalı Çalışmaya Engel Durumu Bulunmamak,

 • 160 cm’den Kısa Olmamak,

 • Boy Uzunluğunun Santimetre Cinsinden Son İki Rakamı İle Kilosu Arasındaki Fark 15 Kilodan Az Ya Da Fazla Olmamak.

(Tartılma ve Ölçülme Çıplak Ayakla Olmak Kaydıyla Sağlık Kuruluşlarından Belgelendirilmelidir.)

2023/21

Koruma ve Güvenlik Personeli (Erkek)

Durağan Meslek Yüksekokulu

1

 • Orta Öğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarından Mezun Olmak,

 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında B Grubu (KPSS P94) 60 ve Üzeri Puan Almış Olmak,

 • Askerliğini Yapmış Olmak veya Askerlikle İlişiği Bulunmamak,

 • İlana Son Başvuru Tarihi ve Yerleşen Adaylar İçin İse İbraz Tarihi İtibarıyla Geçerlilik Süresi Dolmamış Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına Sahip Olmak,

 • 10/06/2004 Tarihli ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Şartları Taşımak ve Vardiyalı Çalışmaya Engel Durumu Bulunmamak,

 • 170 cm’den Kısa Olmamak,

 • Boy Uzunluğunun Santimetre Cinsinden Son İki Rakamı İle Kilosu Arasındaki Fark 20 Kilodan Az Ya Da Fazla Olmamak.

(Tartılma ve Ölçülme Çıplak Ayakla Olmak Kaydıyla Sağlık Kuruluşlarından Belgelendirilmelidir.)

2023/22

Teknisyen (Erkek)

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

1

 • Bilişim/Siber Güvenlik, Bilgisayar Teknolojileri, Bilgisayar Yazılım/Program, Elektrik, Elektronik, Elektrik ve Elektronik, Elektronik ve Otomasyon, Endüstriyel Otomasyon, Mekatronik Teknolojileri Bölümlerinin Birinden Meslek Lisesi Mezunu Olmak. İnternet Kabloları (Fiber, Cat5, Cat6, vb.) Tesisatında ve İnternet Ağ Cihazlarının (Data Kabinleri, Kesintisiz Güç Kaynakları, Sunucu ve Bilgisayarlar, Yazıcı/Tarayıcı Cihazları, Switch, Access Point, Ip Telefon, Ip Kamer a, Kamera Kayıt Cihazları) Montaj, Demontaj ve Konfigürasyonlarında Belgelendirmek Kaydıyla Tecrübe Sahibi Olmak,

 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında B Grubu (KPSS P94) 60 ve Üzeri Puan Almış Olmak,

 • Erkek Adaylar İçin Askerliğini Yapmış Olmak veya Askerlikle İlişiği Bulunmamak,

 • Görevlerini Devamlı Yapmasına Engel Olabilecek Hastalık ve Benzeri Durumu Bulunmamak,

 • Sözleşme Yapan Adaylar Üniversite Yönetiminin Belirleyeceği Görev Yerinde Çalışmak Zorundadır,

 • Son Başvuru Tarihi İtibariyle 40 Yaşını Tamamlamamış Olmak,

 • İhtiyaç Halinde Vardiyalı Düzende Çalışmak,

 • 6698 sayılı KVKK Mevzuatı uyarınca hazırlanan Sözleşmeli Personel Adayı Aydınlatma Metni (https://kalite.sinop.edu.tr/wp- content/uploads/sites/14/2022/10/SNU-AYM-051-KVK-Mevzuati-Uyarinca-Sozlesmeli-Personel-Adayi-Aydinlatma-Metni.pdf )

 • 6698 sayılı KVKK Mevzuatı Uyarınca hazırlanan Sözleşmeli Personel Adayı Açık Rıza Metni (https://kalite.sinop.edu.tr/wp- content/uploads/sites/14/2022/10/SNU-ARM-021-KVK-Mevzuati-Uyarinca-Sozlesmeli-Personel-Adayi-Acik-Riza-Metni.pdf )

 
* Gemi Adamı Pozisyonuna Başvuru Sayısının Kadro Pozisyon Sayısından Fazla Olması Halinde Uygulamalı Sınav Yapılacaktır. Uygulama Sınavı; Şartları Taşıyıp, Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylar İçin Su Ürünleri Araştırma Gemisinde Yapılacak Olup Sınav; Gemi Kullanma, Yanaşma, Manevra,
Denizcilik Mevzuatı ve Gemide Bulunan Seyir Yardımcısı Cihazlarının Kullanılması Konularından Olacaktır.

 
Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler