,

Memur alımında kişiyi tarif eder şekilde özel şartlara yer verilemez

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıpğı, : ilk defa memur alım ilanlarında kişiye tarif eder şekilde özel şartlara yer verilemeyeceğine ilişkin görüş yayımladı.

Memur alımında kişiyi tarif eder şekilde özel şartlara yer verilemez

Mevzuatta ilk defa zabıta memuru olarak alınacaklarda aranılan şartlar açıkça belirtilmiş olup atama yapılacak kadrolar için adayların başvurularını kısıtlayacak veya belirli bir kişiyi tarif eder nitelikte özel şart belirlenemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, Başkanlığınızda istihdam edilmek üzere alımı planlanan zabıta memuru ilanında "Mesleki Eğitim (Yerel Yönetimlerde Zabıta ve Destek Hizmetleri) Sertifikasına sahip olma şartı" aranmasının mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-53773008-622.02-7362432    12/09/2023
Konu: Zabıta Memuru Alım İlanlarında Özel
Şartlara Yer Verilemeyeceği

……………. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İlgi: 11.09.2023 tarihli ve 26849201-045.99-7934 sayılı yazı.

Başkanlığınızda istihdam edilmek üzere alımı planlanan zabıta memuru ilanında "Mesleki Eğitim (Yerel Yönetimlerde Zabıta ve Destek Hizmetleri) Sertifikasına sahip olma şartı" aranıp aranamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 24/12/2019 tarihli ve 30998 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliğin;
10    uncu maddesinde, "Sınava katılmak isteyenlerin, sınava son başvuru tarihi itibarıyla;
a)    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları,
b)    Geçerlilik süresi dolmamış KPSS puan türünden, sınav duyurusunda belirtilmiş olan asgari puanı almış olmaları,
c)    Alım yapılacak kadro unvanları için duyuruda belirlenen asgari niteliklere sahip olmaları, gerekir." hükmü,
11    inci maddesinde ise, "(1) Başvurular, şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda yapılır.
(2)  Başvuru sırasında; adaylardan bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki başvuru formunun yanı sıra nüfus cüzdanı veya kimlik kartı, mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi, sürücü belgesi ve benzeri belgelerin aslı veya sureti istenir. Elektronik ortamda yapılan başvurularda yukarıdaki belgeler duyuruda belirtilen tarihe kadar ibraz edilir.
(3) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
(4)  Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilir.
(5) Atama yapılacak kadrolar için adayların başvurularını kısıtlayacak veya belirli bir kişiyi tarif eder nitelikte özel şart belirlenemez." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin;
13/A maddesinde, "(1) Sınava katılmak isteyenlerin, sınava son başvuru tarihi itibariyle;
a)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları,
b)  En az lise veya dengi okul mezunu olmaları,
c) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,
ç) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları,
d)  Geçerlilik süresi dolmamış KPSS puan türünden, sınav duyurusunda belirtilmiş olan asgari puanı almış olmaları,
gerekir." Hükm
13/B maddesinde, "(1) Başvurular şahsen yapılır.
(2)  Başvuru sırasında; adaylardan EK-2’de yer alan başvuru formunun yanı sıra nüfus cüzdanı veya kimlik kartı, mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi ve benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti istenir.
(3)  Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilir.
(4)  Atama yapılacak kadrolar için adayların başvurularını kısıtlayacak veya belirli bir kişiyi tarif eder nitelikte özel şart belirlenemez." hükmü yer almaktadır.

Mevzuatta ilk defa zabıta memuru olarak alınacaklarda aranılan şartlar açıkça belirtilmiş olup atama yapılacak kadrolar için adayların başvurularını kısıtlayacak veya belirli bir kişiyi tarif eder nitelikte özel şart belirlenemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, Başkanlığınızda istihdam edilmek üzere alımı planlanan zabıta memuru ilanında "Mesleki Eğitim (Yerel Yönetimlerde Zabıta ve Destek Hizmetleri) Sertifikasına sahip olma şartı" aranmasının mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler