,
#İş İlanları #KPSS

Mardin Artuklu Üniversitesi 1 Sözleşmeli Telkari Ustası Alacak

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan Ek 2. maddesi kapsamında sözleşmeli personel 1 (Bir) Telkâri Ustası alınacaktır.

Mardin Artuklu Üniversitesi  1 Sözleşmeli Telkari Ustası Alacak

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B (SÖZLEŞMELİ) PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan Ek 2. maddesi kapsamında sözleşmeli personel 1 (Bir) Telkâri Ustası alınacaktır.

ARANAN ŞARTLAR

Başvuracaklar aşağıda belirtilen şartları sağlamalıdır.
1.    657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartlar:
a.    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b.    Her kadro için belirlenmiş öğrenim şartlarını taşımak,
c.    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d.    Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
e.    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
f.    657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2.    Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında Güvenlik/Arşiv Araştırması yapılacak olup güvenlik/arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
1.    Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içinde feshedilecektir.
2.    İdare ihtiyaca binaen il içindeki birimlerde kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
3.    İlan edilen pozisyon sayısının 4 ( dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
4.    Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
5.    Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
6.    Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
7.    Şartlarda belirtilen belge ve sertifikalara ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihinden önce sahip olmak. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi (düzenleme/tanzim/eğitim) yer almayan belge veya sertifikalar kabul edilmeyecektir.
8.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
9.    Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
10.    Asil ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın atanma hakkından vazgeçmesi durumunda "Feragat Dilekçesi" doldurması gerekmektedir.
11.    Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvuru yapmak isteyen adayların https://www.artuklu.edu.tr/personel-daire-baskanligi adresimizde bulunan Başvuru Talep Formunu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alarak istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle 15. gün mesai bitimine (17.00) kadar Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Nur Mah. Diyarbakır Yolu Yenişehir Yerleşkesi, 47200 Artuklu/Mardin) adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Başvurular şahsen alınacak olup; posta, fax veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İSTENİLEN BELGELER

1.    Başvuru Talep Formu (http://www.artuklu.edu.tr) adresinden alınacaktır.
2.    Nüfus Cüzdanı/ Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi.
3.    İkametgâh Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
4.    Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter onaylısı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
5.    Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
6.    Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir.)
7.    Özgeçmiş, belgeler ve sertifikalar (Aslı veya e-Devlet üzerinden alınmış kare kodlu belge kabul edilecektir.)
8.    Üniversitemize teslim edilen belgeler, ıslak imzalı, doğrulanabilir veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması durumunda geçerli kabul edilecektir. Bu özellikleri taşımayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
9.    Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi ıslak imzalı olarak başvuru formuna eklenecek olup ve/veya SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu belgeler de kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması gerekmektedir.
10.    Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.

BAŞVURU DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ DUYURULMASI

1. Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedekler, Üniversitemizin (http://www.artuklu.edu.tr) internet adresinden ilan edilecektir. İlan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TABLOSU

SIRA NO

GÖREV YERİ

ALIM TÜRÜ

CİNSİYET

UNVAN

ADET

1

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı

(Uygulamalı Sınav)

Erkek

* Telkari Ustası1

1

* Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarında belirtilen “Bu Esaslara ekli 2 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına alınacaklar sadece mesleki uygulamalı sınava tabi tutulur. Mesleki uygulamalı sınavlar da, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen usule uygun olarak ilan edilir ve gerçekleştirilir.” Hükmü gereğince Sadece Mesleki Uygulama Sınav Sonucuna Göre Hizmete Alınacak Sözleşmeli personel kadrosudur.

ARANAN ŞARTLAR

1 Altın-gümüş işlemeciliği konusunda en az 10 (on) yıllık tecrübe sahibi olduğunu belgelemek. Kuyumculuk alanında Usta Öğreticilik Belgesine (MEB onaylı) sahip olmak.

 

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler