,
#İş İlanları #KPSS #Sözleşmeli personel

Amasya Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Alacak

2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim mezunlarından yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 25 kadro için sözleşmeli personel alınacaktır.

Amasya Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Alacak

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

4-B’Lİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” içerisinde yer alan Ek 2. Maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim mezunlarından yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 25 kadro için sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1.    657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2.    Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
3.    657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
4.    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
5.    Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (08/04/1993 doğumlu ve sonrası olanlar başvurabilir.)
6.    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7.    Lisans mezunları için 2022 KPSS P3 , Ön lisans mezunları için 2022 KPSS P93 , Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 puanına sahip olmak.
8.    Yurtdışında eğitim görenlerin mezuniyet belgelerinin denkliği ilgili makamlarca onaylanmış olmak.
9.    KPSS’de yüksek puan almış olmak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak olup pozisyon için belirtilen şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır
10.    Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.
11.    İdare, ihtiyaca binaen İl ve İlçelerdeki birimlerde kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
12.    İlan edilen pozisyon sayısının bir katı kadar yedek aday belirlenecektir.
13.    Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
14.    Kurum ilan tarihinden itibaren bir yıl içerisinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara yeniden ilana çıkarak atama yapabilecektir.
15.    Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
16.    Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir.
17.    Şartlarda belirtilen belge ve sertifikalara ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihinden önce sahip olmak.
18.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
19.    Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
20.    Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
21.    Atamalar, adaylar hakkında yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması neticesinin olumlu olması şartı ile yapılacaktır.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1.    5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesindeki şartları taşımak.
2.    Yapılacak görev gereği nöbet, vardiya, mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
3.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
4.    Erkek adaylar için 170 cm. boyunda olmak. Boyun son iki rakamına göre (+ - )15 Kg. ağırlığa sahip olmak ve bunu sağlık kurumlarından belgelendirmek.
5.    Bayan adaylar için 160 cm. boyunda olmak. Boyun son iki rakamına göre (+ - )15 Kg. ağırlığa sahip olmak ve bunu sağlık kurumlarından belgelendirmek.
6.    Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
7.    Erkek adaylar için Askerliğini yapmış olmak.

DESTEK PERSONELİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLARI

1. Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
2. Temizlik için alınan destek personeli; kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, lavabo ve tuvaletler, salonlar ve çalışma odaları ile ortak kullanım alanlarını süpürme ve paspas yapma, çevre düzenlemesi yapma, çim biçme, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama, eşya taşıma vb. işleri ile birlikte yöneticileri tarafından verilecek diğer iş ve işlemler ile Kurum tarafından verilen farklı pozisyonlarda da görev yapacaklardır.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvuru başlangıç tarihi :08/04/2023
Başvuru bitiş tarihi :22/04/2023
Başvuru yapmak isteyen adayların https://pdb.amasya.edu.tr/ adresimizde bulunan Başvuru Talep Formunu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alıp imzalayarak istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmî Gazete’ de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi saat: 17.00 ye kadar Amasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek listeler, Üniversitemizin (https://www.amasya.edu.tr/) internet adresinden ilan edilecektir. İlan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1.    Başvuru Talep Formu https://pdb.amasya.edu.tr/ adresinden alınacaktır
2.    2022 KPSS Sınav Sonuç Belgesi.
3.    Nüfus Cüzdanı/ Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi.
4.    Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter onaylısı (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir).
5.    Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir
6.    Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir.)
7.    Koruma ve Güvenlik Personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı.
8.    Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık raporu. (Asıl veya yedek olarak kazananlardan istenecektir.)
9.    Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi ıslak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması gerekir
10.    Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
11. Aranan nitelikler için Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitimi Merkezlerinden alınan hijyen belgesi.

İLAN

KODU

UNVANI VE GÖRE YERİ

ADET

CİNSİYET

MEZUNİYET

2022 KPSS PUAN TÜRÜ

ARANAN NİTELİKLER

BP-1

Büro Personeli

Genel Sekreterlik

2

Kadın Erkek

Önlisans

KPSS P93

- KPSS P93 Puan türünden en az 70 puan almak.

-Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programları Önlisans bölümlerinden birinden mezun olmak.

BP-2

Büro Personeli Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

1

Kadın

Lisans

KPSS P3

-KPSS P3 Puan türünden en az 70 puan almak.

-Bilgi ve Belge Yönetimi veya Kütüphanecilik Lisans mezunu olmak.

-Kütüphane konusunda en az 2 yıl tecrübeye sahip olmak ve bu durumu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.

BP -3

Büro Personeli Uluslararası İlişkiler Birimi

1

Kadın

Lisans

KPSS P3

-KPSS P3 Puan türünden en az 70 puan almak.

-Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce), (Türkiye Türkçesi- İngilizce), Mütercim-Tercümanlık (İngilizce- Fransızca), Mütercim-Tercümanlık (İngilizce- Fransızca-Türkçe), Mütercim Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce)- İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili Edebiyatı, Mütercim - Tercümanlık (İngilizce) Lisans programlarından birinden mezunu olmak.

- YÖKDİL Sosyal Bilimler puanı en az 70 puan almış olmak.

DP-1

Destek Personeli Mutfak (Aşçı)

1

Erkek

Ortaöğretim

KPSS P94

-KPSS P94 Puan türünden en az 55 puan almak.

-Ortaöğretim Kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri/Pastacılık programından mezun olmak.

-Aşçı ve Garson olarak en az 2 yıl çalıştığını SGK Hizmet Belgesi ile belgelendirmek.

DP-2

Destek Personel (Tıp Fakültesinde Görev yapacak)

2

Erkek

Önlisans

KPSS P93

- KPSS P93 Puan türünden en az 60 puan almak.

-Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü mezunu olmak

DP-3

Destek Personel

Merkez Yerleşke ve İlçedeki Birimler

4

Erkek

Ortaöğretim

KPSS P94

-KPSS P94 Puan türünden en az 70 puan almak.

-Ortaöğretim Kurumu (Lise ve Dengi) Okulların birinden mezun olmak - Hijyen belgesine sahip olmak.

DP-4

Destek Personel

Merkez Yerleşke ve İlçedeki Birimler

4

Kadın

Ortaöğretim

KPSS P94

-KPSS P94 Puan türünden en az 70 puan almak.

-Ortaöğretim Kurumu (Lise ve Dengi) Okulların birinden mezun olmak - Hijyen belgesine sahip olmak.

KGG-1

Koruma ve

Güvenlik Görevlisi

2

Erkek

Önlisans

KPSS P93

-KPSS P93 Puan türünden en az 60 puan almak.

- Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği programından mezun olmak.

-MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) sertifikasına sahip olmak -Koruma ve Güvenlik Görevlisi için aranan özel şartları taşımak.

KGG-2

Koruma ve

Güvenlik Görevlisi

6

Erkek

Ortaöğretim

KPSS P94

KPSS P94 Puan türünden en az 60 puan almak.

-Ortaöğretim Kurumu (Lise ve Dengi) Okulların birinden mezun olmak.

-Koruma ve Güvenlik Görevlisi için aranan özel şartları taşımak.

KGG-3

Koruma ve

Güvenlik Görevlisi

2

Kadın

Ortaöğretim

KPSS P94

KPSS P94 Puan türünden en az 60 puan almak.

-Ortaöğretim Kurumu (Lise ve Dengi) Okulların birinden mezun olmak.

-Koruma ve Güvenlik Görevlisi için aranan özel şartları taşımak.

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler