,
#İş İlanları #KPSS

Amasya Üniversitesi 2 personel alacak

Amasya Üniversitesi 1 büro personeli ve 1 destek personeli alacak

Amasya Üniversitesi 2 personel alacak

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:
4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” içerisinde yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen 2 kadro için yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR
1.    657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2.    Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
3.    657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
4.    KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
5.    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
6.    Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93 puanına sahip olmak.
7.    Yurtdışında eğitim görenlerin mezuniyet belgelerinin denkliğini ilgili makamlarca onaylatmış olmak.
8.    KPSS' de yüksek puan almış olmak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak olup pozisyon için belirtilen şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
9.    Müracaat tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
10.    Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.
11.    İdare, ihtiyaca binaen il ve ilçelerdeki birimlerde kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
12.    İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
13.    Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
14.    Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
15.    Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir.
16.    Şartlarda belirtilen belge ve sertifikalara ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten önce sahip olmak.
17.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
18.    Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
19.    Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
20.    Atamalar, adaylar hakkında yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması neticesinin olumlu olması şartı ile yapılacaktır.
BAŞVURU ŞEKLİ
Başvuru yapmak isteyen adayların https://kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar adresimizde bulunan Başvuru Talep Formunu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alıp imzalayarak istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen 20. gün mesai bitimine (saat: 17.00) kadar Amasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek listeler, Üniversitemizin (https://www.amasya.edu.tr/) internet adresinden ilan edilecektir. İlan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İSTENİLEN BELGELER
1.    Başvuru Talep Formu kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar adresinden alınacaktır
2.    2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi.
3.    Nüfus Cüzdanı/ Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi.
4.    Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter onaylısı (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir).
5.    Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir)
6.    Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir.)
7.    Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması gerekir.
8.    Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf. (Başvuru Talep Formuna yapıştırılacak.)
 

İLAN

KODU

UNVANI

ADET

CİNSİYET

2020 KPSS

PUAN

TÜRÜ

ARANAN NİTELİKLER

BP-1

Büro

Personeli

1

Erkek

KPSS P3

-KPSS P3 Puan türünden en az 60 puan almak.

-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmak.

-Bilgisayar İşletmenliği ve Eğitimi Sertifikası sahibi olmak. -Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi Sertifikası sahibi olmak.

-Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Eğitimi Sertifikası sahibi olmak.

DP-1

Destek Personeli (Aşçı)

1

Kadın

KPSS P93

-KPSS P93 Puan türünden en az 60 puan almak.

-AŞÇILIK ile ilgili Ön Lisans programından mezun olmak. -Alanında en az 2 yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler