Gündem

Türk Tabipler Birliği Kanunu’nda değişiklik teklifi ne getiriyor?

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) isminin ‘Tabipler Birliği’ olarak değiştirilmesini içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Kanun teklifinin tam metnini yayımlıyoruz.

Eklenme : 18 Kasım 2022 Cuma 20:04 - Güncelleme : 18 Kasım 2022 Cuma 20:50


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

6023 Sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Ali Muhittin TAŞDOĞAN

Gaziantep Milletvekili

Tabipler Birliği, Türkiye sınırlan içerisinde meslek ve sanatlarını icraya yetkili olup da sanatını serbest olarak yapan veya meslek diplomasından istifade etmek suretiyle resmi veya özel görev yapan tabiplerin katıldığı; tabipler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı artırmak ile meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki mesleki bir kuruluştur.

Birlik, halk sağlığına ve hastalara fedakarlık ve feragatle hizmeti ideal bilen meslek geleneklerini muhafaza ve geliştirmeye çalışmak, azalarının maddi ve manevi hak ve menfaatlerini korumak ve bunları halkın ve Devletin menfaati ile en iyi bir şekilde denkleştirmeye çalışmak, halkın sağlığım korumaya, azalarını muayyen refah seviyesine ulaştıracak gerekli iş sahaları bulmaya, iş kanunu ile sosyal kanunların ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin tatbikatında meslek ve meslektaşların hak ve menfaatlerini korumaya ve her türlü iş tevziinin adilane bir surette düzenlenmesine çalışmak, halk sağlığı ve tıp meslekleri ile ilgili meseleler için resmi makamlarla karşılıklı iş birliği yapmak, halk sağlığını ve tıp mesleğini ilgilendiren işlerde resmi makamlardan yardım sağlamak gibi hizmetleri yapmakla mükelleftir.

Kamu hizmeti dışında çalışan hekimlerin zorunlu üye olmasından gücünü alan Birlik, tüm doktorlar adına söz söyleme, hekimlik alanlarına müdahil olma ve mesleki disiplin açısından yargılama (hekimlik icrasını askıya alma ve belirli bir süre sınır koyma) haklarına sahiptir.

Dünyadaki uygulamaların aksine ülkemizde ulusal doktor dernekleri tek elde toplanmış ve sadece Tabipleri Birliği yetkilendirilmiştir. Böylelikle bütün tabiplerin kaderi Tabipler Birliği’nin insafına bırakılmıştır.

Ülkemizin, milli güvenliğini tehdit eden, sınırlarımızdaki terör hareketlenmeleri ve milletin güvenliğini tehdit eden terör unsurları bertaraf edilirken, milletin can ve mal güvenliğini koruyan, vatan savunması yapan kolluk güçlerimizin moral ve motivasyonuna zarar veren açıklamalar, devlete karşı işlenecek en ağır suçtur.

Milli birliğin tesisini zedeleyen açıklamalar ve kamuoyu vicdanım rahatsız eden beyanlar vermek tabip meslek mensuplarının ve STK’larının işlevi olmamalıdır.

Tabipler Birliği’nin, milli güvenlik meselelerin de bile terör odaklarıyla aynı görüşü savunması, vatan savunması yapan kolluk güçlerimizin moral ve motivasyonuna zarar vermesi, terör örgütlerinin savunuculuğunu yapan birliğin isminin başında ‘Türk’ ibaresinin geçmesi kamuoyu vicdanını ve ayrı görüşü savunmayan ancak kamu dışında çalışmak için üye olmak zorunda olan tabiplerimizi rahatsız etmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Milli birliğimizin ruhunu zedeleyen açıklamalar yapan ve kamuoyu vicdanını rahatsız eden beyanlar veren Tabipler Birliği’nin, ülkemizin milli güvenlik meselelerin de bile terör örgütlerinin söylemleri ile aynı görüşü savunması, vatan savunması yapan kolluk güçlerimizin ve şanlı ordumuzun moral ve motivasyonuna zarar vermektedir.

MADDE 2- Tabipler Birliği’nin terör örgütü odaklarıyla ağız birliği yaparcasına beyan ettiği söylemlerden ve tutumlardan rahatsızlık duyan ancak kamu dışında çalışmak mecburiyetlerinden veya isteklerinden ötürü üye olma zorunluluğu olan ve istifa edemeyen tabiplerimizi rahatsız etmektedir.

MADDE 3- Kamu Kurumu niteliğinde olan ve kanunla kurulan Tabipler Birliği üyelerinin, devletin bölünmez bütünlüğüne karşı işlenen suçlara dair sorumluluklarının olmaması, bu nedenle üyelikten ve seçili oldukları organlardan çıkarılmalarına ilişkin koşulların veya yaptırımların eksikliği görülmüştür.

MADDE 4- Yürürlük maddesidir.

MADDE 5- Yürütme maddesidir.

6023 SAYILI TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 6023 Sayılı Kanun’un isminde bulunan ‘Türk Tabipleri Birliği’ ibaresinin ‘Tabipler Birliği’ olarak ve 6023 Sayılı Kanun maddeleri metninde bulunan ‘Türk Tabipleri Birliği’ ibareleri de ‘Tabipler Birliği’ olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- 6023 Sayılı Kanun’un 7’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.” ibaresi, “üye olabilirler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 6023 Sayılı Kanun’un 7’nci maddesinin sonuna aşağıda yazılı fıkra eklenmiştir.

“26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yazılı suçlardan herhangi birinden mahkum olanlar ile Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu hizmetinden çıkarılanların, Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki üyelikleri sonlandırılır ve sorumlu organlardaki görevlerine son verilerek, yerlerine yenileri seçilir.”

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kaynak : Gazete Memur