,

Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun işleyişinde değişiklik yapıldı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun işleyişinde değişiklik yapıldı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK), "Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun Çalışma Esas ve usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Başkan: Danışma Kurulu Başkanını, Danışma Kurulu: Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunu, Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu ifade edecek.

Danışma Kurulu da Kurum Başkanı'nın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurum ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından görevlendirilecek en az genel müdür düzeyinde birer üyeden oluşacak. Düzenleme öncesinde genel müdürler "temsilci" olarak görevlendiriliyordu.

Danışma Kurulu'nun görevi, "Bireysel emeklilik sistemine ilişkin politikalarını belirlemek ve bu politikaların gerçekleştirilmesi için alınması gerekli önlemler konusunda önerilerde bulunmakla görevlidir." şeklinde tanımlandı. Danışma Kurulu, düzenleme öncesinde tavsiye niteliğindeki kararları ilgili makamlara bildirmekle de görevlendirilmişti.

Danışma kurulunun toplantı tarihleri üç ayda bir yerine Başkanın daveti üzerine en az yılda iki kere" şeklinde değiştirilirken, toplantı tarihinin yeri ve saatinin en az bir ay önceden duyurulması kararlaştırıldı.

Danışma Kurulu'nun yönetmelik hükümlerinin yürütmesi SEDDK Başkanına, sekreterya hizmetleri ise SEDDK'ya devredildi.

*******

YÖNETMELİK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BİREYSEL EMEKLİLİK DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/10/2001 tarihli ve 24569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Danışma Kurulu Başkanını,

b) Danışma Kurulu: Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunu,

c) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

ifade eder.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4- Danışma Kurulu, Kurum Başkanının başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurum ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından görevlendirilecek en az genel müdür düzeyinde birer üyeden oluşur.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5- Danışma Kurulu, bireysel emeklilik sistemine ilişkin politikalarını belirlemek ve bu politikaların gerçekleştirilmesi için alınması gerekli önlemler konusunda önerilerde bulunmakla görevlidir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “ve tavsiye niteliğindeki kararları” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç ayda bir Müsteşarlıkça önerilen” ibaresi “Başkanın daveti üzerine en az yılda iki kere” şeklinde değiştirilmiş, “Başkan tarafından belirlenen” ibaresinden sonra gelmek üzere “yer,” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “yedi gün” ibaresi “bir ay” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Kurum” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.”

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

İlişkili Haberler

Manşetler