Altın Gram 1.312,74 %0.73 Bitcoin 27.266,99 %1.51
,

Sözlü sınavda baraj notunun 70 olarak belirlenmesi hukuka aykırı mı?

Danıştay 12. Dairesi 2019 tarihli kararında, sözlü sınav baraj notunun 70 olarak belirlenmesinin kamu hizmetlerine alımlarda öngörülen diğer düzenlemeler ve eğilimlere uygun olduğuna karar verdi.

Sözlü sınavda baraj notunun 70 olarak belirlenmesi hukuka aykırı mı?

Çoğu kamu kurumu, uzman veya müfettiş yardımcısı alımında yazılı sınava ek olarak sözlü sınav yapmaktadır. Yine çoğu uygulamada sözlü sınav notu 70 olarak belirlenerek, yazılı sınavdan daha etkin bir konuma getirilmiştir.

Merkez Bankasının 2011 yılında yaptığı sözlü sınavda, 57 alarak başarıs sayılan bir aday, baraj notunun 70 olarak belirlenmesine, "sözlü sınavın yazılı sınavın önüne geçtiği" gereçesiyle dava açmıştır.

Dosyayı inceleyen Danıştay 12. Dairesi ise, 2019 tarihli kararında, sözlü sınav baraj notunun 70 olarak belirlenmesinin kamu hizmetlerine alımlarda öngörülen diğer düzenlemeler ve eğilimlere uygun olduğuna karar verdi.

İşte E: 2017/316, K : 2019/5991 nolu Danıştay kararının ilgili bölümü

Bu durumda, dava konusu Yönetmelik hükmünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Uzmanlık Yönetmeliği'nin 6. maddesinde yer alan "Komisyon görüşünü "olumlu" ya da "olumsuz" olarak belirtir. Olumlu bulunan adaylar, meslek sınavındaki başarı sıralamasına göre uzman yardımcısı olarak atanmaya hak kazanırlar." ibaresinin, Dairemizin 03/03/2010 tarihli ve E:2009/8243 sayılı kararıyla yürütmesinin durdurulması üzerine tesis edildiği, dava konusu Yönetmelik ibaresi ile sözlü sınav - mülakatta başarılı sayılma kriterinin objektif değerlendirmeyi olanaklı kılan esaslara bağlandığı, yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanların başarılı sayılması yönündeki düzenlemenin kamu hizmetlerine alımlarda öngörülen diğer düzenlemeler ve eğilimlere uygun olduğu, bu haliyle idarece takdir yetkisinin hukuksal çerçeve içerisinde kullanılması suretiyle düzenleyici işlem tesisi yoluna gidildiği anlaşılmış olup, dava konusu düzenlemede hukuka ve üst hukuk normlarına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

03 - 05 Ocak 2011 tarihli uzman yardımcılığı sözlü sınav - mülakatta 70 puan belirlenip uygulaması işlemi de hukuka uygun bulanan yönetmelik hükmüne dayanılarak gerçekleştirilen uygulama işlemi olup, söz konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gibi yapılan sözlü sınavda da hukuka aykırılık görülmemiştir.

03 - 05 Ocak 2011 tarihli uzman yardımcılığı sözlü sınav - mülakatında 57 puan alan davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali isteminin incelenmesi:

Davalı idarece 03 - 05 Ocak 2011 tarihleri arasında yapılan sınavda adaylara sorulacak soruların sınav komisyonunca önceden belirlendiği, sınav öncesinde belirlenen soruların cevaplarının da hazırlandığı, adayların torbalardan çekmesi yoluyla soruların belirlendiği, sınavın sözlü ve görüntülü kayıt altına alındığı, komisyon üyelerince ayrı ayrı yapılan değerlendirme sonuçlarının da tutanağa bağlanması suretiyle yapıldığının anlaşılması karşısında, söz konusu sınavda hizmet gereklerine aykırı davranıldığının ve nesnelliğin sağlanamadığının söylenemeyeceği gibi, açık takdir hatası ve/veya ölçülülük ilkesine aykırılık olarak kabul edilebilecek bir hususa da rastlanılmamıştır.

Bu durumda, davacının, söz konusu sınavda 57 puan alarak başarısız bulunmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler