,
#Memur

Yurtdışı harcırahları belirlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”ın yürürlüğe konuldu

Yurtdışı harcırahları belirlendi

10 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede iki adet harcırah kararı yer aldı. Gazetede hem “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” hem de “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar” yer aldı.

İşte Resmi Gazetede yayımlanan harcırah kararları

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6656

Ekli “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 34 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
9 Ocak 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

MADDE 1- (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sürekli veya geçici bir görevle gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile geçici görevlendirme süreleri için verilecek gündelik tutarları ekli cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 2- (1) Kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek tutarı, resmi veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından ödeme yapılması, görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilmesi, yemek ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususları dikkate almak suretiyle, ekli cetvelde gösterilen tutarlardan daha aşağı tutarda gündelik ödeyebilir. Ancak, bu şekilde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

MADDE 3- (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçici görevle gönderilen ve bu Karar hükümlerine göre gündelik ödenenlerden, yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere, gündeliklerinin %75’ine kadar olan kısmı yatacak yer ücreti olarak ödenir.
(2) 2 nci madde uyarınca ekli cetvelde gösterilen tutarlardan daha aşağı tutarda gündelik belirlenmesi durumunda, yatacak yer ücretinin hesaplanmasında, ekli cetvelde gösterilen gündelik tutarları esas alınır.

MADDE 4- (1) Bu Karar kapsamına girenlere, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı maddesi uyarınca verilecek yer değiştirme giderinin hesabında, ekli cetvelde gösterilen gündelik tutarlarının % 50 fazlası esas alınır.

MADDE 5- (1) 14/7/1964 tarihli ve 500 sayılı Kıbrıs’a Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında bulunanlara, bu Karara göre ayrıca ikamet gündeliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimde yapacakları geçici görev yolculukları için gündelik verilmez.

MADDE 6- (1) Bu Karar kapsamına girenlere, Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar hükümleri uygulanmaz.

MADDE 7- (1) Bu Karar 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

CETVEL

1/1/2023-31/12/2023 Döneminde Verilecek Gündelik Tutarları (TL)
1-  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam, Cumhurbaşkanı Yardımcıları

2- Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutam, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, T.B.M.M. Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Bakan Yardımcıları, Kamu Başdenetçisi    557,00

3- Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Korgeneral ve Koramiraller, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların başkanları, merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki Büyükelçiler    490,00

4- Yukarıdakiler dışında kalan memur ve hizmetlilerden;
a) Aylık/kadro derecesi    1 olanlar    424,00
b) Aylık/kadro derecesi    2-4 olanlar    357,00
c) Aylık/kadro derecesi    5-15olanlar    290,00 

YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNE DAİR KARAR

MADDE 1- (1) Yurtdışma veya yurtdışmda iken başka bir yere, sürekli veya geçici bir görevle ya da tedavi amacıyla gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile tedavi ve geçici görevlendirme sürelerinde verilecek gündeliklerin yabancı para cinsinden tutarları ekli cetvelde gösterilmiştir.
(2) Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik tutarı esas alınır.

MADDE 2- (1) Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans tutarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avans ilgiliye Türk Lirası cinsinden ödenir. Avansın mahsup işlemlerinde ise ilgiliye ödenme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuru esas alınır.
(2) Harcırah için avans verilmemiş ise, yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik tutarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur.
(3) Yabancı para cinsinden, müstahak olunan harcırah tutarının avans tutarından fazla olması halinde fazla olan kısım için, beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınır.

MADDE 3- (1) Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir.
(2)  Kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek tutarı, yabancı devlet, uluslararası kuruluş, resmi veya özel diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ödeme yapılması, görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilmesi, yemek ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususları dikkate almak suretiyle, ekli cetvelde gösterilen tutarlardan daha aşağı tutarda gündelik ödeyebilir. Ancak, bu şekilde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerine göre yurtdışma veya sürekli görevle yurtdışmda iken başka ülkelere geçici görevle gönderilenlere, Türkiye’den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, ekli cetveldeki tutarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanır.
(2) Türkiye’den yurtdışma geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurtdışmda yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin birinci fıkrada belirtildiği şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 40’ma kadar olan tutar için bir ödeme yapılmaz, %40’mı aşması halinde ise aşan kısmın sadece % 70’i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave tutar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin ekli cetvelin;
a)  I-III no’lu sütunlarda gösterilen unvanlarda bulunanlar için % 100’ünden,
b)  IV-VIII no Tu sütunlarda gösterilen kadrolarda bulunanlar için % 70’inden, fazla olamaz.
(3) 3 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca ekli cetvelde gösterilen tutarlardan daha aşağı tutarda gündelik belirlenmesi durumunda, yatacak yer ücretinin hesaplanmasında, ekli cetvelde gösterilen gündeliklerin artırımlı tutarları esas alınır.
(4)    Bu madde hükmü yurtdışı sürekli görev harcırahının hesabında dikkate alınmaz.

MADDE 5- (1) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince ekli cetvelde yer alanların yurtdışma geçici görevlendirmelerinde; görevin önem ve özelliği ile görev yeri itibarıyla oluşabilecek konaklama gideri ihtiyacı dikkate alınmak ve belgelendirilmek suretiyle görevlendirme süresince;
a)  Genel müdür ve daha üst makam yöneticileri ile ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen görevde bulunan yöneticilerin,
b)  Ek göstergesi 8.000 ve daha yüksek olanlarla birlikte aynı yurtdışı toplantısına katılan ilgili kurum personelinin,
c)  Zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, ilgili Bakanın onayı alınmak şartıyla (a) ve (b) bentleri kapsamı dışında kalan diğer personelin,
konaklama bedelinin ilgilinin gündeliklerinin %40’mı aşan kısmının tamamı ödenebilir. Ancak, bu madde kapsamında yıl içinde yapılan görevlendirmeler sonucunda, 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan tutarları aşan konaklama bedeli için idare bütçesinden yapılacak yıllık harcama tutarının toplamı ilgili idare bütçesinin 03.03.10.03 ekonomik kodunda yer alan yurtdışı geçici görev yolluğu kesintili başlangıç ödeneğinin %30’unu aşamaz. îlgili kamu idarelerinin bu kapsamda kullanabilecekleri ödenek tutarları ile bu giderlerin ödenmesi ve izlenmesi Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.
(2)  Görevin önem ve özelliği ile görev yeri itibarıyla oluşabilecek konaklama gideri ihtiyacı dikkate alınmak ve belgelendirilmek suretiyle görevlendirme süresince, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait bankaların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürlerinin konaklama bedelinin ilgilinin gündeliğinin %40’mı aşan kısmının tamamı ödenebilir. Ancak bu kapsamda yıl içinde yapılan görevlendirmeler sonucunda, 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan tutarları aşan konaklama bedeli için yapılacak yıllık harcama tutarının toplamı, ilgili kurum bütçesinin yurtdışı geçici görev yolluğu amacıyla bütçelerine tefrik edilen ödeneklerinin %30’unu aşamaz.
(3)  Görevin önem ve özelliği ile görev yeri itibarıyla oluşabilecek konaklama gideri ihtiyacı dikkate alınmak ve belgelendirilmek suretiyle görevlendirme süresince, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüsleri ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi olup sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan işletmeci kuruluşlar ve sermayesinin tamamı Hâzineye ait olup Sayıştay denetimine tabi olan diğer kurum ve kuruluşların genel müdürlerinin konaklama bedelinin ilgilinin gündeliğinin %40’ını aşan kısmının tamamı ödenebilir. Ancak bu kapsamda yıl içinde yapılan görevlendirmeler sonucunda, 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan tutarları aşan konaklama bedeli için yapılacak yıllık harcama tutarının toplamı, ilgili kurum bütçesinin yurtdışı geçici görev yolluğu amacıyla bütçelerine tefrik edilen ödeneklerinin %30’unu aşamaz.
(4) Bu madde uyarınca görevlendirilenlere, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için artırımlı olarak hesaplanan gündelikler dâhil olmak üzere gündeliklerinin %40’ına kadar olan tutar için bir ödeme yapılmaz.
(5)  Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde uygulama esaslarını belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 6-(1) Bu Karar;
a)  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar hükümleri uygulananlara,
b) Staj ve öğrenim amacıyla yurtdışma gönderilenlere (gidiş ve dönüş yol gündelikleri hariç), c) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla yurtdışma gönderilenlere (gidiş ve dönüş yol gündelikleri hariç),
ç) 15/1/2010 tarihinden sonra yurtdışma tedavi amacı ile gönderilen ve tedavileri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılananlara,
uygulanmaz.

MADDE 7- (1) Bu Karar 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

CETVEL

 

T.B.M.M.

Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, T.B.M.M. Genel Sekreteri, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Bakan Yardımcıları, Kamu Başdenetçisi

Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurul ve Kurum Başkanları, Korgeneral ve Koramiraller, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların başkanları, merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki Büyükelçiler, Askeri Temsil Heyeti Başkanı, Hükümeti temsilen kararname ile görevlendirilen heyet başkanları

Ek göstergesi 7600 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar

Ek göstergesi 5900 ile 7600’e kadar olan kadrolarda bulunanlar

Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar

Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar

Tedavi Amacıyla Gönderilen Erbaş ve Erler

ÜLKELER (PARA BİRİMLERİ)

I, SÜTUN

II.

SÜTUN

III.

SÜTUN’

IV.

SÜTUN

V.

SÜTUN

VI.

SÜTUN

VII.

SÜTUN

VIII.

SÜTUN

A.B.D, (A.B.D. Doları)

220

182

146

124

117

110

93

46

Almanya (Euro)

198

164

131

111

105

99

83

41

Avustralya

(Avustralya Dolan)

342

283

227

192

181

171

143

71

Avusturya (Euro)

199

166

132

112

106

100

84

42

Belçika (Euro)

194

161

128

109

103

97

81

41

Danimarka

(Danimarka Kronu)

1.491

1.238

988

838

791

746

627

310

Finlandiya (Euro)

179

148

119

100

95

90

74

38

Fransa (Euro)

192

160

127

108

102

96

81

40

Hollanda (Euro)

187

156

125

106

100

94

80

39

İngiltere (İngiliz Sterlini)

139

115

91

78

74

69

59

29

İrlanda (Euro)

186

155

124

105

99

94

78

39

İspanya (Euro)

191

158

126

107

101

95

80

40

İsveç (İsveç Kronu)

1.637

1.359

1.085

919

867

819

687

341

İsviçre (İsviçre Frangı)

341

283

226

192

181

171

143

71

İtalya (Euro)

183

152

122

104

98

92

77

38

Japonya (Japon Yeni)

37.801

31.405

25.127

21.325

20.118

18.901

15.914

7.880

Kanada (Kanada Doları)

295

244

195

165

156

147

125

61

Kuveyt (Kuveyt Dinarı)

61

50

40

35

33

31

25

12

Lüksemburg (Euro)

194

161

128

109

103

97

82

40

Norveç

(Norveç Kronu)

1.437

1.193

952

808

762

719

604

299

Portekiz (Euro)

186

155

124

105

99

93

78

39

Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali)

744

617

492

418

395

372

313

155

Yunanistan (Euro)

191

158

126

107

101

95

80

40

Kosova (Euro)

148

123

98

83

78

74

63

31

Diğer AB Ülkeleri (Euro)

152

127

101

86

81

76

65

32

Diğer Ülkeler (A.B.D. Dolan)

190

157

125

106

100

95

80

40


 

 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler