,

YHS'de görev yapan bir memur teknikerliği bitirirse zam ve tazminatı değişir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, Milli Eğitim Müdürlüğünde Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapmakta olan memurun nadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin iki yıl süreli Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Web Tasarımı Ve Kodlama Programından mezun olmasına istinaden zam ve tazminatların teknikerden ödenmesine yönelik başvuru hakkında ret kararı verdi.

YHS'de görev yapan bir memur teknikerliği bitirirse zam ve tazminatı değişir mi?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen kararlara bağlı olarak ilgili zam ve tazminat oranlarının uygulanması hususunda Maliye Bakanlığı ile mülga Devlet Personel Başkanlığınca verilen görüş yazılarında, Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili bölümün mesleki üst öğrenim olduğu yönünde karar verilmiş olsa dahi, memura kariyeri (mesleki üst öğrenimi) esas alınarak zam ve tazminat ödenebilmesi için; bitirilen üst öğrenimin "kadro göreviyle ilgili olması", "kurumun görev alanıyla ilgili olması" veya "mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması" gibi şartların aranmasına gerek bulunmadığı, mezun olunan bölümün, memurun bulunduğu hizmet sınıfına atanabilecek nitelikte bir öğrenim olmasının yeterli ve gerekli olduğu yönünde değerlendirme yapılmıştır.

Sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, başvuranın halihazırda hizmetli unvanlı kadroda görev yaptığı ve hizmetli unvanının da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yardımcı hizmetler sınıfında yer aldığı anlaşılmakta olup, her ne kadar mezun olunan öğrenim nedeniyle tekniker unvanı ihraz edilmiş olmakla birlikte başvuranın teknik hizmetleri sınıfında yer almaması ve buna bağlı olarak mali hakların ödenmemesinde hukuka ve hakkaniyet ilkelerine aykırılık bulunmadığı değerlendirilmiştir.

Yukarı anlatılan hususlar, başvuranın iddiaları, idarenin konu ile ilgili açıklamaları, ilgili mevzuat ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; hizmetli olarak görev yapmakta olan başvuranın, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Web Tasarımı ve Kodlama Programı mezuniyetinin üst öğrenim olarak sayılması ve buna uygun zam ve tazminatlardan faydalandırılması talebinin reddi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

T.C.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
(OMBUDSMANLIK)

SAYI : 2023/5128-S.23.8367

BAŞVURU NO :2023/4064

KARAR TARİHİ: 17/04/2023

RET KARARI

BAŞVURUYA KONU İDARE: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

BAŞVURUNUN KONUSU:Üst öğrenim nedeniyle zam ve tazminat talebi hk.

BAŞVURU TARİHİ:24/03/2023

I. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ
1. Başvuran, Antalya    İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapmakta olduğunu, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin iki yıl süreli Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Web Tasarımı Ve Kodlama Programından mezun olduğunu, bitirmiş olduğu üst öğrenimin Teknik Hizmetler Sınıfına dahil Tekniker kadrosuna atanılabilecek “mesleki teknik bir yükseköğrenim” olması ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunda “tekniker” unvanı tanımlanmış olması nedenleriyle 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar”da “tekniker” unvanına haiz olanlar bakımından öngörülen zam ve tazminatın tarafına ödenmesini talep etmektedir.

II. İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI
2.Başvuran tarafından yapılan başvuruya ilişkin Milli Eğitim bakanlığının 22/3/2023 tarihli ve ...sayılı cevabi yazısında, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Web Tasarımı ve Kodlama Programından mezun olduğu ve hâlen yardımcı hizmetler sınıfına dâhil hizmetli unvanlı kadroda görev yaptığı belirtilen ilgilinin, teknik hizmetler sınıfına dâhil bir kadroda görev yapmakta iken mesleki bir üst öğrenimi bitirerek tekniker unvanını haiz olanlar bakımından öngörülen zam ve tazminatlardan yararlandırılmasının mümkün bulunmadığı açıklamalarına yer verilmiştir.

III.İLGİLİ MEVZUAT
3.18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı T.C. Anayasasının “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” başlıklı 74 üncü maddesinde, “...Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri inceler...” hükmü amirdir.

4.14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun "Kurumun Görevi" başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, “Kurum, idarenin işleyişiyle ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.” hükmüne yer verilmiştir.

5.14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun
5.1.“Tesis edilen sınıflar” başlıklı 36 ncı maddesinin “II - Teknik Hizmetler Sınıfı” başlıklı bölümünde, “Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve meri hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatcı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da, öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek Bölge Plancısı, 3437 ve 9/5/1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder.”,

5.2.“Zam ve Tazminatlar” başlıklı 152 nci maddesinin “III-Ortak Hükümler” başlıklı fıkrasında, “Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Cumhurbaşkanınca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulur.”
hükmüne yer verilmiştir.

6.4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendinde, “Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim - öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.” hükmü bulunmaktadır.

7.05/05/2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar yürürlüğe konulmuş olup, 9/04/2021 tarihli ve 3809 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mezkur karar ve eki cetvellerin 2021 yılında da uygulanmaya devam edilmesi kararlaştırılmıştır. 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının e bendinde, “Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.” düzenlemesi yer almaktadır.

8.11/05/2006 tarihli ve 26165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 160 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin “E- Uygulamaya İlişkin Ortak Açıklamalar” başlıklı bölümünde, “3- Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde de belirtildiği üzere, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işlemi yapılmayacaktır.
Sağlık ve teknik hizmetler sınıflarında yer alan personelin bitirdiği üst öğrenimin mesleki bir üst öğrenim olup olmadığı hususu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca alınan Yükseköğretim Kurulu kararlarına istinaden tespit edilecektir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

IV. KAMU DENETÇİSİ SADETTİN KALKAN’IN KAMU BAŞDENETÇİSİ'NE ÖNERİSİ
9.Kamu Denetçisi tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; başvuranın talebinin reddi yönünde öneri, Kamu Başdenetçisi’ne sunulmuştur.

V. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE
A. Hukuka, Hakkaniyete ve İnsan Haklarına Uygunluk Yönünden Değerlendirme
10. Antalya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapmakta ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin iki yıl süreli Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Web Tasarımı Ve Kodlama Programından mezun olan başvuran, bitirmiş olduğu üst öğrenimin Teknik Hizmetler Sınıfına dahil Tekniker kadrosuna atanılabilecek “mesleki teknik bir yükseköğrenim” olması ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunda “tekniker” unvanı tanımlanmış olması nedenleriyle 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar”da “tekniker” unvanına haiz olanlar bakımından öngörülen zam ve tazminatın tarafına ödenmesini talep etmektedir.

11.Başvuru konusuna ilişkin ilgili mevzuat gereğince, kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere mesleki üst öğrenimleri esas alınarak zam ve tazminat ödeneceği, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenemeyeceği, ilgili personelin bitirdiği üst öğrenimin mesleki bir üst öğrenim olup olmadığı hususunun ise Yükseköğretim Kurulu kararlarına istinaden tespit edileceği düzenlenmiştir.

12.Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen kararlara bağlı olarak ilgili zam ve tazminat oranlarının uygulanması hususunda Maliye Bakanlığı ile mülga Devlet Personel Başkanlığınca verilen görüş yazılarında, Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili bölümün mesleki üst öğrenim olduğu yönünde karar verilmiş olsa dahi, memura kariyeri (mesleki üst öğrenimi) esas alınarak zam ve tazminat ödenebilmesi için; bitirilen üst öğrenimin "kadro göreviyle ilgili olması", "kurumun görev alanıyla ilgili olması" veya "mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması" gibi şartların aranmasına gerek bulunmadığı, mezun olunan bölümün, memurun bulunduğu hizmet sınıfına atanabilecek nitelikte bir öğrenim olmasının yeterli ve gerekli olduğu yönünde değerlendirme yapılmıştır.

13.Sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, başvuranın halihazırda hizmetli unvanlı kadroda görev yaptığı ve hizmetli unvanının da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yardımcı hizmetler sınıfında yer aldığı anlaşılmakta olup, her ne kadar mezun olunan öğrenim nedeniyle tekniker unvanı ihraz edilmiş olmakla birlikte başvuranın teknik hizmetleri sınıfında yer almaması ve buna bağlı olarak mali hakların ödenmemesinde hukuka ve hakkaniyet ilkelerine aykırılık bulunmadığı değerlendirilmiştir.

14.Yukarı anlatılan hususlar, başvuranın iddiaları, idarenin konu ile ilgili açıklamaları, ilgili mevzuat ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; hizmetli olarak görev yapmakta olan başvuranın, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Web Tasarımı ve Kodlama Programı mezuniyetinin üst öğrenim olarak sayılması ve buna uygun zam ve tazminatlardan faydalandırılması talebinin reddi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

B.İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme
15.İyi yönetim ilkelerine 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "İyi yönetim ilkeleri" başlıklı 6 ncı maddesinde yer verilmiş olup; başvurana verilen cevaplarda hangi sürede hangi mercilere başvurabileceğini göstermediği bu nedenlerle “karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi” ilkesine uymadığı anlaşılmış olup, idareden bundan böyle bu ilkeye uyması beklenmektedir.

VI. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
16.6328 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca başvurunun Kurumumuz tarafından reddedilmesi hâlinde, durmuş olan dava açma süresi gerekçeli ret kararının ilgiliye tebliğinden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlayacak olup, ilgili idarenin eylem ve işlemlerine karşı (varsa) dava açma süresinden arta kalan sürede Antalya İdare Mahkemesine yargı yolu açıktır.

VII. KARAR
Yukarıda açıklanan gerekçe ve dosya kapsamına göre BAŞVURUNUN REDDİNE,
Bu kararın BAŞVURANA ve MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA tebliğine
Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler