,

Yemeğe 97 kişi katılmış ama 295 kişi üzerinden ödeme yapılmış

Sayıştay 6. Dairesi, Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü tarafından düzenlenen yemek organizasyonuna 97 kişi katılmasına rağmen 295 kişi üzerinden ödeme yapıldığını tespit etti.

Yemeğe 97 kişi katılmış ama 295 kişi üzerinden ödeme yapılmış

Söz konusu yemek bedelinin ödenmesine ilişkin düzenlenen … tarihli Olur yazısında, … tarihli fatura bedeli KDV dahil … TL’nin 295 kişiye yemek verilmesine ilişkin olduğu belirtilmiş ve bu tutarın ödenmesi Başkanlık Makamına arz edilmiş, alınan Olur’a istinaden söz konusu Firmaya … TL Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinden ödeme yapılmıştır.

Ancak, ödeme emri ekinde yer alan adisyonda ise yemeğe 97 kişinin katıldığı ve kişi başı … TL üzerinden yemek bedeli tutarının KDV dahil … TL olduğu belirtilmiştir. Buna göre, adisyonda yemeğe 97 kişinin katıldığı belirtilmesine rağmen İdare tarafından 295 kişi üzerinden hesaplama yapılarak ödeme yapılması sonucu kamu zararına neden olunmuştur.

Yılı: 2022
Dairesi: 6
Karar No: 940
İlam No: 48
Tutanak Tarihi: 4.4.2024

Yemek Organizasyonu

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

... Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü tarafından düzenlenen yemek organizasyonuna 97 kişi katılmasına rağmen 295 kişi üzerinden ödeme yapıldığı görülmüştür.

...’da yapılması planlanan yatırımlarla ilgili olarak deneyim paylaşılması, görüş alışverişinde bulunulması ve sunumlar yapılması için … tarihleri arasında ...’ya davet edilen akademisyenlere, meslek odalarının temsilcilerine, uzmanlara, protokol ve basın mensuplarına verilecek yemek için düzenlenen Piyasa Fiyat Araştırması tutanağına göre 3 firmadan teklif alınmış ve … … Ltd. Şti. kişi başı KDV dahil … TL ile en uygun fiyatı teklif etmiştir. Bu nedenle de hizmet alımının anılan Firmadan yapılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu yemek bedelinin ödenmesine ilişkin düzenlenen … tarihli Olur yazısında, … tarihli fatura bedeli KDV dahil … TL’nin 295 kişiye yemek verilmesine ilişkin olduğu belirtilmiş ve bu tutarın ödenmesi Başkanlık Makamına arz edilmiş, alınan Olur’a istinaden söz konusu Firmaya … TL Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinden ödeme yapılmıştır.

Ancak, ödeme emri ekinde yer alan adisyonda ise yemeğe 97 kişinin katıldığı ve kişi başı … TL üzerinden yemek bedeli tutarının KDV dahil … TL olduğu belirtilmiştir. Buna göre, adisyonda yemeğe 97 kişinin katıldığı belirtilmesine rağmen İdare tarafından 295 kişi üzerinden hesaplama yapılarak ödeme yapılması sonucu kamu zararına neden olunmuştur.

Sorumluların savunmalarında, yapılan işlemde kişi sayısı üzerinden kasti olmayan bir hata yapıldığı ve bahse konu hatanın ödemenin esasına etkili olmadığı, yemek hizmeti veren Firma kişi başı yemek bedeli için … TL beyanda bulunmuşsa da, gerçek beyanının yenilen yemek sonrası düzenlenen fatura ve adisyondan anlaşıldığı üzere … TL olduğu, dolayısıyla yemeğe iştirak eden kişinin 295 olması durumunda yemek bedeli tutarının … TL olacağı, bu durum sonucunda da sadece katılımcı sayısında yapılan yanlışlığın ödenen tutarı ve yemek hizmeti verilmesini yok sayamayacağından kamu zararına neden olunan bir fiil veya eylemin bulunmadığı ifade edilmişse de;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Kamu zararı” başlıklı 71’inci maddesinde, kamu zararı, kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması şeklinde tanımlanmış olup, kamu zararının belirlenmesinde iş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılmasının esas alınacağı belirtilmiştir.

Buna göre, söz konusu 295 kişilik yemek hizmeti alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesinin (d) bendi kapsamında yapılmış olup, anılan maddeye göre Belediye tarafından üç firmadan teklif alınarak en uygun teklif veren … … Ltd. Şti’den hizmet satın alınmıştır.

Dolayısıyla, ilgili firmaların teklifleri ödeme evrakı içerisinde yer alan teklifler olduğundan, İdare tarafından bu tekliflere göre işlem yapılarak ödemede bulunulması gerekmekte olup, bahse konu yemeğe fiilen 97 kişi katıldığına göre Firmaya ödenecek olan tutar da …*… TL= … TL olmalıdır.

Açıklanan gerekçelerle, 97 kişinin katıldığı yemek organizasyonu için 295 kişi üzerinden ödeme yapılması hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödemede bulunulduğu anlamına geldiğinden kamu zararı tutarı … TL’nin, Harcama Yetkilisi (Özel Kalem Müdür Vekili) … … ve Gerçekleştirme Görevlisi (Şef) … …’ya müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi gereğince hüküm tarihinden itibaren işleyecek faizi ile ödettirilmesine, anılan Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi.

Karşı Oy:

Üye … …’ün karşı oy gerekçesi:

Rapor eki belgelerden, ... Büyükşehir Belediye Başkanlığının … tarihli Olur’ları kapsamında ...’da yapılması planlanan yatırımlarla ilgili proje yönetim süreçleri ve kurumlar arası deneyim, paylaşım ve görüş alışverişinde bulunmak, sunumlar yapmak üzere … tarihleri arasında ...’ya davet edilen akademisyenlere, meslek odalarının temsilcilerine, uzmanlara, protokol ve basın mensuplarına yemek verilmesinin planlandığı ve verilecek yemek için yapılan araştırma neticesine göre … … Ltd. Şti’den kişi başı KDV dahil … TL fiyat teklifi üzerinden anlaşma sağlandığı ve bu kapsamda yapılan alım neticesinde … tarihli Başkanlık Makamından alınan Olur ile 295 kişiye verilen yemek karşılığında … tarihli ve … seri numaralı fatura bedeli olan … TL tutarın Özel Kalem Bütçesinden ilgili Firmaya ödenmesinin talep edilerek bahse konu tutarın ödendiği anlaşılmaktadır.

Raporda, Başkanlık makamına yazılan Olur yazısında 295 kişinin yemeğe katıldığı belirtilmekle beraber, ilgili faturada toplam kaç kişiye yemek verildiği hususunun ayrıntılı yer almadığı, alınan siparişlerin detayını gösteren adisyon fişinde ise 97 kişi üzerinden hesaplama yapıldığı gerekçesiyle aradaki fark kamu zararı olarak belirlenmişse de;

Hizmet verilen müşteriyi bilgilendirmek ve hesabın ödendiği esnada karışıklığı gidermek için düzenlenen ve servis görevlileri tarafından alınan siparişlerin işlendiği bir fiş olan … tarihli ve … seri numaralı üzerinde kaşe ve imza bulunmayan adisyonun, hangi görevli tarafından ve kim için düzenlendiği anlaşılamamakla beraber toplam tutar olarak yazılan miktarın faturada belirtilen … TL ile uyumlu olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla, servis görevlileri tarafından üzerine gelişigüzel yazılan bilgileri ihtiva eden adisyon fişinin bu haliyle dayanak teşkil ettirilerek kamu zararının oluşumunda tek başına kanıtlayıcı belge olarak gösterilmesi hakkaniyetle bağdaşmayacaktır.

Ayrıca, organizasyona davet edilen misafirlerin hangi yöntemle davet edildiğinin belirlenerek varsa bu tür evrakların da rapora ek yapılması ve adisyon fişiyle karşılaştırılması gerekmektedir.

Diğer yandan, fatura, hizmet alındıktan belli bir süre sonra ödemenin yapıldığı tarihte de düzenlenebilen bir belge iken, adisyon fişi ise siparişlerin alındığı anda düzenlenmesi gereken bir belgedir.

Harcama talimatlarında ve eki belgelerinde davet edilen misafirlere verilecek yemeğin … tarihleri arasını kapsayacağı ifade edilmesine rağmen adisyon fişinin düzenlenme tarihi … olarak belirtilmiştir. Buna göre adisyon fişinin düzenlenme tarihi ile yemeğin verileceği belirtilen tarih arasında önemli bir tezatlık bulunmaktadır.

Bu açıklamalar çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 60’ıncı maddesi ile Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi’nin 3’üncü maddesi ve aynı Yönerge’nin “Temsil Giderleri” başlıklı 4’üncü maddesi ile “Ağırlama Giderleri” başlıklı 5’inci maddesi göz önünde bulundurularak, yukarıda detaylı izah edilen tereddütlü hususların yeniden incelenerek açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Öte yandan, bahse konu bulgunun öncelikle, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nin 37’nci maddesinde belirtilen hususlar açısından ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Faturanın şekli” başlıklı 230’uncu maddesinde belirtilen faturada bulunması gereken şartlar açısından ele alınması gerekmekte olup, Denetçi tarafından düzenlenen raporda bu hususlara değinilmediği görülmektedir.

Açıklanan nedenlerle, raporun ve eki belgelerinin bahse konu ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek bir kanaate varılmasının daha uygun olacağı düşünüldüğünden, yukarıda izah edilen tereddütlü hususların dikkate alınarak yazılacak ek raporun Dairemize intikaline değin konunun hüküm dışı bırakılmasına karar verilmesi gerektiği düşüncesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler