,

Sınır Güvenliği Genel Müdürlüğü kuruldu

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 155)

Sınır Güvenliği Genel Müdürlüğü kuruldu

"Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce İller İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sınır Yönetimi Daire Başkanlığı kaldırılarak yerine Göç İdaresi Başkanlığına bağlı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü kuruldu.

Genel müdürlük, sınır yönetimi ve güvenliğine yönelik yatırım ve projelere ilişkin iş ve işlemleri yürütecek.

İşbirliği ve koordinasyonu sağlayacak

Sınır yönetimi kapsamında ortak risk stratejisi oluşturacak ve ortak risk analizi faaliyetleri dahilindeki iş ve işlemlere ilişkin çalışmalar yapacak genel müdürlük, sınır yönetimi konularında, ulusal temas noktası olarak iş ve işlemlerin takibi ile ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak ve geliştirecek.

Sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarına ait mevzuatın uygulanmasını takip edecek, mevzuatın uygulanmasında kurum ve kuruluşlar arasında ortaya çıkan sorun ve tereddütlerin giderilmesine yönelik iş ve işlemleri koordine edecek genel müdürlük sınır yönetimi alanına ilişkin mevzuatın ve idari kapasitenin geliştirilmesi konularında da çalışacak.

Kurumlar arası iletişim ve veri paylaşımına ilişkin altyapıyı oluşturacak

Sınır yönetimi alanında kurumlar arası iletişim ve veri paylaşımına ilişkin altyapıyı oluşturacak, buna yönelik gerekli ağ cihazlarını, bilgi sistem altyapısını ve bilişim sistemlerini tedarik edecek, kuracak ve işletecek genel müdürlük, sınır aşan suçlar alanında çalışmalar yapacak, sınır kapılarının açılış ve kapanışına ilişkin iş ve işlemlerin hazırlık çalışmalarını yürütecek ve koordinasyonu sağlayacak.

Sınır yönetimiyle ilgili verileri toplayacak, analiz edecek, değerlendirecek genel müdürlük görev alanına giren konularda raporlar hazırlayacak.

Öte yandan Göç İdaresi Başkanlığının merkez teşkilatı için sınır yönetimi genel müdürü ve 7 daire başkanı kadrosu ihdas edildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
 

BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 155

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “ve sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarına” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 158 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Göç alanına” ibaresi “Başkanlığın görev alanına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 159 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Göç alanına” ibaresi ile (h) bendinde yer alan “göç alanına” ibaresi “Başkanlığın görev alanına” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
“ ı) Entegre sınır yönetimiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
i)    Sınır yönetimi alanında görevli ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve geliştirmek.
j)    Sınır yönetimiyle ilgili verileri toplamak, analiz etmek ve değerlendirmek.”

MADDE 4- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 161 inci maddesinin birinci fıkrasına (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş; ikinci fıkrasının (ç) bendinin (6), (8), (10) ve (12) numaralı alt bentlerinde yer alan “Göç” ibareleri ile (9) numaralı alt bendinde yer alan “göç” ibaresi “Başkanlığın görev” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı fıkranın mevcut (f) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan “göç konularında” ibaresi “Başkanlığın görev alanına giren konularda” şeklinde değiştirilmiştir.
“d) Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü.”
“d) Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü:
1)    Sınır yönetimi ve güvenliğine yönelik yatırım ve projelere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
2)    Sınır yönetimi kapsamında ortak risk stratejisi oluşturmak ve ortak risk analizi faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
3)    Sımr yönetimine ilişkin konularda ulusal temas noktası olarak iş ve işlemlerin takibi ile ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve geliştirmek.
4)    Sivil hava meydanları, limanlar ve sımr kapılanna ait mevzuatın uygulanmasını takip etmek, mevzuatın uygulanmasında kurum ve kuruluşlar arasında ortaya çıkan sorun ve tereddütlerin giderilmesine yönelik iş ve işlemleri koordine etmek.
5)    Sınır yönetimi alanına ilişkin mevzuatın ve idari kapasitenin geliştirilmesi konularında çalışmalar yürütmek.
6)    Sımr yönetimi alanında kurumlararası iletişim ve veri paylaşımına ilişkin altyapıyı oluşturmak, buna yönelik olarak gerekli ağ cihazlannı, bilgi sistem altyapısını ve bilişim sistemlerini tedarik etmek, kurmak ve işletmek.
7)    Sınır aşan suçlar alanında çalışmalar yapmak.
8)    Sınır kapılarının açılış ve kapamşına ilişkin iş ve işlemlerin hazırlık çalışmalarını yürütmek ve koordinasyonu sağlamak.
9)    Sınır yönetimiyle ilgili verileri toplamak, analiz etmek, değerlendirmek ve Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda raporlar hazırlamak ve yayımlamak.
10)    Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 5- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 163 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yer alan “göç” ibareleri ve (f) bendinde yer alan “göç ve insan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunması” ibaresi “Başkanlığın görev” şeklinde, üçüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan “göç konuları” ibaresi “Başkanlığın görev alanına ilişkin konular” şeklinde ve (e) bendinde yer alan “Göç” ibaresi “Başkanlığın görev” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 164/B maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Göç alanında” ibaresi “Başkanlığın görev alanında” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “göç alanına” ibaresi “Başkanlığın görev alanına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Onüçüncü Bölümüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Devir işlemleri
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Başkanlığın görev alanına giren konularla ilgili; Bakanlık İller İdaresi Genel Müdürlüğünün kullanımında olan her türlü taşınır, taşınmaz, taşıt, araç, gereç, malzeme, demirbaş, bu Genel Müdürlüğe ait yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve dokümanlar ile veri tabanlan ve hizmet sunuculan bilgi sistemleri, yürütülen/yürütülecek projeler, taraf olunan protokol ve sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükler Başkanlığa devredilmiş sayılır.
2)    ) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Bakan yetkilidir.”

MADDE 8- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 488 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “taşınmazm bulunduğu tapu müdürlüğünden yetki almak ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 506 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 506- (1) Bu Bölümün amacı, Sağlık Bakanlığının politika ve hedeflerine uygun olarak;
a)    Geleneksel bitkisel tıbbî ürünler, homeopatik tıbbî ürünler ve ileri tedavi tıbbî ürünleri de dahil olmak üzere beşeri tıbbî ürünler (ilaçlar), tıbbî cihazlar, in vitro tanı amaçlı tıbbî cihazlar, kozmetik ürünler, insan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünler, özel tıbbî amaçlı gıdalar, kemoterapi ilaç hazırlama sistemleri, beşeri tıbbî ürün üretiminde kullamlan etkin ve yardımcı maddeler hakkında düzenleme ve denetleme yapmakla,
b)    Ulusal ve uluslararası kontrole tabi maddeler ile yeni psikoaktif maddeler hakkında düzenleme yapmakla,
görevli, Bakanlığa bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun görev, yetki, sorumlulukları ile teşkilatını düzenlemektir.”

MADDE 10-4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 508- (1) Kurumun görev, yetki ve sorumluluklan şunlardır:
a)    Görevi kapsamındaki ürünlerin; klinik araştırması, bilimsel çalışması, ruhsatlandırılması, üretimi, ulusal seri serbest bırakılması, depolanması, satışı, ithalatı, ihracatı, piyasaya arzı, dağıtımı, hizmete sunulması, kullanımı, piyasaya arz sonrası izlemi, denetlenmesi ve yaptırımları ile ilgili kural ve standartlan belirlemek, gerekli düzenlemeleri ve denetimleri yapmak, gerektiğinde yaptınm uygulamak.
b)    Görevi kapsamındaki ürünlerin analiz veya kontrollerini yapmak veya yaptırmak.
c)    Görev alanına giren ürünlerin güvenliliğine ilişkin faaliyetler ile ilgili usûl ve esasları belirlemek, gerekli düzenlemeleri ve denetimleri yapmak, gerektiğinde yaptırım uygulamak.
ç) Görevi kapsamındaki faaliyetleri yürütecek kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişileri yetkilendirmek, denetlemek ve gerektiğinde yaptınm uygulamak.
d)    Tıbbî cihaz alanında faaliyet gösteren onaylanmış kuruluşlar ile ilgili usûl ve esasları belirlemek, gerekli düzenlemeleri ve denetimleri yapmak, gerektiğinde yaptırım uygulamak.
e)    Avrupa Birliğinde yerleşik onaylanmış kuruluşların Türkiye’de bulunan temsilcilerinin faaliyetlerini izlemek ve denetlemek, gerektiğinde yaptırım uygulamak.
f)    Halk sağlığı ve hasta yaran açısından görevi kapsamındaki ürünlerin endikasyon dışı kullanımlarına ilişkin usûl ve esasları belirlemek.
g)    Sağlık beyanlan ile ilgili usûl ve esastan belirlemek, izinsiz veya gerçeğe aykın sağlık beyam ile yapılan satışları denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, izin ve sağlık beyanları yönünden bunlann her türlü reklam ve tanıtımlannı denetlemek ve aykın olanları durdurmak.
ğ) Görevi kapsamındaki ürünlerin reklam ve tanıtımı ile ilgili usûl ve esasları belirlemek, gerekli düzenlemeleri ve denetimleri yapmak, gerektiğinde yaptırım uygulamak.
h)    Görevi kapsamındaki ürünlere ilave olarak tedavi yöntemi veya araçlarına ilişkin bilimsel çalışmalar ile ilgili usûl ve esasları belirlemek, gerekli düzenlemeleri ve denetimleri yapmak, gerektiğinde yaptırım uygulamak.
ı) Türk Farmakopesini hazırlamak.
i)    Sürdürülebilir sağlık hizmet sunumu açısından görev alanına giren ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi ve tedariki için düzenleme yapmak, gerekli tedbirleri almak, gerektiğinde yaptırım uygulamak.
j)    Kalite yönetim sistemini kurmak, işletmek ve görev alanına giren faaliyetlere ilişkin akreditasyon süreçleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
k)    Beşeri tıbbî ürünlerin ve özel tıbbî amaçlı gıdaların fıyatlandınlması ile ilgili usûl ve esasları belirlemek, fiyatlandırmak.
l)    Görev alanı ile ilgili faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, akılcı ilaç kullanımına ilişkin faaliyetler yürütmek, görev alam ile ilgili olarak farmako-ekonomik değerlendirmeler yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlara görüş oluşturmak.
m)    Görev alanı ile ilgili konularda ulusal veya uluslararası kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilimsel ve teknik faaliyetler gerçekleştirmek, müşterek çalışmalar yürütmek.
n)    Kurum personelinin atama, nakil, özlük, ücret, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek.
o)    Görev alanına giren faaliyetler ile ilgili bilgi sistemleri kurmak ve işletmek.
ö) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, İdarî ve malî hizmetleri yürütmek.
p)    Görev alanı ile ilgili bilimsel değerlendirmeye esas komisyonlar, kurullar oluşturmak, gerektiğinde bilimsel kurul veya komisyonlardan görüş almak.”

MADDE 11-4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 513 üncü maddesinin başlığı “Hizmet binası yaptırma” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “İhtiyaç duyulan her türlü tesis, hastane, sağlık eğitim tesisi, sağlık kampüsü, sosyal donatılar ve diğer tesisler” ibaresi “Kurumca ihtiyaç duyulan her türlü tesis” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlıkça sağlık” ibaresi “Kurum” şeklinde, “Bakanlıkça” ibareleri “Kurumca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 514 üncü, 515 inci ve 516 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 517 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başkan yardımcısı;” ibaresi “Başkan yardımcısı ve” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14-4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 792/G maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İklim Değişikliği Başmüzakerecisi” ibareleri “Bakanlığın ilgili Bakan Yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 792/G maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bakanlığın ilgili Bakan Yardımcısı veya Başkan, iklim değişikliği ile mücadelede uluslararası müzakere süreçlerinin yürütülmesinde îklim Değişikliği Başmüzakerecisi olarak Bakan tarafından görevlendirilir.”

MADDE 16- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Göç İdaresi Başkanlığı bölümüne eklenmiştir.

MADDE 17- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

20 Kasım 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

LİSTE
KURUMU : GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI
TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

MİAH

Sınır Yönetimi Genel Muduru

1

1

MİAH

Daire Başkanı

1

4

GİH

Daire Başkanı

1

3

TOPLAM

8

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler