,
#Ek gösterge

KDK: Meslek yüksekokul müdürü profesör 7000 ek göstergeden yararlanmalıdır

Kamu Denetçiliği Kurumu, Yüksekokul müdürleri için öngörülen ek gösterge oranından meslek yüksekokul müdürlerinin de faydalandırılması talebini haklı buldu.

KDK: Meslek yüksekokul müdürü profesör 7000 ek göstergeden yararlanmalıdır

Başvuruya esas olarak değerlendirilen yükseköğretim rejimine ait kanun metinleri ait olduğu yükseköğretim sistemi içerisinde değerlendirildiğinde, kanun koyucunun iradesine uygun olarak meslek yüksekokullarının işleyiş, görev, yetki, sorumluluk ve personel konularına ilişkin yüksekokul hükümleri esas alınmakta, 2914 sayılı Kanun ile düzenlenen mali haklarda öğretim elemanlarının akademik unvanları itibarıyla atandıkları kadrolar ve yürüttükleri idari görevleri dikkate alınarak belirleme yapılmış olup, ilgili kanunlar gereğince yüksekokul müdürü ile meslek yüksekokulu müdürünün atandıkları kadro ve yürüttükleri idari görevlerde farklılıkları bulunmamakta iken meslek yüksekokuluna ilişkin ayrı bir tanıma yer verilmesi ve 2914 sayılı Kanun kapsamında mali haklara ilişkin düzenlemelerde meslek yüksekokulu müdürlerine özel olarak yer verilmemesi gerekçeleriyle meslek yüksekokulu müdürü ve bunların yardımcılarına sağlanan mali haklarda farklılaşmaya gidilmesinin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine 13.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanunun 170 inci maddesi ile “meslek yüksekokulu” tanımının getirildiği, ancak söz konusu düzenleme dışında gerek 2914 sayılı Kanunda gerekse 2547 sayılı Kanunda meslek yüksekokulları ile ilgili yeni hükümler getirilmediği hususu da göz önünde bulundurulduğunda; mali haklar ile ilgili hususlarda yüksekokul ve meslek yüksekokulu ayrımına gidilmemesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Benzer şekilde, Sayıştay Temyiz Kurulunun 17/11/2015 tarihli ve ... tutanak numaralı kararında da iki farklı yorum ve yaklaşımla 2547 sayılı Kanun ile 2914 sayılı Kanun kapsamında yüksekokul/meslek yüksekokulu ayrımına gidilmesinin yerinde olmadığı sonucuna varmış olup; ilk gerekçe, “2547 sayılı Kanunun esas itibariyle, yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri, bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim - öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenleyen, yükseköğretim kuruluşlarının faaliyet ve esaslarını düzenleyen bir kanun olduğundan bu Kanunda yüksekokullar ile ilgili yapılan tanımlamaların 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunundaki “ek gösterge” düzenlemesinde esas alınmasının hukuken mümkün olmadığı, 2914 sayılı Kanunun, özlük hakkı olan ek gösterge hususunda, 2547 sayılı Kanuna göre özel bir kanun olduğu, her iki kanunun düzenlediği konuların farklı olduğu, bu nedenle aralarında önceki kanun sonraki kanun ilişkisinin de kurulamayacağı, 2914 sayılı Kanunda yüksekokulların; sadece ek gösterge hususunda değil, 12. maddesinde “üniversite ödeneği”, 13. maddesinde “idari görev ödeneği” gibi diğer bir takım ödemelerde de aynı şekilde düzenlendiği ve yüksekokul/meslek yüksekokulu ayrımına gidilmediği şeklinde değerlendirilirken ikinci gerekçede, Meslek Yüksekokulu tanımı, 2547 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3.maddesine, 6111 sayılı Kanun ile getirilmiş ise de; meslek yüksekokullarının, bu değişiklikten önce de “Yüksekokul” tanımlaması altında bu Kanun kapsamında yer aldığı, teşkilatlanma ve işleyişlerinin 2547 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre gerçekleştirildiği, kanun koyucunun, 6111 sayılı Kanunla bu tanımlamayı getirirken, Meslek Yüksekokullarının teşkilatlanma ve işleyişleri hakkında yeni veya başka bir düzenleme getirmediği, kanunda var olan “Yüksekokul” tanımlaması altında diğer yüksekokulların yanı sıra Meslek Yüksekokulları için de öngörülmüş ve geçerli olan düzenlemenin ve kuralların korunduğu, bu tanımlamaya paralel olarak, 2914 sayılı Kanunda yer alan kadro ve görev unvanlarında değişiklik yapılmadığı, “Yüksekokul Müdürü” unvanının yanı sıra, ayrıca “Meslek Yüksekokulu Müdürü” unvanının getirilmediği, 2914 sayılı Kanunda bütün yüksekokulların ortak düzenlemeye tabi kılındığı, yüksekokul/meslek yüksekokulu personeli ayrımına gidilmediği ve bunun bilinçli bir tercih olduğu” ifadelerine yer verilmiş olup, Temyiz Kurulunun 6/12/2017 tarihli ve ... tutanak numaralı kararı ile bu görüş istikrar kazanmış bulunmaktadır.

Yukarı anlatılan hususlar, başvuranın iddiaları, idarenin konu ile ilgili açıklamaları, ilgili mevzuat ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Maliye Bakanlığının görüşüne istinaden 2914 sayılı Kanunda meslek yüksekokulu müdürü unvanına yer verilmemesi nedeniyle bu Kanun kapsamında sağlanan mali haklarda farklılaşmaya gidilerek meslek yüksekokul müdürlerinin yararlandırılmamasında hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmadığı; bu kapsamda üniversitelerde uygulama birliğinin de sağlanması suretiyle, yüksekokul müdürleri için öngörülen ek gösterge oranından meslek yüksekokul müdürlerinin de faydalandırılması gerektiği kanaat ve sonucuna varılmıştır.

T.C.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
(OMBUDSMANLIK)

SAYI    : 2024/3279-S.24.5183
BAŞVURU NO : 2023/19205
KARAR TARİHİ : 22/03/2024

TAVSİYE KARARI

BAŞVURUYA KONU İDARE : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ /YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

BAŞVURUNUN KONUSU : Yüksekokul müdürleri için öngörülen ek gösterge oranından meslek yüksekokul müdürlerinin de faydalandırılması talebi hakkında.

BAŞVURU TARİHİ : 21/11/2023

I. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ
I.    Başvuran, Trakya Üniversitesi ... Meslek Yüksekokulunda 2016 yılından beri müdürlük yaptığını, müdürlük görevini icra ederken 12.09.2023 tarihinde Profesör kadrosuna atandığını, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ek gösterge cetvelinde “a) Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesörlük kadrosunda dört yılını tamamlamış bulunanlar” derece 1, 7000 ek göstergeden yararlanır hükmünün bulunduğunu; Üniversitesi tarafından ilgili maddenin meslek yüksekokullarını kapsamadığı gerekçesiyle maaşına yansıtılmadığını belirterek; mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir.

II.    İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI
2.    Başvuruya konu iddialar hakkında Trakya Üniversitesi Rektörlüğünün 05.01.2024 tarih ve E- ... -    -    sayılı cevabi yazısı ve eklerinde özetle;
2.1.    ... Meslek Yüksekokulu Müdürü olan başvuranın, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ek gösterge cetvelinde yer alan 7000 ek göstergeden yararlanma isteğine ilişkin talebi incelenmiş olup, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün yazısı ile 06.12.2017 tarih ve ... sayılı Sayıştay kararı ve kararda belirtilen karşı oylar da göz önünde bulundurulmuş olup, 2914 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin uygulanması sırasında Meslek Yüksekokulu Müdürlerinin, Yüksekokul Müdürlerine sağlanan mali haklardan yararlandırılmalarına imkan bulunmadığı,
2.2.    Başvuranın, 28.09.2022 tarihinde Doçent kadrosunda iken ... Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak atandığı ve halen devam ettiği, 12.09.2023 tarihli Rektörlük onayı ile Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü 1.derece Profesör kadrosuna atandığı,
2.3.    2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin (c) bendinde yükseköğretim kurumları sayılırken, "yüksekokullar" ile "meslek yüksekokulları" ayrı ayrı belirtilmiş ve yine aynı maddenin (g) bendinde "yüksekokul", (ı) bendinde de "meslek yüksekokulu" tanımı yer aldığı; benzer ayrımın 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda da yapıldığı; buna göre yüksekokullar ile meslek yüksekokullarının, yükseköğretim sistemi içinde farklı kurumlar olarak hizmet verdiği,
2.4.    2914 sayılı Kanuna ekli ek gösterge cetvelinde Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesörlük kadrosunda dört yılını tamamlamış bulunanlar 7000 ek gösterge, Profesörler 5900 ek gösterge olarak düzenlendiği,
2.5.    Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 07.07.2015 sayılı yazısı incelendiğinde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde yüksekokul, belirli bir mesleğe yönelik eğitim öğretime ağırlık veren bir yükseköğretim kurumu olarak, meslek yüksekokulu da, belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim- öğretim sürdüren ön lisans derecesi veren bir yükseköğretim kurumu olarak tanımlandığı 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 8 inci maddesinde öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına; açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak merkezi sınav ile yükseköğretim kurumlarınca yapılacak giriş sınavına ilişkin düzenlemeler yapılmış, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek uzmanlık alanlarına açıktan ya da naklen atanacak öğretim görevlilerinin ise merkezi sınavdan muaf olacaklarına ilişkin düzenleme yapıldığı,
2.6.    2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun 3 üncü maddesinde de Üniversitenin oluşacağı birimler sayılmış ve bu kapsamda; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimler olarak ayrı ayrı belirtildiği,
2.7.    Diğer taraftan, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile öğretim elemanlarının aylık, mali ve sosyal haklarına ilişkin düzenlemeler yapıldığı ve bu kapsamda 5 inci maddesinde ek göstergeye ilişkin hükümlere yer verildiği,
2.8.    Belirtilen düzenlemelerde, öğretim elemanlarının akademik unvanları itibarıyla atandıkları kadrolar ve yürüttükleri idari görevleri dikkate alınarak belirleme yapılmış olduğu,
2.9.    Söz konusu maddelerde meslek yüksekokulu müdürlerine ilişkin özel bir düzenleme yapılmadığı,
2.10.    Söz konusu mevzuat hükümleri değerlendirildiğinde yüksekokul ve meslek yüksekokulları tanımları, teşkilatlanmaları, bazı kadrolarda işe alınmaları bakımından ayrı ayrı belirtilmek suretiyle düzenleme yapılmasına rağmen, söz konusu yükseköğretim kurumlarının idarecilerinin mali hakları bakımından aynı ayrıma yer verilmediği,
2.11.    Bu çerçevede meslek yüksekokulları müdür ve müdür yardımcılarının, 2914 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin uygulanması sırasında yüksekokul müdür ve müdür yardımcılarına sağlanan mali haklardan yararlandırılmalarına imkan bulunmadığının değerlendirildiğinin belirtildiği,
2.12.    Söz konusu mevzuat ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün yazısı ve 12.09.2023 tarihli Rektörlük onayı ile profesörlüğe atanan başvuranın profesörlükte 4 yılını tamamlamadığı hususu da göz önünde bulundurulduğunda, başvurana 7000 ek gösterge rakamından ödeme yapılamayacağının değerlendirildiği,
2.13.    Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri, 01.12.2015 tarih ve ... sayılı Sayıştay kararı, 06.12.2017 tarih ve 40952 sayılı temyiz kurulu kararı ve Sayıştay 2.Dairesinin 03.10.2019 tarih ve ... sayılı kararında belirtilen görüşler ve Üniversite Hukuk Müşavirliğinin görüşü de dikkate alındığında, başvuran profesörlükte 4 yılını tamamlamadığından ... Meslek Yüksekokulu Müdürü olan başvurana 7000 ek gösterge rakamından ödeme yapılmasına imkan bulunmadığının değerlendirildiği,
ifade edilmektedir.

III.    İLGİLİ MEVZUAT
3.    18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı T.C. Anayasasının “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” başlıklı 74 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında; “Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.”
4.    6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun “Kurumun Görevi” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Kurum, idarenin işleyişiyle ilgili şikayet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.”
5.    2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun “Esaslar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Bir üniversitede;… d) Belirli bir meslek alanında, ön lisans veya lisans düzeyinde eleman yetiştiren yüksekokullar;
f) Ön lisans düzeyinde ara insangücü yetiştiren meslek yüksekokulları;
bulunabilir. …
Bu maddede belirtilen fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezlerinin alt birimlerinin, anabilim dalı, anasanat dalı ve diğer ünitelerin teşkili, birleştirilmesi, kaldırılması ve işleyişi 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.”
6.    2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun;
6.1.    “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde;
“Bu Kanunda geçen kavram ve terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.
a)    Yükseköğretim: Milli eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim - öğretimin tümüdür.
d)    Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur.
g)    Yüksekokul: Belirli bir mesleğe yönelik eğitim öğretime ağırlık veren bir yükseköğretim kurumudur.
ı) (Değişik: 13/2/2011-6111/170 md.) Meslek Yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, ön lisans derecesi veren bir yükseköğretim kurumudur.
k)    Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim ve ana sanat dallarından oluşan; fakültelerin ve yüksekokulların eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir. Anabilim dalı ve ana sanat dalları bilim ve sanat dallarından oluşur. Yükseköğretimdeki çeşitli birimlerin ortak derslerini vermek üzere rektörlüğe bağlı bölümler de kurulabilir. l) (Değişik: 22/2/2018-7100/2 md.) Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileridir.”
6.2.    “Yükseköğretim Kurulunun görevleri” başlıklı 7 nci maddesinde;
“… d) Devlet kalkınma planlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçevesi içinde;..
(2) Bir üniversite içinde fakülte, enstitü ve yüksekokul açılmasına, birleştirilmesi veya kapatılması ile ilgili olarak doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere dayalı kararlar almak ve gereği için Milli Eğitim Bakanlığına sunmak,
Yükseköğretim kurumları içinde bölüm, anabilim ve anasanat dalları ile uygulama ve araştırma merkezi açılması, birleştirilmesi veya kapatılması; konservatuvar, meslek yüksekokulu veya destek, hazırlık okul veya birimleri kurulması ile ilgili olarak doğrudan veya üniversiteler-den gelecek öneriler üzerine karar vermek,…
e) Yükseköğretim kurumlarında eğitim - öğretim programlarının asgari ders saatlerini ve sürelerini, öğrencilerin yatay ve dikey geçişleriyle ve yüksekokul mezunlarının bir üst düzeyde öğrenim yapmalarına ilişkin esasları Üniversitelerarası Kurulun da görüşlerini alarak tespit etmek…”
6.3.    20 nci maddesinde;
“a. Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur.
b.    Yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir.
Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur.
Müdüre vekalet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Yüksekokul müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. c. Yüksek okul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur.
d.    Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.
e.    Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler.”
6.4.    “Çalışma esasları” başlıklı 36 ncı maddesinde;
“Öğretim elemanları, üniversitede devamlı statüde görev yapar.
Öğretim elemanının görevi ile bağlantılı olarak verdiği hizmetin karşılığında telif ücreti adıyla bir bedel tahsil etmesi halinde 58 inci madde hükümleri uygulanır.
(Değişik üçüncü fıkra: 22/2/2018-7100/8 md.) Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu yükseköğretim kurumunda haftada asgari on saat ders vermekle yükümlüdür. Öğretim görevlisi ise haftada asgari on iki saat ders vermekle yükümlüdür. Ancak yükseköğretim kurumlarının uygulamalı birimlerinde görev yapacak olan öğretim görevlileri için ders yükü aranmaz ve bunlara ders ücreti ödenmez. Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan araştırma görevlilerine talepleri üzerine ve üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi halinde ders görevi verilebilir. Bu şekilde ders görevi verilen araştırma görevlilerine haftada on iki saati aşan ders görevleri için haftada on saate kadar 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde öğretim görevlileri için belirlenmiş olan ek ders ücreti, gösterge rakamı üzerinden ek ders ücreti ile sınav ücreti ödenir…
Rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin ders verme yükümlülüğü yoktur. Başhekimler, dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları ve bölüm başkanları, bu madde hükümlerine göre haftada asgari beş saat ders vermekle yükümlüdür.”

7.    2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun;
7.1.    “Gösterge tablosu ve ek göstergeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “Üniversite öğretim elamanlarının aylıklarının hesaplanmasında, Devlet memurlarının aylıklarına esas olan gösterge tablasu ve katsayı dikkate alınır.
Aylıkların hesabında ayrıca, bu Kanuna ekli ek gösterge cetvelinde unvan ve derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamları dikkate alınır.”
7.2.    “İdari görev ödeneği” başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge brüt tutarının; Rektörlere %70'i, Rektör Yardımcıları ve Dekanlara %30'u, Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri, Konservatuar Müdürleri ile Bölüm Başkanlarına %20'si, Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdür Yardımcılarına %15'i idari görev ödeneği olarak ayrıca ödenir. Birden fazla idari görevi bulunanlara İdari Görev Ödeneğinden en yüksek olanı verilir.”
8.    18.02.1982 tarihli ve 17609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliğinin;
8.1.    “Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde; “Bu Yönetmeliğin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda öngörülen üniversite birimlerinin akademik yönden teşkilatlanması, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, ilgili alt birimlerin üst birimlerle olan ilişkilerini düzenlemektir.”
8.2.    “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde; “Bu Yönetmelik; üniversiteler, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar ile bunları oluşturan bölümler, anabilim veya anasanat dalları ve bilim veya sanat dallarının kuruluş, yönetim ve görev esaslarını kapsar.”
8.3.    “Yüksekokullar” başlıklı 12 nci maddesinde;
“Yüksekokullar; önlisans veya lisans düzeyinde belirli bir mesleğe yönelik eğitim-öğretime ağırlık veren yükseköğretim kurumlarıdır. Yüksekokullar her biri ayrı bir eğitim-öğretim programı yürüten bölümlerden veya anabilim veya anasanat dallarından oluşur ve kanunla kurulurlar.
a)    Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu, yüksekokul yönetim kuruludur.
b)    Yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir.
Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdür gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir.
Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevleri de sona erer.
Müdüre vekâlet etmede veya müdürlüğün boşalmasında yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.
c)    Yüksekokul Kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okuldaki bölüm, anabilim veya anasanat dalı başkanlarından oluşur.
d)    Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürün göstereceği altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.
e)    Yüksekokul Kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanun’la fakülte kurulu ve fakülte kurulu yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler.”
düzenlemeleri yer almaktadır.

IV. KAMU DENETÇİSİ SADETTİN KALKAN'IN KAMU BAŞDENETÇİSİ'NE ÖNERİSİ
9.    Kamu Denetçisi tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; yüksekokul müdürleri için öngörülen ek gösterge oranından meslek yüksekokul müdürü olan başvuranın da faydalandırılması hususunda Tavsiye Kararı verilmesi gerektiği yönündeki öneri Kamu Başdenetçisi’ne sunulmuştur.

V. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE
A.    Hukuka ve Hakkaniyete Uygunluk Yönünden Değerlendirme
10.    Meslek yüksekokulu müdürü olarak görev yapan başvuran, 2914 sayılı Kanuna ekli ek gösterge cetvelinde Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesörlük kadrosunda dört yılını tamamlamış olanlar 7000 ek göstergeden yararlanacağı hükmünden kendisinin de yararlanmak istediğini, bu konuda üniversitelerde farklı uygulamalar olduğunu belirterek; yüksekokul müdürlerinin yararlandığı mali haklardan yararlandırılmayı talep etmektedir.

11.    Anayasanın 130 uncu maddesinde, yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların görev, yetki ve sorumlulukları ile özlük haklarının kanunla düzenleneceği belirtilmiştir. Yükseköğretim kurumları arasında sayılan meslek yüksekokulları, 2547 sayılı Kanunda belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim- öğretim sürdüren, önlisans derecesi veren bir yükseköğretim kurumu olarak, 2809 sayılı Kanunda da ön lisans düzeyinde ara insangücü yetiştiren birim olarak tanımlanmış olup; söz konusu Kanunlarda meslek yüksekokullarının işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarına, personel ve öğrencilerine ilişkin başkaca bir düzenlemeye yer verilmediği, 2547 sayılı Kanunun Yükseköğretim Kurumları başlıklı dördüncü bölümünde de Yükseköğretim Kurumu tanımında geçen üniversite, fakülte, enstitü, yüksekokul ile bölümlerin organlarına ve bu organların görev ve yetkilerine yer verildiği, ancak bunların haricinde meslek yüksekokuluna ve benzer şekilde yüksek teknoloji enstitülerine ilişkin düzenlemelere yer verilmediği görülmektedir.

12.    “Meslek yüksekokulu” tanımının 2547 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesine 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanunun 170 inci maddesi ile getirildiği, ancak okulların teşkilatlanması ve idari görevlere atanma şartları ile ilgili olarak ayrı bir düzenleme yapılmadığı anlaşılmaktadır. 2011 yılında yapılan değişiklik öncesinde meslek yüksekokullarının “Yüksekokul” tanımlaması içinde yer aldığı ve atanma usulleri bakımından da yüksekokulların tabi olduğu kurallara tabi olduğu görülmektedir.

13.    2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Yükseköğretim Kanununda yer alan öğretim elemanları tanımına giren personelin aylık ve ek göstergeleri, kademe ilerlemesi, sosyal haklardan yararlanma, ek ders ücreti, idari görev ve geliştirme ödeneklerinin usul ve esaslarını belirlenmektedir. Adı geçen Kanunun 13 üncü maddesinde, idari görev ödeneğinin Rektörler, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Dekan Yardımcıları, Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdürleri, Bölüm Başkanları, Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdür Yardımcılarına ek gösterge tutarları üzerinden idari görev ödeneği ödeneceği belirtilmiştir. Düzenlemede yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdür ve müdür yardımcıları arasında bir ayrıma gidilmemiştir.

14.    Bir kanun hükmünün tek başına ve ilgili olduğu diğer kanun hükümlerinden bağımsız olarak yorumlanamayacağı, ilgili kanun veya kanun hükmünün yürürlüğe konuluş amacına uygun olarak ait olduğu sistem içerisindeki yeri dikkate alınarak yorumlanması gerektiği, 2547 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ayrıca tanımlanan meslek yüksekokulları hakkında başkaca bir düzenlemeye yer verilmeksizin yüksekokullar hakkında uygulanan hükümler kapsamında iş ve işlemlerin tesis edildiği, zira 2547 sayılı Kanunda Yükseköğretim Kurulunun görevleri arasında sayılan “Yükseköğretim kurumlarında eğitim - öğretim programlarının asgari ders saatlerini ve sürelerini, öğrencilerin yatay ve dikey geçişleriyle ve yüksekokul mezunlarının bir üst düzeyde öğrenim yapmalarına ilişkin esasları Üniversitelerarası Kurulun da görüşlerini alarak tespit etmek” hükmüne dayanılarak yürürlüğe konulan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik gibi pek çok düzenleyici işlemin yürürlükte bulunduğu ve idari işlemlerin tesis edildiği görülmektedir.

15.    Başvuruya esas olarak değerlendirilen yükseköğretim rejimine ait kanun metinleri ait olduğu yükseköğretim sistemi içerisinde değerlendirildiğinde, kanun koyucunun iradesine uygun olarak meslek yüksekokullarının işleyiş, görev, yetki, sorumluluk ve personel konularına ilişkin yüksekokul hükümleri esas alınmakta, 2914 sayılı Kanun ile düzenlenen mali haklarda öğretim elemanlarının akademik unvanları itibarıyla atandıkları kadrolar ve yürüttükleri idari görevleri dikkate alınarak belirleme yapılmış olup, ilgili kanunlar gereğince yüksekokul müdürü ile meslek yüksekokulu müdürünün atandıkları kadro ve yürüttükleri idari görevlerde farklılıkları bulunmamakta iken meslek yüksekokuluna ilişkin ayrı bir tanıma yer verilmesi ve 2914 sayılı Kanun kapsamında mali haklara ilişkin düzenlemelerde meslek yüksekokulu müdürlerine özel olarak yer verilmemesi gerekçeleriyle meslek yüksekokulu müdürü ve bunların yardımcılarına sağlanan mali haklarda farklılaşmaya gidilmesinin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

16.    2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine 13.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanunun 170 inci maddesi ile “meslek yüksekokulu” tanımının getirildiği, ancak söz konusu düzenleme dışında gerek 2914 sayılı Kanunda gerekse 2547 sayılı Kanunda meslek yüksekokulları ile ilgili yeni hükümler getirilmediği hususu da göz önünde bulundurulduğunda; mali haklar ile ilgili hususlarda yüksekokul ve meslek yüksekokulu ayrımına gidilmemesi gerektiği değerlendirilmektedir.

17.    Benzer şekilde, Sayıştay Temyiz Kurulunun 17/11/2015 tarihli ve ... tutanak numaralı kararında da iki farklı yorum ve yaklaşımla 2547 sayılı Kanun ile 2914 sayılı Kanun kapsamında yüksekokul/meslek yüksekokulu ayrımına gidilmesinin yerinde olmadığı sonucuna varmış olup; ilk gerekçe, “2547 sayılı Kanunun esas itibariyle, yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri, bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim - öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenleyen, yükseköğretim kuruluşlarının faaliyet ve esaslarını düzenleyen bir kanun olduğundan bu Kanunda yüksekokullar ile ilgili yapılan tanımlamaların 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunundaki “ek gösterge” düzenlemesinde esas alınmasının hukuken mümkün olmadığı, 2914 sayılı Kanunun, özlük hakkı olan ek gösterge hususunda, 2547 sayılı Kanuna göre özel bir kanun olduğu, her iki kanunun düzenlediği konuların farklı olduğu, bu nedenle aralarında önceki kanun sonraki kanun ilişkisinin de kurulamayacağı, 2914 sayılı Kanunda yüksekokulların; sadece ek gösterge hususunda değil, 12. maddesinde “üniversite ödeneği”, 13. maddesinde “idari görev ödeneği” gibi diğer bir takım ödemelerde de aynı şekilde düzenlendiği ve yüksekokul/meslek yüksekokulu ayrımına gidilmediği şeklinde değerlendirilirken ikinci gerekçede, Meslek Yüksekokulu tanımı, 2547 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3.maddesine, 6111 sayılı Kanun ile getirilmiş ise de; meslek yüksekokullarının, bu değişiklikten önce de “Yüksekokul” tanımlaması altında bu Kanun kapsamında yer aldığı, teşkilatlanma ve işleyişlerinin 2547 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre gerçekleştirildiği, kanun koyucunun, 6111 sayılı Kanunla bu tanımlamayı getirirken, Meslek Yüksekokullarının teşkilatlanma ve işleyişleri hakkında yeni veya başka bir düzenleme getirmediği, kanunda var olan “Yüksekokul” tanımlaması altında diğer yüksekokulların yanı sıra Meslek Yüksekokulları için de öngörülmüş ve geçerli olan düzenlemenin ve kuralların korunduğu, bu tanımlamaya paralel olarak, 2914 sayılı Kanunda yer alan kadro ve görev unvanlarında değişiklik yapılmadığı, “Yüksekokul Müdürü” unvanının yanı sıra, ayrıca “Meslek Yüksekokulu Müdürü” unvanının getirilmediği, 2914 sayılı Kanunda bütün yüksekokulların ortak düzenlemeye tabi kılındığı, yüksekokul/meslek yüksekokulu personeli ayrımına gidilmediği ve bunun bilinçli bir tercih olduğu” ifadelerine yer verilmiş olup, Temyiz Kurulunun 6/12/2017 tarihli ve ... tutanak numaralı kararı ile bu görüş istikrar kazanmış bulunmaktadır.

18.    Yukarı anlatılan hususlar, başvuranın iddiaları, idarenin konu ile ilgili açıklamaları, ilgili mevzuat ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Maliye Bakanlığının görüşüne istinaden 2914 sayılı Kanunda meslek yüksekokulu müdürü unvanına yer verilmemesi nedeniyle bu Kanun kapsamında sağlanan mali haklarda farklılaşmaya gidilerek meslek yüksekokul müdürlerinin yararlandırılmamasında hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmadığı; bu kapsamda üniversitelerde uygulama birliğinin de sağlanması suretiyle, yüksekokul müdürleri için öngörülen ek gösterge oranından meslek yüksekokul müdürlerinin de faydalandırılması gerektiği kanaat ve sonucuna varılmıştır.

B.    İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme
19.    İyi yönetim ilkelerine 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "İyi yönetim ilkeleri" başlıklı 6 ncı maddesinde yer verilmiş olup; söz konusu ilkeler yönünden yapılan değerlendirmede, şikayet başvurusu kapsamında, idarenin, başvurana ilişkin işlemlerle ilgili bilgi ve belgeleri süresi içerisinde ve gerekçeli olarak kurumumuza gönderdiği, bu anlamda “kararların gerekçeli olması” ve “kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi” ilkelerine uygun hareket ettiği, ancak başvuru sahibine verdiği cevapta idari işleme karşı hangi sürede hangi mercie başvurabileceğini göstermediği bu nedenle de “karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi” ilkesine uymadığı tespit edildiğinden, idarenin bahse konu ilkeye uygun davranması önerilmektedir.

VI. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
20.    6328 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, bu Tavsiye Kararının idareye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idare tarafından herhangi bir eylem ya da işlem tesis edilmezse (varsa) dava açma süresinden kalan süre işlemeye devam edecek olup Edirne İdare Mahkemesinde yargı yolu açıktır.

VII. KARAR
Açıklanan gerekçelerle, BAŞVURUNUN KABULÜ ile;
Yüksekokul müdürleri için öngörülen ek gösterge oranından meslek yüksekokul müdürü olan başvuranın da faydalandırılması hususunda Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne TAVSİYEDE BULUNULMASINA,
Yüksekokul müdürleri için öngörülen ek gösterge oranından meslek yüksekokul müdürlerinin de faydalandırılması hususunda üniversitelerde uygulama birliğinin sağlanması için gereğini yapmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına TAVSİYEDE BULUNULMASINA,
6328 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Trakya Üniversitesi Rektörlüğünce ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna,
Kararın başvurana, Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına tebliğine,
Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi'nce karar verildi.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler