,

Kaymakamların ek ödemeleri biraz daha artırıldı

TBMM Bütçe Komisyonunda verilen önergeyle kaymakamların aldığı ek ödeme miktarları, kanun teklifindeki orana göre biraz daha artırıldı

Kaymakamların ek ödemeleri biraz daha artırıldı

3600 ek gösterge düzenlemesinde vali ve kaymakamların ek ödemelerinin arttırılmasına dair düzenlemede yer almıştı.

Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alan mülki idare personelinin ek ödeme oranı kanun teklifinde 162 iken, komisyonda verilen önergeyle 260'a çıkarılmıştır.

Kaymakam Adayları hariç Diğerlerinin ek ödeme oranları kanun teklifinde 137 iken, komisyonda verilen önergeyle 217'ye çıkarılmıştır.

Ek ödemeler, en yüksek Devlet memuru aylığı üzerinden hesaplanmaktadır.

28 Haziran itibariyle en yüksek Devlet memuru aylığı 2.236,72 TL'dir.
MİAH 1/4'te yer alan birinci sınıf bir kamu görevlisi için 2.236*2,60=5.813 TL ödenecek.
MİAH'ta yer alıp da diğer derecelerde olanlar ise 2.236*2,17=4.852 TL artırımlı ek ödeme artışı olacak..

Diğer taraftan, kanun teklifinde İl Valilerinn tazminat göstergeleri 12.500 gösterge oranı eklenerek artırılmaktaydı.  Gösterge puanındaki artış 12.300'e düşürülmüştür. 

İşte TBMM komistonunda verilen ve kabul edilen önerge

Görüşülmekte olan Devlet Memurları ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 1'inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.


MADDE 1- 9/6/1930 tarih ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun ek 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Mülkî İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı kadrolarında bulunan personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödemeleri aşağıdaki oranların eklenmesi suretiyle uygulanır.
 

KADRO VE GÖREV UNVANI

ORAN (%)

Merkezde görevli diğer Valiler

168

Kurul Başkanı, Genel Müdür, Strateji Geliştirme

Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli Valiler

218

Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü

kademesinden aylık alanlar

260

1 inci dereceden aylık alanlar

150

Diğerleri (Kaymakam Adayları hariç)

217

 

İçişleri Bakanlığı teşkilatında Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında bulunan personel e, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi kapsamında yapılan ek ödeme, 27/1/2000 tarihli ve 4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (c) fıkrası ile 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi hükümlerinin uygulanmasında dikkate alınmaz.”

EK MADDE 38- Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvelin (2) numaralı sırasında yer alan “ İl Valisi” için belirlenen tazminat göstergesi 12.300 rakamının eklenmesi suretiyle uygulanır.”
 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler