,

İletişim Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

İletişim Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazetenin bugünü sayısında yayımlandı

İletişim Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

YÖNETMELİK

Cumhurbaşkanlığı (İletişim Başkanlığıl’ndan:

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İletişim Başkanlığında görev yapan Devlet memurlannın disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik hükümleri, İletişim Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurlan hakkmda uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlan Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) İletişim Başkanlığında görev yapan Devlet memurlann disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin eki EK-l’de yer alan “İletişim Başkanlığı Disiplin Amirleri Cetveli”nde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu ile Devlet Memurlan Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6- (1) 30/1/2021 tarihli ve 21380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İletişim Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İletişim Başkanı yürütür.

 

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

SIRA NO

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

A-MERKEZ TEŞKİLATI

1

BAŞKANLIK MAKAMI

Başkan Yardımcısı

Başkan

Başkanlık Makamında Görevli Diğer Personel

Başkan

Başkan Yardımcılığında Görevli Personel

Başkan Yardımcısı

2

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Kalem Müdürü

Başkan

İç Denetçi

Başkan

Diğer Personel

Özel Kalem Muauru

3

DAİRE BAŞKANLIKLARI

Daire Başkanı

İlgili Başkan Yardımcısı

İletişim Uzmanı

İlgili Daire Başkanı

İletişim Uzman Yardımcısı

İlgili Daire Başkanı

Diğer Personel

İlgili Daire Başkanı

4

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

I. Hukuk Müşaviri

İlgili Başkan Yardımcısı

İletişim Uzmanı

I. Hukuk Müşaviri

İletişim Uzman Yardımcısı

I. Hukuk Müşaviri

Diğer Personel

I. Hukuk Müşaviri

5

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İşletme Müdürü

İlgili Daire Başkanı

Diğer Personel

İşletme Muauru

B- DOĞRUDAN MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI

1

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bölge Müdürü

İlgili Başkan Yardımcısı

Şube Müdürü

Bölge Müdürü

Diğer Personel

Şube Muduru

C- YURT DIŞI TEŞKİLATI

1

İLETİŞİM MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ

İletişim Müşaviri

Misyon Şefi

İletişim Ataşesi

Misyon Şefi

İletişim Ataşesi Yardımcısı

İletişim Ataşesi

Diğer Personel

İletişim Müşaviri

 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler