,

Gelir İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği değişti

Gelir İdaresi Başkanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğini bütünüyle değiştirdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Gelir İdaresi Başkanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan personelden 5 inci maddede belirtilen unvanlara atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler esas alınarak belirlenen daha alt düzeydeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması hâlinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

ç) Başkan: Gelir İdaresi Başkanını,

d) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,

e) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacağı yazılı ve sözlü sınavı,

f) Hizmet grubu: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan teşekkül eden grupları,

g) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dâhil olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanacak süreleri,

ğ) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

h) Unvan değişikliği sınavı: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden en az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

ı) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler esas alınarak belirlenen daha üst düzeydeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları ve unvanlar

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi hizmet grupları ve unvanlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Şef.

b) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici.

c) İdari Hizmetler Grubu;

1) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, yoklama memuru, memur, veznedar, tahsildar, icra memuru.

2) Koruma ve güvenlik görevlisi, şoför.

ç) Yardımcı Hizmetler Grubu;

1) Hizmetli, aşçı.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi unvanlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Mühendis, mimar, istatistikçi, programcı, mütercim, çocuk gelişimcisi, hemşire, tekniker ve teknisyen.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere Başkanlıkta en az bir yıl çalışmış bulunmak ve yapılacak görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmakla birlikte unvanlar itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır:

a) Şef unvanına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak ve en az üç yıl hizmet süresi bulunmak,

2) Görevde yükselme sınavına son başvuru tarihi itibarıyla koruma ve güvenlik görevlisi ve şoför unvanları ile yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki unvanlarda bulunmak,

b) Çözümleyici unvanına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İstatistikçi unvanında bulunmak veya programcı unvanında en az dört yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Görevde yükselme sınavına başvuru tarihinin son günü itibarıyla son beş yıl içerisinde YDS/e-YDS’den en az elli puan almış olmak ya da bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

4) En az bir işletim sisteminin uygulaması ile en az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

c) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, yoklama memuru, memur, veznedar, tahsildar veya icra memuru unvanlarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik görevlisi, şoför unvanları ile yardımcı hizmetler sınıfına dahil unvanlarda görev yapan personelin en az beş yıl hizmet süresi bulunmak,

ç) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Yardımcı Hizmetler Sınıfına dâhil unvanlarda en az üç yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,

4) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

5) 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartları taşımak,

d) Şoför unvanına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil unvanlarda en az iki yıl hizmet süresi bulunmak,

3) (D) veya (D1) tipi sürücü belgelerinden birine sahip olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 7- (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda, yapılacak unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmakla birlikte unvanlar itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır:

a) Mühendis, mimar ve istatistikçi unvanlarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Mütercim unvanına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının filoloji, mütercim-tercümanlık veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde YDS/e-YDS’den en az doksan puan almış olmak ya da bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

c) Çocuk Gelişimcisi unvanına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ç) Programcı unvanına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümü ile bu bölüme denk bölümlerden mezun olmak veya dört yıllık yükseköğrenim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

d) Tekniker unvanına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık mesleki veya teknik yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

e) Teknisyen ve Hemşire unvanlarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi mesleki veya teknik okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

gerekir.

(2) Unvan değişikliği sınavına katılacaklarda, Başkanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile

Atamaya İlişkin Esaslar

Sınav usul ve esasları

MADDE 8- (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle üst görevlere atanacakların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmaları gerekir.

(3) Sınava katılacak adayların, bu Yönetmelikte belirtilen şartları ilanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla taşımaları gerekir.

(4) Sınav sonuçları, yalnızca sınav açılan unvan için geçerlidir.

(5) Sınav sonuçları, aynı düzey görev için altı aylık süreyi aşmamak üzere yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

(6) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının konuları Başkanlık tarafından belirlenir.

(7) Unvan değişikliği sınavlarının konu başlıkları görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konulardan belirlenir.

(8) Başkanlık kadrolarında bulunmakla birlikte Bakanlık birimleri hariç başka kurumlarda geçici görevli olanlar, bu durumlarını sonlandırmaları şartıyla sınavlara katılabilirler.

Sınav duyurusu ve başvuru

MADDE 9- (1) Sınav duyurusunda; atama yapılacak kadro unvanı, kadro sayısı ile yeri, sınav konuları, sınav tarihi ve yeri, başvuru şekli, son başvuru tarihi, sınavın hangi usulde yapılacağı ve sınava katılma şartlarına yer verilir.

(2) Sınav duyurusu, Personel Daire Başkanlığınca yapılır.

(3) Sınav duyurusu, yazılı sınav tarihinden en az otuz gün önce Başkanlık internet sitesinde ilan edilir. Duyuruda belirtilen farklı unvanlı kadrolardan yalnızca birine başvurulabilir.

(4) Son başvuru tarihi ile yazılı sınav tarihi arasındaki süre on beş iş gününden az olamaz. Sınav başvuruları, sınava katılacak personelin görev yaptığı birime yapılır. Başvurular, ilgili birimlerce son başvuru tarihinden itibaren beş iş günü içinde elden veya postayla Personel Daire Başkanlığına gönderilir. Sınav başvuruları, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.

(5) Aylıksız izinde bulunanlar ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların başvuruda bulunmaları ve sınavlara katılmaları mümkündür.

(6) Aday memur statüsünde bulunanlar, diğer kamu kurum ve kuruluşların personeli ve Başkanlık kadrosunda bulunmayanlar görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına başvuruda bulunamazlar.

(7) Sınav başvurusunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmazlar. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 10- (1) Sınav kurulu, Başkanlık Makamı onayı ile Personel Daire Başkanının başkanlığında, başkan dahil en az beş asıl üyeden teşekkül eder. Sınav kurulunda yeteri kadar yedek üye görevlendirilir. Asıl üyenin katılamadığı toplantıya yedek üye katılır. Gerekmesi halinde birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi olan unvanlar için oluşturulan sınav kurulları, sınav sorularının hazırlanması, sınavların yapılması veya yaptırılması, başarı listesinin düzenlenmesi, sınav sonuçlarının ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütmekle görevlidir.

(3) Sınav kurulu başkan ve üyelerinin, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, sınav kurulu üyeliği sona erdirilir ve yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınavlara alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(5) İhtiyaç duyulması halinde sınav kuruluna diğer kamu kurum ve kuruluşlarından üye görevlendirilebilir.

(6) Sınav kurulları, üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Kararlarda çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

(7) Sınav kurullarının sekretarya hizmetleri Personel Daire Başkanlığınca yürütülür.

Yazılı sınav

MADDE 11- (1) Görevde yükselme yazılı sınavı, Başkanlıkça yapılabileceği gibi Başkanlık tarafından gerek görülmesi halinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, görev alanları ve atama yapılacak unvanın niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(3) Yazılı sınavların başka bir kuruma yaptırılması halinde, itiraza ilişkin iş ve işlemler dâhil sınava ilişkin usul ve esaslar protokol ile belirlenir.

Yazılı sınav sonuçları ve duyurulması

MADDE 12- (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavları yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavının sonuçları, Başkanlık internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Sözlü sınav

MADDE 13- (1) Sözlü sınav Başkanlıkça yapılır.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarında başarılı olan ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Personel Daire Başkanlığınca belirlenen bir tarihte sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınav yeri Personel Daire Başkanlığınca belirlenerek Başkanlık resmi internet sitesinde yayımlanır. Ayrıca, ilgililere tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilir.

(3) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava alınır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(4) Sözlü sınava katılan aday, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

(5) Sınav Kurulu, dördüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda, Sınav Kurulu başkanı ve üyeleri tarafından adaya ayrı ayrı puan verilir ve tutanağa geçirilir. Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması adayın sözlü sınav puanıdır. Sözlü sınavdan geçmek için, Sınav Kurulu üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Başarı puanı

MADDE 14- (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarılı sayılabilmek için yazılı sınavında yüz üzerinden en az altmış, sözlü sınavında yüz üzerinden en az yetmiş puan alınması şarttır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarılı olan adayların sayısı atama yapılacak kadro sayısından fazla ise sınav kurulu, adayları en yüksek başarı puanından başlamak üzere başarı sırasına göre sıralayarak, ilan edilen kadro sayısı kadar adayı asıl olarak belirler. Sınav ilanında yer verilmesi halinde asıl aday sayısı kadar personeli de yedek olarak belirleyebilir. Sınav sonuçları, Başkanlık resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur ve ayrıca ilgilisine tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilir.

(3) Başarı puanına göre yapılan sıralama neticesinde, başarılı sayılan son sıradaki adayla aynı puanı alan adayların bulunması halinde, bunlardan sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

başarı sıralamasında öncelik      verilmek suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(4) Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı sayılmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan sınavlar sırasında aşağıdaki durumları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır:

a) Kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılarak durum tutanakla tespit edilir ve bunların sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum tutanakla tespit edilir ve bunların sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında gerekli yasal işlem yapılır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 16- (1) Sınava katılanlar, gerekçelerini de belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının duyurulmasını müteakip, sınav kuruluna, en geç beş iş günü içinde yapılır.

(2) Sınava itiraz başvuruları yedi iş günü içerisinde sınav kurulunca incelenerek kesin olarak karara bağlanır ve itiraz sahiplerine yazılı olarak bildirilir.

(3) Yapılan yazılı sınavlarda sınav kurulunca hatalı soru tespit edilmesi veya yargı kararı uyarınca soruların iptal edilmesi halinde, iptal edilen sorular sınava katılan tüm adaylar tarafından doğru cevaplandırılmış sayılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 17- (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise sınavı yapan birimlerce dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı düzey görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar, dava konusu sınav belgeleri ise dava sonuçlanıncaya kadar saklanır.

Atama esasları

MADDE 18- (1) Sınav sonucuna göre atanmaya hak kazananların atamaları üç ay içerisinde sınav ilanında belirtilen yerlere yapılır.

(2) Atama onaylarının, ilgili birime intikal ettiği tarihten itibaren en geç on beş iş günü içinde ilgililere tebliğ edilerek, görevlerinden ayrılmaları sağlanır.

(3) Sınav sonucuna göre atanmaya hak kazananlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Sınavlarda başarılı olarak atanmaya hak kazanmış olanlardan görevden uzakta bulunanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz.

(4) Ataması yapılıp da süresi içinde göreve başlamayanlar ile atama onaylarının iptalini talep edenlerin atamaları iptal edilir. Bunlar ile atanmadan önce feragat edenlerin atanma hakları sona erer.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkra uyarınca atamaları iptal edilenler hiçbir hak talep edemez.

(6) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu ataması yapılanlar atandıkları il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadırlar. Bu sürenin hesabında, izinli sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların yer değiştirme suretiyle atanmaları, daha önce bulundukları unvana atanmayı kabul etmeleri halinde yapılabilir. Ancak, bu şekilde ataması yapılan personelin feragat ettiği unvana tekrar atanabilmesi, atama yapılacak yerin ilk atamanın yapıldığı il olması kaydıyla mümkündür. Bu şekilde atananlar, atandıkları il sınırları içerisinde eksik kalan sürelerini tamamlamak zorundadırlar. Atama yapıldıktan sonra mazeret halleri ortaya çıkanlar, boş kadro ve hizmet ihtiyacı bulunması kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. Mazeret halleriyle ilgili olarak, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(7) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadroya ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, Başkanlıkça belirlenmiş olması kaydıyla yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atamalara İlişkin Usul ve Esaslar

Hizmet grupları ve unvanlar arası geçişler

MADDE 19- (1) Sınavsız atamalar aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, yoklama memuru, memur, veznedar, tahsildar, icra memuru unvanları arasında 6 ncı maddede belirtilen şartlar aranmaksızın sınavsız geçiş yapılabilir.

b) Atanılacak unvanın gerektirdiği şartları taşımaları kaydıyla koruma ve güvenlik görevlisi ile şoför unvanları arasında sınav yapılmaksızın geçiş yapılabilir.

c) Personel, talepte bulunması durumunda, daha önce bulundukları unvanlara veya daha alt unvanlara sınavsız atanabilir.

ç) Mesleğe, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle 26/12/2009 tarihli ve 27444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında alınan ve yeterlik sınavında başarılı olarak gelir uzmanı kadrosuna atananlar, talepte bulunmaları ve bu unvanı öğrenim durumları itibarıyla kazanmış olmaları şartıyla mühendis veya istatistikçi unvanlarına atanabilirler.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, sınav şartı aranmaksızın 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen öğrenimle ihraz edilen unvanlara atanabilir.

Zorunlu unvan değişimi

MADDE 20- (1) Adli veya idari soruşturma ya da teftiş veya denetim sonucunda düzenlenen raporlara istinaden veya sağlık nedenleriyle görevini yürütemeyeceği anlaşılanlar, daha alt unvanlara kazanılmış hak aylık derecesi ile atanabilir.

(2) 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartlar ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen sağlık şartlarını kaybeden koruma ve güvenlik görevlileri, önceki unvanlarına veya diğer şartları taşımak kaydıyla aynı düzeyde ya da daha alt düzeydeki diğer unvanlara atanır. Bu şartları yeniden kazananlar eski unvanlarına atanabilirler.

(3) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre sürücü belgesi iptal edilen veya iki aydan fazla süreyle geçici olarak veya tedbiren alınan şoförler, önceki unvanlarına veya diğer şartları taşımak kaydıyla aynı düzeyde ya da daha alt düzeydeki diğer unvanlara atanır.

Naklen atamalar

MADDE 21- (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daire tabibi, hemşire, mühendis, mimar, çözümleyici, istatistikçi, mütercim, tekniker, teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför ve hizmetli unvanlarında görev yapanlar, aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları ve Başkanlık tarafından uygun görülmesi halinde aynı unvanla naklen atanabilirler. Bu unvanlar dışında naklen atama yapılamaz:

a) Genel şartlar;

1) Başvuru tarihi itibarıyla askerlik hariç Devlet memuriyetinde en az üç, en fazla on iki yıl hizmeti bulunmak,

2) Başvuru tarihi itibarıyla daire tabibi unvanına atanacaklar için kırk, diğer unvanlar için otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

3) Adli veya idari bir ceza almamış olmak,

b) Özel şartlar;

1) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur ve veznedar unvanlarına atanabilmek için en az dört yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş olmak,

2) Koruma ve güvenlik görevlisi, şoför ve hizmetli unvanlarına atanabilmek için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

gerekir.

(2) Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatında bu Yönetmeliğe tabi unvanlarda görev yapmakta iken 16/5/2005 tarihinden sonra başka kamu kurum ve kuruluş kadrolarına naklen atanan personel, adli ve idari ceza almamış olmak şartıyla kadro ve hizmet ihtiyacı çerçevesinde Başkanlıkta görev yaptıkları unvanlara veya aynı düzeyde ya da daha alt düzeydeki diğer unvanlara naklen atanabilirler.

Kazanılmış haklar

MADDE 22- (1) Başkanlık teşkilatında bu Yönetmelikte sayılan unvanlara asaleten atanarak görev yapmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Engellilerin sınavı

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelikte sayılan unvanlara ilişkin şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavları esnasında gerekli tedbirler alınır veya alınması sağlanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24- (1) 9/9/2011 tarihli ve 28049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici hükümler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartları taşımaları halinde, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler