BIST 100 8.039,19 %0.48 Dolar 27,18 %0.18 Euro 28,97 %0.13 Altın Gram 1.681,52 %0.07 Brent Petrol 93,47 %0.2 Bitcoin 26.208,98 %1.36
,
#Ek gösterge

Ek göstergede teklifinde 13 değişiklik yapıldı

TBMM Genel Kurulunda, ek gösterge teklifi üzerinde 13 değişiklik yapıldı.

Ek göstergede teklifinde 13 değişiklik yapıldı

3600 ek gösterge teklifi üzerinde, TBMM Genel Kurulunda 13 değişiklik yapıldı.

Plan ve Bütçe Komisyonun yayımladığı raporda, teklifin komisyondan geçen son hali yer almaktadır. Tıklayınız.

Aşağıda gösterilen değişiklikleri, komisyon raporu üzerinden karşılaştırmalı olarak inceleyebilirsiniz.

İşte TBMM Genel Kurulunda yapılan değişiklikler

Görüşülmekte olan 345 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 6'ncı maddesiyle değiştirilen 6563 sayılı Kanun'un 12'nci maddesinin (1)'inci fıkrasının (o), (p) ve (ş) bentlerinde yer alan "sağlayıcıya" ibarelerinin "sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıya" şeklinde, (6)'ncı fıkrasında yer alan "altmış milyar Türk lirasının" ibaresinin "ek 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan parasal eşiğin" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Gerekçe:

Önergeyle, elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının yükümlülüklerine ilişkin yaptırım öngörülmekte ve (6)'ncı fıkradaki parasal eşiğin güncellenmesine imkân sağlayan değişiklik yapılmaktadır.

----------------

Görüşülmekte olan 345 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 9'uncu maddesiyle 6563 sayılı Kanuna eklenen ek 3'üncü maddenin altıncı fıkrasında yer alan "ve dördüncü" ibaresinin ",dördüncü ve yedinci" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Gerekçe:

Önergeyle maddenin 7'nci fıkrasında yer alan parasal eşiklerin güncellenmesine ilişkin değişiklik yapılmaktadır.

------------------

Görüşülmekte olan (2/4527) esas numaralı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 6'ncı maddesiyle değiştirilen, (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I. GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI" bölümünün (d) bendinde yer alan "Toplu Konut İdaresi Başkanı ve" ibaresinin metinden çıkarılmasını, aynı bölümün (c) bendine "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Toplu Konut İdaresi Başkanı," ibaresinin eklenmesini ve aynı cetvelin "VII. EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI" bölümünün aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Cetvelli görmek için tıklayın.

Gerekçe:

Toplu Konut İdaresi Başkanı ile Emniyet Hizmetleri Sınıfına tabi personelin ek göstergelerin, yürüttükleri görevin önem ve sorumluluk düzeyi esas alınarak yeniden belirlenmesi amaçlanmıştır.

----------------------

Görüşülmekte olan Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 10'uncu maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'na ekli Ek Gösterge Cetvelinde yer alan "Unvanı" ibaresinin "Kadro Unvanı" şeklinde ve "c) Doçentler" sırasında yer alan "1" ibaresinin ise "1-3" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Gerekçe:

Önergeyle doçent kadrosunda görev yapan personelin ek göstergelerine esas kadro derecelerinin görev ve aylıklarıyla uyumlu olarak düzeltilmesi amaçlanmaktadır.

--------------

Görüşülmekte olan Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 33'üncü maddesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenmesi öngörülen ek 46'ncı maddenin birinci cümlesinde yer alan "Uluslararası tanınırlığı olan" ve "fiilen araştırma, inceleme faaliyetlerinde çalışan" ibarelerinin sırasıyla "Uluslararası tanınırlığı olan yabancı" ve "fiilen çalışan" şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan "tutarda" ibaresinin ise "tutar ve ödeme esaslarına göre" şeklinde değiştirilmesini ve üçüncü cümlesinde yer alan "ile yükseköğretim kurumları" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Gerekçe:

Önergeyle, devlet yükseköğretim kurumları dışındaki doktora dereceli nitelikli insan kaynağının yükseköğretim kurumlarında görevlendirilebilmesi bakımından ibare düzeltmesi yapılmaktadır.

------------------

Görüşülmekte olan 346 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 35'inci maddesiyle 2547 sayılı Kanun'a eklenmesi öngörülen geçici 83'üncü maddesinin birinci fıkrasına "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkum olanlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5846 sayılı Fikir ve sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlardan" ibaresi eklenmiştir.

Gerekçe:

Akademik hayatla ilgili ağır bir suç olan "intihal" suçu sebebiyle yükseköğretim kurumlarından ilişikleri kesilenlerin aftan yararlanamaması amaçlanmaktadır.

--------------------------

Görüşülmek olan 346 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 50'nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

"MADDE 50- 5520 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 15- (1) Gerçek veya tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları 31/3/2023 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirilir.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31/3/2023 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye'ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılır.

(3) Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye'ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların en geç 31/3/2023 tarihine kadar defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır.

(4) Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31/3/2023 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilir.

(5) Birinci ve dördüncü fıkra kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükellefler tarafından bildirim veya beyan tarihi itibarıyla kanuni defterlere kaydedilir. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu madde hükümleri uyarınca kanuni defterlerine kaydettikleri kıymetler için pasifte özel fon hesabı açarlar. Bu fon hesabı bildirim veya beyan tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe işletmeden çekilemez, sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılamaz, işletmenin tasfiye edilmesi halinde ise vergilendirilmez. Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca gösterirler. Bu varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaz ve bildirim veya beyan tarihinden itibaren iki yıl geçmesi koşuluyla vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar, bu fıkrada yer alan beyan dışındaki diğer şartlar aranmaksızın madde hükümlerinden yararlanabilirler, bunlar tarafından taşınmaz dışındaki varlıkların en geç beyan tarihi itibarıyla banka veya aracı kurumlara yatırılmak suretiyle tevsik edilmesi zorunludur. Dördüncü fıkra kapsamında beyan edilerek işletme kayıtlarına alınacak taşınmazların işletmeye devrine ilişkin tapuda yapılacak işlemlerden, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca harç alınmaz, bu taşınmazların işletmeye devri 193 sayılı Kanunun mükerrer 80 inci maddesi uygulamasında elden çıkarma sayılmaz.

6) Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak bildirim sahibinden bildirilen varlıkların değeri üzerinden 30/9/2022 tarihine kadar yapılan bildirimler için %1, 1/10/2022 tarihi ila 31/12/2022 tarihi (bu tarih dahil) arasında yapılan bildirimler için %2, 31/3/2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için %3 oranında peşin olarak tahsil ettikleri vergiyi, bildirimi izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan eder ve aynı sürede öderler. Şu kadar ki vergi oranı; bildirilen varlıkların, Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılan hesaplara transfer edildiği veya yurt dışından getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren en az bir yıl süreyle tutulması halinde %0 olarak uygulanır. Bu takdirde, banka ve aracı kurumlar tarafından bildirim esnasında tahsil edilerek vergi dairesine ödenen vergi, bildirim sahibinin ilgili vergi dairesine başvurusu üzerine iade edilir.

7) Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %3 oranında vergi tarh edilir ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenir. Bu fıkraya ve altıncı fıkraya göre ödenen vergi, hiçbir suretle gider yazılamaz ve başka bir vergiden mahsup edilemez.

8) Bildirim ve beyana konu edilen varlıklarla ilgili olarak 213 sayılı Kanunun amortismanlara ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmez.

9) Bildirilen veya beyan edilen varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz. Diğer nedenlerle başlayan vergi incelemeleri ile takdir komisyonu kararları sonucu bulunan matrah farkının madde kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle ortaya çıktığının tespiti ve bildirilen veya beyan edilen varlık tutarının, bulunan matrah farkına eşit ya da fazla olması durumunda matrah farkına ilişkin tarhiyat yapılmaz. Bulunan matrah farkının, bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle ortaya çıktığının tespitine rağmen söz konusu varlık tutarlarından büyük olması durumunda sadece aradaki fark tutar üzerinden vergi tarhiyatı yapılır. Vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlan sonucunda bildirim veya beyana konu edilen varlıklar dışındaki nedenlerle matrah farkı tespit edilmesi durumunda, bu madde kapsamında bildirilen veya beyan edilen tutarlar, bulunan matrah farkından mahsup edilmeksizin tarhiyat yapılır.

10) Birinci fıkra uyarınca bildirildiği halde, bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye'ye getirilmemesi veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmemesi ile bildirilen veya beyan edilen tutarlara ilişkin tarh edilen vergilerin süresinde ödenmemesi ve bu maddede yer alan diğer şartların yerine getirilmemesi hallerinde dokuzuncu fıkra hükmünden yararlanılamaz. Vergi incelemesine başlanılan veya takdir komisyonuna sevk edilen tarihten sonra bu madde kapsamında yapılan bildirim ve beyanlar dolayısıyla söz konusu inceleme veya takdir komisyonu kararları sonucunda yapılacak tarhiyatlar için de dokuzuncu fıkra hükmü uygulanmaz. Tahakkuk eden verginin vadesinde ödenmemesi vergi aslının gecikme zammı ile birlikte 6183 sayılı Kanun uyarınca takip ve tahsiline engel teşkil etmez. Tahsil edilmiş olan vergiler red ve iade edilmez.

11) Bildirim ve beyan süresi sona erdikten sonra bildirim veya beyanlara ilişkin düzenleme yapılamaz.

12) Hazine ve Maliye Bakanlığı, madde kapsamına giren varlıkların Türkiye'ye getirilmesi ve bildirimi ile işletmeye dâhil edilmelerine ilişkin hususları, bildirim ve beyana esas şekli ile maddenin uygulanmasında kullanılacak bilgi ve belgeler ile iade işlemlerine ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

13) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yapılan değişiklik hükmü, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sermaye artırımı yapan veya ilk defa kurulan şirketler için 2022 yılı hesap dönemi dahil olmak üzere 5 hesap dönemi için uygulanır."

GEREKÇE- Kanun Teklifinin 50'nci maddesinde değişiklik yapılarak, gerçek ve tüzel kişilerce sahip olunan para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetlerin Türkiye'ye getirilmek suretiyle millî ekonomiye kazandırılması, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt içinde sahip oldukları varlıkları da kayıt altına almaları teşvik edilmektedir.

Maddeden yararlanmak için 31/3/2023 tarihine kadar beyan veya bildirimde bulunulması gerekmektedir. Yurt dışındaki varlıklara ilişkin bildirim süresinin sona ereceği 31/3/2023 tarihi beklenmeksizin, 30/9/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan bildirimler için vergi oranının yüzde 1, 1/10/2022 ila 31/12/2022 tarihleri (bu tarih dâhil) arasında yapılan bildirimler için vergi oranının yüzde 2 olarak uygulanması öngörülmektedir. Yine, bildirime konu varlıkların banka ve aracı kurumlarda açılacak hesaplarda en az bir yıl süreyle tutulması hâlinde, bildirim esnasında alınan verginin iadesine imkân tanınmaktadır.

Diğer taraftan teklifin mevcut 50'nci maddesinde yer alan bu kanunun yayımlandığı tarihten önce nakdi sermaye artırımı yapmış olanların yeni düzenlemelerden ne şekilde yararlanacağına ilişkin hüküm son fıkra olarak korunmaktadır.

--------------------------

Görüşülmekte olan Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 59'uncu maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenmesi öngörülen ek 37'nci maddeye üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.

"Sosyal Güvenlik İl Müdürü ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadrosunda bulunanlardan görevden alınan veya görevleri sona erenler hakkında da mülga ek 18 inci maddenin (c) bendi ve bu bende bağlı hükümleri uygulanır."

---------------------

Görüşülmekte olan Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 60'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

"MADDE 60- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 38- Ekli (II) sayılı Cetvelin;

a) (1) numaralı sırasında yer alan tazminat göstergesi 13.500 rakamının,

b) (2) numaralı sırasında yer alan tazminat göstergesi 12.300 rakamının,

c) (3) ve (3/A) numaralı sıralarında yer alan tazminat göstergeleri 15.000 rakamının,

ç) (4) numaralı sırasında yer alan tazminat göstergesi 15.700 rakamının,

d) (5) numaralı sırasında yer alan tazminat göstergesi 12.000 rakamının,

ç) (6) ve (7) numaralı sıralarında yer alan tazminat göstergeleri 11.000 rakamının,

d) (8) ve (9) numaralı sırasının (a) bendinde yer alan tazminat göstergeleri 6.000 rakamının,

e) (9) numaralı sırasının (b) bendinde yer alan tazminat göstergesi 5.000 rakamının,

f) (9) numaralı sırasının (c) bendinde yer alan tazminat göstergesi 4.000 rakamının,

eklenmesi suretiyle uygulanır.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına 16.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek tazminat ödenir. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Bu tazminat, ilgili mevzuatı uyarınca en yüksek Devlet memurunun mali ve sosyal hakları esas alınmak suretiyle tespit edilen aylık, ikramiye, her türlü mali ve sosyal hak ile başka bir ödeme veya ücret tavanının hesaplanmasında ya da her ne ad altında olursa olsun ödenmekte olan aylık, zam, tazminat, ücret ve benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz."

Gerekçe:

Önergeyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı kadrosunda bulunanlara münhasıran ek tazminat ödenmesi ve bu tazminatın en yüksek devlet memurunun mali ve sosyal hakları esas alınmak suretiyle tespit edilen aylık, ikramiye, her türü mali ve sosyal hak ile başka bir ödeme veya ücret tavanının hesabında dikkate alınmaması ile kamu idarelerinde yönetici kadrolarında görev yapanlardan aylıklarını 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 10'uncu maddesine göre almakta olanların tazminat göstergelerinin yeniden belirlenmesi amaçlanmaktadır.

-----------------------

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 61'inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenmesi öngörülen geçici 41'inci maddenin birinci fıkrasında yer alan "üçüncü fıkrasının ilk cümlesi hariç" ibaresinin "üçüncü fıkrasının ilk cümlesi ile dördüncü fıkrası hariç" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Gerekçe:

Önergeyle bu kanun teklifinin 59'uncu maddesi uyarınca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenmesi öngörülen ek 37'nci maddede yapılan düzenlemelerle uyum sağlaması amaçlanmaktadır.

------------------------

Görüşülmekte olan 346 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 62'nci maddesiyle 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu'nun 29'uncu maddesine eklenen on ikinci fıkraya aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

"Bu fıkranın; (a), (b) ve (c) bentleri ile üçüncü cümlesi hükümlerine göre yukarıda anılan kadrolara atananlardan, bu atamalar öncesi bulundukları yönetici kadro veya görevlerinde en az iki yıl kesintisiz olarak fiilen görev yapmış olanların malî hakları, atandıkları söz konusu kadrolarda bulunmaları kaydıyla, atandıkları tarihi takip eden ay başından itibaren ikinci yılın sonuna kadar, fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç önceki görevine ait ödeme unsurları esas alınarak verilmeye devam edilir."

Gerekçe:

Önergeyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35'inci maddesi kapsamında üst kademe kamu yöneticilerine ilişkin düzenlemelere uyum mahiyetinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında da benzer düzenlemenin yapılması amaçlanmaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 346 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 63'üncü maddesiyle 6643 sayılı Kanun'un yeniden düzenlenen 30'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini, ikinci fıkrasının madde metninden çıkarılmasını, beşinci fıkrasında yer alan "beş yıl" ibaresinin "sekiz yıl" şeklinde ve altıncı fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

"ç) Oda bölgesinde sanat icrasından men cezası: Bir oda bölgesinde en az beş defa geçici olarak sanat icrasından men cezası alan veya birden fazla geçici olarak sanat icrasından men cezalarının toplamı yüz seksen gün olan eczacıların, o oda bölgesinde sürekli olarak sanat icrasından men edilmesidir."

"Savunma alınmadan ceza verilemez. Savunma yazılı veya sözlü olarak da verilebilir. Hakkındaki iddia ve tespitleri içeren savunma isteme yazısının kendisine tebliğinden itibaren onbeş gün içinde geçerli mazereti olmaksızın yazılı veya kendisine bildirilen günde sözlü savunma vermeyen üye, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır."

Gerekçe:

Önergeyle, bir oda bölgesinde en az 5 defa geçici olarak sanat icrasından men cezası alan eczacıların, o oda bölgesinde sürekli olarak sanat icrasından men edilmesi, disiplin cezalarına ilişkin zaman aşımı süresinin sekiz yıl olarak belirlenmesi ve disiplin soruşturmalarında sözlü savunma imkânı da getirilerek Anayasa Mahkemesinin verdiği karar doğrultusunda savunma hakkının güçlendirilmesi ve kanundaki "ölçülülük" ilkesinin etkin bir şekilde uygulanması amaçlanmaktadır.

--------------------------

Geçici 1 madde üzerinde 1 önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 346 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin geçici 1'inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan "aynı unvanlı" ibaresinin "ilgili emsali" şeklinde değiştirilmesini ve maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.

"(3) Konusu suç teşkil etmemek ve kesinleşmiş bir yargı kararına müstenit olmamak kaydıyla, bu maddenin yürürlük tarihine kadar personeline yemek yardımını nakden ödeyen ya da kupon, kart, fiş, bilet ya da bu mahiyette bir ödeme aracı üzerinden gerçekleştirmek amacıyla bu ödeme araçlarının teminini bütçesinden hizmet alımı yoluyla karşılamış olan ve 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine aykırı olarak sosyal denge tazminatı verdiği tespit edilen il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlarının yetkili ve görevli personeli hakkında idari veya mali yargılama ve takibat yapılamaz, başlamış olanlar işlemden kaldırılır."

Gerekçe:

Önergeyle 20/4/2021 tarihli ve 73 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Strateji ve Bütçe Başkanlığına verilen kamu personeliyle ilgili hususlarda her çeşit istatistiki bilgileri toplamak, personel kayıtlarını merkezî olarak tutmak, kurumlar arası veri paylaşımı ve değişimi için gerekli teknik koordinasyonu sağlamak görevi çerçevesinde kamu personeli bilgi sisteminin yürütülebilmesini teminen ilgili personelin durumlarına uygun emsali kadro veya pozisyonlara atanabilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, önergeyle il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşları tarafından yemek yardımı ve sosyal denge tazminatı ödemelerinden kaynaklı çıkarılmış olan kamu zararları hakkında konusu suç teşkil etmemek ve kesinleşmiş bir yargı kararına müstenit olmamak kaydıyla dava ve takip yapılmaması yönünde düzenleme yapılması önerilmektedir.

-------------------

Görüşülmekte olan Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 64'üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

"MADDE 64- Bu Kanunun;

a) 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci, 12 nci, 14 üncü, 20 nci, 21'inci, 22 nci, 23 üncü ve 60 ıncı maddeleri 15/1/2023 tarihinde,

b) 13 üncü ve 16 ncı maddeleri 2022 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) 15 inci maddesi 15/7/2022 tarihinde,

d) 17 nci ve 18 inci maddeleri 2023 yılı Ocak ayı ödeme döneminde,

e) 27 nci ve 28 inci maddeleri yayımını izleyen ayın başında,

f) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer."

Gerekçe:

Önergeyle, kanun teklifi maddelerinin yürürlük tarihinin belirlenmesine ilişkin teknik düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler