,

Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği değişti

17/6/2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği değişti

Yönetmelikle, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yurt içi ve dışında, ihtida ile ilgili faaliyetleri yürütecek, ihtida edenlere yönelik işlemleri takip edecek, bu belgelere ilişkin kayıt tutacak.

Genel Müdürlük, Kur'an-ı Kerim'in usulüne uygun olarak okunmasına, anlaşılmasına, öğrenilmesine yönelik çalışma yapmak, hafızlık yapmak isteyenler için Kur'an kursları ve Kur'an eğitim merkezleri açmak, din eğitimi almak isteyenler için kurslar düzenlemek, kurs ve merkezlerle ilgili işlemler yürütmek gibi görevleri de üstlenecek.

Açılan kurs ve merkezlerde okuyan öğrenciler için yurt ve pansiyonlar açacak, buralarda kalan öğrencilerin giderlerinin karşılanmasını sağlayacak müdürlük, Kur'an kurslarının açılış, eğitime ara verme ve kapanışıyla ilgili iş ve işlemleri yürütecek.

Yaygın din eğitimi faaliyetleri çerçevesinde 4-6 yaş grubu çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik eğitim programını, okutulacak ders kitaplarını ve yardımcı eğitim materyali ihtiyacını belirleyecek müdürlük, Kur'an eğitim merkezlerinde ve camilerde gündüzlü ve yatılı yaz Kur'an kurslarıyla iş ve işlemleri düzenleyecek.

Müdürlük ayrıca hafızlık eğitimi ve hafızlık tespit sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri, Kur'an-ı Kerim'i okuma yarışmalarını, yurt dışından gelen öğrencilerin Kur'an kurslarında eğitilmeleriyle ilgili iş ve işlemleri, Kur'an Eğitimi ve Öğretimi Kurulunun sekretaryasını yürütecek.

YÖNETMELİK

Cumhurbaşkanlığı (Diyanet İşleri Başkanlığı)’ndan:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/6/2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Dördüncü Bölümünün başlığı “Sürekli Kurullar ve Diyanet Akademisi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 11/A maddesi eklenmiştir.
“Diyanet akademisi
MADDE 11/A- (1) Diyanet Akademisi, 31/5/2023 tarihli ve 32207 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet Akademisi Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yerine getirir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasımn (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“f) Yurt içinde ihtida ile ilgili faaliyetler yürütmek, ihtida edenlere yönelik işlemleri takip etmek ve ihtida belgelerine ilişkin kayıtlan tutmak.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a)    Kur’an-ı Kerim’in usulüne uygun olarak okunmasına, anlaşılmasına, İslami ilimlerin öğrenilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirmek ve hafızlık yapmak isteyenler için Kur’an kursları ile Kur’an eğitim merkezleri açmak, din eğitimi almak isteyenler için kurslar düzenlemek, bu kurs ve merkezlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
b)    Açılan kurs ve merkezlerde okuyan öğrenciler için yurt ve pansiyonlar açmak, buralarda kalan öğrencilerin iaşe ve ibate giderlerinin karşılanmasını sağlamak ve yurt ve pansiyonların yönetimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
c)    Kur’an kurslarının açılış, eğitime ara verme ve kapanışlanyla ilgili iş ve işlemleri yapmak.
ç) Yaygın din eğitimi faaliyetleri çerçevesinde 4-6 yaş grubu çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik eğitim programlarım, okutulacak ders kitaplarım ve yardımcı eğitim materyali ihtiyacım belirlemek ve hazırlanması hususunda ilgili birimlerle ile işbirliği yapmak.
d)    Kur’an eğitim merkezleri ile gündüzlü ve yatılı Kur’an kurslan, yaz Kur’an kurslan ve camilerde Kur’an öğretimi kurslarına ilişkin ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
e)    Kur’an Kurslarında ve Kur’an Eğitim Merkezleri’nde etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla projeler üretmek, uygulanmasım sağlamak, istatistiki bilgileri derlemek ve değerlendirmek.
f)    Hafizlık eğitimi ve hafizlık tespit sınavları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
g)    Örgün eğitime devam eden aynı zamanda hafızlık yapmak ve/veya temel İslami ilimler eğitimi almak isteyen öğrenciler için Kur’an eğitim merkezleri açmak ve kurslar düzenlemek, bu merkez ve kurslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
ğ) Öğrenciler arasında Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma, anlama, dini bilgiler, hafızlık ve benzeri yanşmalar düzenlemek.
h)    Kur’an kursları için bina, araç-gereç gibi ihtiyaçlar ile öğretici ve diğer personel ihtiyacını tespit etmek, temini için gerekli çalışmaları yapmak.
ı) Yurt dışından gelen öğrencilerin Kur’an kurslarında eğitilmeleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
i)    Kur’an eğitim merkezlerinin açılacağı yerlerin belirlenmesi ve açılışı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
j)    Kur’an eğitim merkezlerinin bina, araç-gereç ve benzeri ihtiyaçlan ile personel ihtiyacını tespit etmek, temini için gerekli çalışmaları yapmak.
k)    Kur’an eğitim merkezlerinde düzenlenen eğitimlere giriş, dönem, bitirme ve diğer sınavlan ile ilgili işlemleri yürütmek ve eğitimlerden yararlananlara belge düzenlemek.
l)    Kur’an-ı Kerim okumak, anlamım öğrenmek, hafızlık yapmak ve din eğitimi almak isteyenler için eğitim ve öğretim programlan hazırlamak veya hazırlatmak.
m)    Yaygm din eğitimi faaliyetleri çerçevesinde 4-6 yaş grubu çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik hazırlanan programlara uygun ders notlan veya ders kitaplan, yardımcı eğitim materyalleri hazırlamak veya hazırlatmak.
n)    Uygulanan eğitim-öğretim programlan, ders notlan ve diğer eğitim materyallerini geri bildirimler, değişen, gelişen şartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemek ve geliştirmek.
o)    Yaygın din eğitimi faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan eğitim ve öğretim programlannın geliştirilmesi, eğitim materyallerinin hazırlanması hususlannda ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ihtiyaç halinde hizmet satın almak.
ö) Kur’an Eğitim ve Öğretimi Kurulunun sekretarya işlerini yürütmek, alınan kararlan ilgili birimlere bildirmek.
p)    Uygulanan eğitim programlan ve materyalleri ile yapılan faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini ölçmek, değerlendirmek; alan araştırmaları yapmak veya yaptırmak.
r)    Uzaktan eğitim uygulamalannı geliştirmek üzere ilgili kurum, kuruluş ve birimlerle gerekli çalışmalan yapmak.
s)    Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 5- Aym Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına (dd) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
“ee) Yurt dışında ihtida ile ilgili faaliyetler yürütmek, ihtida edenlere yönelik işlemleri takip etmek ve ihtida belgelerine ilişkin kayıtlan tutmak.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ile dini yüksek ihtisas merkezleri ve eğitim merkezlerinden” ibaresi “, dini yüksek ihtisas merkezleri, dini ihtisas merkezleri, eğitim merkezleri ve Kur’an eğitim merkezlerinden” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “ve eğitim merkezleri” ibaresi “, dini ihtisas merkezleri, eğitim merkezleri ve Kur’an eğitim merkezleri, doğrudan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler