,

Bir çok kurum yanlış yapıyor: Ek ödeme, üst öğrenim halinde değişir mi?

Devlet memurları, bir öğrenimi bitirmeleri halinde zam ve tazminatları değişmektedir. Ancak 375 sayılı KHK'ya göre ek ödemesi değişmez

Bir çok kurum yanlış yapıyor: Ek ödeme, üst öğrenim halinde değişir mi?

Bir devlet memuru üst öğrenimi bitirmesi halinde tazminat ödemesi üst öğrenim üzerinden yapılmaktadır. Bu uygulama zam ve tazminat kararnamesinde yer alan şu hükümden kaynaklanmaktadır.

Zam ve tazminatlar üst öğrenim halinde değişir mi?

"e) Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez." (Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4/e maddesi)

Ek ödemeler, üst öğrenim halinde değişir mi?

Ancak benzer yönde bir düzenleme ek ödemeler için söz konusu değildir. Ek ödemelerin düzenlendiği 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında şu hüküm yer almaktadır;

"Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara, mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarı dikkate alınmak suretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılır." hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu hükmün uygulanmasına yönelik açıklamayı içeren 161 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin (A-4)’üncü sırasında ise; "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelde derece esasına göre belirlenmiş olan ek ödeme oranlarının tespitinde, ilgililerin aylık aldıkları dereceler esas alınacaktır." denilmiştir.

KHK hükmünde açık olarak ek ödemelerin I sayılı cetvelde yer alan kadro ve görev unvanları üzerinden yapılacağı belirtilmiştir.

Ancak uygulamada bir çok ilde, ek ödemeler, mesleki bir üst öğrenim bitirilmesi halinde üst öğrenime karşılık gelen unvan üzerinden ödeme yapılmaktadır. Örneğin kişi tekniker unvanında ama mühendislik bitirilmiş ise mühendis unvanına karşılık gelen ek ödeme üzerinden maaş ödenmektedir. Bu yanlış bir uygulamadır.

Ek ödeme ve üst öğrenime dair DPB görüşü

Mevzuatımızda, ek ödemenin, üst öğrenimin bitirilmesi halinde üst öğrenim üzerinden verilmesini öngören bir düzenleme yer almamaktadır. Mülga Devlet Personel Başkanlığının 2016 tarihli görüşü de bu yöndedir. tıklayınız

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler