,

Belediye başkanı sosyal denge tazminatı alamaz

Sayıştay 4. Dairesi, Belediyesinin norm kadro ve pozisyonlarında sayılmadığı halde belediye başkanına sosyal denge tazminatı ödenmesi kamu zararıdır dedi

Belediye başkanı sosyal denge tazminatı alamaz

Yılı: 2020
Dairesi :4
Karar No : 285
İlam No: 68
Tutanak Tarihi : 26.4.2022

SOSYAL DENGE TAZMİNATI
… Belediyesinin norm kadro ve pozisyonlarında sayılmadığı halde belediye başkanına sosyal denge tazminatı ödenmesi sonucu … TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususunun sorgu konusu edildiği görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 37’nci maddesinde; belediye başkanının, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi olduğu,

30.06.1989 tarih ve 20211 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 15’inci maddesinde; belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebileceği, söz konusu ödenebilecek sosyal denge tazminatının aylık tutarının ise, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere ilgili belediye ve il özel idaresi ile ilgili belediye ve il özel idaresinde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında anılan Kanunda öngörülen hükümler çerçevesinde yapılabilecek sözleşmeyle belirleneceği,
Belirtilmektedir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükmü uyarınca, sosyal denge tazminatı ödemesinin yapılabilmesi için kişinin yalnızca kamu görevlisi olması yeterli olmayıp, aynı zamanda belediye kadro ve pozisyonlarında istihdam edilmesi gerekmektedir.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in “Kadroların Tespiti” başlıklı 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında ise; “Bu Yönetmeliğe ekli cetvellerde alt gruplar için unvan ve sayı itibarıyla tespit edilenler dışında kadro kullanılamaz.” ifadesine yer verilmiştir. Kamu personel hukukunda, kadro ve pozisyon ifadesi, kanunla ve kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuatla gösterilen kadroları ifade etmektedir. Oysa bahse konu Yönetmelik’te ve eki cetvellerinde “belediye başkanı” kadro ve pozisyonuna yer verilmemiştir. Belediye başkanı, belediyenin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisi olarak seçimle iş başına gelen bir kamu görevlisi statüsünde olup, belediye kadro ve pozisyonlarında istihdam edilmemektedir. Bu nedenle, belediye başkanına sosyal denge tazminatı ödenmesi mevzuata uygun bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye başkanının görev ve yetkileri” başlıklı 38’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Belediye başkanının; Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumakla yetkili olduğu belirtilmektedir. Buna göre, verdiği karar ve talimatlar doğrudan iş, işlem ve ödeme sürecine dayanak oluşturuyor ise, yapılan ödemelerden belediye başkanının üst yönetici sıfatıyla mali sorumluluğu bulunmaktadır.

Dolayısıyla oluşan kamu zararından; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 32 ve 33’üncü maddeleri gereğince ödeme emri ve eki belgelerinde imzası bulunan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlileri ile sosyal denge tazminatı sözleşmesinde imzası bulunan belediye başkanının sorumluluğu bulunmaktadır.

Bu itibarla, … Belediye Başkanı …’a sosyal denge tazminatı ödenmesi sonucu … TL kamu zararına sebebiyet verilmişse de, söz konusu tutarın, … tarih ve … numaralı muhasebe işlem fişi ile tahsil edildiği anlaşıldığından, konu hakkında ilişik kalmadığına ve tahsilatın ilama dercine,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere,

Oy birliğiyle,
Karar verildi.
 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler