,

Sözlü sınav komedisi: İfade yeteneğine 3 verilen adaya diğer sorulardan tam not

Danıştay 12. Dairesi, Sözleşmeli spor uzmanı ve antrenör alımı sözlü sınavına katılan davacı tarafından, başarısız sayılmasına ilişkin işleme karşı yaptığı itirazın reddine ilişkin işlemi hukuka aykırı buldu.

Sözlü sınav komedisi: İfade yeteneğine 3 verilen adaya diğer sorulardan tam not

... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; 12/09/2019 tarihli ara kararı ile sözlü sınavda, sınav komisyon üyeleri tarafından ayrı ayrı tutanak tutulup tutulmadığının bildirilmesi, sözlü sınavın şekline ve nasıl yapılacağına dair duyuru ile komisyon üyelerinin her biri tarafından tutulan sözlü sınav tutanaklarının gönderilmesinin davalı idareden istenildiği, ancak davalı idare tarafından, sınav komisyon üyelerince verilen notları gösteren tek bir birleşik tutanağın gönderildiği, sınav komisyon üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapıldığını gösterir her bir sınav komisyon üyesi tarafından düzenlenmesi gereken sözlü sınav değerlendirme formlarının bulunmadığının anlaşıldığı, muhakeme gücü ve ifade yeteneği 25 puan üzerinden ortalama 3-4 puan olarak değerlendirilen, bir başka deyişle ifade yeteneği zayıf olan bir kimsenin genel kültür, spor kültürü ve mevzuatı konularından sorulan sorulara verdiği cevapların komisyon üyeleri tarafından doğru bir şekilde algılanarak 25 tam puan ile değerlendirilebilmesinin, ifade yeteneğinin davacının kendisine sorulan bu sorulardan başka sorular sorularak ölçüldüğüne dair başkaca bir bilgi ve belge bulunmadığına göre bir konuyu kavrayıp özetleyebildiği, iyi bir ifade yeteneğine sahip olarak muhakeme gücünün de yeterli olduğu şeklinde sonuç doğurduğu, yine genel kültür bilgisinden 25 tam puan alan bir kimsenin temsil kabiliyetinin hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeksizin 25 puan üzerinden ortalama 3 puan olarak ölçülmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, davacının sözlü sınavda objektif bir değerlendirmeye tabi tutulmadığı, takdir yetkisinin hukuka uygun olarak kullanılmadığı, sözlü sınavın usulüne uygun olarak yapılmadığı, dolayısıyla tesis edilen dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu, bu halde, davacının belirtilen gerekçe doğrultusunda usulüne uygun olarak yeniden sözlü sınava tabi tutularak neticesine göre işlem tesis edileceğinin de açık olduğundan bahisle istinaf başvurusunun kabulü ile İdare Mahkemesi kararı kaldırılarak dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2020/268

Karar No : 2023/749

İSTEMİN KONUSU:

... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem:

Sözleşmeli spor uzmanı ve antrenör alımı sözlü sınavına katılan davacı tarafından, başarısız sayılmasına ilişkin işleme karşı yaptığı itirazın reddine ilişkin ... tarih ve ... sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesince verilen ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararla; 03/09/2018 tarihinde gerçekleştirilen mülakat sınavında, davacının, genel kültür, spor kültürü ve mevzuatı, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, temsil kabiliyeti hususlarında her bir sınav kurulu üyesi tarafından ayrı ayrı değerlendirilerek davacıya verilen puanların aritmetik ortalamasının 56,40 olduğu, sınavın hizmet gereklerine aykırı gerçekleştirildiği ya da objektifliğin sağlanamadığına ilişkin herhangi bir tespit bulunmadığı gibi, mevzuata aykırı biçimde yapılan bir iş ya da işlemin de olmadığının görüldüğü, bu durumda, davacının, mülakat sınavında aldığı puana karşı yaptığı itirazın reddine dair dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; 12/09/2019 tarihli ara kararı ile sözlü sınavda, sınav komisyon üyeleri tarafından ayrı ayrı tutanak tutulup tutulmadığının bildirilmesi, sözlü sınavın şekline ve nasıl yapılacağına dair duyuru ile komisyon üyelerinin her biri tarafından tutulan sözlü sınav tutanaklarının gönderilmesinin davalı idareden istenildiği, ancak davalı idare tarafından, sınav komisyon üyelerince verilen notları gösteren tek bir birleşik tutanağın gönderildiği, sınav komisyon üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapıldığını gösterir her bir sınav komisyon üyesi tarafından düzenlenmesi gereken sözlü sınav değerlendirme formlarının bulunmadığının anlaşıldığı, muhakeme gücü ve ifade yeteneği 25 puan üzerinden ortalama 3-4 puan olarak değerlendirilen, bir başka deyişle ifade yeteneği zayıf olan bir kimsenin genel kültür, spor kültürü ve mevzuatı konularından sorulan sorulara verdiği cevapların komisyon üyeleri tarafından doğru bir şekilde algılanarak 25 tam puan ile değerlendirilebilmesinin, ifade yeteneğinin davacının kendisine sorulan bu sorulardan başka sorular sorularak ölçüldüğüne dair başkaca bir bilgi ve belge bulunmadığına göre bir konuyu kavrayıp özetleyebildiği, iyi bir ifade yeteneğine sahip olarak muhakeme gücünün de yeterli olduğu şeklinde sonuç doğurduğu, yine genel kültür bilgisinden 25 tam puan alan bir kimsenin temsil kabiliyetinin hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeksizin 25 puan üzerinden ortalama 3 puan olarak ölçülmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, davacının sözlü sınavda objektif bir değerlendirmeye tabi tutulmadığı, takdir yetkisinin hukuka uygun olarak kullanılmadığı, sözlü sınavın usulüne uygun olarak yapılmadığı, dolayısıyla tesis edilen dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu, bu halde, davacının belirtilen gerekçe doğrultusunda usulüne uygun olarak yeniden sözlü sınava tabi tutularak neticesine göre işlem tesis edileceğinin de açık olduğundan bahisle istinaf başvurusunun kabulü ile İdare Mahkemesi kararı kaldırılarak dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TARAFLARIN İDDİALARININ ÖZETİ :

1- Davacı tarafından, Bölge İdare Mahkemesi kararının, "davacının belirtilen gerekçe doğrultusunda usulüne uygun olarak yeniden sözlü sınava tabi tutularak neticesine göre işlem tesis edileceğinin de açık olduğu" kısmının hukuka aykırı olduğu, karardan çıkarılması gerektiği ileri sürülmektedir.

2- Davalı idare tarafından, dava konusu sınavın dayanağı olan Yönetmelikte sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından 4 ayrı kategoride değerlendirme yapılmasının düzenlendiği, komisyon üyelerinin her bir aday için ayrı ayrı tutanak tutmasına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığı, bu nedenle dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek, dava konusu sınavın usulüne uygun olarak gerçekleştirildiği ve davacının usulüne uygun olarak gerçekleştirilen bu sınavda başarısız sayıldığı belirtilerek, Bölge İdare Mahkemesince verilen kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

TARAFLARIN SAVUNMALARININ ÖZETİ:

Davacı ve davalı idarece, istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının gerekçesi düzeltilerek onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Dava dosyasının incelenmesi neticesinde; davacının, 03-12 Eylül 2018 tarihlerinde yapılan sözleşmeli spor uzmanı ve antrenör alımı sözlü sınavında başarısız sayıldığı, puanının yeniden değerlendirilmesi istemiyle yaptığı itirazın dava konusu işlem ile reddine karar verilmesi üzerine, bu işlemin iptali istemiyle temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmeliğin "Sözleşmeli Personelin Alınma Usul ve Şekli" başlıklı 5. maddesinde; " (1)Sözleşmeli olarak çalıştırılacak yerli spor uzmanı ve antrenörler genel duyurudan sonra gerekli koşulları ve belgeleri tamam olanlardan Genel Müdürlükçe oluşturulan sınav komisyonu tarafından yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavların her birinden en az 70 ve daha yukarı puan alanlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere seçilir. ... (4) Sözlü sınavda ise adaylar, sınav komisyonu tarafından sözlü sınav konuları esas alınarak değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, yüz tam puan üzerinden verilen puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. ...", "Sınav Komisyonunun Teşkili" başlıklı 9. maddesinin birinci fıkrasında, "Sınav Komisyonu; Bakanlık veya Genel Müdürlük personeli arasından görevlendirilecek bir başkan ve dört üyeden oluşur. Ayrıca üç yedek üye tespit edilir ve asıl üyelerin herhangi bir nedenle katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Sınav Komisyonuna katılır. Sözlü veya uygulamalı sınav yapılması durumunda birden fazla komisyon oluşturulabilir. Sınavlar birden fazla ilde yapılabilir." düzenlemesine yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Bölge İdare Mahkemesi kararında her ne kadar, davacının girdiği sözleşmeli spor uzmanı ve antrenör alımı sözlü sınavında sınav komisyon üyeleri tarafından davacıya verilen puanların değerlendirilmesi neticesinde dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılarak, dava konusu işlemin iptaline karar verilmişse de, 12/09/2019 tarihli ara kararı ile sözlü sınavda, sınav komisyon üyeleri tarafından ayrı ayrı tutanak tutulup tutulmadığının bildirilmesi ile komisyon üyelerinin her biri tarafından tutulan sözlü sınav tutanaklarının gönderilmesinin davalı idareden istenildiği, ancak davalı idare tarafından, sınav komisyon üyelerince verilen notları gösteren tek bir birleşik tutanağın gönderildiği, sınav komisyon üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapıldığını gösterir her bir sınav komisyon üyesi tarafından düzenlenmesi gereken sözlü sınav değerlendirme formlarının bulunmadığının anlaşılması karşısında, mevzuat hükümleri uyarınca adayların sınav komisyonu tarafından sözlü sınav konuları esas alınarak değerlendirileceği ve her bir komisyon üyesi tarafından verilen puanların ayrı ayrı değerlendirme tutanağına geçirileceği açık olup, uyuşmazlık konusu olayda davacı hakkında komisyon üyeleri tarafından yapılan değerlendirmenin ayrı ayrı tutanağa geçirilmediği, davacı hakkında bütün komisyon üyeleri tarafından yapılan değerlendirmelere ilişkin tek tutanak düzenlendiğinin görüldüğünden, bu durumda, her bir komisyon üyesi tarafından adaya ilişkin ayrı ayrı değerlendirme yapılarak tutanağa geçirilmediği anlaşıldığından, davacının mevzuata uygun olarak yapılmayan sözleşmeli spor uzmanı ve antrenör alımı sözlü sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, dava konusu işlemin iptaline ilişkin kararının davacının doğrudan sözleşmeli spor uzmanı olarak istihdam edilmesi sonucunu doğurmayacağı, davacının usulüne uygun olarak yapılan sınavda durumunun değerlendirilerek hakkında yeni bir işlem tesis edilebileceğinden, Bölge İdare Mahkemesi kararının gerekçesinin belirtilen şekilde düzeltilmesi gerekmektedir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Tarafların temyiz istemlerinin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin ... İdare Mahkemesi kararına yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun kabulü ile İdare Mahkemesi kararının kaldırılması ve dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının yukarıda belirtildiği şekilde GEREKÇESİ DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 21/02/2023 tarihinde kesin olarak, oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler