,

Sahte belge ile memuriyete giren disiplin affından yararlanabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Belediye Başkanlığında memur olarak çalışmakta iken sınav kazandı belgesinin sahte olduğunun tespiti üzerine görevine son verilen davacının, 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun uyarınca aftan yararlanarak göreve iade talebi ile yaptığı başvurusunun reddine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.

Sahte belge ile memuriyete giren disiplin affından yararlanabilir mi?

Yukarıda anlatılan mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden; 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun'un kamu görevlilerine verilen disiplin cezalarının affı hakkında olduğu; Kanun'un amir hükmüyle, Kanun'dan yararlanan kamu görevlileri hakkında verilen disiplin cezalarının bütün sonuçları ile ortadan kaldırıldığı açıktır. Dolayısıyla Kanun kapsamından yararlanabilmek için kamu görevlisinin hakkında disiplin cezası işleminin tesis edilmiş bulunması zorunludur.

Dosyanın incelenmesinden, davacının 25/10/1999 tarih ve 13682 sayılı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün usulsüz atama hakkında yayımlanan genelgesi uyarınca, hakkında bir disiplin soruşturması yapılmaksızın, bir disiplin cezası işlemi tesis edilmeden görevine son verildiği anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta, davacının hakkında tesis edilen bir disiplin cezası işlemi olmadan göreve son verme işlemiyle göreviyle ilişiğinin kesildiği anlaşıldığından, 5525 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi isteminin hukuka ve mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2019/1273
Karar No : 2022/4915

KARAR DÜZELTME İSTEMİNDE BULUNAN (DAVACI) : …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Belediye Başkanlığı
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının onanmasına dair Danıştay Onikinci Dairesinin 13/11/2018 tarih ve E:2016/604 K:2018/5070 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem:

… Belediye Başkanlığında memur olarak çalışmakta iken sınav kazandı belgesinin sahte olduğunun tespiti üzerine görevine son verilen davacının, 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun uyarınca aftan yararlanarak göreve iade talebi ile yaptığı başvurusunun reddine ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; davacının 1998 yılında sahte sınav kazandı belgesi ile atamasının yapıldığı, bunun tespiti üzerine memuriyetine son verildiğinin anlaşıldığı, davacının evrakta sahtecilik suçunu işlediği ve sahtecilik suçunun 5525 sayılı Kanun kapsamında olmadığı; öte yandan, davacıyı yeniden göreve alıp almama hususunda takdir hakkı bulunan davalı idarenin davacıyı yeniden ataması yönünde yargı kararı ile zorlanmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Daire kararının özeti: Davacının temyiz başvurusu üzerine Danıştay Onikinci Dairesinin 13/11/2018 tarih ve E:2016/604, K:2018/5070 sayılı kararıyla, temyize konu karar hukuk ve usule uygun bulunmuş ve kararın onanmasına karar verilmiştir.

KARAR DÜZELTME TALEP EDENİN İDDİALARI :

Davacı tarafından, hakkında ceza yargılamasının yapılmadığı, sahtecilik suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında işlem tesis edilmesinin hukuka aykırı olduğu dolayısıyla görevine iadesinin sağlanması gerektiği ileri sürülerek Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın düzeltilmesi istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI :

Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ DÜŞÜNCESİ :

Karar düzeltme isteminin kabul edilerek İdare Mahkemesi kararının gerekçesi değiştirilmek suretiyle onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı Kanun'un Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Onikinci Dairesinin 13/11/2018 tarih ve E:2016/604, K:2018/5070 sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlık yeniden incelendi:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :
... Belediyesi tarafından 1998 yılında yapılan fen memurluğu sınavını kazanan ve 15/11/1998 tarihinde fen amiri kadrosuna atanan davacının, sınava katılmadığı halde hakkında katıldı belgesi düzenlendiği, evrakta sahtecilik yaptığı iddiasıyla 25/10/1999 tarih ve 13682 sayılı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün genelgesi uyarınca 20/12/1999 tarihinde görevine son verilmiştir.
Davacının, 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun uyarınca göreve iadesinin sağlanması istemiyle idareye yaptığı 30/09/2013 tarihli başvurunun reddine ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:
04/07/2006 tarih ve 26218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun'un "Disiplin affının kapsamı" başlıklı 1. maddesinde, "Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69 uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında 23/4/1999 tarihinden 14/02/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir.

23/04/1999 tarihinden 14/02/2005 tarihine kadar işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmaz; devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır; kesinleşmiş olan disiplin cezaları uygulanmaz.

Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır.

Disiplin cezalarının affı ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Yukarıda anlatılan mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden; 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun'un kamu görevlilerine verilen disiplin cezalarının affı hakkında olduğu; Kanun'un amir hükmüyle, Kanun'dan yararlanan kamu görevlileri hakkında verilen disiplin cezalarının bütün sonuçları ile ortadan kaldırıldığı açıktır. Dolayısıyla Kanun kapsamından yararlanabilmek için kamu görevlisinin hakkında disiplin cezası işleminin tesis edilmiş bulunması zorunludur.
Dosyanın incelenmesinden, davacının 25/10/1999 tarih ve 13682 sayılı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün usulsüz atama hakkında yayımlanan genelgesi uyarınca, hakkında bir disiplin soruşturması yapılmaksızın, bir disiplin cezası işlemi tesis edilmeden görevine son verildiği anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta, davacının hakkında tesis edilen bir disiplin cezası işlemi olmadan göreve son verme işlemiyle göreviyle ilişiğinin kesildiği anlaşıldığından, 5525 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi isteminin hukuka ve mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun'un 04/07/2006 tarih ve 26218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, Kanun'un Ek 1. maddesi uyarınca Kanun kapsamında değerlendirilmek için üç ay içinde başvurulması gerektiği, ancak davacının bu süreyi de geçirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Bu durumda; İdare Mahkemesi kararının gerekçesi yerinde bulunmamakta ise de, sözü edilen husus sonucu itibarıyla hukuka uygun bulunan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte bulunmamıştır.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının, 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca yukarıda belirtilen gerekçe ile ONANMASINA,
3. Davacı tarafından karar düzeltme aşamasında yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, 13/10/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler