Altın Gram 1.259,54 %0.77 Bitcoin 27.944,01 %2.97
,

Polise "hepinizi sürdüreceğim, tanıdıklarım var" demek tehdit midir?

Yargıta 4. Hukuk Dairresi, imlik kontrolü yapan polis memurları ile arasında çıkan tartışma esnasında sanığın “hepinizi sürdüreceğim, tanıdıklarım var” demek suretiyle tehdit yoluyla direndiği gerekçesiyle mahkumiyet kararı verilmesini hukuka aykırı bularak bozmuştur.

Polise "hepinizi sürdüreceğim, tanıdıklarım var" demek tehdit midir?

Olay tarihinde kimlik kontrolü yapan polis memurları ile arasında çıkan tartışma esnasında sanığın “hepinizi sürdüreceğim, tanıdıklarım var” demek suretiyle tehdit yoluyla direndiği gerekçesiyle mahkumiyet kararı verilmiş ise de, somut olayda, sanığın polis memurlarının görev yerini değiştirme konusunda herhangi bir yetki ve gücü bulunmayıp, müştekilerin ve tanıkların beyanı ve olay tutanağı içeriği de incelendiğinde, anılan sözlerin tartışmanın bütünü ve söylendiği bağlam içinde değerlendirildiğinde, tehdit niteliğinde olmadığı ve görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan gerekçe ile beraat yerine mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırıdır.

T.C.
YARGITAY
DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ

Esas    : 2021/43381
Karar    : 2022/14666
Tarih    : 08.06.2022

Yerel Mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak,

1) TCK'nın 265. maddesinde "görevi yaptırmamak için direnme" başlığıyla "seçenekli hareketli" ve "amaçlı bir fiil" olarak düzenlenen ve görevin yapılmasını önleme maksadıyla kamu görevlisine karşı gelinmesi eylemleri cezalandırılan suç tipinde; hareketin icra vasıtalarının "cebir veya tehdit" şeklindeki icrai davranışlarla işlenebileceğinin öngörüldüğü ve belirtilen tipik hareketleri içermeyen pasif direnme fiillerinin bu suçu oluşturmayacağı göz önüne alındığında, somut olayda müştekiler ve tanıkların beyanları ile mahkeme kabulüne göre, olay tarihinde kimlik kontrolü yapan polis memurları ile arasında çıkan tartışma esnasında sanığın “hepinizi sürdüreceğim, tanıdıklarım var” demek suretiyle tehdit yoluyla direndiği gerekçesiyle mahkumiyet kararı verilmiş ise de, somut olayda, sanığın polis memurlarının görev yerini değiştirme konusunda herhangi bir yetki ve gücü bulunmayıp, müştekilerin ve tanıkların beyanı ve olay tutanağı içeriği de incelendiğinde, anılan sözlerin tartışmanın bütünü ve söylendiği bağlam içinde değerlendirildiğinde, tehdit niteliğinde olmadığı ve görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan gerekçe ile beraat yerine mahkumiyet kararı verilmesi,

2) Kabule göre ise,

a) Sanığın soruşturma ve kovuşturma aşamalarında polis memurları tarafından dövüldüğüne yönelik savunmaları ve bu savunmayı destekleyen dosya içerisindeki sanık hakkında tanzim edilmiş doktor raporu karşısında; olayın çıkış nedeni ve gelişmesi değerlendirilip sonucuna göre görevi yaptırmamak için direnme suçunda TCK'nın 29. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması,

b) Sanığın, görevi yaptırmamak için direnme eylemini, birden fazla görevliye karşı bir suç işleme kararı kapsamında tek bir fiil ile gerçekleştirdiğinin kabul edilmesi karşısında, TCK'nın 43/2. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı, sanık ...’ün temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, yeniden hüküm kurulurken 1412 sayılı CMUK'nın 326/son maddesi uyarınca cezayı aleyhe değiştirme yasağı ilkesinin gözetilmesine, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 08/06/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler