Mahkeme Kararları

Personel azlığı amirin emrini yerine getirmemeye mazeret olur mu?

Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan davacının, "amirin emrini yapmamak" fiilini işlediğinden bahisle, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 10. maddesi uyarınca "24 ay uzun süreli durdurma" cezası ile cezalandırılması gerekmekte ise de, geçmiş hizmetlerinin olumlu olduğu anlaşıldığından aynı Tüzük'ün 15. maddesi uyarınca bir alt ceza uygulanarak "10 ay kısa süreli durdurma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlem hukuka uygun bulundu.

Eklenme : 01 Ocak 2023 Pazar 14:33 - Güncelleme : 01 Ocak 2023 Pazar 16:39


İki kişi olarak görev yaptığı, 21.00-23.00 saatleri arasında çevre nöbetini tuttuktan sonra içeriye telsiz odasındaki görevi başına geçtiği, saat 23.45'e kadar sorgulama yaparak anonslara cevap verdiği, ancak bu saatten sonra sorgulama yapmayarak talepleri merkeze yönlendirdiği, trafik ekiplerinden gelen yoğun talebin karşılanmaması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde Gece Ekipler Amiri olarak görev yapan emniyet amiri ...'nın Soğukkuyu Telsiz Komuta Merkezine geldiği, davacıya iki defa bilgisayar sorgulaması yapmasını söylemesine rağmen sorgulama yapmadığı hususunun ifadesine başvurulan tanık beyanları ile bizzat davacının ifadesi ile sabit olduğu anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı; öte yandan, davacının görev yaptığı Telsiz Komuta Merkezinde, iki personel ile yerine getirilmeye çalışılan görevin ve çalışma şartlarının zorluğu tartışmasız ise de, bu durumun, amirin verdiği emrin yerine getirilmemesinin haklı ve geçerli bir mazereti olarak kabulünün mümkün değildir.

İDDK bu kararı onamıştır.

T.C. DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2022/875 , Karar No : 2022/1605

TEMYİZ EDEN (DAVACI) :...

VEKİLİ :Av. ...

KARŞI TARAF (DAVALI) :... Valiliği

VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU:

 ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: ... Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan davacının, "amirin emrini yapmamak" fiilini işlediğinden bahisle, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 10. maddesi uyarınca "24 ay uzun süreli durdurma" cezası ile cezalandırılması gerekmekte ise de, geçmiş hizmetlerinin olumlu olduğu anlaşıldığından aynı Tüzük'ün 15. maddesi uyarınca bir alt ceza uygulanarak "10 ay kısa süreli durdurma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin İzmir Valiliği İl Polis Disiplin Kurulunun ... tarih ve ... sayılı kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

 ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla;

Davacının Soğukkuyu Telsiz Komuta Merkezinde 14/04/2011 tarihinde diğer polis memuru ... ile birlikte iki kişi olarak görev yaptığı, 21.00-23.00 saatleri arasında çevre nöbetini tuttuktan sonra içeriye telsiz odasındaki görevi başına geçtiği, saat 23.45'e kadar sorgulama yaparak anonslara cevap verdiği, ancak bu saatten sonra sorgulama yapmayarak talepleri merkeze yönlendirdiği, trafik ekiplerinden gelen yoğun talebin karşılanmaması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde Gece Ekipler Amiri olarak görev yapan emniyet amiri ...'nın Soğukkuyu Telsiz Komuta Merkezine geldiği, davacıya iki defa bilgisayar sorgulaması yapmasını söylemesine rağmen sorgulama yapmadığı hususunun ifadesine başvurulan tanık beyanları ile bizzat davacının ifadesi ile sabit olduğu anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı; öte yandan, davacının görev yaptığı Telsiz Komuta Merkezinde, iki personel ile yerine getirilmeye çalışılan görevin ve çalışma şartlarının zorluğu tartışmasız ise de, bu durumun, amirin verdiği emrin yerine getirilmemesinin haklı ve geçerli bir mazereti olarak kabulünün mümkün olmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Beşinci Dairesinin 27/10/2020 tarih ve E:2016/16587, K:2020/4755 sayılı kararıyla;

Uyuşmazlıkta, davacının Soğukkuyu Telsiz Komuta Merkezinde 14/04/2011 tarihinde diğer polis memuru ... ile birlikte görev yaptığı, 21.00-23.00 saatleri saatleri arasında çevre nöbetini tuttuktan sonra içeriye telsiz odasındaki görevi başına geçtiği, sorgulama yaparak anonslara cevap verdiği, tekrar çevre koruma nöbet görevini devralacağından ihtiyaç molası verdiği esnada ekiplerden gelen bilgisayar sorgulama taleplerini diğer birime yönlendirmesi üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde Gece Ekipler Amiri olarak görev yapan emniyet amiri ...'nun Soğukkuyu Telsiz Komuta Merkezine geldiği, davacıya bilgisayar sorgulaması yapmasını söylemesine rağmen sorgulama yapmadığı ve amirine saygısız davrandığından bahisle disiplin cezası verildiğinin anlaşıldığı,

Ancak dava konusu işleme esas soruşturma raporu ve dosyadaki diğer bilgi ve belgeler incelendiğinde; davacının amirin emrine rağmen sorgulama yapmamasının keyfi olmadığı, görev yoğunluğundan dolayı ancak ihtiyaç molası verebilmesinden kaynaklandığı, bu durumun aksini gösteren somut herhangi bir veri bulunmadığı, davacının bu esnada amirine karşı saygısızlık kastı ile davranmadığı, amirine mazeretini sunma kapsamındaki davranışlarının amirin emrini yapmamak ve amirine karşı saygısız tutum ve davranışta bulunmak olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, davacının disiplin cezası ile cezalandırılmasını gerektiren bir fiilinin bulunmadığı sonucuna varıldığı belirtilerek, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti:

 ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; davanın reddi yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından; olay günü polis merkezinde iki polis memuru olarak görev yaptıkları, akşam 19.00 ile sabah 07.00 arası kesintisiz 12 saat görev süresi belirlendiği, bu süre zaafında kişisel ihtiyaçlar için herhangi bir molaya yer verilmediği, 12 saat boyunca ihtiyaç ve yemek molası verilmeden çalışılmasının mümkün olmadığı, bu çerçevede olayın oluş nedeninin 12 saat içerisinde yemek ve ihtiyaç gidermek için bilgisayarın başından ve sorgudan bir an için ayrılmak ve bu süre zarfında yedekli ve tek başına görev yapmayan arkadaşlarına yönlendirmekten başka bir şey olmadığı, disiplin soruşturması kapsamında ifadeleri alınan polis memurlarının da belirttiği üzere görevinde gayet özenli olduğu, insani ihtiyaçları sebebiyle telsiz sorgulaması yapmadığı, keyfi olarak sorgulama yapmadığı yönünde somut bir delil bulunmadığı, amirine mazeretini sunma kapsamındaki davranışlarının amirine saygısızlık olarak değerlendirilemeyeceği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, dava konusu işlemin mevzuata uygun olarak tesis edildiği, ilk derece mahkemesi ısrar kararının yerinde olduğu, bu doğrultuda temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ... 'IN DÜŞÜNCESİ :Temyiz isteminin reddi ile ... İdare Mahkemesi ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:... , K:... sayılı ısrar kararının ONANMASINA,

3. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21/04/2022 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının Danıştay Beşinci Dairesinin 27/10/2020 tarih ve E:2016/16587, K:2020/4755 sayılı kararında yer alan gerekçe doğrultusunda bozulması gerektiği oyuyla, karara katılmıyorum.

 

Kaynak : Gazete Memur