Mahkeme Kararları

Mahkemeyi kazanan KHK'lı göreve başlatılmalı kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu mahkemeden olumlu sonuç almasına rağmen 27 Aralık 2021 tarihinden bu yana göreve başlatılmayan polis memurunun göreve başlatılması yönünde tavsiye kararı verdi. Karar, 18 Kasım 2022 tarihi itibariyle KDK'nın web sitesinde yayımlandı

Eklenme : 21 Kasım 2022 Pazartesi 18:39 - Güncelleme : 21 Kasım 2022 Pazartesi 18:43


701 sayılı KHK ile 8/7/2018 tarihinde ihraç edilen bir polis memuru OHAL Komisyonuna başvurmuş ancak red kararı verilmiştir. Red kararının iptali istemiyle idare mahkemesinde açılan davada ise mahkeme heyeti, ihraca dair kararın iptaline karar vermiştir.

Ancak İçişleri Bakanlığı Ankara 28. İdare Mahkemesinin kararını 11 aydır uygulamadı. 

Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuran polis memuru, mahme kararının uygulanması için tavsiye kararı alınmasını istemiştir. 

İçişleri Bakanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumuna verdiği cevapta bahse konu kararın uygulanması için atamaya yetkili makama arz edildiğini belirtmiş ve işlemlerin devam ettiğini ifade etmiştir.

- Lehine karar alan KHK'lı göreve başlatılmalı

Kamu Denetçiliği Kurumu, bu zamana kadar mahkeme kararı gereğince göreve başlatılması gerekirken başlatılmamasının makul olmadığına dikkat çekti.

- Kamu Denetçiliği Kurumunun İçişleri Bakanlığına yönelik tavsiye kararı

KDK'nın kararı şu şekildedir:

12) Anayasa’nın 138. maddesi ile yargı kararlarının ne olursa olsun uygulanmamasından idarenin sorumlu tutulduğu görülmektedir. Öte yandan İdarenin kararı uygulama yükümlülüğü  devam ettikçe, yargı kararının uygulanmamasından doğan sorumluluğunun da devam edeceği bir gerçektir. Yukarıda anılan Anayasa Mahkemesi kararından; Anayasanın 36. maddesinde yer alan ‘hak arama hürriyeti’nin yalnızca yargı mercileri karşısında davalı veya davacı olma sıfatını değil aynı zamanda mahkeme nezdinde verilmiş olan kararın idari mercilerce  gereğinin yerine getirilmesini de kapsadığı anlaşılmakta olup, ayrıca mahkeme kararlarının uygulanması yargılama sürecinin devamı niteliğinde görülerek yargılama sürecini tamamlayan  ve yargılamanın bir anlam ve sonuç doğurmasını saylayan unsur olarak nitelendirildiği görülmektedir.

13) Somut olayın değerlendirilmesi neticesinde, söz konusu Mahkemenin iptal kararı neticesinde, İdarenin başvuranı göreve başlatması gerekirken göreve başlatmadığı, İdarenin söz konusu mahkeme kararını makul sürede ifa etmekten kaçınamayacağı, bunun adil yargılanma hakkının ihlali sonucunu doğuracağı değerlendirilmiştir.

14) Kurumumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; Ankara 28. İdare Mahkemesinin 28.12.2021 tarihli ve E: / -K: / sayılı kararı neticesinde başvuranın göreve başlatılması gerektiği,
zira Anayasa’nın 138. maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddelerinde yargı kararlarına uyma zorunluluğunun açıkça belirtildiği, söz konusu düzenlemeler gereğince İdarenin idari yargı organlarınca verilen kararların icaplarına göre, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu dikkate alındığında mahkeme kararının verildiği 28.12.2021 tarihinden bu zamana kadar mahkeme kararı gereğince göreve başlatılması gerekirken başlatılmamasının makul olmadığı, İdarenin söz konusu mahkeme kararını makul sürede ifa etmekten kaçınamayacağı, bunun adil yargılanma hakkının ihlali sonucunu doğuracağı değerlendirildiğinden söz konusu mahkeme kararı gereğince başvuranın göreve başlatılması gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır

KDK'nın kararı için tıklayınız.

Kaynak : Gazete Memur