BIST 5.001,07 %1.92 Dolar 19,03 %0.04 Euro 20,80 %0.6 Gr. Altın 1.210,84 %0.44 Petrol 76,07 %-0.8 Bitcoin 27.339,98 %3.07
İstanbulparçalı bulutlu9 °Cparçalı bulutlu
,

FETÖ sohbetleri barışçıl toplanma özgürlüğü kapsamında (mı)?

Danıştay 8. Dairesi, polis memuru olarak görev yapmakta iken, 672 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listede ismine yer verilmek suretiyle kamu görevinden çıkarılan davacı tarafından, göreve iade talebiyle OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu

FETÖ sohbetleri barışçıl toplanma özgürlüğü kapsamında (mı)?

Davacının savunmasından:

Anayasa'nın 15. ve 121. maddeleri uyarınca OHAL döneminde sadece OHAL'in gerektirdiği ölçüde ve OHAL'e neden olan konularla ve OHAL süresiyle sınırlı geçici tedbirlerin alınabileceği, kendisinin OHAL döneminde alınan tedbirler çerçevesinde kamu görevinden çıkarıldığı ve OHAL uygulamasına son verildiğinden hakkında uygulanan kamu görevinden çıkarma işleminin Anayasal dayanağının kalmadığı, ilgili kanun hükmünde kararnamenin 30 günlük süre içerisinde TBMM tarafından onaylanmadığı, OHAL döneminde uygulanan kamu görevinden çıkarma cezasının ceza hukuku anlamında bir ceza olduğu, yürütme ve yasama organlarının kişileri yargılama, suçlu ilan edip cezalandırma yetkisi olmadığı, aksi uygulamanın fonksiyon gaspına yol açacağı, hakkında soruşturma açılmadığı, savunma hakkı verilmediği, Devlete olan sadakat yükümlülüğüne aykırı hareket ettiğine dair hiçbir somut delil bulunmadığı, ByLock programını kullanmadığı, MİT tarafından elde edilen raporlarda yer verilen ByLock verilerinin delil olarak kullanılamayacağı, gazete aboneliği kapsamında Cihan Medya A.Ş.'ye yaptığı ödemelerin örgütle irtibata delil olarak sayılmaması gerektiği, sohbetlere katılmadığı, bir an için doğru kabul edilse bile toplantılara katılmanın barışçıl toplanma özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği...

T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/3675
Karar No : 2022/7207

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): …'ye vesayeten …
Karşı Taraf (Davalı) : …Bakanlığı / …
Vekili : …

İstemin Özeti:
Davalı idare bünyesinde polis memuru olarak görev yapmakta iken, 672 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listede ismine yer verilmek suretiyle kamu görevinden çıkarılan davacı tarafından, göreve iade talebiyle OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna yaptığı başvurunun reddine ilişkin …tarih ve …sayılı işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle açılan davanın reddi yolunda verilen …İdare Mahkemesinin …tarih ve E:…, K:…sayılı kararına karşı yapılan istinaf başvurularının, davacı yönünden reddine, davalı idare yönünden ise kabulüne, mahkeme kararının vekalet ücreti yönünden kaldırılmasına ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye ödenmesine ilişkin ilişkin …Bölge İdare Mahkemesi …İdare Dava Dairesinin …tarih ve E:…, K:…sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Temyiz İsteminde Bulunan Davacının İddialarının Özeti:
Anayasa'nın 15. ve 121. maddeleri uyarınca OHAL döneminde sadece OHAL'in gerektirdiği ölçüde ve OHAL'e neden olan konularla ve OHAL süresiyle sınırlı geçici tedbirlerin alınabileceği, kendisinin OHAL döneminde alınan tedbirler çerçevesinde kamu görevinden çıkarıldığı ve OHAL uygulamasına son verildiğinden hakkında uygulanan kamu görevinden çıkarma işleminin Anayasal dayanağının kalmadığı, ilgili kanun hükmünde kararnamenin 30 günlük süre içerisinde TBMM tarafından onaylanmadığı, OHAL döneminde uygulanan kamu görevinden çıkarma cezasının ceza hukuku anlamında bir ceza olduğu, yürütme ve yasama organlarının kişileri yargılama, suçlu ilan edip cezalandırma yetkisi olmadığı, aksi uygulamanın fonksiyon gaspına yol açacağı, hakkında soruşturma açılmadığı, savunma hakkı verilmediği, Devlete olan sadakat yükümlülüğüne aykırı hareket ettiğine dair hiçbir somut delil bulunmadığı, ByLock programını kullanmadığı, MİT tarafından elde edilen raporlarda yer verilen ByLock verilerinin delil olarak kullanılamayacağı, gazete aboneliği kapsamında Cihan Medya A.Ş.'ye yaptığı ödemelerin örgütle irtibata delil olarak sayılmaması gerektiği, sohbetlere katılmadığı, bir an için doğru kabul edilse bile toplantılara katılmanın barışçıl toplanma özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, ceza hukukuna ilişkin tüm ilkelerin, insan haklarının ve adil yargılanma hakkının tüm gereklerinin somut olayda uygulanması gerektiği, dava konusu işlem ile adil yargılanma hakkının, savunma hakkının, gerekçeli karar hakkının, masumiyet karinesinin, hukuk devleti ilkesinin, silahların eşitliği ve ölçülülük ilkelerinin ihlal edildiği belirtilerek Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği iddia edilmektedir.

Davalı İdarenin Savunmasının Özeti:
Dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, davacının temyiz iddialarının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan sebeplerden hiçbirisine uymadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : …

Düşüncesi : İdare Dava Dairesi kararının gerekçe eklenmek suretiyle onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, …Sulh Hukuk Mahkemesinin …tarih ve E:…, K:…sayılı kararıyla …'nin (TC:…) davacıya vasi olarak atandığı ve anılan kararın tarafların istinaf etmemesi üzerine 02/08/2022 tarihinde kesinleştiği görüldüğünden, davaya vasi yoluyla devam edilmesine karar verilerek gereği görüşüldü:
Bölge idare mahkemesi idare dava daireleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığı halinde mümkün olup, davacı tarafından ileri sürülen hususlar bunlardan hiçbirisine uymamaktadır.

Bununla birlikte, davacı hakkında yürütülen ceza yargılaması neticesinde verilen ve …Ceza Dairesinin …tarih ve E:…, K:…sayılı kararıyla onanmak suretiyle kesinleşen …Ağır Ceza Mahkemesinin …tarih ve E:…, K:…sayılı kararında yer alan;
"...Sanığın (davacı) hakkında (davacının) kullanmakta olduğu …numaralı GSM hattına ilişkin Bylock tespit ve değerlendirme tutanağı incelendiğinde; kullanıcı ID'sinin "…", kullanıcı adının "…", şifresinin "…" olduğunun....; .. Bank Asya isimli bankada hesabının ve hesap hareketlerinin bulunduğu, ......Tanıklar E.C., H.G., M.B. ile gizli tanıklar ..., ... ve ...'in beyanlarına göre, sanığın örgüt yapılanması içerisinde kendilerinin sohbet abileri olduğunu beyan ettiği, ... " tespitleri, bakılmakta olan dava dosyasında yer alan diğer tespitler ile birlikte değerlendirildiğinde, davacının, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisak ve irtibatının bulunduğu sonucuna varılmıştır.

…Bölge İdare Mahkemesi …İdare Dava Dairesinin yukarıda belirtilen kararı ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın yukarıda belirtilen gerekçenin eklenmesi suretiyle ONANMASINA, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de belirtilen İdare Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın kararı veren ilk derece Mahkemesine gönderilmesine, 18/10/2022 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler