,

Danıştay: Üzerinden 3 yıl geçti, memurun görevine son veremezsiniz

Danıştay 12. Dairesi şartları taşımadığı için sözleşmeli personel olma görevine son verilen bir kişinin 2013 yılındaki sözleşmeliye kadro kanunuyla memur kadrosuna geçirilmesini, atamasının üzerinden 3 yılı bir süre geçtiği gerekçesiyle hukuka uygun buldu.

Danıştay: Üzerinden 3 yıl geçti, memurun görevine son veremezsiniz

Davacının; sözleşmeli olarak istihdam edildiği tarihte yürürlükte bulunan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğinin 7.maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Sözleşmeli Personel Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir A Cetvelinde programcı olarak istihdam edilebilmek için öngörülen en az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek şartını sağlamadığından bahisle görevine son verilmiş ise de; 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9. maddesi ile 657 sayılı Kanun'a eklenen geçici 41. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde; 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanların memuriyet kadrosuna atanacağının düzenlendiği, anılan Kanunda yer alan genel şartları taşıdığı açıkça belirtilerek 15/09/2013 tarihinde memuriyet kadrosuna atanan davacının, atamasının üzerinden üç yılı aşkın bir süre geçtikten sonra sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesine ilişkin mevzuat hükümleri dikkate alınarak görevine son verilmesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2019/1640, Karar No: 2022/1124

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...

VEKİLİ: Av. ...

KARŞI TARAF (DAVALI) : ...Belediye Başkanlığı / ...

VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU:

 ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

 ... Belediye Başkanlığında çözümleyici kadrosunda görev yapan davacının; atanma şartlarını taşımadığından bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98/b maddesi uyarınca görevine son verilmesine ilişkin... tarih ve ...sayılı işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

 .... İdare Mahkemesince verilen ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararla; Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin, davacının ilk kez kadroya atandığı 15/09/2013 tarihinde yürürlükte olan 7'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (e) bendinde, "Fakülte ya da en az dört yıllık yüksekokul mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak ve en az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek" şartlarının, çözümleyici kadroya atanmak için getirilmiş özel şartlar olduğu, davacının Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduğu, Cizre Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce açılan bilgisayar operatörlüğü kurslarını başarıyla tamamladığı; ancak, davacı tarafından en az iki işletim sisteminin uygulanmasını bildiğini ispatlayacak bilgi dosyaya sunulamadığı ve Mahkemenin E:...sayılı dosyasında yapılan ara karara cevaben gönderilen yazı ekinde bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ...tarih ...sayılı yazısında Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 10.08.2016 tarihli toplantısında aldığı davacının "en az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulanmasının bildiğini belgelemek" şartını sağlamadığına ilişkin kararı da göz önüne alındığında; davacının kadroya atandığı tarih itibarıyla yürürlükte olan yönetmelik hükmü uyarınca çözümleyici kadrosuna atanmak için gerekli olan "en az iki işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek" şartını taşımadığından bahisle 657 sayılı Kanun'un 98/b maddesi uyarınca tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu .... İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

657 sayılı Kanunun geçici 41. maddesinde, 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde sayılan genel şartları taşıyanların memuriyet kadrosuna atanacağının düzenlendiği, anılan kadroya atanmak için özel şartlar aranmasının anılan Kanun hükmü karşısında mümkün olmadığı, Anayasanın 128/2. maddesi uyarınca kadroya atanma şartlarının yönetmelikle düzenlenmeyeceği, atamasının üzerinden üç yılı aşkın bir süre geçtikten sonra herhangi bir hilesi ve yalan beyanı olmamasına rağmen görevine son verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin kabulü ile usul ve yasaya aykırı olan Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 17. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca davacının duruşma istemi yerinde görülmeyerek gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

... Belediye Başkanlığında çözümleyici kadrosunda sözleşmeli personel olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Geçici 41'inci maddesi doğrultusunda 15/09/2013 tarihi itibarıyla aynı yerde çözümleyici kadrosuna atandığı, sonradan İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin ...tarih ve ...sayılı inceleme raporuna istinaden, memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşıldığı gerekçesiyle hakkında 657 sayılı Kanun'un 98/b maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine Cizre Belediye Başkanlığının ...tarih ve ...sayılı işlemi ile davacının görevine son verilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, Devlet memurlarının, memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde memurluğunun sona ereceği kurala bağlanmış; Kanunun Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve özel şartları düzenleyen 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendininde ise, devlet memurluğuna alınacaklarda aranılacak genel şartlara yer verilmiştir.

Anılan Kanun'a, 02.08.2013 tarihinde 28726 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9. maddesi ile eklenen geçici 41. maddeni birinci fıkrasının (b) bendinde; "İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca atanırlar." hükmüne yer verilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 3. fıkrasında; "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usûle göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için İçişleri Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir." hükmüne yer verilmiştir.

04/07/2009 tarih ve 27278 sayılı Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin, davacıyla ilk sözleşmenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan 7. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde; programcı kadrosuna atanabilmek için; "Fakülte ya da en az dört yıllık yüksekokul mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak ve en az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek" hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Davacının; sözleşmeli olarak istihdam edildiği tarihte yürürlükte bulunan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğinin 7.maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Sözleşmeli Personel Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir A Cetvelinde programcı olarak istihdam edilebilmek için öngörülen en az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek şartını sağlamadığından bahisle görevine son verilmiş ise de; 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9. maddesi ile 657 sayılı Kanun'a eklenen geçici 41. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde; 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanların memuriyet kadrosuna atanacağının düzenlendiği, anılan Kanunda yer alan genel şartları taşıdığı açıkça belirtilerek 15/09/2013 tarihinde memuriyet kadrosuna atanan davacının, atamasının üzerinden üç yılı aşkın bir süre geçtikten sonra sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesine ilişkin mevzuat hükümleri dikkate alınarak görevine son verilmesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Bu itibarla, davanın reddine ilişkin ...İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın ...Bölge İdare Mahkemesi .... Dava Dairesine gönderilmesine, kesin olarak 16/03/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler