,

375 s. KHK’nın Geçici 35. Maddesi Gereğince İhraç Edilenler Nerede Dava Açacak?

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Komutanlıklar (Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı) emrinde astsubay olarak görev yapan davacıların, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 35. maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin işleme karşı açtıkları davalarda, uyuşmazlığın görüm ve çözümünde yetkili mahkemenin ilgilinin görev yaptığı yerin idari yargı yetkisi yönünden bağlı olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu yerdeki idare mahkemesinin yetkili olduğuna hükmetti.

375 s. KHK’nın Geçici 35. Maddesi Gereğince İhraç Edilenler Nerede Dava Açacak?

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Komutanlıklar (Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı) emrinde astsubay olarak görev yapan davacıların, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 35. maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin işlemlerin askeri gereklere, askeri usul ve yönteme göre tesis edilmiş bir işlem olduğu, başka bir anlatımla, işlemin tesisinde asker kişi olmaktan kaynaklanan hak ve ödevler, askeri görev yerinin öncelikleri, tutum ve davranışları dikkate alındığı, dolayısıyla askeri hizmetin niteliği göz önünde bulundurularak karar verildiğinden, içtihat aykırılığına konu idari işlemlerin "askeri hizmete" ilişkin olduğu anlaşılmış olup, söz konusu işlemlere karşı açılan davaları çözümlemeye yetkili Mahkemenin, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/C maddesi uyarınca, ilgilinin görev yaptığı yerin idari yargı yetkisi yönünden bağlı olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi olduğu sonucuna varılmıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No:2023/12

Karar No:2023/21

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI ARASINDAKİ AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ HAKKINDA KARAR

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun 21/10/2022 tarih ve E:2022/125, K:2022/125 sayılı kararıyla;

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin 07/09/2022 tarih ve E:2022/3435, K:2022/1705 sayılı kararı ile Samsun Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 17/08/2022 tarih ve E:2022/988, K:2022/712 sayılı kararı arasındaki aykırılığın, uyuşmazlığın çözümünde, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 33/2. maddesi uyarınca ilgilinin son görev yaptığı yer mahkemesinin yetkili olduğu yolundaki Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi kararı doğrultusunda giderilmesi gerektiği" görüşüyle,

2576 sayılı ''Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun"un 3/C maddesinin 5. fıkrası uyarınca karar verilmesi için dosyanın resen Danıştaya gönderilmesi üzerine,

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkimi 'ın açıklamaları dinlendikten sonra konu ile ilgili kararlar ve yasal düzenlemeler incelenerek gereği görüşüldü:

AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİNE KONU BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI:

A- ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 2. İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2022/3435 SAYILI DOSYASINA KONU YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti: () 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında astsubay olarak görev yapan davacının, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici 35/B maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin 2021/184 sayılı Milli Savunma Bakanlığı işleminin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı tüm özlük ve mali haklarının kamu görevinden çıkarıldığı tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 18/07/2022 tarih ve E:2022/368, K:2022/1042 sayılı kararının özeti:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Askerî hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklara dair hükümler." başlıklı 20/C maddesinin 1. fıkrasında, "Bu madde; Millî Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışan kamu görevlileri ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yerine getiren yedek subaylar ve yedek astsubaylar ile erbaş ve erleri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklar hakkında uygulanır.

(Ek cümle:30/6/2022-7415/8 md.) Bu uyuşmazlıkların çözümünde ilgilinin görev yaptığı yerin idari yargı yetkisi yönünden bağlı olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi yetkilidir." hükmüne yer verildiği,

Bu durumda, () 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında astsubay olarak görev yapmakta iken 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici 35/B maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılan davacı tarafından, kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin 2021/184 sayılı Milli Savunma Bakanlığı işleminin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı tüm özlük ve mali haklarının kamu görevinden çıkarıldığı tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılan davanın askeri hizmete ilişkin idari işlemden kaynaklandığı nazara alındığında, uyuşmazlığın görüm ve çözümünde davacının görev yaptığı Kayseri ilinin idari yargı yetkisi yönünden bağlı olduğu Ankara Bölge İdare Mahkemesinin bulunduğu yerdeki Ankara İdare Mahkemesinin yetkili olduğu sonucuna ulaşıldığı gerekçesiyle davanın yetki yönünden reddine, dava dosyasının anılan Mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir.

Ankara 17. İdare Mahkemesinin 09/08/2022 tarih ve E:2022/1567, K:2022/1557 sayılı kararının özeti:

Dava konusu uyuşmazlığın, davacının 375 sayılı KHK'nın geçici 35. maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin işlem ile işlem nedeniyle yoksun kalınan özlük ve mali haklarının ödenmesi istemine yönelik olduğu, bu itibarla 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/C maddesinde düzenlenen askerî hizmete ilişkin bir uyuşmazlık olmadığı, davacının kamu hizmetinden çıkarılmasına ilişkin bir işlem niteliğinde olduğu görüldüğünden, 2577 sayılı Kanun'un 33. maddesinin 2. fıkrası uyarınca davacının son görev yaptığı yer mahkemesi olan Kayseri İdare Mahkemesinin dava konusu uyuşmazlığın çözümünde yetkili olduğunun anlaşıldığı,

Bu durumda; uyuşmazlığın çözümünde yetkili mahkemenin belirlenebilmesi için dava dosyasının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 43. maddesinin (b) bendi uyarınca Ankara Bölge İdare Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle davanın yetki yönünden reddine, dosyanın Ankara Bölge İdare Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin 07/09/2022 tarih ve E:2022/3435, K:2022/1705 sayılı kararının özeti:

Uyuşmazlığın çözümü için dava konusu işlemin mahiyeti ve niteliğinin ortaya konulması gerektiği, bu kapsamda, davacının 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici 35/B maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin dava konusu işlemin, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Askerî hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklara dair hükümler" başlıklı 20/C maddesinin 1. fıkrasında belirtilen, askerî hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan bir işlem ya da uyuşmazlık olmadığı, söz konusu işlemin askeri gereklere, askeri usul ve yönteme göre tesis edilmiş bir işlem olmadığı, bir başka ifadeyle dava konusu işlemin, tüm kamu görevlilerine yönelik uygulanabilecek nitelikte bir işlem olduğu, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Askerî hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklara dair hükümler" başlıklı 20/C maddesinin dava konusu işleme uygulanmasına olanak bulunmadığı,

Bu durumda, davacının, ( ) 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında astsubay olarak görev yapmakta iken 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35/B maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin işlemin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı tüm özlük ve mali haklarının kamu görevinden çıkarıldığı tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi karar verilmesi istemiyle açılan bu davanın görüm ve çözümünde, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 33/2. maddesi uyarınca davacının son görev yaptığı yer olan Kayseri İdare Mahkemesinin yetkili bulunduğu gerekçesiyle dava dosyasının davanın görüm ve çözümünde yetkili olduğu belirlenen Kayseri 2. İdare Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

B- SAMSUN BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 1. İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2022/988 SAYILI DOSYASINA KONU YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti: 25. Hudut Tugay Komutanlığı emrinde astsubay olarak görev yapan davacının, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 35. maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığının 14/02/2022 tarih ve 2022/18 sayılı işleminin iptali istenilmiştir.

Samsun 3. İdare Mahkemesinin 04/04/2022 tarih ve E:2022/304, K:2022/368 sayılı kararının özeti:

25. Hudut Tugay Komutanlığı emrinde astsubay olarak görev yapan davacının,

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 35. maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığının 14/02/2022 tarih ve 2022/18 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada, 2577 sayılı Kanunun 33/2. maddesi uyarınca davacının son görev yaptığı yer olan Artvin ilinin idari yargı yetkisi bakımından bağlı bulunduğu Rize İdare Mahkemesinin yetkili sonucuna ulaşıldığı gerekçesiyle davanın yetki yönünden reddine, dava dosyasının anılan Mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir.

Rize 3. İdare Mahkemesinin 27/07/2022 tarih ve E:2022/293, K:2022/513 sayılı kararının özeti:

Uyuşmazlıkta, 30/06/2022 tarihinde 7415 sayılı Kanun'un 8 maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/C maddesinin 1. fıkrasına eklenen cümle ile; Millî Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışan kamu görevlilerini ilgilendiren uyuşmazlıkların çözümünde ilgilinin görev yaptığı yerin, idari yargı yetkisi yönünden bağlı olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu yerdeki idare mahkemesinin yetkili kılındığı, davacının ise, Milli Savunma Bakanlığına bağlı 25. Hudut Tugay Komutanlığı emrinde astsubay olarak görev yaptığının görüldüğü,

Buna göre, davacının kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığının 14/02/2022 tarih ve 2022/18 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/C maddesi uyarınca uyuşmazlığın görüm ve çözümünde, ilgilinin görev yaptığı yerin idari yargı yetkisi yönünden bağlı olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu yerdeki İdare Mahkemesi olan Samsun İdare Mahkemesinin yetkili olduğu sonucuna varıldığı,

Bu durumda; uyuşmazlığın çözümünde yetkili mahkemenin belirlenebilmesi için dava dosyasının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 43. maddesinin (b) bendi uyarınca Samsun Bölge İdare Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle davanın yetki yönünden reddine, dosyanın Samsun Bölge İdare Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Samsun Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 17/08/2022 tarih ve E:2022/988, K:2022/712 sayılı kararının özeti:

Uyuşmazlıkta, 30/06/2022 tarihinde 7415 sayılı Kanun'un 8 maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/C maddesinin 1. fıkrasına eklenen cümle ile; Millî Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışan kamu görevlilerini ilgilendiren uyuşmazlıkların çözümünde ilgilinin görev yaptığı yerin, idari yargı yetkisi yönünden bağlı olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu yerdeki idare mahkemesinin yetkili kılındığı, davacının ise, Milli

Savunma Bakanlığına bağlı 25. Hudut Tugay Komutanlığı emrinde astsubay olarak görev yaptığının görüldüğü,

Buna göre, davacının kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığının 14/02/2022 tarih ve 2022/18 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/C maddesi uyarınca uyuşmazlığın görüm ve çözümünde, ilgilinin görev yaptığı yerin idari yargı yetkisi yönünden bağlı olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu yerdeki İdare Mahkemesi olan Samsun İdare Mahkemesinin yetkili olduğu sonucuna varıldığı gerekçesiyle dava dosyasının davanın görüm ve çözümünde yetkili olduğu belirlenen Samsun 3. İdare Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

II-İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Uyuşmazlıklarda, Milli Savunma Bakanlığına bağlı Komutanlıklar (Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı) emrinde astsubay olarak görev yapan davacıların, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 35. maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılmalarına karar verilmiş, devamında anılan kararların iptali istemiyle açılan davalarda, uyuşmazlığı incelemeye yetkili mahkemenin belirlenmesinde 2577 sayılı Kanun'un 20/C maddesinin mi yoksa 33/2. maddesinin mi dikkate alınacağı hususunda farklı nitelikte yetkili yargı yerinin belirlenmesine ilişkin kesin nitelikte kararlar verilmiş, bunun üzerine incelenen aykırılığın oluştuğu görülmüştür.

İLGİLİ MEVZUAT:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Başvuruya konu olan kararlar arasındaki aykırılığı; Milli Savunma Bakanlığına bağlı Komutanlıklar (Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı) emrinde astsubay olarak görev yapan davacıların, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 35. maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin işleme karşı açtıkları davalarda, uyuşmazlığın görüm ve çözümünde yetkili mahkemenin belirlenmesinde 2577 sayılı Kanun'un 20/C maddesinin mi yoksa 33/2. maddesinin mi dikkate alınacağı hususu oluşturmaktadır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'na 7329 sayılı Kanun'un 16. maddesi ile "Askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklara dair hükümler" başlıklı 20/C maddesi eklenmiş, söz konusu maddenin 1. fıkrasında; "Bu madde; Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışan kamu görevlileri ile 25/06/2019 tarihli ve 7179 sayılı Asker Alma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yerine getiren yedek subaylar ve yedek astsubaylar ile erbaş ve erleri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlemin ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklar hakkında uygulanır." hükmü yer almıştır. Daha sonra 13/07/2022 tarih ve 31892 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 30/06/2022 tarih ve 7145 sayılı Kanun'un 8. maddesi ile anılan maddenin 1. fıkrasına; "bu uyuşmazlıkların çözümünde ilgilinin görev yaptığı yerin idari yargı yetkisi yönünden bağlı olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi yetkilidir." cümlesi eklenmiştir.

2577 sayılı Kanun'un 20/C maddesinin birinci fıkrasına, 13/07/2022 tarih ve 31892 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan 7415 sayılı Kanun'un 8. maddesiyle eklenen cümleye ilişkin madde gerekçesinde; "askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan davaların Türkiye genelinde idari yargı mercilerinde görüldüğü, verilen kararlara ilişkin istinaf mercilerinin de yetkili bölge idare mahkemeleri olduğu, bu durumun, aynı olay veya aynı nitelikteki işlem ve eylemlere ilişkin olarak Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki mahkemelerden farklı kararlar verilmesine yol açtığı ve askeri hizmetin sürekliliğini, askeri disiplinin tesis ve idamesini olumsuz yönde etkilediği, madde ile; Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda görev yapan personelin askeri hizmete ilişkin işlem ve eylemlerinden doğan uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlarda yeknesaklığın sağlanması ve uygulama birliğinin tesisi amacıyla anılan davaların Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Adana, Bursa, Gaziantep, Samsun ve Erzurum Bölge İdare Mahkemelerinin bulunduğu idare mahkemelerinde görülmesinin amaçlandığı" hususlarına yer verilmiştir.

Bahsedilen son yasal düzenleme ile birlikte Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışan kamu görevlileri ile askerlik hizmetini yerine getiren yedek subaylar ve astsubaylar ile erbaş ve erleri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların, ilgilinin (davacının) görev yaptığı yerde bulunan idare mahkemesi, görev yaptığı yerde idare mahkemesi yoksa bu takdirde görev yaptığı yerin idari yargı yetkisi yönünden bağlı olduğu idare mahkemesi yerine, görev yaptığı yerin idari yargı yetkisi yönünden bağlı olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu yerdeki idare mahkemesinde görülüp çözümleneceği kurala bağlanmıştır. Bu düzenleme ile 20/C maddesi kapsamında olanlar yönünden 2577 sayılı Kanun'un 33/2. maddesindeki yetki kuralının uygulanmayacağı, bunlar yönünden aynı Kanun'un 20/C maddesinin 1. fıkrasına eklenen özel yetki kuralının uygulanması gerekeceği, bu madde kapsamında olmayanlar bakımından ise, (özel kanunlarında yetkili mahkeme hususunda bir belirleme yapılmaması halinde)

2577 sayılı Kanun'da öngörülen diğer yetki kurallarının uygulanması gerektiği açıktır.

Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki aykırılığa konu somut olaylarda, hakkında tesis edilen işlemlere dava açan kişilerin asker kişi oldukları hususunda bir tartışma bulunmamaktadır.

Buna göre, anılan davaların görüm ve çözümünde, 2577 sayılı Kanun'un 20/C maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı noktasında uyuşmazlık, idari işlemin askeri hizmete ilişkin olup olmamasından kaynaklanmaktadır. Zira, 2577 sayılı Kanun'un 20/C maddesinde "askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların" anılan madde kapsamında olduğu belirtilmiştir.

Askeri hizmetin yasa ile belirlenmiş bir tanımı bulunmamaktadır. Ancak, söz konusu hususa ilişkin yargı kararlarında; bir idari işlemin askeri hizmete ilişkin olması, o işlemin bir askeri hizmetin yürütülmesi veya yerine getirilmesi maksadıyla yapılması olarak değerlendirildiği görülmektedir.

Nitekim AYİM'in yerleşik içtihatlarına göre işlemin tesisinde; asker kişinin askerlik yeterlilik ve yetenekleri, tutum ve davranışları, askeri geçmişi, asker kişi olmaktan kaynaklanan hak ve ödevleri, askerlik hizmetinin amacı, askeri görev yerinin özellikleri ve askeri kural, gerek ve gelenekler göz önünde tutuluyor ise, bu işlemin askeri hizmete ilişkin olduğu kabul edilmektedir. (AYİM 3. Dairesi 10/03/2005 tarih E:2004/1580, K:2005/374,; AYİMD S.21, sayfa 130-133; AYİM 1. Daire 20/11/2001 tarih E:2001/1289, K:2001/1234 AYİMD S.17, syf 343-345)

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararlarında da, idari işlemin "askeri hizmete ilişkin" olup olmadığının saptanabilmesi için işlemin konusuna bakılması gerektiği, eğer idari işlem askeri gereklere, askeri usul ve yönteme ve askeri hizmete göre tesis edilmiş ise, bu işlemin askeri hizmete ilişkin olduğu kabul edilmektedir. (Danıştay İDDK 12/04/2018 tarih ve E:2016/4943 K:2018/1782)

Bu açıklamalar çerçevesinde içtihat aykırılığına konu uyuşmazlıklar incelendiğinde,

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Komutanlıklar (Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı) emrinde astsubay olarak görev yapan davacıların, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 35. maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin işlemlerin askeri gereklere, askeri usul ve yönteme göre tesis edilmiş bir işlem olduğu, başka bir anlatımla, işlemin tesisinde asker kişi olmaktan kaynaklanan hak ve ödevler, askeri görev yerinin öncelikleri, tutum ve davranışları dikkate alındığı, dolayısıyla askeri hizmetin niteliği göz önünde bulundurularak karar verildiğinden, içtihat aykırılığına konu idari işlemlerin "askeri hizmete" ilişkin olduğu anlaşılmış olup, söz konusu işlemlere karşı açılan davaları çözümlemeye yetkili Mahkemenin, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/C maddesi uyarınca, ilgilinin görev yaptığı yerin idari yargı yetkisi yönünden bağlı olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi olduğu sonucuna varılmıştır.

III-SONUÇ :

Açıklanan nedenlerle; Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/C maddesi uyarınca uyuşmazlığın görüm ve çözümünde, ilgilinin görev yaptığı yerin idari yargı yetkisi yönünden bağlı olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu yerdeki idare mahkemesinin yetkili olduğu yolundaki Samsun Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 17/08/2022 tarih ve E:2022/988, K:2022/712 sayılı kararı doğrultusunda giderilmesine, kesin olarak, 13/04/2023 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler