,

2024 ila 2025 yıllarını kapsayan hizmet kolları Toplu Sözleşme metni

Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı

2024 ila 2025 yıllarını kapsayan hizmet kolları Toplu Sözleşme metni

Hizmet kolları bazında toplu sözleşme hükümlerini içeren 7. dönem toplu sözleşme metni 3 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

HİZMET KOLLARINA YÖNELİK MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2024 VE 2025 YILLARINI KAPSAYAN 7. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME

İKİNCİ BÖLÜM

Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Toplu Sözleşme; her bir hizmet kolu kapsamına giren mali ve sosyal haklarla ilgili bölümü, ilgili hizmet kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlileri hakkında uygulanır.

(2) Bu Toplu Sözleşmede düzenlenmeyen mali ve sosyal haklar hakkında ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Toplu Sözleşme, 4688 sayılı Kanunun 28 ila 32 nci maddelerine dayanılarak akdedilmiştir.

Yürürlük süresi ve tereddütlerin giderilmesi

MADDE 3- (1) Bu Toplu Sözleşme, 1/1/2024 - 31/12/2025 tarihleri arasında uygulanır.

(2) Bu Toplu Sözleşmenin uygulamasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevli ve yetkilidir.

Taraflar

MADDE 4- (1) Bu Toplu Sözleşmenin tarafları;

Kamu idaresi adına Kamu İşveren Heyeti Başkanı,
Kamu görevlileri adına;
Hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklarla ilgili olarak;

a- Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolunda BÜRO MEMUR-SEN temsilcisi,          ~

b- Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolunda EĞİTİM BİR-SEN temsilcisi,

c- Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolunda SAGLIK-SEN temsilcisi, ç- Yerel Yönetim Hizmet Kolunda BEM-BİR-SEN temsilcisi, d- Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Kolunda BİRLİK HABER-SEN temsilcisi, e- Kültür ve Sanat Hizmet Kolunda KÜLTÜR MEMUR-SEN temsilcisi, f- Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmet Kolunda BAYINDIR MEMUR-SEN temsilcisi, g- Ulaştırma Hizmet Kolunda ULAŞTIRMA MEMUR-SEN temsilcisi, ğ- Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunda TOÇ BİR-SEN temsilcisi, h- Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolunda ENERJİ BİR-SEN temsilcisi, ı- Diyanet ve Vakıf Hizmet Kolunda DİYANET-SEN temsilcisidir.

İKİNCİ KISIM

Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklar

BİRİNCİ BÖLÜM

Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Koluna
İlişkin Toplu Sözleşme

Seyahat kartı

MADDE 1- (1) Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında görev yapan personelden kadro unvanları 6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 inci maddesinde sayılanlardan olmamakla beraber memuriyet mahalli içinde kendilerine zorunlu olarak gezici görev verilen memur ve hizmetlilere vize edilmek kaydıyla anılan madde gereğince fotoğraflı birer kart verilir.

Fazla çalışma ücreti

MADDE 2- (1) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personele, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili ve mahalli idareler genel seçimleri dönemlerinde fazla çalışma yaptırılmasının kararlaştırılması halinde, her bir seçim döneminde toplam 50 saati geçmemek üzere ve yapılan fiili fazla çalışmalar karşılığında yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Emanet memurlarının iş riski zammı

MADDE 3- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelde emanet memuru kadrolarında bulunanlar için öngörülen iş riski zammı bir kat artırımlı olarak uygulanır.

İcra memurlarının tazminatı

MADDE 4- (1) İcra memuru kadrolarında bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 20 puan ilave edilir.

Mahkemelerde görev yapan personelin fazla çalışma ücreti

MADDE 5- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 17 nci maddesinde yer alan “üç katını” ibaresi “dört katını” olarak, “%10’unu” ibaresi ise “%30’unu” olarak uygulanır.

Devlet Arşivleri Başkanlığı araştırmacılarının özel hizmet tazminatı

MADDE 6- (1) 657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesi uyarınca araştırmacı unvanlı memur kadrolarına atanmış olanların, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellere göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir.

Zabıt katibi ve mübaşirlerin tazminat ve ek ödemesi

MADDE 7- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre mübaşir kadrolarında bulunanlar ile zabıt katibi kadrolarında bulunanlardan 5 ve daha alt derecelerden aylık alanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 7 puan ilave edilir.

(2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Mübaşir unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 7 puan ilave edilir.

İl nüfus ve vatandaşlık müdürlerinin ek ödemesi

MADDE 8- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre il nüfus ve vatandaşlık müdürü kadrolarında bulunanların yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 15 puan ilave edilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlükleri personeli için fazla çalışma ücreti

MADDE 9- (1) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının taşra teşkilatı personelinden (Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında emeklilik işlemlerinin fiilen yürütüldüğü birimlerde çalışanlar dahil) iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan birimlerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele, her bir personel için ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir. Bu fıkraya göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, taşra teşkilatında görev yapan toplam personel sayısının %25’ini geçemez. Bu kapsamda yıllık olarak yapılacak toplam fazla çalışma süresi anılan Başkanlığın talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir. İş yoğunluğu fazla olan birimleri belirlemeye ve toplam fazla çalışma saat süresini ilgili birimlere dağıtmaya ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye söz konusu Başkanlık yetkilidir.

Vergi dairesi müdürlükleri personeli için fazla çalışma ücreti

MADDE 10“ (1) Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatı personelinden iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan vergi dairesi müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele, her bir personel için ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir. Bu fıkraya göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, vergi dairesi müdürlüklerinde görev yapan toplam personel sayısının %25’ini geçemez. Bu kapsamda yıllık olarak yapılacak toplam fazla çalışma süresi Gelir İdaresi Başkanlığının talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir. İş yoğunluğu fazla olan vergi dairesi müdürlüklerini belirlemeye ve toplam fazla çalışma saat süresini ilgili müdürlüklere dağıtmaya ve bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye anılan Başkanlık yetkilidir.

Toplu taşıma

MADDE 11- (1) Ticaret Bakanlığında gümrük muhafaza memurları, resmi üniformalı bulundukları sürece belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanırlar.

Bazı uzmanların tazminatları

MADDE 12- (1) 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “(A) Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (i) bendinde yer alan uzman ve denetmenlerin 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ve bunların yardımcılarına ise 7 puan ilave edilir.

Eczacıların sözleşme ücreti

MADDE 13- (1) Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca eczacı unvanlı pozisyonlarda istihdam edilen personelin sözleşmelerinde yer alan sözleşme ücretleri %25 artırımlı ödenir.

Veznedarların mali sorumluluk zammı

MADDE 14- (1) Veznedar unvanlı kadrolarda bulunanlara 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kumlu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara göre ilave 700 puan mali sorumluluk zammı ödenir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personeli için fazla çalışma ücreti

MADDE 15- (1) Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılması için mesai saatleri dışında fiilen yapılan çalışmalar karşılığında, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personele, her bir personel için ayda 50 ve yılda 500 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katım aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Servis hizmeti

MADDE 16- (1) Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapan personele işe geliş gidişleri için servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin sağlanamaması durumunda, bu personele mesai günleri bir gidiş, bir geliş esas alınarak aylık toplu taşıma kartı bedeli ödenir.

(2) Birinci fıkranın uygulanmasında aylık toplu taşıma kartı bedeline, toplu taşıma sisteminin işleyişi nedeniyle ikamet ettiği mahalle bağlı olarak işe geliş ve gidişlerinde birden fazla toplu taşıma aracını aktarma yapmak suretiyle kullanmak zorunda olan personelle sınırlı olmak üzere, mesai günleri bir gidiş ve bir geliş için birer aktarma bedeli de dahil edilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü personeline havacılık tazminatı

MADDE 17- (1) Makam tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlar hariç olmak üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca yapılan ek ödeme döner sermaye bütçesinden yapılır.

(2) Makam tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlar hariç olmak üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kadro ve pozisyonlarında görev yapan memur ve sözleşmeli personelden Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı prensipleri çerçevesinde personel maliyetleri tamamen karşılananlara en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının %45’ini, kısmen karşılananlara %30’unu, bunların dışında kalanlara %15’ini geçmemek üzere; Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine bağlı bulunulan Bakan onayı ile belirlenecek oran, esas ve usullere göre her ay Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden havacılık tazminatı ödenir.

(3) Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından döner sermaye bütçesine gelir kaydedilen tutarların bu maddede öngörülen ödemeleri karşılayamaması halinde karşılanamayan kısmı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca yapılacak ödemeyle sınırlı olmak üzere Kurum bütçesinden karşılanır.

Yurtlarda görev yapan personelin fazla çalışma ücretleri

MADDE 18- (1) Gençlik ve Spor Bakanlığına (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) bağlı yurtlarda görev yapan personelden kendilerine yılı bütçe kanununa ekli (K) cetveline göre fazla çalışma ücretinin ödenmesinde anılan Cetvelde belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı esas alınır.

Yurtlarda görev yapan sözleşmeli personelin fazla çalışma ücretleri

MADDE 19- (1) Gençlik ve Spor Bakanlığına (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) bağlı yurtlarda yurt yönetim personeli pozisyon unvanında istihdam edilen sözleşmeli personel de yılı bütçe kanununa ekli (K) cetveli ile 18 inci madde uyarınca memurlara ödenmekte olan fazla çalışma ücretinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.

Müsabaka görevlendirme ücretleri

MADDE 20- (1) Gençlik ve Spor Bakanlığı kadrolarında bulunanlardan 23/7/2001 tarihli ve 2001/2863 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle İlgili Esaslar çerçevesinde görev yapanlara ödenecek ücretlere esas gösterge rakamları %80 artırımlı uygulanır.

(2) Gençlik ve Spor Bakanlığında sözleşmeli personel pozisyonlarında bulananlar da birinci fıkra hükmünden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.

112 Acil çağrı merkezlerinde görevli personelin ek ödemesi

MADDE 21- (1) 112 Acil Çağn Merkezlerinde çağn karşılama memuru unvanlı kadrolar ile çağn karşılama personeli unvanlı pozisyonlarda bulunanlann 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta olduktan ek ödeme oranlarına 10 puan ilave edilir.

Nöbet ücreti

MADDE 22- (1) 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 54 üncü maddesi çerçevesinde nöbet tutan hakim veya savcılarla birlikte normal mesai saatleri dışında fiilen çalışanlara, bu şekilde çalıştıkları her saat için (25) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda nöbet ücreti ödenir. Bu kapsamda bir günde yapılabilecek ödeme tutarı (125) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutan geçemez. Bu maddeye göre her ay en fazla 10 gün için ödeme yapılabilir. Bu şekilde nöbet ücreti verilenlere aynı süreler için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 17 nci maddesi uyarınca ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez.

Yurt personelinin tazminatı ve ek ödemesi

MADDE 23- (1) Gençlik ve Spor Bakanlığına (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) bağlı yurtlarda yurt yönetim memuru unvanlı kadrolarda bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir.

(2) Gençlik ve Spor Bakanlığına (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) bağlı yurtlarda yurt yönetim personeli unvanlı pozisyonlarda istihdam edilenlerin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oralarına 10 puan ilave edilir.

Adalet hizmetleri tazminatı

MADDE 24 (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin “F-Adalet Hizmetleri Tazminatı” bölümünde yer alan oranlar; Ankara, İstanbul, İzmir illerinde görev yapanlar için 15 puan, diğer büyükşehirlerde görev yapanlar için 10 puan ve diğer illerde görev yapanlar için 5 puan artırımlı uygulanır.

Emniyet sivil personeli için fazla çalışma ücreti

MADDE 25- (1) Emniyet Genel Müdürlüğünde emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarına dâhil kadrolarda bulunan Devlet memurlarına mesai saatleri dışında

fiilen yapılan çalışmalar karşılığında, her bir personel için ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir. Bu maddeye göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarına dâhil toplam Devlet memuru sayısının %20’sinİ geçemez,
MSB sivil personeli için fazla çalışma ücreti

MADDE 26- (1) Milli Savunma Bakanlığı ile Bakanlık kadro ve kuruluşlarında yer alan kurumlarm kadrolarında yer alan Devlet memurlarına mesai saatleri dışında fiilen yapılan çalışmalar karşılığında, her bir personel için ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katım aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir. Bu maddeye göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, ilgili kurumun toplam Devlet memura sayısının %20’sini geçemez.

Valilik ve kaymakamlık personelinin fazla çalışma ücreti

MADDE 27- (1) İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunanlardan 8/6/2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği kapsamındaki birimlerde görev yapanlara, mesai saatleri dışında fiilen yapılan çalışmalar karşılığında, her bir personel için ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla ilgili mülki idare amirinin onayı ile fazla çalışma ücreti ödenir. Bu maddeye göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, ilgili valilik birimlerinde çalışan personel sayısının %10’unu, ilgili kaymakamlık birimlerinde çalışan personel sayısının %20’sini geçemez.

Göç İdaresi Başkanlığı geri gönderme merkezlerinde fazla çalışma ücreti

MADDE 28- (1) Göç İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunanlardan, Başkanlık birimlerince işletilen geri gönderme merkezlerinde görev yapanlara, mesai saatleri dışında fiilen yapılan çalışmalar karşılığında, her bir personel için ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme

Akademik jüri ücreti

MADDE 1 - (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (b) fıkrası uyarınca doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerine her bir jüri üyeliği için 4500 gösterge rakamının, aynı Kanunun 23 üncü maddesi, 24 üncü maddesinin (d) ve (e) fıkraları ve 26 ncı maddesi uyarınca oluşturulan doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör atama jürilerinde görev alan öğretim üyelerine ise her bir jüri üyeliği için 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda jüri üyeliği ücreti ödenir. Bir kişiye bu madde kapsamında ödeme yapılacak jüri üyeliği sayısı bir yılda altıyı geçemez. Söz konusu ödemenin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller

MADDE 2- (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kuramlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.

Ders dışı eğitim çalışmaları

MADDE 3- (1) 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 17 nci maddesinde yer alan “%5” sınırı, “%6” olarak uygulanır.

Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü

MADDE 4- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan sınavlar için aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü görevlerine yönelik öngörülen sınırlamalar uygulanmaz.

Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti

MADDE 5- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesi kapsamında ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlanmakta iken aynı Kararın 16 ncı maddesi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kuramlarda görevlendirilen yöneticiler, 10 uncu maddede asli görevleri için öngörülen yönetim görevleri karşılığı ek ders ücretleri ile 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinin daha yüksek olanından yararlandırılır.

Rehber öğretmen ek ders ücreti

MADDE 6- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, bu fıkra hükmünden yararlanmayan rehber öğretmenler hakkında da uygulanır.

İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumlan yöneticilerinin ilave ek ders ücreti

MADDE 7- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca örgün ve yaygın eğitim kuramlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti, ikili öğretim yapan örgün eğitim kurulularındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenir.

Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti

MADDE 8- (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kuramlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %7 ve %20 artırımlı ödenir.

Eğitim müfettişleri ve yardımcılarına avans

MADDE 9- (1) Eğitim müfettişleri ve yardımcılarının görevleriyle ilgili olarak muvakkat vazife ile görevlendirilmeleri ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre mahsup süreleri dikkate alınarak avans verilir.

Örgün ve yaygın eğitim kuramlarının müdür ve müdür başyardımcılarının aylık karşılığı ders görevi

MADDE 10- (1) 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 2006/11350 sayılı Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “6 saat” ibaresi; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kuramlarında müdür ve müdür başyardımcısı olarak görev yapanlar için “2 saatten az olmamak üzere 6 saate kadar” şeklinde uygulanır.

Öğretim yılma hazırlık ödeneği

MADDE 11- (1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılma hazırlık ödeneği (4.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödenir.

Belleticilik görevi verilen öğretmenlerin ek ders ücreti

MADDE 12- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2 saat” ibaresi“4 saat”, “56 saati” ibaresi ise “64 saati” olarak uygulanır. Diğer örgün ve yaygın eğitim kuramlarından belletici olarak görevlendirilenlerden gece nöbet tutanlar da bu ek ders ücretinden yararlandırılır. Eğitim kurumu yöneticilerine istemeleri halinde ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilebilir.

Eğitim öğretim tazminatı

MADDE 13- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin “A. Eğitim Öğretim Tazminatı” bölümünde yer alan “100”, “95” ve “85” oranları; “120,56”, “115,56” ve “105,56” olarak uygulanır.

Geliştirme ödeneğinin süresinin uzatılması

MADDE 14- (1) 4/4/2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “onaltmcı” ibaresi “yirmialtmcı” olarak, geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “15/12/2015” ibaresi “31/12/2025”, “onaltı” ibaresi “yirmialtı” ve “onaltmcı” ibaresi ise “yirmialtmcı” olarak uygulanır.

Yükseköğretim kuramlarındaki ikinci öğretime ilişkin fazla mesai ücreti

MADDE 15- (1) 31/3/1994 tarihli ve 94/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinde yer alan “%30’unu” ve “%10’unu” ibareleri “%45’ini” ve “%20’sini” olarak uygulanır.

Milli Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezî sınavlarda görev alanlara ödenecek sınav ücretleri

MADDE 16- (1) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesinde öngörülen Cumhurbaşkanı Kararının 1/1/2024 tarihine kadar yürürlüğe konulmaması halinde, söz konusu kararın yürürlüğe gireceği tarihe kadar 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında sayılan sınavlardan hafta sonu tatillerinde yapılan merkezi sınavlarda fiilen görev yapanlara, 2006/11350 sayılı Karar uyarınca herhangi bir ek ders ücreti ödenmemek kaydıyla, mülga 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esasların uygulanmasına devam edilir. Ücreti döner sermayeye yatırılmak suretiyle yapılan sınavlar için bu kapsamda yapılacak ödemeler döner sermaye bütçesinden karşılanır.

Yabancı dil dersi yazılı ve sözlü sınavlarında görev alan sınav komisyonu üyeleri

MADDE 17- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrasının uygulanmasında, hu fıkrada öngörülen sorumluluk sınavları kapsamında yapılan yabancı dil dersi sınavlarında görev alan sınav komisyonu üyelerinin yazılı ve sözlü sınav komisyon üyelikleri ayrı ayrı değerlendirilir.

Üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelin fazla çalışma ücretleri

MADDE 18- (1) Üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden kendilerine yılı bütçe kanununa ekli (K) cetveline göre fazla çalışma ücretinin ödenmesinde anılan Cetvelde belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı esas almır.

Örgün ve yaygın eğitim kuramlarında ek ders ücreti

MADDE 19- (1) Örgün ve yaygın eğitim kuramlarında ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.

Kurs merkezlerinde görev yapan diğer personel

MADDE 20- (1) Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Örgün ve yaygın eğitim kurumlanma yöneticilerinin ilave ek ders ücreti

MADDE 21- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin; 4 numaralı alt bendi uyarınca müdür ve müdür başyardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 5 saat, 7 numaralı alt bendi uyarınca müdür yardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 1 saat artırımlı uygulanır.

Yaygın eğitim kurumlan öğretmenlerinin ek ders ücreti

MADDE 22- (1) Halk eğitim merkezindeki öğretmenlere, öğretim yılı başında ve sonunda Milli Eğitim Bakanlığı Hayatboyu Öğrenme Kurumlan Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yaptıkları eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışma süreleri için iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapılması kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.

Yükseköğretim kurumlan lojman komisyonu

MADDE 23- (1) 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği uyarınca yükseköğretim kuramlarında oluşturulan komisyonlarda yetkili kamu görevlileri sendikası temsilcisi yer alır.

Yükseköğretim kurumlarmda lojman tahsisi

MADDE 24- (1) Yükseköğretim kurumlarmda bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sıra tahsisli lojmanlardan %15’i idari personel için ayrılır.

İLKSAN üyeliği

MADDE 25- (1) Mevcut üyeler dahil olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına atananlardan 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında bulunanların İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) üyeliğine girmesi ve üyelikten ayrılması ihtiyaridir.

Genel tatil günlerinde ders yükünün hesabı

MADDE 26- (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kuramlarında 1 Ocak ve 1 Mayıs günlerinde resmi tatil sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ders görevlerini yapmış sayılırlar.

Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri karşılığı ek ders ücretleri

MADDE 27- (1) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenlerden örgün eğitim kurumlarmda ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıftşube rehber öğretmenliği görevi verilmesi halinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir.

Rehber öğretmenlere ilave ek ders ücreti

MADDE 28- (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarmda görev yapan rehber öğretmenlere, yaz tatillerinde ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş süreçleri kapsamında öğrencilere yaptıkları rehberlik hizmeti karşılığında fiilen görev yaptıkları her gün için 5 saat ek ders ücreti ödenir. Bu konumda olanlara aynı günlerde 2006/11350 sayılı Karam 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez.

Yüzyüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlan yönetici ve öğretmenlerinin ilave ek ders ücreti

MADDE 29- (1) 2006/11350 sayılı Karam 14 üncü maddesi uyarınca; yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 5 saat, öğretmenlere ödenmekte olan ek ders ücreti fiilen yapmış oldukları soru hazırlama görevleri karşılığında haftada 2 saat artırımlı uygulanır.

Sözleşmeli öğretmenlere başarı ve üstün başarı belgesi verilmesi

MADDE 30- (1) Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilen personele, Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge hükümleri çerçevesinde başarı ve üstün başarı belgesi verilebilir.

Öğretim görevlilerinin geliştirme ödeneği

MADDE 31- (1) 4/4/2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla

yürürlüğe konulan Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararın 4 üncü maddesinde yer alan “yansı” ibaresi, öğretim görevlisi kadrolarında bulunanlar için “%70’i” şeklinde uygulanır.
İşletmelerde mesleki eğitim ve staj görevi

MADDE 32- (1) İlgili mevzuatına göre meslek eğitimi ve stajlarını kendi okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere yaz tatilinde bu kapsamda verilecek ek ders görevinde, 2006/11350 sayılı Kararın 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen saat sınırlamaları uygulanmaz.

Özel eğitim alan öğretmenlerinin ders ücretleri

MADDE 33- (1) Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan özel eğitim öğretmenlerine, 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında haftada 15 saat ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 18 saat olarak uygulanır.

İdari personelin yükseköğretim kurumlan arasında naklinin kolaylaştırılması

MADDE 34- (1) Devlet yükseköğretim kuramlarında 657 sayılı Kanım kapsamında görev yapan aynı unvanlı memurların yükseköğretim kuramları arasında karşılıklı naklen atanmalarının bilgi işlem teknolojileri kullanılarak kolaylaştırılması konusunda taraflarla birlikte çalışma yapılacaktır.

Bazı eğitim kuramlarındaki personelin fazla çalışma ücreti

MADDE 35- (1) Yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ikili öğretim yapılan eğitim kuramlarında görevli memur ve sözleşmeli personelden, normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 ve yılda 250 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Eğitim öğretim ödeneğinin artırımlı ödenmesi

MADDE 36 - (1) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca ödenen eğitim öğretim ödeneğinin aylık tutarı bir kat artırımlı uygulanır. Bu maddeye göre ödenecek ilave tutar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesi ile diğer mevzuata göre yapılmakta olan döner sermaye ödemelerinin hesabında dikkate alınmaz.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme

Yiyecek yardımı

MADDE 1- (1) Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesi hükümleri, yataklı tedavi kurumlan ile yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan sözleşmeli personel hakkında da uygulanır.

Net teşvik katsayısı

MADDE 2- (1) Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında sağlık teknikeri (acil tıp teknikeri) ve sağlık memuru (acil tıp teknisyeni, toplum sağlığı teknisyeni) olarak görev yapan ve asli görevlerinin yanında süreklilik arz edecek şekilde ambulans şoförlüğü görevini de yürüten personelin, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında yürürlüğe konulan Yönetmelik uyarınca belirlenen net teşvik katsayılarına 0,15 puan daha ilave edilir.

Mesleki üst öğrenim

MADDE 3- (1) Sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapan sağlık personelinden, sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlerin sözleşme ücretleri, hizmet yılları dikkate alınarak aynı pozisyon unvanındaki üst öğrenimliler için öngörülen sözleşme ücreti esas alınarak ödenir.

Tabip dışı personelin ek ödemelerinin aylıklarla birlikte ödenmesi

MADDE 4- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının altıncı cümlesi hükmü uyarınca yapılacak ödemeler, tabip dışı personele herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarıyla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı, anılan madde uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir.

Ek ödemelerin aylıklarla birlikte ödenmesi

MADDE 5- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (i) fıkrasının üçüncü paragrafı ile 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapılacak ek ödemeler herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarıyla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutan, anılan maddeler uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir.

112 acil sağlık hizmetlerinde görevli personelin ek ödemesi

MADDE 6- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi hükmü Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dâhil) hakkında da uygulanır.

Nöbet ücreti

MADDE 7- (1) 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde yer alan nöbet ücreti gösterge tablosundaki gösterge rakamları 10 puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.

(2) 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi uyarınca ödenen nöbet ücretleri resmi ve dini bayram günleri için %25 artırımlı ödenir.

(3) Diyaliz, ameliyathane ve mesai saatleri dışında acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar hizmetleri ile entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbetler için ödenen nöbet ücretleri %50 artırımlı ödenir.

Ek ödeme

MADDE 8- (1) 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca personele her ay yapılacak ek ödemenin net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz.

Vekalet durumunda ek ödeme

MADDE 9- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine istinaden yürürlüğe konulan yönetmelikte yer alan vekalet edilen kadroya ilişkin hizmet alanı kadro unvan katsayısının uygulanabileceği şartlara uygun olarak herhangi bir görevi vekaleten yürüten personele yapılacak ek ödeme tutarının belirlenmesinde, vekalet edilen kadroya ilişkin matrah esas alınır.

Fark ödemesi

MADDE 10- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca ek ödemeden yararlananların ek ödeme dahil bir ayda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, kadro derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitim durumu aynı olanların ek ödeme dahil bir ayda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark, döner sermaye bütçesinden ödenir.

Özefiik arz eden birimlerde çalışanların ek ödemesi

MADDE 11- (1) Sağlık Bakanlığında görev yapan ve mesai saatleri dışında, acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvarlarda çalışan, personelin (sözleşmeli personel dahil) bu birimlerde fiilen çalıştıkları süreler özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir.

B2 Tipi 112 acil sağlık hizmeti personelinin ek ödemesi

MADDE 12- (1) 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personel için öngörülen %40 oranındaki ek puan, birinci basamak sağlık kuruluşlarına entegre olan B2 tipi 112 istasyonları için de uygulanır.

Geçici görevlendirilenlerin ek ödemesi

MADDE 13- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca ek ödeme alan tabip dışı personelden (sözleşmeli personel dahil) re’sen görevlendirilenlere, asıl kadro ve pozisyonunun bulunduğu kurum veya kuruluş ile görevlendirildiği kurum veya kuruluşun ek ödemesi birlikte değerlendirilerek yüksek olan ek ödeme yapılır.

İJçüfiıcü seviye acil servis ve üçüncü seviye yoğun bakımlarda görev yapanlara ek puan

MADDE 14- (1) Üçüncü seviye acil servis ve üçüncü seviye yoğun bakımlarda görev yapanların Yönetmelikte öngörülen teşvik puanlarına ek 0,10 puan ilave edilir.

112 acil sağlık istasyonu sorumlu sağlık personelinin hizmet alanı kadro unvan katsayısı

MA7/DE 15- (1) 112 acil sağlık istasyonu sorumlu sağlık personelinin hizmet alanı kadro unvan katsayısı 0,50 olarak uygulanır.

Çevre sağlığı denetimi ve tütün denetimi yapan personele ek puan

MADDE 16- (1) Çevre sağlığı denetimi ve tütün denetimi yapan personelin Î1 Sağlık Müdürlükleri ve Birimleri Kurum Hizmet ve Teşvik Ek Ödeme Yönergesi uyarınca hesaplanan net teşvik katsayılarına 0,07 puan ilave edilir.

Uzman hemşire ve uzman ebelerin özel hizmet tazminatı

MADDE 17- (1) 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu kapsamında uzman hemşire ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarınm Tarzı İcrasına Dair Kanun kapsamında uzman ebe unvanını ihraz edenlerin 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 7 puan ilave edilir.

112 acil sağlık hizmetlerinde görevli personele tayın bedeli verilmesi

MADDE 18- (1) Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan kamu görevlilerinden Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesinden yararlanma imkanı bulunmayanlara, döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere 22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Kanuna göre tayın bedeli verilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenir.

Yükseköğretim kurumlarmda görev yapanların kadro/görev unvan katsayıları

MADDE 19- (1) Yükseköğretim kurumlarmda görev yapanların Yükseköğretim Kurumlarmda Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer alan kadro/görev unvan katsayıları konusunda çalışma yapılacaktır.

Yıılnk izin ve süt izinlerinde döner sermaye kesintisi

MADDE 20- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca yapılan döner sermaye ödemelerinde yılda toplam 12 güne kadar olan yıllık izin süreleri ile süt izni süreleri döner sermaye ödemelerinde “çalışılmayan gün” kapsamında değerlendirilmez.

Sağhk kurum ve kuruluşlarında görev yapan bazı personel için döner sermaye ek ödeme tavanının artırılması

MADDE 21- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yüzde 350”, “yüzde 305”, “yüzde 225” ve “yüzde 260” ibareleri sırasıyla “yüzde 390”, “yüzde 345”, “yüzde 235” ve “yüzde 270” olarak uygulanır.

Yükseköğretim kurumlarmda görev yapan bazı personel için döner sermaye ek ödeme tavanımın artırılması

MADDE 22- (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin (c) fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan “yüzde 305”, “yüzde 255”, “yüzde 225” ve “yüzde 260” ibareleri sırasıyla “yüzde 345”, “yüzde 265”, “yüzde 235” ve “yüzde 270” olarak uygulanır.

Aâıî Tıp Kurumu Başkanlığında görev yapan bazı personel için döner sermaye ek ödeme tavanının artırılması

MADDE 23- (1) 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yüzde 200”, “yüzde 215”, “yüzde 225” ve “yüzde 250” ibareleri sırasıyla “yüzde 215”, “yüzde 225”,“yüzde 235” ve “yüzde 260” olarak uygulanır.

Kadro unvan ve net teşvik katsayısı

MADDE 24- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine istinaden yürürlüğe konulan yönetmelik eki listelerde tabip dışı personel için öngörülmüş olan hizmet alanı-kadro unvan katsayıları ile İl Sağlık Müdürlükleri ve Birimleri Kurum Hizmet ve Teşvik Ek Ödeme Yönergesi uyarınca tabip dışı personel için hesaplanan net teşvik katsayıları 0,10 puan eklenmek suretiyle uygulanır.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan bazı personel için taban ödeme katsayısı

MADDE 25- (1) Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğine ekli Ek-3A sayılı tablonun 12 nci sırasında yer alan sağlık hizmetleri ile ekli Ek-3B sayılı tablonun 11 inci sırasında yer alan sağlık hizmetleri sınıfı için 0,32 olarak belirlenen taban ödeme katsayıları 0,37 olarak uygulanır.

Yükseköğretim kuramlarında görev yapan bazı personel için taban ödeme katsayısı

MADDE 26- (1) Yükseköğretim Kuramlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğe ekli Ek-4 sayılı tabloda sağlık hizmetleri için 0,32 olarak belirlenen taban ödeme katsayısı 0,37 olarak uygulanır.

Sözleşmeli personelin yıllık izin ve süt izinlerinde döner sermaye kesintisi

MADDE 27- (1) 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesi uyarınca sözleşmeli personele yapılan ek ödemelerin belirlenmesinde yılda toplam 12 güne kadar olan yıllık izin süreleri ile süt izni süreleri “çalışılmayan gün” kapsamında değerlendirilmez.

112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının zorunlu eğitimleri

MADDE 28- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yapılan döner sermaye ödemelerinde, 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışanların ilgili mevzuatı uyarınca almak zorunda oldukları zorunlu eğitimlerinde geçen görevlendirme süreleri yılda 10 günü geçmemek üzere, söz konusu eğitimlerde eğitici olarak görevlendirilenlerin ise görevlendirme süreleri yılda 20 günü geçmemek üzere “çalışılmayan gün” kapsamında değerlendirilmez.

Diş tabiplerinin döner sermaye ek ödemesi

MADDE 29- (1) Ağız ve diş sağlığı merkezleri ve diş hastaneleri dışında kalan sağlık tesislerinde çalışan ve döner sermaye ödemesi hastane ortalamasının altında kalan diş tabiplerine hastane ortalamasından döner sermaye ek ödemesi yapılır.

İcap nöbeti

MADDE 30- (1) Sağlık hizmet sunumunun gerekleri çerçevesinde icap nöbetinin uygulamasına ilişkin 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi ve Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliğinde yer alan hükümlere dair çalışma yapılacaktır.

Yönetici kadrolarına vekalet eden öğretmenlerin ek ders ücreti

MADDE 31- (1) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 16/3/2015 tarihli ve 2015/7446 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5 inci maddesi uyarınca ek ders ücretinden yararlanan öğretmenlerden yönetici kadrolarına vekaleten atanmış olmakla birlikte ilgili mevzuatı uyarınca zam ve tazminatlar ile ek ödeme farkından yararlanamayanlara, söz konusu 5 inci maddeye göre yapılan ek ders ücretinin Ödenmesine devam olunur.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nöbet görevi

MADDE 32- (1) 16/3/2015 tarihli ve 2015/7446 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 8 inci maddesinde yer alan “3” ve “9” ibareleri sırasıyla “4” ve “12” olarak uygulanır.

(2) Söz konusu ibareler, nöbet görevlerinin dini bayram günlerinde yerine getirilmesi halinde sırasıyla “5” ve “14” olarak uygulanır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği verilmesi

MADDE 33- (1) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında öğretmen kadrosunda bulunup ve fiilen öğretmenlik görevi yapan personel 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde düzenlenen öğretim yılma hazırlık ödeneğinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandı alır.

Bazı sosyal hizmet çalışanlarına ek ödeme artışı

MADDE 34- (1) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında yaşlı, ağır engelli ve çocuklara yönelik hizmet veren yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında, kadın konuk evlerinde, şiddet önleme ve izleme merkezlerinde, çocuk evi koordinasyon merkezlerinde ve sosyal hizmet merkezlerindeki şiddetle mücadele irtibat noktalarında fiilen görev yapan memur ve sözleşmeli personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 25 puan ilave edilir.

Sağhk hizmetleri sınıfı

MADDE 35- (1) 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde yer alan “III- SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ” ibaresinin “III- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI” olarak değiştirilmesi konusunda çalışma yapılacaktır.

Sözleşmeli personelin ek ödemesi

MADDE 36- (1) 657 sayılı Kanuna tabi tabip dışı personelden 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesinin onikinci fıkrası uyarınca aylıksız izinli sayılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlere, aynı maddenin ondördüncü fıkrası uyarınca yapılacak ek ödemenin net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından az olamaz.

Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti

MADDE 37- (1) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 16/3/2015 tarihli ve 2015/7446 sayılı BaKanlar Kurulu Kararı uyarınca ek ders ücretinden yararlanan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %7 ve %20 artırımlı ödenir.

Aüe sağlığı çalışanı teşvik ödemesi

MADDE 38- (1) Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (12) numaralı alt bendinde yer alan “yüzde 1,5” ve “yüzde 3” ibareleri sırasıyla “yüzde 2,5” ve “yüzde 4” olarak uygulanır.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği

MADDE 39- (1) Bu hizmet kolu kapsamında görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin sınavlarının, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, kuramların bütçe ödenekleri ile ilgili tedbirlerini almak suretiyle düzenli aralıklarla yapılması hususunda çalışma yapılacaktır.

Nöbet muafiyeti

MADDE 40- (1) 112 acil sağlık hizmetlerinde ve yataklı tedavi kuramlarında görev yapan Devlet memurlarından 657 sayılı Kanunun 101 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü kapsamında bulunanlara, aynı Kanunun 104 üncü maddesinin (D) fıkrası uyarınca süt izni süresinin tamamlanmasını müteakip taleplerine bağlı olarak gece nöbeti görevi verilebilir.

Milli parklardan yararlanma

MADDE 41- (1) Bu hizmet kolu kapsamına giren kuram ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden, 09/08/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında yer alan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından işletilen milli parklar ve tabiat parklarına girişlerde ücret alınmaz.

idari izinlerde nöbet ücreti

MADDE 42- (1) 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi kapsamında sayılan yerlerde resmi ve dini bayram tatili sebebiyle verilen genel idari izin günlerinde fiilen görev yapanlara, çalıştıkları süre ile orantılı olarak izin kullandırılır. İzin kullandırılmasının mümkün olmaması halinde ise bu çalışılan süreler karşılığında ilgililere 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi kapsamınaa nöbet ücreti ödenir.

ilave ek ödeme puanı

MADDE 43- (1) 4 üncü ve 5 inci maddelerin birinci cümlelerinin uygulanmasında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre belirlenen ek ödeme oranları %20 artırımlı uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme

Sosyal denge tazminatı

MADDE 1- (1) Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutan, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %120’sidir. Sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla çeşitli adlar altında yapılan ödemeler dahil ödenebilecek tazminatın aylık tutan, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilir.

Ek ödeme

MADDE 2- (1) 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karaf’ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yer alan sözleşmeli personele yapılmakta olan ek ödeme, sözleşmeli çalıştırılmasına esas alman kadro unvanında sözleşmeli personel olarak geçen hizmet süresine göre aynı kadro unvanı için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelde belirlenen ek ödeme oranları üzerinden, meclis ve yönetim kurulu kararı aranmaksızın anılan Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.

ikramiye

MADDE 3- (1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22 nci maddesinin son fıkrası, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 nci maddesinin son fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan “20.000” gösterge rakamları “25.000”, “30.000” gösterge rakamları “36.000”olarak uygulamr.

(2) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22 nci maddesinin son fıkrasında ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 nci maddesinin son fıkrasında yer alan “%10’unu” ibaresi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan “yüzde onunu” ibaresi “yüzde onbeşini” şeklinde uygulanır.

Sosyal denge tazminatı kriteri

MADDE 4- (1) 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “üç ay” ibaresi “yedi ay” olarak uygulanır.

(2) 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yüzde otuzunu” ibaresi “yüzde otuz beşini”, “yüzde yirmi beşini” ibaresi “yüzde otuzunu” olarak uygulanır.

Zabıta ve itfaiye personelinin tazminatları

MADDE 5- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellere göre itfaiye amiri, itfaiye çavuşu ve itfaiye eri ile zabıta amiri, zabıta komiseri ve zabıta memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 12 puan ilave edilir.

(2) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki kadro kütüklerinde yer almamakla birlikte, bu Yönetmelik öncesinde ihdas edilmiş olup da şahsa bağlı olarak devam eden; itfaiye müdür yardımcısı, itfaiye başçavuşu, itfaiye onbaşısı, itfaiye grup amiri ile zabıta amir yardımcısı, zabıta başkomiseri ve zabıta komiser yardımcısı, zabıta müdür yardımcısı ve itfaiye şoförü kadrolarında bulunanlar da birinci fıkra hükmünden faydalanır.

Sosyal denge tazminatı süre uzatımı

MADDE 6- (1) 4688 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinde yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2025” şeklinde uygulanır.

(2) Bu hüküm çerçevesinde yapılacak ödeme tutarı hiçbir şekilde 1 inci maddede yer alan sosyal denge tazminatı oranı ile belirlenecek tutan aşamaz.

Büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlük daire başkanları ve belediye başkan yardımcılarının ek göstergesi

MADDE 7- (1) Genel idare hizmetleri sınıfına dahil büyükşehir belediyeleri daire başkanları için ilgili mevzuatına göre uygulanan ek gösterge rakamından, büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlüklerin daire başkanları ve belediye başkan yardımcılarının da yararlanması için çalışma yapılacaktır.

İtfaiye personelinin zamları

MADDE 8- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin “(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü”nün 34 üncü sırasında öngörülen zam puanları % 100 artırımlı olarak uygulanır.

(2) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki kadro kütüklerinde yer almamakla birlikte, bu Yönetmelik öncesinde ihdas edilmiş olup da şahsa bağlı olarak devam eden; itfaiye müdür yardımcısı, itfaiye başçavuşu, itfaiye onbaşısı, itfaiye grup amiri ve itfaiye şoförü kadrolarında bulunanlar da birinci fıkra hükmünden faydalanır.

Zabıta personelinin zamları

MADDE 9- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvele göre zabıta amiri, zabıta komiseri ve zabıta memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları zam puanları % 100 artırımlı olarak uygulanır.

(2) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki kadro kütüklerinde yer almamakla birlikte, bu Yönetmelik öncesinde ihdas edilmiş olup da şahsa bağlı olarak devam eden; zabıta müdür yardımcısı, zabıta amir yardımcısı, zabıta başkomiseri ve zabıta komiser yardımcısı kadrolarında bulunanlar da birinci fıkra hükmünden faydalanır.

Defin hizmetlerinde görev yapanların fazla çalışma ücretleri

MADDE 10- (1) 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna göre genel tatil günü sayılan günler ve hafta tatili günü kapsamına giren günlerde;

Belediyelerin imam, gassal, memur ve şoför unvanlı kadrolarında bulunanlardan, belediyelerce yürütülen defin hizmetlerinde fiilen görev yapanlara,
Belediyelerin tabip kadrolarında Devlet memuru veya sözleşmeli personel olarak görev yapanlardan ilgili mevzuatında mahalli idareler tarafından defin işlemleri öncesinde yerine getirilmesi zorunluluğu bulunan hizmetler sebebiyle göreve çağrılanlara,
çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 6 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Toplu taşıma kartı

MADDE 11 - (1) Büyükşehir kapsamına giren illerdeki belediyelerde veya büyükşehir belediyelerine bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda çalışmakta olan kamu görevlilerine toplu taşıma araçlarından yararlanacak şekilde mesaiye geliş ve gidişlerinde kullanılmak üzere toplu taşıma kartı verilebilir.

İtfaiye ve zabıta personeline yiyecek yardımı

MADDE 12 - (1) 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi kapsamında görev yapan itfaiye ve zabıta teşkilatı personelinden, anılan Yönetmelik hükümlerine göre öğle yemeği verilen ve öğle yemeği dışındaki yemek saatlerini de kapsayacak şekilde kesintisiz olarak görevlerine devam edenler, aynı Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve öğle yemeği hariç olmak kaydıyla, iki öğüne kadar ücretsiz olarak yemek yardımından yararlandırılır veya kumanya yardımı verilir.

İcra memurlarının tazminatı

MADDE 13- (1) Bu hizmet kolunda yer alıp da sosyal denge tazminatı sözleşmesi uygulanmayan idarelerin icra memuru kadrolarında bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir.

Ölçü ve ayar memurlarının iş riski zammı

MADDE 14- (1) Bu hizmet kolunda ölçü ve ayar memuru unvanlı kadrolarda bulunanlara, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara göre 800 puan üzerinden iş riski zammı ödenir.

İtfaiye çalışanlarının fiili hizmet süresi zammı

MADDE 15- (1) İtfaiye ve yangın söndürme işlerinde çalışan kamu görevlilerine yönelik fiili hizmet süresi zammına ilişkin bu toplu sözleşme döneminde çalışma yapılacaktır.

Yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlilerine yemek yardımı

MADDE 16- (1) Bu hizmet kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerinden Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine göre yemekhanesi olmayanlara veya kurulan yemek servislerinden kurum dışında fiilen yerine getirilen görevler sebebiyle yararlanma imkanı olmayanlara öğle yemeği için kumanya yardımı verilir.

İtfaiye personeli için nakdi tazminat

MADDE 17- (1) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun mülga 71 inci maddesi hükmü, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince tazminat ödenmemesi kaydıyla, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (ı) bentlerinde belirtilen görevlere bilfiil katılmış olan ve bu çalışmalar sırasında ölmüş veya malûl olmuş itfaiye personeli hakkında da aynı usul ve esaslar dahilinde uygulanmaya devam edilir.

Belediye başkan yardımcılarının tazminatları

MADDE 18- (1) Nüfusu 50.000 ve üzeri il ve ilçe belediye başkan yardımcılarının bakanlık daire başkanlan için ilgili mevzuatında öngörülen makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanmasına yönelik bu toplu sözleşme döneminde çalışma yapılacaktır.

Yiyecek yardımı

MADDE 19- (1) Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesi hükmü bu Bölümün 12 ve 16 nci maddeleri esas alınarak aynı şekilde uygulanmaya devam edilir.

Evlendirme memurlarının ek ödemesi

MADDE 20- (1) Evlendirme memuru unvanlı kadrolarda bulunanların 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 5 puan ilave edilir.

Yerel yönetimlerdeki sanat tarihçilerinin ek ödemesi

MADDE 21- (1) Bu hizmet kolundaki kurum ve kuruluşlarda sanat tarihçisi unvanlı kadrolarda bulunanların 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eldi (I) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 10 puan ilave edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Basm, Yayın ve İletişim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme

Koruyucu gıda yardımı

MADDE 1- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde zehirleyici, elektromanyetik radyasyonlu ortamlarda bilfiil çalışan personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak Kuramca belirlenen koruyucu gıda maddeleri iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve kimlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar Kurum ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından belirlenir.

Kahvaltı servisi

MADDE 2- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde saat 06:00 nöbetine gelen personele, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla sabah kahvaltısı verilir.

PTT'de görev yapan başdağıtıcı ve dağıtıcılara toplu taşıma kartı verilmesi

MADDE 3- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunup, belediye sınırları içerisinde başdağıtıcı ve dağıtıcı olarak görev yapanlara, belediye tarafından işletilen toplu taşıma araçları ile özel halk otobüslerinden ücretsiz yararlanmaları için anılan Genel Müdürlük tarafından fotoğraflı birer kart verilir.

Araç kullananlara ilave ücret

MADDE 4- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunan başdağıtıcı ve dağıtıcılardan tebligat, kayıtlı posta, telgraf, koli-kargo, ödemeli kargo ve konutta teslim gibi hizmetleri aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getirenlere aylık (500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödenir.

(2) Şoför kadro ve pozisyonlarında görev yapanlar hariç olmak üzere görevlerim aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren personele aylık (500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutan geçmemek üzere araç kullanılarak görev yapılan her gün için (20) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ücret ödenir.

Gişe memurlarına ilave ücret

MADDE 5- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunanlardan fiilen gişelerde görev yapanlar ile gişelere para giriş ve çıkışında görev yapanlara, çalıştıkları günlerle orantılı olmak üzere aylık (500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödenir.

(2) Bunlardan PTT Merkez Müdürlüklerine bağlı şubelerin gişelerinde (mobil şubeler dahil) fiilen görev yapan vc gişelere para giriş çıkışı işlemleri ile paranın transferini gerçekleştiren personele bu miktar %25 artırımlı olarak ödenir.

Giyim yardımı

MADDE 6- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yayında ve verici istasyonlarında çalışan personele, Kuramca hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gerektiği belirlenen giyim malzemeleri ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele, ne kadar süreyle verileceği ve buna ilişkin usul ve esaslar kurum ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

TRT’de konut kira bedeli

MADDE 7- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde bedeli karşılığı kamu konutu tahsis edilen personelden, her yıl Milli Emlak Genel Tebliğleriyle belirlenen kira birim bedellerinin %85’i tahsil edilir.

PTT’de mobil çalışan personele tayın bedeli verilmesi

MADDE S- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunan dağıtıcı, başdağıtıcı ile mobil tahsilat araçları ve mobil şubelerde de mobil hizmeti veren personele 2155 sayılı Kanuna göre tayın bedeli verilir.

TRT’de yayın hizmetlerinde çalışan personele servis verilmesi

MADDE 9- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yayında çalışan personele gündüz nöbet değişimlerinde servis hizmeti sağlanır.

TRT’de yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapan personel

MADDE 10- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yapım ve yayın hizmetlerinde fiilen görev yapan personel aylık ilave (1000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ücret ödenir.

Motosiklet kullananlara ilave ücret

MADDE 11- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde A sınıfı (Al ve A2) sürücü belgesi gerektiren araçları kullananlara, 4 üncü madde uyarınca ödenen ilave ücret %20 artırımlı ödenir.

Başdağıtıcılarm temel ücretleri

MADDE 12- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen başdağıtıcılarm temel ücretleri (500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda artırımlı uygulanır.

PTT A.Ş.’ de resmi ve dini bayram günlerinde fazla çalışma ücreti

MADDE 13- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi bünyesinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapanlara, resmi ve dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yıb merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Servis hizmeti

MADDE 14- (1) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı merkez teşkilatında çalışan personele servis hizmeti sağlamr. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda bu personele mesai günleri bir gidiş, bir geliş esas alınarak aylık toplu taşıma kartı verilir.

(2) Birinci fıkranın ikinci cümlesinin uygulanmasında, toplu taşıma sisteminin işleyişi nedeniyle ikamet ettiği mahalle bağlı olarak işe geliş ve gidişlerinde birden fazla toplu taşıma aracını aktarma yapmak suretiyle kullanmak zorunda olan personelle sınırlı olmak üzere, mesai günleri bir gidiş ve bir geliş için birer aktarma da ilave edilir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı zam puanları

MADDE 15- (1) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kadrolarında bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları zam puanlan %20 artırımlı olarak uygulanır.

PTT servis hizmeti

MADDE 16- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde görev yapan personele işe geliş ve gidişlerinde servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda bu personele mesai günleri bir gidiş, bir geliş esas alınarak aylık toplu taşıma kartı veya ücreti verilir.

PTT’de idari hizmet sözleşmesiyle çalışan personele çocuk yardımı

MADDE 17- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen sözleşmeli personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesinde çocuk için öngörülen yardımdan aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılır.

PTT’de idari hizmet sözleşmesiyle çalışan bazı personelin ücretleri

MADDE 18- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen postacı, tekniker ile gişe ve büro görevlilerine (1600) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılır.

TRT Genel Müdürlüğü personelinin sözleşme ücretleri

MADDE 19- (1) TRT’de yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapan personelin brüt ücretleri %5 artırımlı ödenir.

PTT’ de 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli personele il bazlı başarı ilave ödemesi

MADDE 20- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca görev yapan sözleşmeli personel; faaliyet içi gelirleri dikkate alınarak gelirleri bakımından Türkiye sıralamasında ilk on il araşma giren illerde idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen sözleşmeli personele ödenmekte olan başarı bazlı ilave ödemeden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personeline servis hizmeti

MADDE 21- (1) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda görev yapan personele işe geliş ve gidişlerinde servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda bu personele mesai günleri bir gidiş, bir geliş esas alınarak aylık toplu taşıma kartı verilir.

(2) Birinci fıkranın ikinci cümlesinin uygulanmasında, toplu taşıma sisteminin işleyişi nedeniyle ikamet ettiği mahalle bağlı olarak işe geliş ve gidişlerinde birden fazla toplu taşıma aracını aktarma yapmak suretiyle kullanmak zorunda olan personelle sınırlı olmak üzere, mesai günleri bir gidiş ve bir geliş için birer aktarma da ilave edilir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumanda 5651 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamındaki sözleşmesi personelin aile yardımı

MADDE 22- (1) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi uyarınca istihdam edilen sözleşmesi personel, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 8 inci maddesi hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.

ALTINCI BÖLÜM

Kültür ve Sanat Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme

Sözleşmeli sanatçılara fazla çalışma ücreti

MADDE 1- (1) Bu hizmet kolu kapsamındaki sanat kuramlarında çalışan ve 657 sayılı Kanunun ek geçici 16 nci maddesi kapsamında bulunan sözleşmeli personele, hizmetin gereği olarak belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işler için saat 24:00’dan sonra yaptırılan fiili fazla çalışmalar karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Kıyafet yardımı

MADDE 2- (1) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü orkestra sanatçıları ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı orkestra, koro ve topluluklarda çalışan sanatçılar ile aynı konumdaki sahne üstünde ve ardında görev yapan personele (Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün aynı kapsamdaki personeli dahil), hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken ve kuramlarınca belirlenen özel kıyafet her yıl Eylül ayında ayni olarak verilir. Verilecek özel kıyafetin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar ilgili kurumlar ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından belirlenir.

Enformasyon memuru

MADDE 3- (1) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki Cetvellerin Kültür ve Turizm Bakanlığına ait bölümünde yer alan “Enformasyon memuru” kadro unvanı “Turizm araştırmacısı” olarak uygulanır.

DÖSİM personeli ek tazminat

MADDE 4- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli II sayılı Cetvelin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünde bölgeler itibarıyla belirlenmiş olan ek tazminat oranları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünde Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilenler için de kadro unvanı, öğrenim seviyesi ve fiilen görev yapılan bölge dikkate alınarak uygulanır.

Turizm araştırmacılarının özel hizmet tazminatı

MADDE 5- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli II sayılı Cetvelin “(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri” bölümünün 14 ve 15 inci gruplarında “Mütercim”ler için belirlenmiş olan tazminat oranları, dereceleri dikkate alınmak suretiyle yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından (B) düzeyinde başarılı olan Turizm Araştırmacıları için de uygulanır.

Harcırah

MADDE 6- (1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (c) fıkrası hükmü Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu, Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Devlet Türk Halk Müziği ve Modem Folk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu, Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, Devlet Türk Müziği Topluluğu, Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu, Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu, Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu, Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, Tasavvuf İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu ve Devlet Modem Dans Topluluğu ile yeni kurulacak koro ve topluluk sanatçıları ile diğer görevlileri hakkında da uygulanır.

Turizm araştırmacılarına tazminat

MADDE 7- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellere göre turizm araştırmacılarından 5 inci madde hükümlerinden yararlananlara dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 20, diğerlerine ise 30 puan ilave edilir.

Diğer kamu görevlilerine fazla çalışma ücreti

MADDE 8- (1) 1 inci madde kapsamında yer alan sözleşmeli personel ile birlikte zorunlu olarak aynı yerde ve aynı saatlerde çalışan memur ve diğer sözleşmeli personele fiilen yaptıkları fazla çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Koruyucu gıda yardımı

MADDE 9- (1) Bu hizmet kolunda yer alan restorasyon ve konservasyon müdürlükleri, sanat teknik atölyeleri ve laboratuvarlar, kitap şifahaneleri, zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda bilfiil çalışan personele Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak kurum ve kuruluşlarca tespit edilen koruyucu gıda maddeleri, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve hangi görevleri yürütenlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşlar ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Bazı sözleşmeli personele ilave ücret

MADDE 10- (1) Bu hizmet kolu kapsamındaki sanat kuramlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 16 ncı maddesi kapsamında sahne uygulatıcısı/uzman memur olarak görev yapan sözleşmeli personele her ay 800 gösterge rakamımn memur aylık katsayısıyla çarpılması sonucunda bulunacak tutarda ilave ücret ödenir.

DÖSİM personelinin kamu konutlarından yararlandırılması

MADDE 11- (1) Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü kadrolarında bulunan memurlar, yemek yardımı, kreş ve servis hizmeti ile kamu konutlarından anılan Bakanlığın taşra teşkilatı personeli ile aynı şekilde yararlandırılır.

Fazla çalışma ücreti

MADDE 12- (1) Bu hizmet kolu kapsamına giren kuramlara bağlı kütüphaneler, müzeler, turizm danışma büroları ve kültür merkezlerinde 17/03/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen bayram ve günler ile hafta sonu tatilleri de dahil olmak üzere fiilen fazla çalışma yapan personele, ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Restoratör kadro unvanı

MADDE 13- (1) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesinin eki Cetvellerin Kültür ve Turizm Bakanlığına ait bölümünde yer alan “restoratör” kadro unvanı “restoratör ve konservatör” olarak uygulanır ve bunlara restoratör için öngörülen mali haklar ödenir.

Ek özel hizmet tazminatı

MADDE 14- (1) Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında müze araştırmacısı ve restoratör unvanlı kadrolarda bulunanlar ile teknik hizmetler sınıfına dahil uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 6 ncı sırasında arkeologlar için öngörülen ek özel hizmet tazminatından aynı esas ve usuller çerçevesinde yararlandırılır.

Müze araştırmacısı, sanat tarihçisi ile THS uzmanlarının ek ödemesi

MADDE 15- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların taşra teşkilatında müze araştırmacısı ve sanat tarihçisi unvanlı kadrolarda bulunanlar ile teknik hizmetler sınıfına dahil uzman unvanlı kadrolarda bulunanların 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 10 puan ilave edilir.

Koruyucu giyim malzemesi

MADDE 16- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların taşra teşkilatında şantiye, atölye, laboratuvar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev yapan personel ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer atık gibi zehirli maddelere maruz kalarak çalışan personele hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartlan ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurumlar ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Kütüphane fazla çalışma ücreti

MADDE 17- (1) Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve 24 saat esasıyla hizmet veren kütüphanelerde görev yapan Devlet memuru ve sözleşmeli personelden saat 20.00’den sonra fiilen fazla çalışma yaptırılanlara ayda 100 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. Bu kapsamda fazla çalışma ücreti ödenenlere, aynı saatler için ayrıca 12 nci madde uyarınca ödeme yapılmaz.

Zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda çalışan personelin zamları

MADDE 18- (1) Hizmet kolu kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda zehirli, gazlı ve radyasyonlu çalışma ortamlarında fiilen görev yapan personelin 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin (B) Teknik Hizmetler Bölümünün Dipnot 2 nci sırasına göre yararlanmakta oldukları iş riski zammı puanları bir kat artırımlı ödenir.

İlave ücret

MADDE 19- (1) Bu hizmet kolu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara ait kütüphane, müze, laboratuvar, ve ören yerlerinde arkeolog, kütüphaneci, kitap patalogu, restoratör ve müze araştırmacısı unvanlı kadro ve pozisyonlarda istihdam edilenlerden üzerinde antik, tarihi, nadir ve yazma eser zimmeti bulunanlara, eserin niteliği dikkate alınarak aylık (400) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere ilgili Kurum tarafından belirlenecek tutarda ilave ücret ödenir.

Kazılarda görev yapan personele fazla çalışma ücreti

MADDE 20- (1) Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yürütülen kazılarda görev yapan arkeolog, müze araştırmacısı ve restoratör unvanlı kadro ve pozisyonlarda bulunan personelden fiilen fazla çalışma yaptırılanlara ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Tahsislerde fazla çalışma ücreti

MADDE 21- (1) Sanat kuramlarının kendi sanatsal faaliyetleri dışında, başka kuram ve kuruluşlara yapılan tahsislerde görevlendirilen mesai saatleri dışında fiilen çalışma yaptırılan sahne uygulatıcılarına ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme

Tapu ve Kadastro tazminatı

MADDE 1- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyonlarında bulunanlardan tapu ve kadastro hizmetlerinde görevlendirilen ve arazide fiilen çalışanlara, döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere, fiilen çalıştıkları her gün için 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda kadastro tazminatı ödenir.

(2) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı taşra teşkilatında Milli Emlak Genel Müdürlüğü hizmetlerini yürüten milli emlak birimlerinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli personelden birinci fıkrada belirtilen personelle aynı hizmet kapsamında arazide çalışanlara da, bu kapsamda fiilen çalıştıkları her gün için birinci fıkraya göre tazminat ödenir.

Fazla çalışma ücreti

MADDE 2- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca kurulmuş olan geçici barınma merkezleri ile Başkanlığın afet ve acil durum hallerinde fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulan birimlerinde; normal çalışma saatleri dışında görev yapan memurlar ve sözleşmeli personele, ayda toplam 50 saate kadar yapılan fiili fazla çalışmalar karşılığında yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Karayolları Genel Müdürlüğünde araç kullananlara ilave ücret

MADDE 3- (1) Karayolları Genel Müdürlüğünde bakım ve trafik teknik görevlileri ile trafik teknik görevlilerinden bakım ve trafik emniyeti hizmetlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık (500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödenir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında araç kullananlara ilave ücret

MADDE 4- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında çalışan arama kurtarma teknisyenleri, sağlık memurları ve teknisyen yardımcılarından arama ve kurtarma hizmetlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık (500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödenir.

Tapu müdürlükleri personeli için fazla çalışma ücreti

MADDE 5- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tapu müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara her bir personel için ayda 50 ve yılda 400 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katım aşmamak kaydıyla döner sermaye bütçesinden fazla çalışma ücreti ödenir.

Koruyucu giyim malzemesi

MADDE 6- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların şantiye, atölye, laboratuvar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartlan ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşlar ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Seyyar görev tazminatı

MADDE 7- (1) Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde Bakım ve İşletme Şefliklerinde gişe sistemleri izleme memuru ve tünel izleme memuru olarak çalışanlardan asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev yapanlara seyyar görev tazminatı ödenmesi uygulamasına ilgili mevzuatı çerçevesinde devam edilir.

Karayolları Genel Müdürlüğünde fazla çalışma ücreti

MADDE 8- (1) Karayolları Genel Müdürlüğü bölge müdürlükleri ve bunlara bağlı birimlerde çalışan memurlar ve sözleşmeli personelden, normal çalışma saatleri dışında fiilen görev yapanlara, her bir personel için ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katım aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Arama kurtarma teknisyenlerinin iş riski zammı

MADDE 9- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatı arama kurtarma teknisyeni kadrolarında bulunanlara, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara göre 900 puan üzerinden iş riski zammı ödenir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı fazla çalışma ücreti

MADDE 10- (1) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı taşra teşkilatı kadro veya pozisyonlarında görev yapanlardan; “Alo 181” çağrı merkezine gelen şikâyet ve ihbarlar üzerine veya il müdürlüğünce yapılan denetim ve kontrol hizmetlerinde mesai saatleri dışında fiilen çalışanlara, büyükşehirlerde yılda toplam 300 saati, diğer yerlerde yılda toplam 200 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı araç kullananlara ilave ücret

MADDE 11- (1) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memur ve sözleşmeli personelden denetim, tespit ve kontrollük hizmetlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık (500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ücret ödenir.

Tapu Müdürlüklerinde çalışan personele yeni unvan verilmesi

MADDE 12- (1) Tapu Müdürlüklerinde Tapu Sicili Tüzüğünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında görev yapan personelin unvan farklılıklarının giderilmesi yönünde çalışma yapılacaktır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel ihtiyacı

MADDE 13- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün personel ihtiyacının döner sermaye bütçesinden karşılanmasına yönelik çalışma yapılacaktır.

Şube şefliği görevi yapanlara ilave ödeme

MADDE 14- (1) Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı bakım ve işletme şeflikleri ile şube şefliklerinde şube şefi olarak fiilen görev yapanlara aylık (500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödenir.

Karla mücadele tazminatı

MADDE 15- (1) Karayolları Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına ait kadro veya pozisyonlarda bulunanlardan, karla mücadele faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla fiilen görev yapanlara, her gün için (300) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat ödenir. Bu kapsamda yapılacak ödeme tutarı her bir personel için yılda (5400) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.

Toplu taşıma

MADDE 16- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında istihdam edilen arama ve kurtarma personeli resmi üniformalı bulundukları sürece, belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanırlar.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline ek ödeme

MADDE 17- (1) 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeline Ek Ödeme Yapılması Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası “Döner sermaye geliri elde edilmesine ilişkin hizmetler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez döner sermaye ve taşra teşkilatı personeline yaptırıldığı takdirde, döner sermaye gelirlerinden ödenmek üzere, kendilerine (1250) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan yaptıkları hizmetin özelliğine ve güçlüğüne göre Genel Müdürün onayı ile belirlenecek miktarda aylık görev ücreti verilebilir.” şeklinde uygulanır.

AF AD personeline ilave ödeme

MADDE 18- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında arama ve kurtarma teknisyeni kadro veya pozisyonlarında bulunanlar ile sahada bunlarla birlikte afet ve acil durumlara müdahale hizmetlerini yürütmekle görevli diğer personele, sahada fiilen görev yapmaları nedeniyle Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinden yararlanamadıkları günler için, aylık 2100 gösterge rakamını geçmemek üzere, günlük 100 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır.

Yol Kenarı Denetim İstasyonlarında Çalışanlara İlave Ücret

MADDE 19- (1) Karayolları Genel Müdürlüğü kadro veya pozisyonlarında bulunan personelden asli görev yeri Yol Kenarı Denetim İstasyonları olanlara, bu istasyonlarda fiilen çalıştıkları her gün için (80) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödenir.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığında araç kullananlara ilave ücret

MADDE 20- (1) Şoför unvanlılar hariç olmak üzere Toplu Konut İdaresi Başkanlığının kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden görev yeri dışında yürüttüğü hizmetleri aynı zamanda fiilen araç kullanarak yerine getirenlere aylık (500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödenir.

Ek Ödeme

MADDE 21- (1) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı taşra teşkilatına ait kadro ve pozisyonlarda bulunanlardan kontrol ve denetim yetkisini haiz teknik personele, fiilen kontrol ve denetim görevi yaptıkları her gün için (50) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılır.

EKİZİNCİ BÖLÜM

Ulaştırma Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme

Koruyucu gıda yardımı

MADDE 1- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda zehirleyici, boğucu ve insan sağlığını tehdit eden ortamlarda bilfiil çalışan personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak kurum ve kuruluşlarca tespit edilen koruyucu gıda maddeleri, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve hangi görevleri yürütenlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar ilgili kuram ve kuruluşlar ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Ücretsiz seyahat hakkı

MADDE 2- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ile TÜRASAŞ Genel Müdürlüğünde görevli kamu görevlilerinin kendisi ve eşi ile yirmi beş yaşından küçük çocukları için demiryollarında yılda 2 kez ücretsiz seyahat hakkı verilir.

İlave ücret

MADDE 3- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ile TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü personelinden katener hattının geçtiği işyerlerinde fiilen çalışanlara her ay (700) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödenir.

Marmaray tüp tünelinde çalışanlara ilave ücret

MADDE 4- (1) Marmaray tüp tünelinde; fiilen çalışan kamu görevlilerine çalıştıkları her gün için (36) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödenir.

Yüksek hızlı tren makinistlerine ilave ücret

MADDE 5- (1) Yüksek Hızlı Trenlerde görev yapan makinistlere her ay (480) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödenir.

Makinistlerin ek ödemesi

MADDE 6- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ile TÜRASAŞ Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan makinistlerin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir.

Belediye ile ortak işletilen hatlardan ücretsiz yararlanma

MADDE 7- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Ortaklığı ile işletilen banliyö ve metro hatlarından anılan Genel Müdürlüklerin ilgili belediye sınırlan dahilinde görev yapan personeli de Belediye çalışanları gibi yararlandırılır.

ARFF ve apron memurlarının temel ücretleri

MADDE 8- (1) ARFF ve apron memurlarının temel ücretleri (280) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda artırımlı uygulanır.

Fazla mesai ücretinin artırımlı ödenmesi

MADDE 9- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeline 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesi uyarınca fazla çalışma ücretinin ödenmesinde, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı esas alınır.

TCDD’deki kontrolörlerin temel ücretleri

MADDE 10- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde kontrolör pozisyonunda bulunanlardan trafik kontrolörü olarak görev yapanların temel ücretleri tesisler kontrolörü olarak görev yapanların temel ücreti esas alınarak uygulanır.

Havacılık tazminatı

MADDE 11- (1) 1/6/2021 tarihli ve 4035 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 22/10/2020 tarihli ve 3117 sayılı Cumhurbaşkanı Kararma eklenen geçici 1 inci maddenin, anılan usul ve esaslar çerçevesinde uygulanmasına bu toplu sözleşme döneminde de devam edilir.

(2) 1/6/2021 tarihli ve 4035 sayıh Cumhurbaşkanı Kararının eki Ek-5, Ek-6 ve Ek-7 sayılı tablolarda yer verilen en düşük ve en yüksek havacılık tazminatı oranlan, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesinde yer verilen tavan oranlar dikkate alınmaksızın, %50 artırılarak uygulanır.

Gece çalışma ek ücreti

MADDE 12- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ve TÜRASAŞ Genel Müdürlüğünün akşam saat 20.00 ile sabah saat 06.00 saatleri arasında fiilen çalışan personeline, bu şekilde çalıştıkları her gün için (80) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek ücret ödenir. Bu maddeye göre her ay en fazla 12 gün için ödeme yapılabilir.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personeline havacılık tazminatı

MADDE 13- (1) Makam tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlar hariç olmak üzere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyonlarında görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca yapılan ek ödeme ile ikinci fıkrada öngörülen havacılık tazminatı Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından bütçeye gelir kaydedilen tutardan karşılanır.

(2) Makam tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlar hariç olmak üzere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyonlarında görev yapan memur ve sözleşmeli personelden Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı prensipleri çerçevesinde personel maliyetleri tamamen karşılananlara en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının %45’ini, kısmen karşılananlara %30’unu, bunların dışında kalanlara %15’ini geçmemek üzere; Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine bağlı bulunulan Bakan onayı ile belirlenecek oran, esas ve usullere göre havacılık tazminatı ödenir.

(3) Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından bütçeye gelir kaydedilen tutarların bu maddede öngörülen ödemeleri karşılayamaması halinde karşılanamayan kısmı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca yapılacak ödemeyle sınırlı olmak üzere Kurum bütçesinden karşılanır.

Ek ödeme

MADDE 14- (1) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölge müdürlükleri ve liman başkanlıkları kadrolarında bulunup tehlikeli madde denetimi yapma sertifikasına sahip ve fiilen tehlikeli madde denetimi (gemi ve kıyı tesislerine yönelik denetimler dahil) yapan memurların, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 25 puan ilave edilir.

Öğretmen pozisyonunda görev yapanlara öğretim yılma hazırlık ödeneği

MADDE 15- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarında öğretmen pozisyonunda fiilen öğretmenlik yapanlara 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesine göre öğretim yılma hazırlık ödeneği verilir.

Koruyucu giyim yardımı

MADDE 16- (1) Bu hizmet kolundaki kamu kurum ve kuruluşlarının şantiye, fabrika, atölye, laboratuvar, katener hat kesiminin geçtiği yerler, tersane, yer altı veya açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında düzenli olarak giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilir, Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurumlar ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Liman başkanlığı personeline fazla çalışma ücreti

MADDE 17- (1) Liman Başkanlıkları personelinden liman çıkış belgesi işlemleri kapsamında mesai saatleri dışında işlem yapan, STEP sertifikasına sahip olup, Denizcilik Sörvey Mühendisi kadro görevi dışında sörvey ve ölçüm işlemi yapan, Amatör Denizci Belgesi, Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Yeterlilik Belgesi iş ve işlemlerinde görev yapan personele ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Araç kullanan DHMİ personeline ilave ücret

MADDE 18- (1) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde ARFF ve apron hizmetlerini fiilen araç kullanarak yerine getiren ARFF memuru, ARFF şefi, apron memuru ve apron şefi pozisyonunda bulunanlara aylık (500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödenir.

İş makinası sürücülerinin ek ödemeleri

MADDE 19- (1) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde iş makinası sürücüsü unvanlı pozisyonlarda (3. temel ücret grubunda) bulunanların 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 5 puan ilave edilir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında araç kullananlara ilave ücret

MADDE 20- (1) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölge müdürlüklerinde görev yapan personelden, görev yeri dışında yürüttüğü hizmetleri fiilen araç kullanarak yerine getirenlere aylık (500) gösterge rakamımn memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödenir.

Harcırah karşılığı hizmet tazminatının artırılması

MADDE 21- (1) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlilerine Verilecek Harcırah ve Harcırah Karşılığı Hizmet Tazminatlarına İlişkin Tüzüğün 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “1/8” ibaresi “1/7” şeklinde uygulanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Tarım ve Ormancılık Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme

OGM personeline koruyucu giyim ve donanım malzemesi

MADDE 1- (1) Orman yangınları ile bilfiil mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı personeline, hizmetin gereği olarak orman yangınlarıyla mücadele esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim ve donanım malzemesi döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere ayni olarak verilir. Giyim ve donanım malzemelerinin standartlan, hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Kurum ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Yangın tazminatı

MADDE 2- (1) 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Kanun hükümlerine göre ödeme yapılanlar hariç olmak üzere, Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden, orman yangınlarına müdahale esnasında kullanılan hava vasıtalarında yangın söndürme faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla fiilen görev yapanlara her uçuş günü için (1000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere tazminat ödenir. Bu şekilde bir ayda yapılacak ödeme tutarı (10000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.

Fazla çalışma ücreti

MADDE 3- (1) Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan memur ve sözleşmeli personelden normal çalışma saatleri dışında; orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenler ile yangın nöbeti tutanlara, döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere Mart ayı başından Kasım ayı sonuna kadar ayda 90 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. Aynı Genel Müdürlüğün merkez teşkilatında sayıları 100’ü geçmemek üzere yangın nöbeti tutanlar da bu madde hükmünden yararlandırılır.

Toplu taşıma

MADDE 4- (1) Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza memurları, resmi üniformalı bulundukları sürece belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanır. Bu haktan yararlanacaklara 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında söz konusu hizmetten faydalanmada muafiyet tanınmış sayılır.

Koruyucu gıda yardımı

MADDE 5- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda ve zirai mücadelede bilfiil çalışan personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak kurum ve kuruluşlarca tespit edilen koruyucu gıda maddeleri, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve hangi görevleri yürütenlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşlar ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Sağlık teknikerlerinin zam puanları

MADDE 6- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin “(C) Sağlık Hizmetleri Bölümü”nün Dip Not 3 üncü sırasında öngörülen ilave iş riski zammı, Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatında sağlık teknikeri kadrolarında bulunanlar için de uygulanır.

Tarım ve Orman Bakanlığının bazı birimlerinde görev yapan personelin zam puanlan

MADDE 7- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin “(C) Sağlık Hizmetleri Bölümü”nün 7 nci sırasında unvanlar ve öğrenim durumları itibarıyla öngörülen zam puanları, Zirai Mücadele, Zirai Karantina, Veteriner Sınır Kontrol Noktası, Şap Enstitüsü, Referans Laboratuvarı, Sertifîkasyon Kontrol Laboratuvan, Kontrol Enstitüsü, Araştırma Müdürlüğü, Test, Üretme ile Üretim Müdürlüklerinde görev yapan personelden aynı unvan ve aynı öğrenim durumuna sahip Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zamlar ödenmez.

Tarım ve Orman Bakanlığının bazı birimlerinde görev yapan personelin tazminatları

MADDE 8- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “(F) Sağlık Hizmetleri Bölümü”nün 5 nci sırasında öğrenim durumları itibarıyla öngörülen tazminatlar, Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Mücadele, Zirai Karantina, Veteriner Sımr Kontrol Noktası, Şap Enstitüsü, Referans Laboratuvarı, Sertifîkasyon, Kontrol Laboratuvan, Kontrol Enstitüsü, Araştırma Müdürlüğü, Test, Üretme ile Üretim Müdürlüklerinde görev yapanlardan aynı öğrenim durumuna sahip Devlet memurlan için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan tazminatlar ödenmez.

Orman muhafaza memurlarının tazminat ve ek ödemeleri

MADDE 9- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellere göre orman muhafaza memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir.

(2) Orman muhafaza memuru unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 10 puan ilave edilir.

Kadastro tazminatı

MADDE 10- (1) Orman Genel Müdürlüğü kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanlardan orman kadastrosu hizmetlerinde görevlendirilen ve arazide fiilen çalışanlara, Orman Genel Müdürlüğü döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere, fiilen çalıştıkları her gün için 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda kadastro tazminatı ödenir.

Döner sermaye ödemesi yerine 375 saydı KHK’ye göre ek ödeme verilmesi

MADDE 11- (1) 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca üretimi teşvik primi ödemesi kapsamında bulunan personelden, adlarına yararlanmak istemediklerini yazılı beyan edenlere, anılan ödemenin yapılacağı tarihten itibaren üretimi teşvik primi yerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödeme yapılır.

Üretimi teşvik priminde yıllık izin

MADDE 12- (1) 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca üretimi teşvik priminin dağıtımına esas gün hesaplamalarında, personelin kullanmış olduğu yıllık izin süreleri dikkate alınmaz.

Fark ödemesi

MADDE 13- (1) 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca üretimi teşvik priminden yararlananların üretim teşvik primi dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, kadro derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitim durumu aynı olanların ek ödeme dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark, mali yılın sonunda ödenir.

Kontrol hizmetlerinde ilave ödeme

MADDE 14- (1) Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında mühendis, veteriner, veteriner hekim, biyolog ve kimyager unvanlı kadro ve pozisyonlarda olanlar ile ilgili meslek alanlarında eğitim alan tekniker, teknisyen ve yardımcı sağlık personeline, en az 5 saat süreyle 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Kanun, 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Kanun, 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Kanun, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanun, 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kanun, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Kanun, 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Kanun, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Kanun, 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Kanun ve Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği kapsamında kontrol görevi yürüttükleri her gün için 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılır. Kontrol hizmetlerinin yürütüldüğü birimlerde müdür, müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü görevini yapan personel de aynı usul ve esaslarda fiilen kontrol görevi yürüttüğü her gün için bu madde hükmünden yararlanır.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünde görev yapan şeflerin ek ödemesi

MADDE 15- (1) Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında mühendis unvanlı kadrolarda bulunanlardan, doğa koruma ve milli parklar şefi ve orman işletme şefi olarak fiilen görev yapanların, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir.

(2) Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında mühendis unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanlardan, doğa koruma ve milli parklar şefi ve orman işletme şefi olarak fiilen görev yapanların 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 10 puan ilave edilir.

Madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesinde gündelik

MADDE 16- (1) 3213 sayılı Maden Kanununun 3 üncü maddesinde madencilik faaliyetleriyle ilgili konularda “ihtisaslaşmış Devlet kuruluşu” olarak tanımlanmış olan idarelerden bu hizmet kolunda yer alanlar tarafından madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi için memuriyet mahalli dışına görevlendirilen personel hakkında da anılan Kanunun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü personelinin fazla çalışma ücreti

MADDE 17 - (1) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) ve (II) sayılı Cetveller kapsamında görev yapan personelden mahsul alım dönemlerinde normal çalışma saatleri dışında fiilen alım, satım, ithalat ve nakliye işlerinde çalışanlara, her bir personel için ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katım aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü personelinin fazla çalışma ücreti

MADDE 18- (1) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) ve (II) sayılı Cetveller kapsamında görev yapan personelden bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinin yoğun olduğu dönemlerde normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, her bir personel için ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü personelinin fazla çalışma ücreti

MADDE 19- (1) Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) ve (II) sayılı Cetveller kapsamında görev yapan personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, her bir personel için ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü personelinin fazla çalışma ücreti

MADDE 20- (1) Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünde görev yapan memurlardan normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, her bir personel için ayda 5 0 ve yılda 350 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelinin fazla çalışma ücreti

MADDE 21- (1) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinde (Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge ve Şube Müdürlükleri) görev yapan memur ve sözleşmeli personelden yasadışı avcılığı ve biyokaçakçılığı önlemeye yönelik olarak normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışan personele, her bir personel için ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

İlave ödeme

MADDE 22- (1) 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrasında öngörülen ödemelerden yararlananlara, söz konusu ödemelerin yapılmasından önce ve yılda bir defa olmak üzere, 9000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere döner sermaye kârından ilave ödeme yapılır. Bu ödeme 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanmasında dikkate alınmaz.

Görevlerini araç kullanarak yerine getiren kamu görevlilerine ilave ücret

MADDE 23- (1) Şoför kadro ve pozisyonlarında görev yapanlar hariç olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünde görevlerim aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık (500) gösterge rakamının memur aylık

katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödenir.
Afyon Alkoloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü personeline ilave ödeme

MADDE 24- (1) Afyon Alkoloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde vardiyalı olarak zehirli, gazlı, kimyasal ve radyasyonlu ortamlarda bilfiil çalışan personele, görev yaptıkları her gün için (60) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödenir.

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü personeline ilave ödeme

MADDE 25- (1) Atatürk Orman Çiftliği müdürüne 3000 gösterge, Atatürk Orman Çiftliği müdür yardımcısı ile diğer müdür kadrolarında bulunanlara 2000 gösterge, diğer personele ise 1000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda her ay ilave ödeme yapılır.

Koruyucu giyim ve donanım malzemesi

MADDE 26- (1) Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatında istihdam edilen personelden; yapmış olduğu hizmetin gereği olarak, veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda, yem ve su ürünleri kontrol hizmetleri ile insan, hayvan vc bitki sağlığı ile av ve yaban hayatının korunması, biyolojik kaçakçılık ve kaçak avcılıkla mücadele, orman yangınları ile mücadele işlerinde görev yapanlara görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim ve donanım malzemesi ayni olarak verilir. Giyim ve donanım malzemelerinin standartları, hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum veya kuruluş ile hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

TKDK destek personeline ilave ücret

MADDE 27- (1) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda destek personeli pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personelin sözleşme ücretlerine (600) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave edilir.

ONUNCU BÖLÜM

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme

Koruyucu giyim malzemesi

MADDE 1- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların fabrika, atölye, laboratuvar, maden ocakları, sanayi tesisleri ve akaryakıt istasyonları ile petrol boru hatları veya açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak, verilir. Giyim malzemelerinin standartlan ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurumlar ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Ücretsiz okul servisi

MADDE 2~ (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan kamu görevlilerinin çocukları da diğer statülerdeki personelin çocuklarının ücretsiz olarak yararlandığı okul servislerinden aynı şekilde ücretsiz olarak yararlandırılır.

Ücretsiz sosyal servis

MADDE 3- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların baraj, termik santral, fabrika, trafo ve benzeri iş yerlerinde çalışan kamu görevlileri ile aile fertleri de diğer statülerdeki personel ile aile fertlerinin ücretsiz olarak yararlandığı sosyal servislerinden aynı şekilde ücretsiz olarak yararlandırılır. Buna ilişkin usul ve esaslar en geç 31/1/2024 tarihine kadar kurum yetkilileri ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

MTA kamplarında ve araştırma gemilerinde görev yapan personele yemek yardımı

MADDE 4- (1) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne bağlı kamplarda ve araştırma gemilerinde görev yapan kamu görevlileri de, işçiler için oluşturulmuş ücretsiz yemek servisinden işçiler gibi yararlandırılır.

Anılan kamp ve araştırma gemilerinde görev yapanlardan birinci fıkra hükmünden yararlanamayan kamu görevlilerine, bu kamplarda işçilere sağlanan şekilde ücretsiz yemek verilir.
TEİAŞ yük tevzi müdürlüklerinde çalışan teknik personele ilave ücret verilmesi

MADDE 5- (1) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yük Tevzii Müdürlüklerinde vardiya görevi yapan teknik personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 30 puan ilave edilir.

Vardiya servisi

MADDE 6- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda normal mesai saatleri dışında vardiyalı çalışan kamu görevlilerine işe geliş ve gidişlerinde servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda mesai günleri gidiş-geliş bedeli dikkate alınarak aylık toplu taşıma kartı bedeli ödenir.

ÇAYKUR kampanya primi

MADDE 7- (1) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde kampanya döneminde görev yapan personele yılda altı ayı geçmemek üzere ayda (500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda kampanya primi ödenir.

Bazı genel mü dür lüklerin personeline servis hizmeti

MADDE 8- (1) TKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü ve EÜAŞ Genel Müdürlüklerine bağlı 18 Mart Çan İşletme Müdürlüğü (Biga ve Çanakkale’de ikamet edenler dâhil), Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bigadiç, Kırka, Emet ve Bandırma İşletmelerinde ve TTK Genel Müdürlüğüne bağlı Armutçuk İşletme Müessese Müdürlüklerinde görev yapan kamu görevlilerine işe geliş ve gidişlerinde ücretsiz servis hizmeti sağlamr.

TEİAŞ canlı hat bakımı kapsamında uçuşlara katılanlara ilave ücret verilmesi

MADDE 9- (1) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü canlı hava hat bakım ve kontrolleri kapsamında memur ve sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele, hat bakımı ve kontrolüne yönelik olarak fiilen uçuşa katıldıkları her gün için (900) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödenir. Bu şekilde bir ayda yapılacak ödeme tutan (5.400) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.

TEİAŞ canlı bakım birimlerinde çalışanlara ilave ücret verilmesi

MADDE 10- (1) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü canlı bakım birimlerinde memur ve sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele her ay 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 10 puan ilave edilir.

Yüksek gerilim ilave ödemesi

MADDE 11- (1) TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ genel müdürlüklerine ait enerji üretim yerleri ile özel sektör mülkiyetinde olan açık ve kapalı şalt merkezlerinde, enerji nakil hatlarının tesisi, bakımı veya kontrolü hizmetlerinde; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen 1000 volt ve üzeri yüksek gerilimde fiilen çalışan kamu görevlilerine her gün için (120) gösterge rakamımn memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödenir.

DSİ projelerinde görev yapan personele fazla çalışma ücreti

MADDE 12- (1) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün;

liısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğünde görev yapan memur ve sözleşmeli personele ayda 70 saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin dört katı tutarında,
10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Silvan Projesi ile Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünde görev yapan memur ve sözleşmeli personele ayda 50 saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin dört katı tutarında,
Bölge müdürlüklerinde görev yapan memur ve sözleşmeli personelden (a) ve (b) bentleri kapsamında yer almayanlara yılda toplam 300 saati geçmemek üzere ayda 50 saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin dört katı tutarında.
fazla çalışma ücreti ödenir.

Bazı EÜAŞ personeline ek ödeme

MADDE 13- (1) Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü kadro veya pozisyonlarında bulunanlardan Karakaya, Ermenek, Gezende, Batman, Alpaslan, Deriner, Muratlı, Sarıyar, Demirköprü, Karkamış, Kılıçkaya, Yusufeli, Birecik-Nizip ve Gökçekaya hidroelektrik santralleri ile Afşin-Elbistan B Termik santrallerinde ve Afşin-Elbistan A Termik Santrali ile

Afşin Elbistan Linyitleri Takip ve Koordinasyon İşletme Müdürlüklerinde, Doğu Karadeniz ve Yöresi, Hirfanlı ve Yöresi, Ilısu, Obruk, Berke, 18 Mart Çan Termik, Çayırhan Termik ve Çayırhan Linyit işletme müdürlüklerinde görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 15 puan ilave edilir.

Madencilik ve petrol faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesinde gündelik

MADDE 14- (1) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maden ve Petrol îşleri Genel Müdürlüğü, MTA Genel Müdürlüğü, TKİ Genel Müdürlüğü, TTK Genel Müdürlüğü, ETÎMADEN İşletmeleri Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, EÜAŞ Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu tarafından madencilik faaliyetleri ile 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında petrol faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi için memuriyet mahalli dışına görevlendirilen personel hakkında da 3213 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Şeker fabrikaları kampanya primi

MADDE 15- (1) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde kampanya döneminde görev yapan personele yılda altı ayı geçmemek üzere ayda (500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda kampanya primi ödenir.

Lojmandan faydalanma

MADDE 16- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan EÜAŞ, ETÎMADEN ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüklerinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre istihdam edilen personel; anılan kurumlarda 4857 sayılı İş Kanununa tabi personelin ücretsiz kaldığı misafirhane niteliğinde olmayan yatakhanelerden aynı şekilde ücretsiz olarak yararlandırılır.

Ölçü ve ayar memurlarının iş riski zammı

MADDE 17- (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı taşra teşkilatı ölçü ve ayar memuru kadrolarında bulunanlara, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara göre 800 puan üzerinden iş riski zammı ödenir.

ETİ MADEN personeline ilave ödeme

MADDE 18- (1) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün; Bandırma İşletme Müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oramna 20 puan ilave edilir. Kırka, Emet, Bigadiç ve Beylikova İşletme Müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 30 puan ilave edilir.

TKİ personeline ilave ödeme

MADDE 19- (1) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün işletme müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine her ay ilave (240) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır.

(2) Bu ödeme yeraltında çalışan personel için her ay (280) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olarak uygulanır.

TTK personeline ilave ödeme

MADDE 20- (1) Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde çalışan kamu görevlilerine her ay ilave (240) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır.

(2) Bu ödeme yeraltında çalışan personel için her ay (280) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olarak uygulanır.

DSİ personeline fazla çalışma ücreti

MADDE 21- (1) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilâtına dâhil kadro veya pozisyonlarında bulunan personelden; tabii afetlerde fiilen çalışanlara, bir takvim yılında 125 saati geçmemek ve yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katım aşmamak üzere fazla çalışma ücreti ödenir.

Fazla çalışma ücreti

MADDE 22- (1) Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı, EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, ÇAYKUR, ETİ MADEN, TTK, TKİ, TURKŞEKER genel müdürlüklerinin taşra teşkilatında istihdam edilen memur ve sözleşmeli personelden resmi ve dini bayram günlerinde görev yapanlara fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 4 katının 6 saate tekabül eden tutan kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Araç kullananlara ilave ücret

MADDE 23- (1) Şoför kadro ve pozisyonlarında görev yapanlar hariç olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TEİAŞ ve MAPEG’de görevlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren personele aylık (500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere araç kullanılarak görev yapılan her gün için (20) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ücret ödenir.

Türk Standartlan Enstitüsü personeline ilave ücret

MADDE 24- (1) Türk Standartları Enstitüsünde istihdam edilen personele; uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında Enstitü tarafından belirlenen standart görevlerinin üzerinde mesai saatleri dışında sonuçlandırdığı işlemler için ayda (1000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutan geçmemek üzere Enstitü tarafından belirlenen kriterlere göre ücret ödenir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ilave ödeme

Madde 25- (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ilgili mevzuatı uyarınca kontrol ve denetim görevi verilen personele, fiilen kontrol ve denetim görevi yaptıkları her gün için (50) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılır.

KOSGEB İlave ödeme

Madde 26- (1) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatında istihdam edilen personele her ay (600) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret verilir.

MTA personeline ilave ödeme

Madde 27- (1) Maden ve Tetkik Arama Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilen kamu görevlilerinin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir.

Akaryakıt İkmal ve NATO POL çalışanlarına ilave ödeme

Madde 28- (1) Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı taşra teşkilatında istihdam edilen kamu görevlilerinin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir.

TENMAK personeline ilave ödeme

Madde 29- (1) Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun enstitülerinde istihdam edilen kamu görevlilerine her ay (240) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret verilir.

Hizmet tahsisli konutlar

Madde 30- (1) Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Çan ve Tunçbilek’te bulunan kamu konutları ile kontrol müdürlükleri, Türk Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğünde bulunan Van Erciş Şeker Fabrikası, Elazığ ve Çarşamba Şeker Fabrikaları ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde bulunan kamu konutları 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 3 üncü maddesinin (d) bendi uyarınca hizmet tahsisli konut kapsamında sayılır ve anılan kanunun 5 inci maddesine göre bu konutlardan kira bedeli alınmaz.

Akaryakıt İkmal ve NATO POL koruma ve güvenlik personelinin ek ödemesi

MADDE 31- (1) Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının akaryakıt boru hatları ile Kurumun Tank Çiftliği ve pompa istasyonlarının korunması ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görev yapan koruma ve güvenlik şefi ile koruma ve güvenlik görevlisi unvanlı kadrolarda bulunanların 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 5 puan ilave edilir.

Daimi nezaretçilere ilave ödeme

MADDE 32- (1) Bu hizmet kolu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa göre daimi nezaretçi olarak atanarak görev yapanların 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ck ödeme oranına 10 puan ilave edilir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında ilave ödeme

MADDE 33- (1) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarda bulunan memurlar ile aynı veya benzer unvanlarda istihdam edilen sözleşmeli teknik personelden ilgili mevzuatı uyarınca yürütülen kontrol ve denetim faaliyetlerinde asli görevleri dışında görevlendirilenlere, bu kapsamda fiilen kontrol ve denetim görevi yaptıkları her gün için (50) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılır.


ONBİRİNCİ BÖLÜM

Diyanet ve Vakıf Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme

Fazla çalışma ücreti

MADDE 1- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan baş imam hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımlara, dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Musahhihlerin din hizmetleri tazminatı

MADDE 2- (1) Musahhih kadrolarında bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 30 puan ilave edilir.

Sözleşmeli Kur’an kursu öğreticilerine öğretim yılma hazırlık ödeneği

MADDE 3- (1) Diyanet İşleri Başkanlığında Kur’an kursu öğreticisi unvanlı pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden fiilen öğreticilik yapanlara 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesine göre öğretim yılma hazırlık ödeneği verilir.

Ek ders ücreti

MADDE 4- (1) 14/7/2009 tarihli ve 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karari’ın 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yer alanlardan yatılı Kur’an kurslarında gece nöbeti görevi verilenlere fiilen yaptıkları her nöbet görevi için 4 saat daha ek ders ücreti ödenir.

İlgili mevzuata göre öğretim yılı başında öğrenci kaydına ilişkin çalışmalar kapsamında görev yapan Kur’an kursu öğreticilerine, bir yılda 5 günü geçmemek kaydıyla fiilen çalıştıkları her gün için 4 saat ek ders ücreti ödenir.
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim görevlisi kadrolarında bulunanların din hizmetleri tazminatı

MADDE 5- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim görevlisi unvanlı kadrolarda bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin “(B) Din Hizmetleri Tazminatı Bölümü”nün (c) sırasına göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 20 puan ilave edilir.

Murakıpların din hizmetleri tazminatı

MADDE 6- (1) Murakıp unvanlı kadrolarda bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 45 puan ilave edilir.

Vaizlerin din hizmetleri tazminatı

MADDE 7- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelde düzenlenen din hizmetleri tazminatı oranları;

Başvaiz ve uzman, vaiz unvanlı kadrolarda bulunanlar için 15 puan,
Cezaevi vaizi ve vaiz unvanlı kadrolarda bulunanlar için 20 puan, ilave edilmek suretiyle uygulanır.
Fazla çalışma ücreti

MADDE 8- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan baş imam hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımlara, dini bayram günleri hariç 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen bayram ve günlerde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüklerinde eğitim görevlisi kadrolarında bulunanların din hizmetleri tazminatı

MADDE 9- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüklerinde eğitim görevlisi kadrolarında bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin “(B) Din Hizmetleri Tazminatı Bölümü”nün (b) sırasına göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 20 puan ilave edilir.

Vaizlerin fazla çalışma ücreti

MADDE 10- (1) Başvaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi ve vaiz kadrolarında bulunanlara, dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller

MADDE 11- (1) Kur’an kursu öğreticilerinden;

Diyanet İşleri Başkanlığınca veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler, bu görevlerini fiilen yerine getirdikleri sürelerde,
Genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerim fiilen yerine getiremeyenler ise izin sürelerinde,
kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve ek ders ücretleri kadro veya pozisyonlarının bulunduğu kuramca ödenir. Bu madde uyarınca ödeme yapılabilecek gün sayısı bir yılda 90 günü geçemez.

Yurt önceliği

MADDE 12- (1) Memuriyet mahallinde ilköğretim ve ortaöğretim okulu bulunmayan ve bu nedenle başka yerlerde eğitim-öğretim görmek durumunda kalan din hizmetleri sınıfındaki personelin çocuklarına Devlet yurtlarında öncelik sağlanır.

Ramazan ayı fazla çalışma ücreti

MADDE 13- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan baş imam hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımlardan Ramazan ayı boyunca fiilen çalışmış olanlara, kullanamadıkları hafta tatil günlerinden 3 günü için, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 4 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Ulusal bayram ve genel tatillerde vaizlere fazla çalışma ücreti

MADDE 14- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde baş vaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi ve vaiz unvanlı kadrolarda çalışanlara, dini bayram günleri hariç 17/03/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen bayram ve günlerde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 4 katının 6 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Ek ödeme

MADDE 15” (1) Din hizmetleri sınıfında yer alan baş imam hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımların 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 5 puan ilave edilir.

Bazı din görevlilerinin din hizmetleri tazminatı

MADDE 16- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin “(B) Din Hizmetleri Tazminatı” bölümünün (e) bendinin;

(1) numaralı alt bendinde bulunanların yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 5 puan,
(2) numaralı alt bendinde bulunanların yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 10 puan,
ilave edilir.

Yaz Kur’an Kurslarında görev yapan din görevlilerinin ek ders görevi

MADDE 17- (1) Yaz Kur’an Kurslarında görev yapan din görevlilerinin yararlanmakta oldukları 14/07/2009 tarihli ve 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “15 saate” ibaresi “20 saate” olarak uygulanır.

Sözleşmeli personele ek ödeme

MADDE 18- (1) İmam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanların 375 sayılı Kanun Hükmimde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 5 puan ilave edilir.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler